Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4169 Порядок виконання та організація захисту дипломної роботи, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Порядок виконання та організація захисту дипломної роботи, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

7. Порядок виконання та організація захисту дипломної роботи

7.1 Робота студента

Студент разом з науковим керівником уточнює коло питань, що підлягають вивченню, складає план дослідження і календарний план роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів.

Студент систематично працює над літературою, займається збором і аналізом первинного матеріалу, постійно тримає зв'язок з науковим керівником, доповідає про хід роботи і отримує необхідну інформацію.

У міру написання окремих розділів дипломної роботи студент представляє їх науковому керівнику, виправляє і доповнює дипломну роботу відповідно до отриманих зауважень. Після остаточного узгодження з керівником чернетки дипломної роботи можна оформляти чистий варіант.

У встановлені терміни студент звітує перед керівником про готовність роботи, в необхідних випадках – перед кафедрою.

За достовірність інформації та обґрунтованість прийнятих у дипломній роботі рішень відповідальність несе дипломник.

7.2 Організація підготовки роботи

У процесі виконання дипломних робіт кафедри створюються сприятливі умови для самостійної роботи студентів. Студентам-дипломникам необхідні:

- керівництво та консультації;

- систематичний контроль за роботою;

- відповідна методична документація;

- сприяння при отриманні фактичних матеріалів та їх обробка;

- обладнані робочі місця на підприємстві і в університеті.

Безпосереднє і систематичне керівництво роботою дипломника покладається на наукового керівника, який зобов’язаний:

- видать завдання на виконання дипломної роботи;

- надавати студенту допомогу в розробці календарного графіка на весь період виконання дипломної роботи;

- рекомендувати студенту необхідну літературу з теми;

- регулярно проводити консультації відповідно до затвердженого графіка;

- систематично контролює хід роботи та інформувати кафедру про стан справ;

- надавати об’єктивний детальний відгук на закінчену дипломну роботу.

В ході виконання дипломної роботи науковий керівник проводить передбачені розкладом бесіди і консультації. Тут керівник виступає як опонент, указуючи студентові на недоліки аргументування в композиції, стилі викладу матеріалу, даючи поради по встановленню наявних недоліків. При ознайомленні з рукописом керівник може перевірити точність виконаних розрахунків, правильність обраних і застосованих методик, об'єктивність висновків і пропозицій. Проте за об'єктивність початкових даних і правильність всіх розрахунків відповідальність покладається на автора дипломної роботи.

Кафедрі надається право запрошувати консультантів з окремих розділів дипломної роботи в рахунок часу, що виділяється на наукове керівництво роботою. Консультанти запрошуються з числа професорсько-викладацького складу університету та спеціалістів підприємств відповідної кваліфікації.

7.3 Нормоконтроль дипломної роботи

Для забезпечення належної якості виконання дипломна роботи підлягає обов’язковому нормоконтролю за дотриманням встановлених вимог оформлення. Нормоконтроль дипломних робіт здійснюють призначені завідувачем кафедри співробітники. Нормоконтролер встановлює графік проходження нормоконтролю. У передбачені графіком строки студент зобов’язаний особисто подати нормоконтролеру роздрукований (але не переплетений) екземпляр повністю завершеної, належним чином оформленої дипломної роботи.

За результатами своєї роботи нормоконтролер підписує роботу або не підписує її, якщо оформлення роботи в цілому не відповідає вимогам, встановленим даними методичними рекомендаціями, зауваження мають системний характер та стосуються майже всіх елементів дипломної роботи.

Студент зобов’язаний протягом 1-2 днів після проходження нормоконтролю усунути зауваження щодо оформлення дипломної роботи. Керівник дипломної роботи враховує якість оформлення дипломної роботи та ступінь доопрацювання роботи за зауваженнями нормо контролера при формуванні її оцінки, яка відображається у відгуку керівника.

Дипломні роботи, що пройшли нормоконтроль, після усунення зауважень щодо їх оформлення можуть бути здані у типографію для переплітання.

7.4 Відгук керівника дипломної роботи

За два тижні до захисту повністю завершена, оформлена відповідно до вимог цих методичних рекомендацій і підписана студентом-дипломником дипломна робота подається студентом своєму керівнику на відгук і підпис.

Науковий керівник є офіційним експертом кафедри і складає письмовий відгук на остаточний варіант дипломної роботи. Оформлений письмовий відгук наукового керівника (додаток Д) має бути представлений на кафедру до захисту дипломної роботи.

