Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4163 Вимоги до структурних елементів основної частини, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Вимоги до структурних елементів основної частини, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

5. Вимоги до структурних елементів основної частини

ВСТУП

Вступ – та частина дипломної роботи, яка дає загальне уявлення про конкретний напрям наукового пошуку і містить необхідні кваліфікаційні характеристики проведеного наукового дослідження.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність дослідження проблеми, що розглядається; визначити об’єкт, предмет, мету, завдання і методи дослідження; подати характеристику структури дипломної роботи.

Актуальність проблеми розробки або дослідження. Актуальність – обов'язкова вимога до будь-якої практичної або наукової роботи. Тому цілком зрозуміло, що вступ до неї починають з обґрунтування актуальності обраної теми для розвитку сучасної теорії і практики певної галузі науки.

Обґрунтування актуальності теми має містити положення, які розкривають її важливість та необхідність вирішення саме зараз. Чіткого критерію встановлення ступеня актуальності немає. При розгляді прикладних розробок звичайно оцінюється можливість досягнення найвищої ефективності, яка може забезпечуватися оптимізацією функціональних можливостей, розширенням сфери застосування, поліпшенням експлуатаційних характеристик тощо. Актуальною також є тематика, яка сприяє розвитку наукових знань.

Орієнтовна схема обґрунтування актуальності проблеми дослідження може бути такою:

- дати об’єктивну оцінку сучасного стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на інших проблемах і суперечностях;

- показати, як на сучасному етапі розв’язуються існуючі проблеми на практиці, якщо можливо – із посиланням на офіційні документи;

- оцінити стан наукової розробленості обраної проблеми: на основі стислого аналізу літератури визначити коло науковців, які займалися її розробкою, висвітлити проблематику їх досліджень і наголосити на маловивчених або зовсім невивчених моментах;

- зробити висновки про те, що нерозробленість конкретного аспекту проблеми зумовила вибір теми дослідження.

Мета та завдання дослідження. У вступі також зазначається кінцевий результат, на досягнення якого спрямована робота (мета роботи), та підпорядковані йому завдання, які повинні бути послідовно виконані для досягнення мети. Мета роботи формулюється шляхом представлення очікуваних результатів в узагальненому вигляді. Мета роботи перетинається з назвою дипломної роботи. Керуючись метою роботи, визначають завдання.

Формулювання завдань необхідно робити якомога більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення має відобразити зміст складових частин роботи. У подальшому, при написанні висновків доцільно їх будувати з точки зору досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Об'єкт і предмет дослідження. Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета розробки (дослідження).

Об'єктом роботи є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для розробки або для вивчення. Предмет розробки (дослідження) міститься в межах об'єкта – це вузька частина об'єкта дослідження, проблема (коло питань), що розробляються в роботі. Об’єкт і предмет повинні завжди бути взаємозв’язаними як загальне і конкретне, як система та її компонент. Об’єкт завжди є загальною сферою наукового пошуку, а предмет – тим конкретним, що виявляється у певному дослідженні (окремі його аспекти, сегменти). Саме на предмет спрямована основна увага дипломника, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Визначення завдань розробки або дослідження рекомендується робити у формі переліку дій дослідника, використовуючи такі формулювання: «Вивчити...», «Визначити...», «Виявити...», «Обґрунтувати...», «Розробити...».

Важливу частину вступу займає наукова новизна та практична значущість, що показує теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Студент має коротко викласти нові наукові положення (рішення), запропоновані особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Безумовно, враховуючи те, що дипломна робота – це передусім робота навчально-дослідницького характеру, висувати високі вимоги до рівня наукової новизни та її результатів недоцільно. Тому, для рівня її результатів достатньо наявності окремих елементів новизни. Але автор як науковець-початківець повинен показати уміння правильно визначити вид і рівень новизни одержаного результату і конкретно, не допускаючи узагальнених тверджень, сформулювати положення відповідно до перелічених вимог і змісту проведеного дослідження.

Практична значущість дипломної роботи показує, що знання та розробки, отримані студентом в ході її виконання, можуть бути використані на конкретному підприємстві.

Також в дипломній роботі можуть наводитися дані щодо участі автора в конференціях, семінарах, на яких оприлюднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основних результатів роботи у статтях у наукових журналах (апробація результатів).

Структура та обсяг роботи. У цьому пункті треба вказати, що робота складається з вступу, розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Вказати загальний обсяг роботи (сторінок), кількість рисунків і таблиць, а також кількість найменувань у списку літератури. Наприклад:

Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (_ найменувань), _ додатків. Робота містить _ таблиць, _ рисунків. Роботу викладено на _ сторінках друкованого тексту.

Текст вступу має бути чітким, стислим та інформативним. Рекомендований обсяг – до 3-4 листів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!