Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4082 Робоча програма з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування, ЛІЕТ

Робоча програма з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування, ЛІЕТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський інститут економіки і туризму

 

Робоча програма з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування

для студентів 4 курсу

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

шифр і назва галузі знань

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

шифр і назва напряму підготовки

факультет Менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

назва факультету

 

ЛЬВІВ 2015

Робоча програма виробничої практики для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». – Львів : ЛІЕТ, 2015. – 25 с.

Розробники:Кудла Н.Є., к.е.н., доц.,

Жидяк О.Р., к.е.н., доц 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Менеджменту та комерційної діяльності

Протокол від «__» __________ 2015 року № __

Завідувач кафедри.

 _______________________ Захарчин Р.М. к.е.н., доц. 

На засіданні кафедри економіки і маркетингу

Протокол від «__»_______2015 року

Завідувач кафедри

_______________________ Васильчак С.В, д.е.н., проф. 

Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною радою Львівського інституту економіки та туризму 

«___» _________ 2015 року, протокол №___ 

Голова _____________ проф. Дутка Г.Я. 

©Львів, 2015 рік

ВСТУП

Програма виробничої практики розроблена для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» за спеціалізацією «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» у відповідності до навчальних планів підготовки спеціалістів, а також у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристика фахівця, положення про проходження практики студентами вищих навчальних закладів України.

Виробнича практика проводиться на 4 курсі протягом (7 тижнів у VII-VІІІ семестрі)

Студенти проходять практику в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу різних форм власності.

Умовою скерування студента на практику є договір, що заповнюється у двох екземплярах, яке студент отримує у керівника практики від інституту завчасно.

Базами практики можуть бути готельно-ресторанні комплекси, заклади ресторанного господарства. 

Обов’язки студента-практиканта:

- Студент повинен до початку практики ознайомитись з програмою практики, отримати від керівника практики документи та консультації щодо їх оформлення, пройти інструктаж з БЖД.

- Своєчасно прибути на місце проходження практики.

- Пройти на базі практики інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки, суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, правил внутрішнього розпорядку та поведінки на базі практики.

- Студент повинен у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою виробничої практики та індивідуальне завдання.

- Студент повинен відвідувати загальногрупові консультації та подати у встановлений термін на кафедру письмовий звіт про виконання програми і індивідуального завдання практики. 

Керівники практики від інституту:

- Здійснює безпосереднє керівництво практикою.

- Співпрацює з керівництвом баз практики щодо їх готовності до прибуття студентів та відпрацювання програмних завдань.

- Забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з безпеки життєдіяльності, оформлення студентам необхідних документів (скерування, робочої програми, індивідуального завдання, методичних рекомендацій).

- Інформує студентів про систему звітності з практики (подання письмового звіту і його захист).

- Контролює забезпечення відповідних умов праці студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки.

- Сумісно з керівником практики від підприємства забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою. 

Керівник практики від підприємства:

- Забезпечує проведення інструктажу з охорони праці та техніки безпеки.

- Сприяє організації робочого місця студента-практиканта.

- На початку практики ознайомлює студента з організаційною структурою і функціями окремих підрозділів туристичного підприємства, правилами внутрішнього розпорядку, організацією роботи менеджера (керуючого).

- Створює умови щодо виконання програми практики та отримання необхідних матеріалів для складання звіту, надає консультації на прохання практиканта.

- Надає студентам можливість безпосередньо брати участь в управлінні, відповідно з функціональними обов’язками менеджера, адміністратора, керівника служби розміщення, виконавчого менеджера, менеджера управління номерним фондом, керівника з маркетингу та продажу туристичних продуктів, менеджера персоналу тощо.

- По закінченню практики перевіряє звіт, складає відгук на звіт, дає виробничу характеристику на студента-практиканта. 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики є вдосконалення практичних навичок студентів з обраної спеціальності, опрацювання прийомів і методів управління організаційними, розпорядчими і аналітичними функціями (роботами) у службі туристичного підприємства, посади яких заміщаються фахівцями даної спеціальності, збору необхідних матеріалів для виконання науково-пошукових робіт, формування в студентів на базі отриманих практичних знань професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах. 

Завданнями виробничої практики є:

- вивчення специфіки функціонування операційної системи туристичного підприємства;

- закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих під час вивчення наступних дисциплін: «Основи менеджменту»; «Маркетинг», «Логістика» «Менеджмент в туристичній, готельній та ресторанній індустрії»;

- відпрацювання на посадах, що заміщаються фахівцями відповідно до їх спеціальності, технології виконання основних і найбільш масових видів управлінських робіт з управління операційною підсистемою підприємства, управління персоналом;

- активізація творчих здібностей студентів-практикантів у виявленні резервів підвищення ефективності управління операційною складовою підприємств;

- набуття навичок науково-дослідної та аналітичної роботи;

- збір необхідних матеріалів, їх аналіз та систематизація для виконання науково-пошукової роботи.