У відгуку керівник повинен дати відповіді на наступні питання:

- актуальність роботи (для розв’язання яких науково-практичних питань вона призначена);

- відповідність роботи виданому завданню і вимогам до її виконання;

- наявність елементів наукової новизни;

- оцінка змісту (оригінальність, глибина розробки, коректність, обґрунтованість оцінок і висновків, самостійність і персональний внесок студента в розв’язанні поставлених завдань);

- обсяг і повнота використання студентом літературних джерел за темою, вітчизняних й іноземних;

- позитивні сторони (ступінь вирішення завдань дипломної роботи; наскільки вдало використаний теоретичний і методичний апарат тощо);

- недоліки в методиці викладу, інтерпретації, аргументації висновків, в оформленні роботи, організації підготовки;

- доцільність впровадження результатів роботи на підприємстві чи в навчальний процес;

- попередня оцінка дипломної роботи за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і висновок про можливості присвоєння випускнику кваліфікації відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

В своїй оцінці керівник дипломної роботи відзначає ритмічність виконання роботи відповідно до затвердженого графіка, визначає ступінь самостійності, активності і творчого підходу, виявлені студентом у період підготовки дипломної роботи, якість виконання дипломної роботи з точки зору дотримання передбачених вимог щодо змісту її елементів, оформлення, теоретичної та прикладної цінності.

Критерії оцінювання керівником дипломної роботи освітнього рівня «БАКАЛАВР», по відношенню до якої висувається менше вимог щодо її наукової цінності, рівня узагальнення існуючих теоретичних та практичних підходів, наявності наукової новизни та наукових публікацій тощо, подані в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Критерії оцінки дипломної роботи керівником

 

Критерії оцінювання дипломної роботи

Максимальна кількість балів

1

Відповідність дипломної роботи вимогам нормоконтролю (додержання всіх правил оформлення на час проведення нормоконтролю; відсутність невиправлених зауважень щодо оформлення роботи після проходження нормоконтролю)

5, 7, 10

2

Дотримання графіку виконання дипломної роботи (повне виконання графіку; виконання із незначними порушеннями із своєчасним поданням готової роботи; порушення терміну подання завершеної роботи)

0, 5, 10

3

Відповідність виконаної роботи затвердженому завданню (повне або неповне виконання поставлених завдань)

5, 7, 10

4

Наявність логічної послідовності і наукового стилю викладу матеріалу (володіння студентом літературною мовою і професійною термінологією, вміння логічно, аргументовано викладати результати досліджень і розробок, вдало використовувати графічний матеріал)

0, 5, 10

5

Ступінь самостійності виконання і оригінальність матеріалів (присутність наукової дискусії при посиланнях на інформаційні джерела, наявність прототипів роботи, використання оригінальних методів обґрунтування результатів)

0, 5, 10

Продовження таблиці 7.1

6

Глибина практичного аналізу проблеми (рівень розв’язання завдань дослідження, досягнення поставленої мети, загальний ступень розкриття теми в дипломній роботі)

5, 7, 10

7

Теоретична цінність результатів (загальний рівнем опрацювання літературних джерел, рівень узагальнення існуючих теоретичних підходів, методів та методик)

0, 5, 10

8

Практична цінність роботи (використання наведених пропозицій в практичній діяльності, їх ефективність, обґрунтованість висновків щодо виявлених проблем, постановкою завдань та розробкою заходів щодо їх розв’язання)

5, 10, 20, 30

 

Разом максимальна сума балів

100

Робота, що набирає за відгуком керівника менше 50 балів (негативний відгук наукового керівника) не є перешкодою для захисту дипломної роботи на засіданні атестаційної комісії, якщо студент визнає його недостатньо об'єктивним.

Студент повинен ознайомитися з відгуком і підготувати відповіді на зауваження керівника.

7.5 Рецензія на дипломну роботу

Для одержання незалежної об’єктивної оцінки роботи дипломника здійснюється її рецензування. На рецензування направляється дипломна робота, що отримала позитивний відгук керівника дипломної роботи.

Для дипломних робіт освітнього рівня «БАКАЛАВР» рецензентами можуть бути доктори або кандидати наук, які є фахівцями у відповідній професійній галузі.

