Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4158 Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт з курсу Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт з курсу Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Авраменко В.С., Голуб С.В., Салапатов В.І. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт з курсу Інженерія програмного забезпечення

для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки

 6.050103 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітній рівень «БАКАЛАВР»

 

Черкаси – 2015

УДК 378.147.85(075.8)

ББК Ч215.7я77 

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050101 – 6.050103 – «Інженерія програмного забезпечення». / Авраменко В.С., Голуб С.В., Салапатов В.І. – Черкаси: ЧНУ, 2015. – 102 с.

Методичні рекомендації містять вимоги до структури, змісту і оформлення дипломної роботи напряму підготовки 6.050103 – «Інженерія програмного забезпечення». Рекомендації призначені для наукових керівників, студентів та членів екзаменаційних комісій із захисту дипломних робіт освітнього рівня «Бакалавр». 

Укладачі:

Авраменко В. С., к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Голуб С. В., д.т.н., професор кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Салапатов В.І., к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

 

 

Рецензенти:

Бєсєдіна С.В., доцент кафедри інформаційних технологій ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Кулаков Ю.О., д.т.н, професор, професор кафедри обчислювальної техніки НТУУ ’КПІ’. 

Розглянуто та схвалено засіданням кафедри інформаційних технологій, протокол № 5 від 19.11.2015 р. 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

(Протокол № 3 від 14.12.2015 р.) 

© ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015

Зміст

ВСТУП.. 6

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 8

2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ.. 9

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 11

4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ.. 13

4.1 Титульний лист. 14

4.2 Завдання на дипломну роботу. 14

4.3 Анотація. 14

4.4 Зміст дипломної роботи. 15

4.5 Перелік умовних скорочень. 15

5 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ.. 16

ВСТУП.. 16

1 ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНСТРУЮВАННЯ ІС.. 19

2 АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.. 20

2.1 Моделювання предметної області 20

2.2 Формування та аналіз вимог до об’єкту проектування. 21

2.2.1 Формування та аналіз вимог. 22

2.2.2 Формування вимог за допомогою діаграми прецедентів. 23

2.2.3 Формування та аналіз вимог за допомогою діаграми діяльності 24

2.2.4 Аналіз вимог за допомогою діаграми послідовності 25

2.3 Об’єктно-орієнтоване проектування ІС.. 27

2.3.1 Архітектурне проектування. 28

2.3.2 Детальне проектування. 30

2.3.3 Розгортання програмної системи на апаратних засобах. 32

2.4 Моделювання поведінки системи. 33

2.4.1 Діаграма кінцевого автомату. 34

2.4.2 Діаграми діяльності 35

2.4.3 Діаграми взаємодії 36

3 РОЗРОБКА І ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ.. 38

3.1 Розробка системи. 39

3.2 Тестування інформаційної системи. 42

ВИСНОВКИ.. 44

Список використаних джерел. 44

ДОДАТКИ.. 45

Відгук керівника та рецензія на дипломну роботу. 46

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 48

6.1 Загальні вимоги. 48

6.2 Вимоги до мови і стилю написання роботи. 49

6.3 Вимоги до нумерації 51

6.3.1 Нумерація сторінок дипломної роботи. 51

6.3.2 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 52

6.4 Ілюстрації 53

6.5 Таблиці 55

6.6 Формули та рівняння. 58

6.7 Переліки. 59

6.8 Приклади та примітки. 61

6.9 Виноски. 62

6.10 Правила цитування та посилання на використані джерела. 62

6.11 Перелік умовних позначок (скорочень) 64

6.12 Оформлення списку використаних джерел. 65

6.13 Оформлення додатків. 66

6.14 Демонстраційний матеріал. 67

7 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 68

7.1 Робота студента. 68

7.2 Організація підготовки роботи. 68

7.3 Нормоконтроль дипломної роботи. 69

7.4 Відгук керівника дипломної роботи. 70

7.5 Рецензія на дипломну роботу. 73

7.6 Рішення про допуск дипломної роботи до захисту. 74

7.7 Підготовка до захисту дипломної роботи. 76

7.8 Порядок захисту дипломної роботи. 77

7.9 Оцінювання дипломної роботи. 80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 84

ДОДАТКИ.. 85

Додаток А Зразок титульного листа дипломної роботи………………………85

Додаток Б Завдання та календарний план роботи студента (зразок) 86

Додаток В Зразок анотації дипломної роботи. 88

Додаток Д Бланк відгуку керівника на дипломну роботу. 89

Додаток Ж Бланк рецензії на дипломну роботу студента. 91

Додаток К Оформлення списку використаних джерел 93

ВСТУП

Оформлення дипломної роботи є заключним та найважливішим етапом навчальної підготовки студента. Дипломна робота має бути самостійним інженерним дослідженням. Вона підводить підсумки набутих знань, умінь та навичок з основних дисциплін, які передбачені навчальним планом.

За наявності в окремих студентів схильності та інтересу до наукових досліджень може бути рекомендоване виконання дипломної роботи науково-дослідницького характеру, що ведуть студенти в процесі всього періоду навчання в університеті.

При виконанні дипломної роботи студенти повинні виявити повну самостійність, уміння ставити та вирішувати поставлені перед ними науково-технічні задачі та обґрунтовувати прийняті науково-технічні рішення з технічної та економічної точки зору.

В дипломній роботі студент має засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. У зв’язку з цим робота повинна виконуватись на основі результатів аналізу однієї або кількох актуальних задач та об’єктів і містити конкретні пропозиції.

Опанування проблеми в галузі комп’ютерних наук та програмній інженерії передбачає глибоке вивчення робіт в цій галузі, системний вибір та аналіз фактичного матеріалу, вміння робити самостійні висновки.

Метою виконання дипломної роботи є:

1) систематизація, узагальнення, розширення і перевірка теоретичних знань студентів;

2) поглиблене вивчення студентом однієї з конкретних задач в галузі комп’ютерних наук і ґрунтовніше оволодіння навичками самостійної науково-дослідної роботи;

3) одержання нових результатів у вигляді інженерних узагальнень, висновків, формування конкретних пропозицій і рекомендацій щодо їх реалізації (упровадження);

4) підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, спектру та глибини його знань, умінь і навичок у різних сферах функціонування суб’єктів господарювання.

Для успішної підготовки і захисту дипломної роботи студенту необхідно:

- обґрунтувати актуальність і значущість теми роботи стосовно до практичних умов функціонування об’єкту проектування;

- провести огляд джерел з предмету аналізу й узагальнити вивчені підходи;

- проаналізувати особливості функціонування об’єкта проектування, встановити закономірності;

- обґрунтувати принципово нові чи прив’язати існуючі рішення в сфері інформаційних технологій, проблем, які розв’язуються на прикладі об’єкта проектування;

- здійснити логічно-системне обґрунтування запропонованих рішень;

- виконати розрахунки очікуваних переваг та ефективності від впровадження запропонованих рішень у практику об’єкта дослідження;

- викласти результати самостійних досліджень по обраній темі, навести необхідні ілюстративні і пояснювальні матеріали.

На прикладі пояснювальної записки студент повинен показати вміння оформляти технічні документи. Оформлення цих методичних вказівок є зразком для оформлення дипломної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!