Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4083 Методичні рекомендації і завдання з курсу Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, НУ ЛП

Методичні рекомендації і завдання з курсу Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

Методичні рекомендації і завдання з курсу Облік і звітність суб’єктів малого підприємства

для виконання контрольної роботи

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

Львів - 2016 

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: Методичні рекомендації і завдання для виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: М. В. Ольшанська, Т. І. Воскресенська, Н. М. Воськало, З.М. Скибінська – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2016. – 66 с.

Укладачі Ольшанська М. В., канд. екон. наук, доц.,

Воскресенська Т. І., канд. екон. наук, доц.,

Воськало Н.М., канд. екон. наук, доц.,

Скибінська З.М., канд..екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Чубай В. М.,канд. екон. наук, доц.

Рецензенти: Пилипенко Л.М., канд. екон. наук, доц.

кафедри обліку та аналізу

Руда Т.П., канд. екон. наук, доц.

кафедри обліку та аналізу

Вступ

Метою виконання контрольної роботи з курсу “Облік та звітність суб’єктів малого підприємництва” є закріплення набутих теоретичних знань студента з дисципліни, методики та методології обліку на окремих ділянках виробничо-господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва, а також здобуття практичних навичок ведення обліку зі застосуванням первинних документів, спрощеного плану рахунків, регістрів обліку та формування звітності.

Завданням контрольної роботи є опанування обліку суб’єктів малого підприємництва, ефективного застосовування здобутих теоретичних знань на практиці, зокрема при використанні спрощеного плану рахунків та заповненні відповідних регістрів обліку.

У результаті написання контрольної роботи студент повинен знати основні відмінності та особливості ведення обліку в суб'єктів малого підприємництва, методику використання спрощеного плану рахунків, регістрів обліку, складання податкової та фінансової звітності. 

Структура контрольної роботи

Контрольна робота складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (два теоретичні питання);

- практичної частини (тестові завдання та задача);

- висновків;

- списку використаної літератури;

- додатків.

Титульний аркуш оформляється згідно встановлених стандартів. Він повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту контрольної роботи (додаток А).

Зміст роботи повинен відповідати нумерації теоретичної та практичної частин в тексті контрольної роботи.

У вступі студент коротко наводить характеристику роботи, актуальність здійсненого дослідження. Обсяг вступу 1-2 повні сторінки.

Теоретична частина передбачає опрацювання теоретичного матеріалу з відповідних літературних та законодавчих джерел. Відповіді на теоретичні питання повинні засвідчити знання студента не лише основної, але і додаткової літератури. Обсяг викладу кожного теоретичного питання – 3-5 сторінок машинописного тексту.

Практична частина передбачає відповідь студента на 5 тестових завдань згідно варіанту роботи, розв’язок задачі та заповнення форм податкової і фінансової звітності.

Висновки студент формує на підставі досліджених теоретичних питань та розв’язку практичного завдання. Обсяг висновків 1-2 повні сторінки.

Список використаної літератури повинен містити фактично використані законодавчо-нормативні документи та економічну літературу, посилання на які студент наводив при написанні контрольної роботи. Спочатку наводиться Закони, нормативи, положення та інструкції, методичні рекомендації, а потім наукова та навчальна література.

Додатки в контрольній роботі повинні відповідати поставленому завданню та оформлятися як продовження роботи на подальших її сторінках. Кожен додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому кутку над назвою додатка малими буквами з першої великої друкують слово "Додаток..." і велика літера української абетки, наприклад "Додаток А", "Додаток Б".

Додатки необхідно позначити послідовно, відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь.

Якщо документ складається з декількох аркушів, то перший з них оформлятиметься вищевказаним способом, на другому з них в правому верхньому кутку потрібно зробити надпис "Продовження додатка А", якщо аркушів більше двох - цей надпис роблять на кожному з них, на останньому зазначають - "Закінчення додатка А".

У змісті кваліфікаційної роботи окремо наводять назву кожного додатка та номер сторінки, на якій він розміщений.

Перед додатками необхідно вставити чистий аркуш з надписом по центру "ДОДАТКИ", який також нумерують. Надпис роблять великим жирними прописними літерами 14 шрифту. 

Послідовність виконання контрольної роботи

Варіант, за яким студент повинен написати контрольну роботу визначається відповідно до порядкового номера студента зазначеного в журналі обліку студентів. Порядок визначення завдання відповідно до варіанту наведений у табл. 1.