У рецензії (додаток Ж) відзначається значення дослідження даної теми, її актуальність, відповідність виконаної роботи дипломному завданню, наскільки успішно дипломник упорався з розглядом теоретичних і практичних питань, практична і методична цінність роботи та можливі рекомендації з подальшого розвитку роботи. Потім дається розгорнута характеристика кожного розділу дипломної роботи з виділенням позитивних сторін і недоліків.

Якщо рецензія надається представниками організації, за матеріалами або за замовленням якої виконувалася дипломна робота, у ній необхідно відзначити практичну цінність отриманих результатів і стан або перспективи їх впровадження

У висновку рецензент викладає свою точку зору про загальний рівень дипломної роботи і визначає її загальну оцінку за стобальною системою.

Критерії оцінювання дипломної роботи рецензентом подано у табл. 7.2. Кожен критерій оцінюється дискретно, згідно із наведеними в таблиці варіантами можливої кількості балів, враховуючи наявність або відсутність зауважень за цим критерієм, їх характер та кількість. Вірогідність інформації поданої у рецензії підтверджується особистим підписом рецензента. 

Таблиця 7.2 – Критерії оцінки дипломної роботи рецензентом

Критерій

Характеристика критерію

Кількість балів

Ступінь самостійності виконання і оригінальність матеріалів

Враховують відгук наукового керівника і зовнішню рецензію, присутність наукової дискусії при посиланнях на інформаційні джерела, наявність прототипів роботи, використання оригінальних методів обґрунтування результатів

10, 15, 20

Глибина практичного аналізу проблеми

Відбиває рівень розв’язання завдань дослідження, досягнення поставленої мети, загальний ступень розкриття теми в дипломній роботі

10, 15, 20

Теоретична цінність результатів

Визначається актуальністю обраної теми дослідження, загальним рівнем опрацювання літературних джерел, рівень узагальнення існуючих теоретичних підходів, методів та методик

10, 15, 20

Практична цінність роботи

Визначається можливістю використання наведених пропозицій в практичній діяльності, їх ефективністю, обґрунтованістю висновків щодо виявлених проблем, постановкою завдань та розробкою заходів щодо їх розв’язання

10, 15, 20

Якість викладення змісту дипломної роботи

Відбиває ступінь володіння студентом літературною мовою і професійною термінологією, вміння логічно, аргументовано викладати результати досліджень і розробок, вдало використовувати графічний матеріал при написанні роботи

10, 15, 20

Максимальна загальна кількість балів

100

У висновках рецензії повинні міститися ґрунтовний аналіз недоробок роботи, а також (бажано) не менше двох зауважень (побажань) по роботі.

Не пізніше ніж за три дні до захисту рецензент подає до Екзаменаційної комісії рецензію.

7.6 Рішення про допуск дипломної роботи до захисту

Попередній захист дипломної роботи студент проходить на випускній кафедрі. На ньому особлива увага приділяється відпрацюванню форми і змісту доповіді. При цьому визначається готовність студента до захисту в Екзаменаційній комісії.

За п’ять днів до дня захисту студент представляє на кафедру:

  1. Пояснювальну записку дипломної роботи, підписану автором, керівником (куратором) та консультантами. Назва теми дипломної роботи повинна точно відповідати формулюванню, зазначеному в наказі по університету.

  2. Відгук керівника.

  3. Довідку про зв’язок дипломної роботи з реальним виробництвом, завірену печаткою установи чи організації, на базі якої виконано дипломну роботу.

Завідувач кафедри вивчає зміст поданого студентом комплекту документів. Якщо подана робота відповідає встановленим вимогам, завідувач кафедри підписує роботу і допускає студента до її захисту.

Якщо завідувач кафедри вважає неможливим допустити студента до захисту, то це питання розглядається на засіданні кафедри в присутності студента і керівника дипломної роботи. У результаті може бути прийняте одне із таких рішень:

- допустити дипломну роботу до захисту;

- перенести строк захисту роботи;

- видати академічну довідку про складені іспити і заліки за період навчання без присвоєння кваліфікації за спеціальністю.

Основними причинами, з яких дипломна робота не допускається до захисту є:

- робота написана на тему, що вчасно не була затверджена;

- вимоги завдання на дипломну роботу не виконані;

- виконана не самостійно;

- структура та зміст роботи не відповідає загальним вимогам, що ставляться до дипломних робіт;

- робота неправильно оформлена;

- робота вчасно не подана до захисту.

