Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4089 Завдання індивідуальної роботи та методичні вказівки для їх виконання, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

Завдання індивідуальної роботи та методичні вказівки для їх виконання, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

« Назад

2. Завдання індивідуальної роботи та методичні вказівки для їх виконання

2.1. Структура індивідуальної роботи та рекомендації щодо її оформлення 

Контрольна робота складається з трьох завдань:

  • завдання № 1 – розв’язати задачу згідно номера варіанта. Задача стосується питання класифікації та кодування економічної інформації, тому перед виконанням цих задач студент повинен вивчити тему „Класифікація та кодування економічної інформації” по навчальній літературі, матеріалах лекції та розділу „Загальні теоретичні питання та приклади розв’язання задач” даних методичних рекомендацій. Студенту слід звернути увагу на можливість використання програмного забезпечення (зокрема, пакету прикладних програм MS Office) для автоматизації виконання рутинної роботи з однотипних обрахунків.
  • завдання № 2 – дати відповідь на два теоретичних питання. Список питань охоплює весь матеріал з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті”. Обсяг кожного питання – 2-3 машинописних сторінки формату А4 (вимоги до комп’ютерного набору подано нижче). Питання повинні бути висвітлені повністю, з використанням максимальної кількості літературних джерел, основні (на думку студента) положення слід виділити окремо, в кінці кожного питання необхідно подати короткий висновок.
  • завдання № 3 – дати відповідь на 10 тестових запитань. Тестові питання стосуються двох тем дисципліни:

1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою;

2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису.

Тести, запропоновані студенту, містять питання та список варіантів відповіді (в основному – чотири варіанти). Студентам слід звернути особливу увагу на те, що правильних відповідей до кожного тестового питання може бути декілька.

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті (у разі написання вручну) або на листках паперу формату А4 (у разі комп’ютерного набору) з наведенням умов задач і теоретичних питань та поясненням до усіх розрахунків.

Загальні вимоги до оформлення індивідуальної роботи у випадку її комп’ютерного набору:

Абзац: вирівнювання – по ширині, рівень – основний текст, перший рядок – відступ на 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 2,5 см.

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14.

Титульний лист повинен містити номер варіанту. Зразок оформлення титульного листа подано в додатку 3.

Варіанти індивідуальної роботи, номери задач, теоретичних і тестових питань по кожному з варіантів наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1

Вибір завдань згідно варіанту індивідуальної роботи

Номер

варіан-

та*

Завдан-

ня № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Номер

задачі

Теоре-

тичне

питання

№ 1

Теоре-

тичне

питання

№ 2

Тест № 1

Тест № 2

Тест № 3

Тест № 4

Тест № 5

Тест № 6

Тест № 7

Тест № 8

Тест № 9

Тест № 10

1

1

1

11

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

2

2

2

12

2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

3

3

3

13

3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

4

4

4

14

4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

5

5

5

15

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

6

6

6

16

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

7

7

7

17

7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

8

8

8

18

8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

9

9

9

19

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

0

10

10

20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

* - номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у списку групи, який складено в алфавітному порядку.

2.2. Загальні теоретичні поняття та приклади розв’язання задач 

Економічна інформація представляє собою сукупність різних повідомлень економічного характеру, що виникають при підготовці виробництва, в процесі виробничо-господарської діяльності і в управлінні цією діяльністю. Інформацію, представлену в певному формалізованому вигляді, що дозволяє її передавати, зберігати на різних (в тому числі і машинних) носіях і обробляти за допомогою деякого процесу, прийнято називати даними.

З метою пристосування економічної інформації для ефективного пошуку, обробки на ЕОМ та передачі по каналах зв’язку, її необхідно представити в цифровому вигляді: спочатку впорядкувати (класифікувати), а потім формалізувати (закодувати) з використанням класифікатора. Класифікатор – це документ, за допомогою котрого здійснюється формалізований опис економічної інформації в економічних інформаційних системах (ЕІС), який містить найменування об’єктів, найменування класифікаційних угруповань і їх кодові позначення. В даний час найчастіше використовуються два типи систем класифікації: ієрархічна і фасетна.

Для повної формалізації економічної інформації недостатньо простої класифікації, тому проводять наступну процедуру – кодування. Процес кодування – це присвоєння умовних позначень різним об'єктам визначеної номенклатури за встановленими правилами на базі прийнятого для цього алфавіту, а сукупність правил, за якими присвоюються коди окремим об’єктам номенклатур, представляють собою метод або систему кодування. Розрізняють порядкову, серійну системи кодування, систему повторення, розрядну (позиційну) і комбіновану системи кодування.

В якості прикладу використання цих систем кодування техніко-економічної інформації можна запропонувати вирішення завдання по класифікації та кодуванню інформаційної сукупності одиниць виміру, які застосовуються підприємствами та організаціями на території України (див. табл.2).

Таблиця 2

Приклад кодування множини одиниць виміру

Група та назва одиниці вимірювання

Порядкова

Серійна

Позиційна

Комбінована

1

2

3

4

5

1. одиниці довжини:

міліметр,

сантиметр,

дециметр,

метр,

кілометр (тисяча

метрів),

... (всього – 15)

 

 

 

001

002

003

004

005

 

006-015

 

 

 

001

002

003

004

005

 

006-015

(016-017) – резерв вільних кодів

 

 

1001

1002

1003

1004

1005

 

1006-1015

 

 

1001

1002

1003

1004

1005

 

1006-1015

 

2. одиниці площі:

квадратний мі-

ліметр,

квадратний санти-

метр,

квадратний деци-

метр,

квадратний метр,

тисяча квадратних

метрів,

гектар,

... (всього – 27)

 

 

 

016

 

017

 

018

019

 

020

021

022-042

 

 

018

 

019

 

020

021

 

022

023

024-044

(045-046) – резерв вільних кодів

 

 

2001

 

2002

 

2003

2004

 

2005

2006

2007-2027

 

 

 

2016

 

2017

 

2018

2019

 

2020

2021

2022-2042

3. одиниці об’єму:

кубічний міліметр,

кубічний сантиметр

(мілілітр),

літр (кубічний де-

циметр),

кубічний метр,

децилітр,

... (всього – 24)

 

 

043

 

044

 

045

046

047

048-066

 

 

047

 

048

 

049

050

051

052-070

(071-090) – резерв вільних кодів

 

3001

 

3002

 

3003

3004

3005

3006-3024

 

3043

 

3044

 

3045

3046

3047

3048-3066

 

З процесом розробки класифікаторів та кодування техніко-економічних даних тісно пов’язаний процес контролю за правильністю переносу таких даних на машинний носій. Проектування процесів контролю правильності заповнення і переносу даних з первинних документів на машинний носій пов’язано із знанням методів забезпечення достовірності інформації в економічній інформаційній системі. Одним з найбільш широко використовуваних методів контролю правильності заповнення і переносу даних з первинних документів є контроль за модулем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!