Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4094 Умови до завдання 1, Перелік задач, Задача 5, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

Умови до завдання 1, Перелік задач, Задача 5, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

« Назад

Задача №5

Умова. Перед підприємством ПАТ „Новий світ” на сучасному етапі його розвитку постали наступні проблеми:

1) занадто тривалий час прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством;

2) низька якість кадрових рішень;

3) періодичні затримки з підготовкою різноманітних звітних документів та передачі їх вищому керівництву та зовнішнім користувачам;

4) високі затрати на управління персоналом;

5) низька продуктивність праці персоналу;

6) неоптимальне використання професійних якостей конкретних співробітників підприємства;

7) відсутність можливості ведення повної індивідуальної трудової історії персоналу підприємства.

Для подолання вказаних проблем ПАТ „ Новий світ ” вирішує впровадити автоматизовану систему управління персоналом (HR-систему), яку планується спроектувати власними силами. На етапі класифікації та кодування перед підприємством стоїть проблема вибору системи кодування для видів прийому на роботу, переводу на іншу роботу та причин звільнення працівників.

Завдання

Оберіть найоптимальнішу систему кодування для формалізації видів прийому на роботу, переводу на іншу роботу та причин звільнення працівників (див. табл.7). Поясніть свій вибір. Спроектуйте коди для елементів даної множини згідно обраної системи кодування.

Таблиця 7

Перелік видів прийому на роботу, переводу на іншу роботу і причин звільнення на промисловому підприємстві

Вид

кадрового переміщення

Групувальні ознаки

Вид прийому на роботу та переводу на іншу роботу,

причина звільнення

ПРИЙОМ НА РОБОТУ

Прийом штатного праців-

ника

 

Прийом штатного працівника шляхом підписання безстрокового трудового договору

Прийом штатного працівника шляхом підписання строкового трудового договору

Прийом сумісника

Прийом сумісника шляхом підписання трудового договору

Прийом тимчасового

робітника

Прийом тимчасового робітника шляхом підписання трудового договору

Прийом тимчасового робітника шляхом підписання договору підряду

ПЕРЕВІД НА ІНШУ

РОБОТУ (ПІДПРИЄМСТВО)

Перевід робітника всередині підприємства

Перевід на іншу роботу (на постійній основі)

Тимчасовий перевід

Перевід робітника на інше

підприємство

Перевід робітника на інше підприємства згідно заяви на звільнення та листа-клопотання

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА

Розірвання трудового

договору за домовленістю сторін

Розірвання трудового договору за взаємною згодою сторін

Розірвання трудового

договору, строк дії котрого завершився

Розірвання трудового договору по закінченні встановленого ним строку

Розірвання трудового договору по закінченні часу виконання певних робіт

Розірвання трудового

договору у зв’язку з

призовом на військову

службу, скеруванням на

альтернативну (невійсь-

кову) службу

Розірвання трудового договору на основі повістки райвійськкомату

Розірвання трудового договору на основі скерування на проходження альтернативної служби

Розірвання трудового

договору за ініціативою

робітника

Переїзд на нове місце проживання

Перевід чоловіка чи жінки на роботу в іншу місцевість

Вступ до учбового закладу

Неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком

Вагітність

Догляд за дитиною до досягненням ним віку передбаченого чинним законодавством або дитиною-інвалідом

Догляд за хворим членом сім’ї згідно медичного висновку

Вихід на пенсію

Прийом на роботу за конкурсом і за іншими поважними причинами

Розірвання трудового

договору за ініціативою

власника

 

Зміна в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкротство або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників

Виявлення невідповідності робітника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які заважають продовженню даної роботи

Систематичне невиконання робітником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до робітника раніше застосовувались міри дисциплінарного або громадського стягнення

Прогул без поважних причин

Неявка на роботу протягом часу, встановленого чинним законодавством, внаслідок тимчасової непрацездатності

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував дану роботу

Поява на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння

Здійснення за місцем роботи крадіжки майна власника

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!