Витяг з протоколу рішення кафедри про перенесення строку захисту дипломної роботи або про видачу довідки подається на затвердження декану факультету.

Ухвалена завідувачем кафедри (або на засіданні кафедри) дипломна робота переплітається студентом, візується у завідувача кафедри з поміткою «До захисту допускається» та передається рецензенту.

Студент повинен бути ознайомлений із рецензією на дипломну роботу за два дні до офіційного захисту. За наявності зауважень у рецензії він готує короткі відповіді або заперечення, що може висловити на захисті. Після рецензування ніякі виправлення у роботі не дозволяються.

7.7 Підготовка до захисту дипломної роботи

Сутність даного етапу полягає в перевірці ступеня готовності студента до захисту дипломної роботи.

Форму захисту дипломної роботи студент вибирає, виходячи з технічних можливостей та побажань. Захист може проходити за однією з перерахованих нижче форм.

1. За відсутності графічних матеріалів (та без слайдів) студент складає лише доповідь. Цей варіант є найгіршим, бо ускладнює розуміння матеріалу, що викладається, і може бути використаний лише для підсумкових частин комплексних дипломних робіт.

2. Розробляється кілька пакетів графічного матеріалу (відповідно до кількості членів Екзаменаційної комісії, ЕК), які роздаються до початку засідання. Доповідь студента ілюструється показом слайдів, діапозитивів тощо. Прийнятний за наявності відповідних технічних можливостей.

3. Якщо потрібно, то розробляється комплект креслень (плакатів) формату не менше ніж А1 (841х594 мм). Останній варіант є доволі трудомістким, проте дозволяє провести показовий попередній захист та значно поліпшує сприйняття матеріалу комісією.

У структурному відношенні доповідь можна розділити на три частини. Перша частина доповіді у своїх основних моментах повторює вступ до дипломної роботи. Тут обґрунтовується актуальність обраної теми, дається характеристика наукової проблеми, формулюються мета, завдання дипломної роботи, об’єкт і предмет дослідження.

Друга, найбільш ємна частина доповіді характеризує в логічній послідовності результати аналітично-дослідницького розділу, проектування системи, отримані наукові результати, програму та, аргументацію прикладних результатів.

Закінчується доповідь заключною частиною, що будується на основі тексту висновків дипломної роботи.

Доповідь має бути узгоджена з графічним матеріалом, який надається всім членам Екзаменаційної комісії та демонструється підчас доповіді присутнім за допомогою технічних засобів.

Для успішної презентації дипломної роботи студенту рекомендується заздалегідь скласти короткі тези (орієнтовно 5-6 сторінок), а також пройти попередній захист.

Попередній захист дипломних робіт може організовуватися за рішенням профільної кафедри. Його мета – здобуття навичок ефективної презентації роботи, раціональний розподіл виділеного на доповідь часу, правильне розміщення акцентів на ключових результатах виконаної роботи.

7.8 Порядок захисту дипломної роботи

До Екзаменаційної комісії перед захистом дипломної роботи подаються такі документи:

- довідка деканату про виконання студентом навчального плану і оцінок по теоретичних дисциплінах, курсових роботах, навчальній практиці;

- дипломна робота в двох екземплярах: перший – на папері, другий – одним суцільним файлом на електронному носії (електронна версія дипломної роботи має бути ідентичною паперовій);

- відгук наукового керівника;

- рецензія на роботу.

Графічний матеріал розвішується на спеціальних стендах, презентаційний файл готується для показу на проекторі.

Запрошуючи чергового студента до захисту, секретар Екзаменаційної комісії коротко повідомляє присутніх про особу дипломника, що буде захищатися, тему його дипломної роботи, фамілії керівника і рецензента, середній бал студента за весь період навчання в університеті тощо.

На доповідь виділяється 10-15 хвилин часу. Доповідь повинна бути короткою, конкретною, в якій відображена основна суть виконаної роботи і насамперед те, що зробив безпосередньо сам студент, з використанням демонстраційного матеріалу – таблиць, графіків, діаграм, схем чи відповідних слайдів. Головне призначення демонстраційного матеріалу – детально і наочно проілюструвати основні положення роботи, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Краще доповідь не читати з аркушу, а вивчити її і розповісти про дипломну роботу, що стане додатковим плюсом в очах комісії. Але, на всяк випадок, ви повинні мати письмовий варіант захисної промови. Важливо говорити впевненим тоном, дивитись в очі слухачам. Не слід говорити комісії про своє хвилювання або показувати його аудиторії.