Таблиця 1

Номери завдань відповідно до варіанту контрольної роботи

Номер варіанту

Номери завдань

Теоретичні питання

Тестові завдання

1

2

3

1

1, 31

1, 31, 49, 67, 85

Продовження табл. 1 

2

2, 32

2, 32, 50, 68, 86

3

3, 33

3, 33, 51, 69, 87

4

4, 34

4, 34, 52, 70, 88

5

5, 35

5, 35, 53, 71, 89

6

6, 36

6, 36, 54, 72, 90

7

7, 37

7, 37, 55, 73, 91

8

8, 38

8, 38, 56, 74, 92

9

9, 39

9, 39, 57, 75, 93

10

10, 40

10, 40, 58, 76, 94

11

11, 1

11, 41, 59, 77, 95

12

12, 2

12, 42, 60, 78, 96

13

13, 3

13, 43, 61, 79, 97

14

14, 4

14, 44, 62, 80, 98

15

15, 5

15, 45, 63, 81, 99

16

16, 6

16, 46, 64, 82, 100

17

17, 7

17, 47, 65, 83, 90

18

18, 8

18, 48, 66, 84, 91

19

19, 9

19, 31, 49, 67, 85

20

20, 10

20, 32, 50, 68, 86

21

21, 11

21, 33, 51, 69, 87

22

22, 12

22, 34, 52, 70, 88

23

23, 13

23, 35, 53, 71, 89

24

24, 14

24, 36, 54, 72, 90

25

25, 15

25, 37, 55, 73, 91

26

26, 16

26, 38, 56, 74, 92

27

27, 17

27, 39, 57, 75, 93

28

28, 18

28, 40, 58, 76, 94

29

29, 19

29, 41, 59, 77, 95

30

30, 20

30, 32, 50, 68, 86

Основою контрольної роботи є дослідження двох теоретичних питань згідно варіанту та розв’язок практичних завдань (тести та задача).

Першим етапом виконання роботи є збір необхідної інформації як і з законодавчо-нормативної бази так із економічної літератури для написання теоретичної частини.

Другим етапом є розв’язок тестових завдань (при необхідності можливе додаткове пояснення студентом обраної відповіді тесту).

Третім етапом є застосування набутих навиків ведення обліку та формування звітності суб’єктів малого підприємництва при розв’язуванні задачі та заповненні звітності.

Критерії оцінювання контрольної роботи наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Критерії оцінювання контрольної роботи

Контрольна робота

Максимальна кількість балів

20

Теоретичні питання висвітлено в повному обсязі. Відповіді на тестові питання вибрані вірно. Задача розв’язана повністю, господарські операції вірно відображені в Журналі обліку господарських операцій. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та розрахунок єдиного податку заповнено без помилок. Студент дав розгорнуту, обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, вміє поєднувати теоретичні знання з практичним завданням. Контрольна робота виконана акуратно та згідно вимог методичних рекомендацій.

20

Теоретичні питання висвітлено в повному обсязі. Відповіді на тестові питання вибрані вірно. Задача розв’язана повністю, господарські операції вірно відображені в Журналі обліку господарських операцій. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та розрахунок єдиного податку заповнено без помилок. Студент допускав незначні помилки на поставлені запитання.

15-19

Теоретичні питання розкрито не в повному обсязі. Не всі відповіді на тестові питання вибрані вірно. Задача розв’язана повністю, є незначні помилки при відображенні бухгалтерських проведень в Журналі обліку господарських операцій. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та розрахунок єдиного податку заповнено. Студент допускав незначні помилки на поставлені запитання. Є зауваження щодо оформлення контрольної роботи

10-14

Теоретичні питання висвітлено частково. Не всі відповіді на тестові питання вибрані вірно. Задача розв’язана, є помилки при відображенні бухгалтерських проведень в Журналі обліку господарських операцій. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та розрахунок єдиного податку заповнено невірно. Відповіді студента на поставлені запитання є невичерпні та недостатньо обґрунтовані. Є зауваження щодо оформлення контрольної роботи

5-9

Розкрито незначну частину теоретичного питання. Допущені помилки при написанні кореспонденції рахунків та відповіді на тестові питання. Журнал обліку господарських операцій, фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та розрахунок єдиного податку відсутній. Студент відповів не на всі поставлені питання.

1-4

Робота виконана не у відповідності до варіанту до захисту не допускається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!