Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4133 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання курсової та контрольної робіт з курсу Маркетингова товарна політика, НУХТ

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання курсової та контрольної робіт з курсу Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Методичні рекомендаціїдо вивчення дисципліни, виконання курсової та контрольної робітз курсу Маркетингова товарна політика

для студентів

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання,

в тому числі перепідготовка спеціалістів

за спеціальністю 7.03050701 «Маркетинг»

  

Київ НУХТ 2014

 

Маркетингова товарна політика: методичні рекомендації до вивчення дисципліни,виконання курсової та контрольноїробіт для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 «Маркетинг» /уклад. О.Ф.Шаповал. – К.: НУХТ, 2014. – 39 с.

Рецензент Л.В.Страшинська, д-р екон. наук, проф..

Укладач: О.Ф.Шаповал, канд. екон. наук, доцент 

Відповідальний за випуск О.П.Сологуб, д-р. екон. наук, проф. 

Видання подається в авторській редакції

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є опанування студентами закономірностей й методів визначення, створення і підтримування конкурентоспроможності товарного пропонування.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Маркетингова товарна політика» пов’язана з такими дисциплінами як: «Маркетинг», «Маркетингова цінова політика» та «Маркетингові дослідження».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» є формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики та розроблення товарів і послуг ринкової новизни.

Основним завданням вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» є отримання студентами знань та набуття вмінь щодо визначення оптимальної товарної політики підприємства та виробництво конкурентоспроможних товарів в ринковій системі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • поняття, визначення та терміни дисципліни;

 • головні ринкові характеристики товару та місце товару в маркетинговій діяльності;

 • методи ціноутворення та розрахунку базової ціни;

 • показники конкурентоспроможності товару та методи їх розрахунку;

 • методи оцінювання якості товарів;

 • класифікаційні ознаки й різновиди ринку товарів і послуг;

 • методологію формування попиту на ринку окремого товару;

 • інструменти маркетингових досліджень товарного ринку;

 • етапи планування нового продукту і розроблення нового товару.

Уміти:

 • використовувати аналітичний інструментарій щодо оцінки стану розвитку товарної політики підприємства;

 • визначати рівень конкурентоспроможності товарів;

 • проводити оцінку щодо можливості практичного застосування методик ціноутворення та розрахунків цін товарів;

 • застосовувати обґрунтовані методики планування і розробок нових товарів;

 • визначати необхідність впровадження товарних марок і упаковки;

 • проводити маркетингові дослідження товарного ринку.

Мати навички:

 • розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності та його складових;

 • визначення рейтингу товару;

 • побудови графіка життєвого циклу товару;

 • формування оптимального асортименту товарів;

 • збору маркетингової інформації в процесі досліджень товарного ринку;

 • організації робіт щодо аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

Опис навчальної дисципліни наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, ОКР

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

заочна скорочена форма навчання

перепідготовка спеціалістів заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

0305 «Економіка і підприємництво»

Нормативна

Модулів – 2

6.030507

«Маркетинг»,

7.03050701

«Маркетинг»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

3-й

4-й

4-й

5-й

Індивідуальне завдання: курсова робота (денна та заочна форма навчання);

контрольна робота (заочна форма навчання)

 

Семестр

Загальна кількість годин – 180 год.

6-й

7-й

8-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6,0

самостійної роботи студента – 3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр», «спеціаліст»

 

38 год.

4 год.

4 год.

4 год.

Практичні, семінарські

76 год.

4 год.

 

2 год.

Лабораторні

-

-

-

-

Самостійна робота

30 год.

136 год.

116 год.

154 год.

Індивідуальні завдання:

36 год.

36 год.

20 год.

20 год.

Вид контролю: екзамен

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!