Під час доповіді належить звертатися до всього підготовленого демонстраційного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Типова структура доповіді й розподіл часу мають бути такими:

1. Почати промову необхідно з звернення до голови Екзаменаційної комісії та її членам. Наприклад: «Шановний голово та шановні члени Екзаменаційної комісії, Вашій увазі пропонується дипломна робота на тему …». У промові до дипломної роботи обов’язково повинні бути вказані актуальність роботи, її об’єкт, предмет, мета і завдання. Озвучення в процесі захисту дипломної роботи її новизни буде позитивно оцінено комісією (0,5-1 хв.).

2. Дати стислий аналіз існуючих методів розв’язання поставлених в роботі задач із зазначенням переваг і недоліків, а також з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду. Обґрунтування вибраного шляху рішень цієї проблеми (1-3 хв.).

3. Спеціальна частина роботи повинна бути висвітлена так, щоб підкреслити самостійну творчість дипломника, суть виконаної роботи, її новизну (8-10 хв.).

4. У висновках необхідно дати стислий виклад результатів (як позитивних, так і негативних), які отримані в дипломній роботі. Висновки повинні містити відповіді на всі пункти завдання, які були визначені на розробку. У висновках також зазначають ступінь впровадження розробки та перспективи її подальшого розвитку (0,5-1 хв.).

5. Наприкінці доповіді необхідно подякувати аудиторії за увагу. Наприклад: «Дякую за увагу» або «Доповідь закінчено. Дякую за увагу».

Після доповіді члени Екзаменаційної комісії, що є присутніми на захисті, можуть задавати дипломникові питання, на які він має відповісти (дозволяються питання й з боку присутніх на захисті). Питання можуть бути пов'язані з темою дипломної роботи, а можуть бути значно ширшими, ніж тема роботи, оскільки захист має на меті виявити не тільки знання по темі дослідження, але й рівень загальної підготовки випускника по вибраній спеціальності.

Питання допомагають краще розкрити достоїнства роботи, тому необхідно уважно вислухати кожне питання, уточнити при необхідності його значення. Це дасть необхідний запас часу для обміркування своєї відповіді. Відповідаючи, необхідно дотримуватися тільки суті питання, не відхилятися в деталі.

Після відповідей на питання слово надається керівникові роботи, який характеризує студента і його роботу. Після виступу керівника зачитується відгук керівника і рецензента, його зауваження і рекомендована оцінка, після чого надається заключне слово дипломникові, у якому він може відповісти на зауваження керівника і рецензента.

Голова пропонує бажаючим висловитися про враження від дипломної роботи, що захищається. На цьому процедура захисту дипломної роботи закінчується. Хід захисту фіксується в протоколі Екзаменаційної комісії.

Ухвалення рішення відбувається у самому кінці, тобто після завершення виступів всіх студентів, намічених цього дня, на закритому засіданні комісії. Студенти та публіка на цей час покидають приміщення.

Результати захисту оголошуються наприкінці засідання Екзаменаційної комісії. При успішному захисті комісія виносить рішення про присвоєння відповідної кваліфікації за спеціальністю, з якої відбувся захист. Рішення Екзаменаційної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає!

Студенти, які захистили дипломну роботу з оцінкою «відмінно» і мають середній бал не нижче від 4,75 (за відсутності задовільних оцінок), за рішенням Екзаменаційної комісії можуть одержати диплом з відзнакою.

Студент, який не виконав дипломну роботу в установлений термін або отримав незадовільну оцінку на захисті, відраховується з університету. Йому надається право повторно захищати дипломну роботу впродовж трьох років після закінчення теоретичного курсу. При повторній невдалій спробі захисту дипломної роботи йому видається академічна довідка встановленого зразка без присвоєння кваліфікації.

7.9 Оцінювання дипломної роботи

Результати захисту дипломних робіт обговорюються Екзаменаційною комісією на закритому засіданні. При оцінюванні дипломної роботи враховуються вміння студента-випускника:

- визначати мету і завдання роботи (дослідження), складати план роботи;

- вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

- опрацьовувати отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;

- оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог.

Оцінка виконаних робіт здійснюється на підставі об'єктивних критеріїв за 100-бальною шкалою.

