Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4153 Вимоги до оформлення курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Вимоги до оформлення курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

5.6. Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота друкується за допомогою комп’ютерних засобів з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм) через півтора міжрядкових інтервали, шрифтом Times New Roman. Кегль шрифту – 14.

Текст роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» та назви розділів друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту.

Назви підрозділів друкують напівжирним шрифтом маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заготовка не ставиться.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. На кожну таблицю, рисунок по тексту має бути обов’язкове посилання із зазначенням слова «табл.» чи «рис.» та їх порядкового номера.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» (зроблений курсивом) із зазначенням її номера (наприклад «Таблиця 2.1»).

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку, слово «Таблиця» і її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.».

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу.

Посилання на літературні джерела оформлюються у квадратних дужках.

Список використаної літератури подається в кінці роботи.

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, причому кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами. Розміщують додатки у порядку їх появи посилань у тексті роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!