Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4103 Критерії оцінювання виконання роботи, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

Критерії оцінювання виконання роботи, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

« Назад

3. Критерії оцінювання виконання роботи

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент заочної форми навчання за результатами виконання і захисту індивідуальної роботи 20 балів:

Завдання № 1

За правильний хід виконання задачі, отримані правильні результати розрахунків, акуратне оформлення таблиць, розрахунків, наявність змістовних висновків – 10 балів.

Завдання № 2

За повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації (крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації); за наявність посилань на використані джерела; за наявність змістовних висновків – 5 балів (2,5 балів для кожного теоретичного питання).

Завдання № 3

За правильні відповіді на всі запитання тесту – 5 балів (0,5 балів для кожного тесту).

При невиконанні окремих критеріїв кількість балів, яка виставляється студентові, може бути знижена:

- за невчасне виконання – 50%;

- за помилки при розрахунках – 30%;

- за неточність побудови оргструктури, недостатність обґрунтування і самостійності – 30%;

- за відсутність літературних джерел, які використані при підготовці до виконання індивідуального завдання – 30%. 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Львів : Новий Світ, 2006. - 584 с.

2. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: Київ. Нац. Торг-екон. ун-т, 2006. - 362 с.

3. Бухгалтерський облік із використанням бухгалтерських технологій: На прикладі програми „1С: Бухгалтерія для України” (Практикум) / В.І.Крисюк, В.М.Дякон, Т.А.Демченко та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 173 с.

4. Гливенко С. В. Інформаційні системи в менеджменті : [навчальний посібник] / С. В. Гливенко, Є. В. Лапін, О. О. Павленко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. - 407 с.

5. Голячук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: Навчальний посібник. – Луцьк: РВВ ЛНТУ,2012. – 240с.

6. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухга­лтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. -К. Знання, 2004. – 349 с.

7. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології.- К.:Знання, 2005.-286с.

8. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньо-господарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / С.В. Івахненков. – Житомир : Рута, 2010. – 432 с.

9. Інформаційні системи в економіці : навчальний посібник / Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 176 с.;

10. Інформаційні системи в економіці : монографія / [С. В. Устенко, А. М. Береза, Г. П. Галузинський, В. М. Гужва та ін.] ; за заг. ред. С. В. Устенка. К. : КНЕУ, 2012. - 425 с.

11. Кавторєв С. Бухгалтерський облік за допомогою Excel. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. – Х.: Фактор, 2005. – 212 с.

12. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

13. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

14. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: Пілруч. для студ. екон. спец. / Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Кустова Н.П. – К.: «КНИГА», 2004. – 520 с.

15. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2009. - 614 с.;

16. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 187 с.;

17. Ходаков В.Є., Кірюшатова Т.Г., Захарченко Р.М., Карамушка М.В. Комп’ютерні технології обробки економічної інформації. Навчальний посібник для студентів вузів/під ред. В.Є.Ходакова. – Херсон:Олдіплюс, Київ: Ліра-К, 2012. – 534

18. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - 3-є вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2007. - 439 c.

19. Шквір В.Д. та ін. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: Навч. посібник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2013. - 399 с.

20. 1С:Бухгалтерія 8.2: доступно для бухгалтера/Г.Сараєва, Л. Власенко. – Х,: Фактор, 2011. – 528 с.

21. 1С: Предприятие 8. Конфигурация “Консолидация”, редакция 1.3. Описание. Ч. 1 / [А. Астахов, И. Берко, Г. Давидян и др.]. – М. : Фирма “1С”, 2009. – 438 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!