1. Головні методичні аспекти роботи:

1) актуальність обраної теми (1-10 балів);

2) чіткість формулювання мети і головних завдань дослідження (1-10 балів);

3) відповідність логічної побудови плану роботи поставленим цілям і завданням (1-10 балів);

4) якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми (1-10 балів);

5) якість критичного огляду літературних джерел (1-10 балів);

6) достовірний аналіз фактичних матеріалів, наявність і переконливість узагальнень і висновків аналізу (1-20 балів);

7) глибина практичного аналізу проблеми і застосування сучасних методів дослідження, використання інформаційних технологій, практичний рівень результатів (1-20 балів);

8) ступінь самостійності виконання і оригінальність матеріалів дипломної роботи (1-10 балів);

9) доступність розумінню і логічна послідовність у викладенні текстової частини, якісне оформлення роботи (1-5 балів);

10) зауваження і пропозиції, що містяться в рецензії і відгуку наукового керівника (1-5 балів);

2. Якість захисту роботи (1-20 балів):

11) уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і результати дослідження;

12) наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту дипломної роботи;

13) здатність аргументовано, логічно і послідовно відстоювати свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації;

14) якість відповідей на питання членів Екзаменаційної комісії.

Критерії оцінки дипломної роботи подані в табл. 7.3.

Оцінка якості оформлення роботи відбиває ступінь володіння студентом літературною мовою і професійною термінологією, вміння логічно, аргументовано викладати результати досліджень і розробок, вдало використовувати графічний матеріал. Враховується також дотримання стандартів та методичних рекомендацій щодо оформлення дипломної роботи.

Презентація роботи характеризує вміння студента стисло, змістовно, переконливо і наглядно демонструвати основні результати роботи, відповідати на поставлені в ході захисту запитання, а також на зауваження наукового керівника і рецензента.

Назва теми захищеної роботи та отримана оцінка заносяться в залікову книжку і в виписку з екзаменаційних відомостей (вкладиш), прикладену до диплома про закінчення університету.

Після захисту випускна кваліфікаційна робота зберігається в університеті (на кафедрі) як документ суворої звітності і студенту не повертається.

Таблиця 7.3 – Оцінки захисту дипломної роботі

За шкалою

ECTS

За національною

шкалою

Загальна

кількість балів

Коротка характеристика

А

відмінно (5)

90-100

Робота написана на основі особистих досліджень і бездоганна у виконанні, містить елементи новизни, має практичне і наукове значення; доповідь є логічною і короткою, викладена вільно, зі знанням наукової проблем по спеціальності, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК аргументовані, переконливі і логічні.

В

дуже добре (4)

82-89

Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: робота носить описовий характер, елементи новизни чітко не висвітлені, недостатньо використані інформаційні матеріали, неповнота посилань на використані джерела, мають місце окремі зауваження у відгуку і рецензії. Доповідь логічна, викладена вільно, відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні і аргументовані.

С

добре (4)

75-81

D

задовільно (3)

68-74

Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, в головній частині не представлений матеріал особистих досліджень, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, рекомендації і пропозиції, що містяться в роботі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження. Доповідь прочитана за текстом, не на всі запитання членів ЕК отримана відповідь. Є істотні зауваження з оформлення роботи.

E

Достатньо (3)

60-67

F

 

1-59

Нечітко сформульована мета роботи. Розділи погано пов’язані між собою. Виклад матеріалу не послідовний. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналітична частина роботи виконана поверхово, неповно, переважає компілятивна описовість. Оформлення роботи виконане зі значними помилками. Доповідь прочитана за готовим текстом. Відповіді на запитання членів ЕК неточні чи неповні. Рецензія на роботу негативна або ж із суттєвими зауваженнями.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. ДСТУ 3008 – 95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». – Чинний з 01.01.1996. – 38 с.

  2. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». – Введен в действие с 01.07.1996. – 30 с.

  3. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». Структура и правила оформления. – Введен в действие с 01.07.2002. – 21 с.

  4. Авраменко В.С. Проектування інформаційних систем. Електронне видання. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 459 с. Режим доступу http://www.fotius.cdu.edu.ua.

  5. Литвинов В.В. Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу / В.В. Литвинов, С.В. Голуб. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 376 с.

  6. Нильсен Я. Веб-дизайн. Книга Якоби Нильсена / Якоб Нильсен – К.: Символ-Плюс, 2006. – 512 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!