Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4152 Вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

5.5. Вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи

Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи. Вона повинна бути виконана стандартним шрифтом відповідно до рекомендованої форми, яка наведена в додатку А, а також завірена підписом керівника.

У змісті вказуються заголовки розділів (підрозділів) і початкові номери сторінок, на яких вони розміщені.

У вступі розкривають актуальність і стан досліджуємої проблеми. Визначають цілі й завдання, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтовують необхідність проведення дослідження. У вступі мають бути висвітлені: актуальність теми; ступінь розроблення проблеми провідними українськими та іноземними вченими; мета роботи; поставлені та вирішені наукові завдання, що її було виконано задля досягнення мети; предмет, об’єкт дослідження; методи дослідження, використані в роботі.

Актуальність теми обумовлює доцільність виконання роботи і пов’язана з розвитком та важливістю вдосконалення окремих напрямів маркетингової товарної політики в ринковій системі України.

У вступі також формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Метою є кінцевий результат курсової роботи. Завданнями виступають теоретичні напрацювання (розділ 1) та задачі (напрями) аналітичних досліджень (розділ 2).

Об’єкт дослідження визначають до поставленої мети. Об’єктом дослідження може бути підприємство чи його підрозділи, тощо.

Предмет дослідження визначають відповідно до теми курсової роботи і спрямовують дослідницьку роботу на поглиблене вивчення тієї частини відносин функціонування об’єкта, яка дає можливість досягти мети і сформулювати узагальнені висновки і пропозиції.

Наприклад, об’єктом дослідження є маркетингова товарна політики ПАТ «Оболонь». Предметом дослідження є удосконалення стану маркетингової товарної політики ПАТ «Оболонь».

У розділах основної частини курсової роботи докладно розглядаються теоретичні аспекти, методологія та методика дослідження, обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення шляхів розв’язання поставленої проблеми.

Основна частина роботи містить такі розділи: розділ 1 (теоретичний) – 12-17 стор.; розділ 2 (аналітичний) – 15-20 стор.; розділ 3 (обґрунтування пропозицій) – 10-15 стор.

Порядок написання окремих розділів курсової роботи розглянемо на прикладі змісту теми 1 “Формування маркетингової товарної політики підприємства”.

Так, при написанні розділу 1 «Теоретико-методологічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства» необхідно розглянути загальні теоретичні підходи щодо дослідження визначеної маркетингової проблеми на основі використання літературних джерел. Можливе порівняння різних поглядів авторів на стан цієї проблеми з використанням опублікованих статистичних даних та посиланням на літературні джерела.

Цей розділ бажано складати з двох параграфів та показати в них сучасні методологічні та методичні підходи, а також тенденції досліджень та розвитку маркетингової товарної політики підприємства. Матеріали можна ілюструвати схемами, графіками, діаграмами.

Розділ 1 закінчується коротким резюме стосовно необхідності проведення подальших досліджень в напряму удосконалення маркетингової товарної політики підприємства.

При написанні розділу 2 «Аналіз стану формування маркетингової товарної політики підприємства» необхідно висвітлити наступні питання.

У п. 2.1 «Техніко-економічна характеристика підприємства» наводяться дані про:

а) місцерозташування підприємства та форму власності; на яких ринках працює підприємство, основні сегменти ринку;

б) характеристику продукції, що випускається, у розрізі асортиментних груп (у динаміці та за структурою);

в) виробничу потужність підприємства та показники її використання;

г) джерела забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, енергією, тощо;

д) постачальників ресурсів;

е) ринки збуту товарів і обсяги реалізації продукції;

ж) конкурентів підприємства;

з) споживачів продукції підприємства;

и) посередників, які допомагають підприємству у розподілі продукції;

к) основні показники діяльності підприємства, аналіз їхньої динаміки за останні два роки. Перелік основних показників діяльності підприємства наведений в табл. 3.

Таблиця 3

Основні показники діяльності підприємства

Показники

Один. виміру

Минулий рік

Поточний рік

Відхилення

абсолютне

відносне,

%

1

2

3

4

5

 

6

 

1. Обсяг виробництва продукції, у натуральному виразі

 

 

 

 

 

2. Обсяг виробництва продукції у вартісному виразі у діючих цінах

тис. грн.

 

 

 

 

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

 

 

 

 

4. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

5. Адміністративні витрати

тис. грн.

 

 

 

 

6. Витрати на збут

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції

тис. грн.

 

 

 

 

8. Прибуток від реалізації (3–7)

тис. грн.

 

 

 

 

9. Прибуток від операційної діяльності

тис. грн.

 

 

 

 

10. Прибуток чистий

тис. грн.

 

 

 

 

11. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації (7:3)×100

коп.

 

 

 

 

12. Рентабельність діяльності (продаж) (10:3)×100

%

 

 

 

 

13. Рентабельність продукції (8:7)×100

%

 

 

 

 

Дані по вищеназваним показникам в табл.3 беруться з форми № 2 «Звіт про фінансові результати». Крім того інформація по основним показникам діяльності підприємства може бути доповнена іншими показниками, які є специфічними для тієї галузі, до якої належить підприємство.

Виявлені у табл. 3 зміни в динаміці показників мають бути прокоментовані і пояснені.

При написанні п.2.2. «Аналіз товарної номенклатури та асортименту продукції» подаються наступні матеріали.

На підставі даних табл. 4 необхідно прокоментувати динаміку виробництва продукції та пояснити, з яких причин відбулися зміни показників.

