Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4157 Запитання до підготовки до екзамену, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Запитання до підготовки до екзамену, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

8. Запитання до підготовки до екзамену

 1. Зміст та завдання товарної політики підприємства.

 2. Поняття товару в маркетингу.

 3. Класифікація товарів.

 4. Сутність маркетингової концепції товару.

 5. Характеристика товарної номенклатури і товарного асортименту.

 6. Основні етапи управління товаром.

 7. Оптимізація асортименту продукції з урахуванням стратегічних цілей розвитку підприємства.

 8. Основні принципи формування товарного асортименту.

 9. Основні напрями вдосконалення асортиментної політики підприємства.

 10. Характеристика маркетингових стратегій ціноутворення.

 11. Цінове сегментування ринку.

 12. Види знижок та їх використання в ціноутворенні.

 13. Характеристика основних чинників та методів ціноутворення.

 14. Витратні методи ціноутворення.

 15. Зміст ринкових методів ціноутворення.

 16. Сутність нормативно-параметричних методів ціноутворення.

 17. Зміст управління ціновими ризиками.

 18. Поняття ціни в системі ринкових характеристик товару.

 19. Характеристика поняття «якість продукції» та показники якості продукції.

 20. Основні етапи управління якістю продукції.

 21. Зміст та елементи «петлі якості».

 22. Стандарти серії ІСО в забезпеченні управління якістю продукції.

 23. Зміст регламентації якості продукції.

 24. Нормативні документи в регламентуванні якості продукції в Україні.

 25. Стандарти ІСО та еволюція управління якістю продукції.

 26. Характеристика конкурентоспроможності товару та показників її оцінки.

 27. Сучасні методичні підходи оцінки рівня конкурентоспроможності товару.

 28. Методика визначення рейтингу товару.

 29. Методика визначення інтегрального показника конкурентоспроможності товару за технічними і економічними характеристиками.

 30. Маркетингові рішення в управлінні конкурентоспроможністю продукції.

 31. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції.

 32. Етапи оцінювання конкурентоспроможності товару.

 33. Характеристика нормативних, технічних та економічних показників конкурентоспроможності товару.

 34. Зміст та характеристика ринку товарів та послуг.

 35. Види конкуренції на товарному ринку.

 36. Елементи інфраструктури товарного ринку.

 37. Характеристика та оцінка рівня монополізації ринку.

 38. Методика розрахунку індексу Харфіндела-Хіршмана.

 39. Товарний ринок та характеристика його інфраструктури на локальному і національному рівнях.

 40. Зміст цінової і нецінової конкуренції.

 41. Види законодавчих документів, що регулюють функціонування товарного ринку.

 42. Характеристика пріоритетів споживачів на товарному ринку.

 43. Основні напрями здійснення ефективної товарної політики на ринку товарів і послуг.

 44. Потреби споживачів як основна рушійна сила товарного ринку.

 45. Сутність формування і стимулювання ринкового попиту на товари.

 46. Характеристика моделі поведінки споживача на товарному ринку.

 47. Вплив суб’єктів ринку на формування товарної політики підприємства.

 48. Методичні підходи до оцінки ступеня відповідності товару інтересам суб’єктів товарного ринку.

 49. Мікроекономічні теорії поведінки споживача.

 50. Економічні умови задоволення потреб споживача.

 51. Чинники мотивації, які впливають на формування попиту споживача.

 52. Цінові методи формування споживацького попиту.

 53. Характеристика засобів формування ринкового попиту.

 54. Зміст основних напрямів проведення маркетингових досліджень товарного ринку.

 55. Цілі та об’єкти маркетингових досліджень.

 56. Основні етапи проведення маркетингового дослідження товарного ринку.

 57. Особливості проведення маркетингових досліджень товарного ринку.

 58. Активні та пасивні методи дослідження товарного ринку та послуг.

 59. Цілі та завдання сегментації ринку.

 60. Характеристика цільового сегменту ринку.

 61. Методика визначення ринкових позицій товару.

 62. Сутність стратегічних підходів до сегментації ринку.

 63. Фактори сегментації та методика вибору цільового сегмента ринку.

 64. Зміст однофакторної та багатофакторної сегментації ринку.

 65. Характеристика «ніші» ринку.

 66. Стратегічні підходи до організації діяльності підприємства на ніші ринку.

 67. Сутність позициювання товару на ринку.

 68. Характеристика концепції життєвого циклу товару.

 69. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристика.

 70. Зміст управління життєвим циклом товару.

 71. Цілі та завдання маркетингової діяльності на етапах життєвого циклу товару.

 72. Методичні підходи до управління товаром на етапі його виведення з ринку.

 73. Засоби продовження життєвого циклу товару.

 74. Основні напрями реагування маркетологів на зміни в життєвому циклі товару.

 75. Сучасна концепція планування нового продукту.

 76. Характеристика етапів планування нового продукту.

 77. Шляхи пошуку нових ідей в розробці нового товару.

 78. Основні джерела ідей товарних інновацій.

 79. Критерії відбору нових ідей при розробленні нового товару.

 80. Характеристика рівнів представлення задуму товару.

 81. Аналіз економічної доцільності розроблення нового товару.

 82. Ризики на етапах розробки і введення нового товару на ринок.

 83. Маркетингове забезпечення нового товару.

 84. Умови комерційного успіху нових товарів.

 85. Цілі та призначення ідентифікування продукції.

 86. Сучасна концепція ідентифікування продукції на товарному ринку.

 87. Зміст товарної марки.

 88. Місце товарного знаку у фірмовому стилі підприємства.

 89. Види торгових марок.

 90. Обґрунтування вибору марочної стратегії підприємства.

 91. Порядок створення нової товарної марки.

 92. Порядок реєстрації товарних знаків в Україні.

 93. Маркетинговий аналіз образу торгової марки.

 94. Позициювання торгової марки.

 95. Індивідуальні особливості торгової марки.

 96. Основні цілі та функції упаковки в системі планування продажу товару.

 97. Порядок та види маркування товару.

 98. Зміст штрих-кодового позначення товару.

 99. Основні вимоги до упаковки товару.

 100. Зміст та призначення сертифікації товару.

 101. Види товарів, що підлягають обов’язковій державній сертифікації в Україні.

 102. Зміст добровільної та обов’язкової сертифікації продукції.

 103. Вимоги до упаковки товару з позиції її безпечності та екологічності.

 104. Рівні сприйняття споживачем упаковки товару.

 105. Основні напрями вдосконалення упаковки товару в системі планування його продажу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!