Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4126 Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни Зрошуване землеробство, ХДАУ

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни Зрошуване землеробство, ХДАУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Агрономічний факультет

Кафедра землеробства 

 

«АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЗРОШУВАНІЙ СІВОЗМІНІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ»

 

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни Зрошуване землеробство

для студентів 4 курсу агрономічного факультету

з освітньо-кваліфікаційного рівня 6.090101 «Бакалавр»,

кваліфікації - 3212 «Технолог з агрономії»,

спеціальності 1301 «Агрономія»

  

Херсон – 2014

УДК: 311.21: 63: 631.1 

Методичні вказівки «Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур у зрошуваній сівозміні в умовах південного Степу України» для виконання курсового проекту з дисципліни «Зрошуване землеробство» для студентів 3 курсу агрономічного факультету розглянуті, схвалені та рекомендовано до друку методичною радою агрономічного факультету «25» вересня 2014 року, протокол № 1. 

Укладачі:

Ушкаренко В.О. – д. с.-г. н., професор, академік НААН України;

Лавренко С.О. - кандидат с.-г. наук, доцент;

Шепель А.В. - кандидат с.-г. наук, доцент.

Рецензенти:

Коковіхін С.В. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедрою агробізнесу та права ДВНЗ «ХДАУ»;

Лавриненко Ю.О. - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ, заступник директора Інституту зрошуваного землеробства НААНУ.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Зрошуване землеробство» створені, щоб навчити студентів застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних питань; навчити правильно складати укомплектований подекадний графік поливів; визначати режим зрошення с.-г. культур у сівозміні; вміти складати поопераційну карту вирощування сільськогосподарських культур в запропонованій сівозміні. 

УДК: 311.21: 63: 631.1

© Ушкаренко В.О., 2013;

© Лавренко С.О., 2013;

© Шепель А.В., 2013.


ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. ЛОГІСТИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

6

1.1. . Географічне положення та загальні відомості про господарство

 

1.2. Кліматичні умови

 

1.3. Ґрунти зрошуваної сівозміни і їх агромеліоративна оцінка

 

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІНИ

 

2.1. Укладання сівозміни

 

2.2. Оцінка сівозміни за виходом продукції

 

2.3. Агротехнічне та економічне обґрунтування чергування культур у сівозміні

 

РОЗДІЛ 2. РЕЖИМ ЗРОШЕННЯ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНІ

 

2.1. Характеристика та обґрунтування пропонованого режиму зрошення

 

2.2. Подекадний графік поливів культур і його оцінка

 

СИСТЕМА ОБРОБКИ ҐРУНТУ Й ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ

 

ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ, ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ І ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

 

ДОДАТКИ

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП 

Проблема раціонального використання меліорованих ґрунтів, розширення асортименту вирощуваних культур, збільшення кількості виробленої продукції та її якості мають особливе значення для України, де зернове виробництво було, є і буде провідною галуззю сільського господарства. Збільшення виробництва зерна – це стратегічно й екологічно важливе завдання, яке є основою досягнення продовольчої незалежності країни за рахунок власного виробництва. Проте відомо, що за останні роки значного приросту врожаю зернових культур не відбулося. Крім того, неефективне використання зрошуваних ґрунтів актуалізує проблему зниження дефіциту рослинницької продукції. Особливо гостро постає це питання в зоні ризикованого землеробства, оскільки площа меліорованих ґрунтів тут обмежена, а врожай зернових культур низький. Тому на сучасному етапі вирішення цих питань набуває особливої гостроти.

Глобальні зміни клімату суттєво вплинули на розподіл кліматичних поясів, змістивши його в межах 145 км на північ. Це зумовило зміни принципів побудови сівозмін, упровадження у виробництво нетрадиційних культур і повторних посівів і новий їх розподіл у структурі посівних площ.

Оптимальна взаємодія зрошення, хімізації і комплексної механізації сприяє інтенсивному використанню рослинами тепла, світла, поживних речовин ґрунту, ґрунтової вологи, що в кінцевому підсумку підвищує родючість ґрунту і забезпечує високопродуктивне використання зрошуваних земель. Поліпшуючи умови ґрунтової родючості, зрошення позитивно впливає на ріст, розвиток рослин і їх урожайність. Завдяки різнобічній активізуючій дії зрошення на поливних землях одержують урожайність у 3-4, а в посушливі роки і в 5-10 разів вищу, ніж без зрошення.

Розробка наукових основ і теоретичне узагальнення виробничого досвіду вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур на зрошуваних землях – основне завдання зрошуваного землеробства як науки. Основними завданням якої є створення агротехнічних фонів, на яких зрошення досягає найвищої ефективності та розробка системи агротехнічних заходів, які забезпечує найбільш економне використання зрошувальної води, поживних речовин ґрунту і добрив, тепла та світла. Оптимальне їх поєднання дає можливість виявляти оптимальні комплекси агротехнічних факторів, удосконалювати і створювати нові екологічно чисті, протиерозійні й енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях в основних та проміжних посівах.

Курсовий проект є важливим елементом у підготовці студентів агрономічного факультету. Самостійне виконання індивідуального завдання дозволяє проявити творчі здібності, поглибити та закріпити знання із дисциплін зрошуване землеробство, ґрунтознавство, механізація, меліорація тощо. Вона має навчити студента практичному застосуванню теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу «Зрошуване землеробство» та набуття навичок практичного вирішення виробничих проблем.

Мета курсового проекту - навчити студентів застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних питань; вивчити особливості сільськогосподарського виробництва; ознайомитися з особливостями побудови зрошуваних сівозмін, а також з фактичним розміщенням культур в сівозміні з урахуванням попередника; ознайомитись та розробити методи боротьби з бур'янами; розробити систему обробітку ґрунту, з технологічними процесами, а також машинами та знаряддями; запропонувати оптимальний режим зрошення культур у сівозміні, що у комплексі забезпечує розширене сільськогосподарське виробництво.

Робота виконується на підставі індивідуального завдання із урахуванням природно-кліматичних, економічних умов та технологічних можливостей господарства. При виконанні роботи необхідно передбачити заходи розширеного відтворення родючості ґрунту, попередження проявів ерозії, покращення економічних результатів виробничої діяльності, підвищення стійкості виробництва відповідно до стратегії розвитку господарства.

Курсовий проект студенти виконують самостійно, згідно індивідуального завдання викладача. До початку роботи над курсовим проектом студентам необхідно вивчити матеріали лекційного курсу з дисципліни, виконати всі лабораторно-практичні заняття, а також ознайомитися з рекомендованими підручниками, посібниками, вказівками і рекомендаціями.

На основі складеного викладачем індивідуального завдання студентам необхідно узагальнити розроблені заходи в розділах і в підрозділах, зробити загальний висновок по курсовому проекту.

В кінці курсового проекту студентам необхідно поставити свій підпис і дату виконання роботи. Закінчений і підписаний курсовий проект здається на кафедру землеробства для перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Курсовий проект рецензується викладачем протягом 5 днів. Після цього вона повертається автору для виправлення помилок і недоліків згідно зроблених зауважень. І тільки після їх усунення студент допускається до захисту. Курсовий проект повинен бути захищений за 5 днів до іспиту.

На захисті студент повинен дати кваліфіковані пояснення до кожного завдання курсового проекту, зробити обґрунтовані висновки, відповісти на поставлені запитання, що стосуються змісту роботи, вирішити задані задачі. За результатами захисту викладач оцінює студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!