Таблиця 4

Динаміка виробництва продукції у розрізі асортиментних груп

Найменування продукції (видів, товарних груп)

Один. виміру

Вироблено продукції в натуральному виразі

Відхилення

минулий рік

поточний рік

абсолютне, (І)

абсолютне, (І)

1

2

3

4

5

6

………

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На підставі даних табл. 5 необхідно проаналізувати динаміку структури асортименту продукції та пояснити причину її зміни.

Таблиця 5

Динаміка структури асортименту продукції

Найменування продукції (видів, товарних груп)

Вироблено продукції в вартісному виразі, тис. грн.

Структура асортименту

Відхилення у структурі

минулий рік

поточний рік

минулий рік

минулий рік

%

1

2

3

4

5

6

=(5–4)

………

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

100

100

Використовуючи дані табл. 6 проводиться аналіз та оцінка глибини і ширини асортименту продукції.

Таблиця 6

Ширина і глибина асортименту

Глибина

Ширина

1

2

3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

На основі даних табл. 7 можна провести аналіз раціональності структури асортименту продукції підприємства. Бажано такий аналіз зробити за два останні роки та прокоментувати зміни, які відбулися в асортименті.

Таблиця 7

Вхідні дані для оцінювання раціональності структури асортименту продукції

за ____ рік

Найменування асортиментних груп

Питома вага у випуску, %

Рентабельність продукції, %

Ранг випуску, Рві

Ранг рентабельності, Ррі

Різниця рангів,

ві– Ррі)

Квадрат різниці рангів (Рві– Ррі)2

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

 

 

Для оцінки ступеня раціональності структури асортименту продукції підприємства скористаємося формулою (5.1)

де Крса – коефіцієнт раціональності структури асортименту;

6 – корегуючий співмножник;

n – кількість видів виробів в асортименті;

Рві – ранг випуску виробу виду і;

Ррі – ранг рентабельності виробу виду і.

Якщо значення Крса перевищує рівень нормативу 0.6, робиться висновок про раціональну структуру виробляємого асортименту продукції.

При написанні п. 2.3. «АВС-XYZ аналіз асортименту продукції» на основі використання класичної методики АВС аналізу проводиться групування асортименту за ступенями його впливу на загальний результат.

Для розподілу асортименту на групи А, В і С необхідно сформувати відповідну табличну форму (табл. 8).

Таблиця 8

АВС аналіз асортименту продукції

за ____ рік

Асортимент продукції

Кількість (в натуральна одиницях виміру)

Ціна за одиницю

Обсяг продажу

Питома вага у обсягу продажу, %

Питома вага з накопиченням, %

Група продукції А, В, С

…….

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

Принцип розподілу асортименту в процесі проведення XYZ аналізу будується на формуванні асортиментних груп в залежності від рівномірності попиту на продукцію. Так, до груп Х включається продукція, попит на яку має незначні коливання і в цілому є стабільним. До групи Y входить продукція , попит на яку не є стабільним і пов'язаний із сезонними коливаннями. До групи Z включається продукція, попит на яку виникає епізодично і можливості прогнозування попиту по цій групі продукції є ускладненими.

На основі проведеного АВС-аналізу та XYZ-аналізу асортименту продукції можна представити результативну інформацію у вигляді зведеної матриці (табл. 9).

Таблиця 9

АВС- XYZ-аналіз асортименту продукції

Група

Х

Y

Z

А

 

 

 

В

 

 

 

С

 

 

 

Дані табл. 9 дозволяють обґрунтувати конкретні пропозиції щодо подальшого удосконалення асортименту продукції в аспекті підвищення йог впливу на економічні результати діяльності підприємства.

При написанні п.2.4 «Аналіз життєвого циклу товарів» необхідно на основі похідної інформації (табл. 10) побудувати графіки життєвих циклів товарів (ЖЦТ) різних груп або видів продукції.

Таблиця 10

Похідні дані для побудови ЖЦТ в ______ році

Місяці року

Обсяги продажу товарів в натуральному виразі

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Товар 4

Січень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Використовуючи графічну інформацію чотирьох побудованих графіків ЖЦТ бажано проаналізувати їх, визначити до якого типу вони належать та зробити відповідні висновки.

При написанні розділу 3 «Обґрунтування напрямів та маркетингових заходів щодо вдосконалення формування маркетингової товарної політики» студентом на основі проведеного аналізу визначаються основні напрямки розв’язання поставленої проблеми.

Так, при написанні п. 3.1. «Основні напрями удосконалення маркетингової товарної політики» подаються детальні пропозиції (не менше 3-х) щодо вдосконалення діяльності підприємства в галузі товарної політики за напрямами: товарна номенклатура і асортимент; ціна і якість продукції; конкурентоспроможність продукції; планування нової продукції; товарні марки та упаковка, тощо.

При написанні п. 3.2. «Маркетингове обґрунтування заходів щодо удосконалення товарної політики підприємства» визначаються конкретні практичні заходи (не менше 2-х), які логічно випливають з теоретичної та аналітичної частин і спрямовані на покращення стану товарної політики підприємства.

У висновках підбивається короткий підсумок проведеного дослідження.

У списку використаної літератури подаються бібліографічні описи першоджерел, оформлених згідно з вимогами державного стандарту

Додатки. У додатках розміщуються різноманітні матеріали (звіти, баланс підприємства, графіки, таблиці, рисунки, які займають площу понад половину стандартного листа А4).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!