Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4087 Вимоги до оформлення контрольної роботи, Рекомендована література, Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, НУ ЛП

Вимоги до оформлення контрольної роботи, Рекомендована література, Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, НУ ЛП

« Назад

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4, титульний аркуш повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту.

Контрольна робота виконується студентом акуратно. Поля: ліве – 2,5 см., нижнє та верхнє – 2 см., праве – 1,5 см. Шрифт 14, інтервал 1,5. Аркуші роботи нумеруються у верхньому правому куті, починаючи з титульного аркушу (номер на першій сторінці не ставиться). Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. У кінці роботи наводиться список використаної літератури (не менше 10 джерел). Цитати повинні супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, які наводяться у списку використаної літератури та оформлені згідно з прийнятими стандартами. Наприклад, [5; с. 12-15] означає використання 12-15 сторінок літературного джерела, розміщеного під п’ятим номером у списку літератури.

Оформлена контрольна робота подається студентами, у визначені терміни, на кафедру обліку та аналізу для реєстрації. Правильно виконана та зареєстрована робота зараховується викладачем, а студент допускається до заліку (або екзамену) з дисципліни «Облік та звітність суб’єктів малого підприємництва». 

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436- IV

2. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес. Навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.

3. Гура Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К.: Знання, 2007. - 310с.

4. Заревчацька, Т. В. Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Т.В. Заревчацька. - Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2008. - 59с.

5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. №422.

6. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

7. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2011 № 720.

8. Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник. – К: ЦУЛ, 2008. – 162 с.

9. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: Навчальний посібник. – за заг. редакцією Хомяка Р.Л.- 3 те вид., доп. і перероб. // – Львів: «Магнолія-2006», 2012. – 254 с.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій малого підприємництва: наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186.

11. Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. 2755-VI.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07 1999 р. № 996-XIV

14. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI.

15. Чабанюк О.М., Мединська Т.В. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність / О.М. Чабанюк, Т.В. Мединська. – К: Алерта, 2013. – 208 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!