Після проходження практики студенти повинні: 

ЗНАТИ

- чинники зовнішнього середовища та їх вплив на діяльність туристичного підприємства;

- підходи до визначення якісних параметрів обслуговування й формування туристичного продукту;

- методологію виникнення конфліктних ситуацій та ризиків у сфері надання туристичних послуг;

- принципи розподілу витрат туристичного обслуговування та їх оптимізацію;

- чинники, які впливають на конкурентоспроможність підприємства з надання туристичних послуг;

- особливості маркетингового управління туристичного підприємства;

- методичні підходи проведення маркетингових досліджень на ринку туристичних послуг;

- фактори та критерії сегментації туристичного ринку;

- структуру системи організації комунікаційної політики на підприємстві туристичного ринку;

- маркетингові стратегії розвитку підприємства туристичного ринку;

- аспекти організації обслуговування на підприємствах туристично-готельної індустрії;

- шляхи досягнення соціально-економічної ефективності управління. 

ВМІТИ:

- аналізувати середовище діяльності туристичного підприємства;

- визначати якісні параметри туристичного продукту;

- оцінити ступінь і вид ризику та управляти ризиком в умовах невизначеності туристичного ринку;

- застосувати методи вирішення конфліктних ситуацій та використовувати принципи комунікації з клієнтом;

- планувати витрати підприємства й витрати пов’язані зі створенням, впровадженням й просуванням туристичного продукту;

- проводити оцінку конкурентної позиції підприємства, його ресурсів та туристичних продуктів;

- використовувати елементи комплексу маркетингу в управлінні підприємством;

- здійснити комплексний аналіз маркетингового середовища підприємства туристичної інфраструктури;

- визначити стратегію і тактику діяльності підприємства в умовах функціонування ринку;

- вибирати оптимальну політику ціноутворення в залежності від тактичних цілей підприємства;

- побудувати систему організації комунікаційної політики на туристичному підприємстві;

- аналізувати ефективність діяльності підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

п/п

Назва теми

К-сть днів

К-сть

балів

денна форма

заочна форма

Частина 1 «Менеджмент в туристичній, готельній та ресторанній індустрії»

1.1

Економіко-організаційна характеристика бази практики

5

2

5

1.2.

Характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства готельно-ресторанного бізнесу

2

3

5

1.3

Управління якістю обслуговування у закладах готельно-ресторанного бізнесу

4

3

10

1.4.

Ефективність управлінської діяльності готельно-ресторанного комплексу

4

2

10

 

Разом по частині 1

15

10

30

Частина 2 «Маркетинг»

2.1

Система проведення маркетингових досліджень туристичним підприємством

2

1

5

2.2

Системи завоювання та позиціонування підприємства на ринку туристичної індустрії

2

2

5

2.3

Маркетингова цінова політика туристичного підприємства

3

2

7

2.4

Маркетингова комунікативна політика підприємства

2

2

5

2.5

Виконання стартегічних програм маркетингу на туристичному підприємстві

2

2

8

 

Разом по частині 2

14

9

30

 

Виконання індивідуального завдання

 

 

10

 

Зовнішня оцінка від підприємства

 

 

10

 

Захист

1

1

20

Всього

30

20

100

 

ІІІ. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

3.1. Перелік питань для опрацювання в процесі проходження практики:

Частина 1

Менеджмент в туристичній, готельній та ресторанній індустрії

1.1. Економіко-організаційна характеристика бази практики

– Дати економіко-організаційну характеристику підприємства – бази практики: основні види діяльності; організаційно-правова форма; структура управління; розмір підприємства; сегмент ринку, на якому функціонує підприємство; перспективи розвитку підприємства.

– Описати (сформулювати) місію та функції менеджменту підприємства.

1.2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування туристичного підприємства

– Дати загальну характеристику елементів зовнішнього середовища підприємства (у вигляді схем та описів).

– Дати загальну характеристику мікрооточення підприємства та елементів внутрішнього середовища.

– Проаналізувати розвиток організаційної структури менеджменту підприємства за декілька років (організаційні зміни).

– Дати узагальнену характеристику трудового колективу підприємства та розрахувати показники складу, руху і ефективності використання людських ресурсів підприємства.

1.3. Управління якістю обслуговування у туристичній фірмі

− Охарактеризувати політику управління людськими ресурсами (навести вимоги, стандарти). Дати оцінку кадрового складу, вивчити напрямки роботи з персоналом, способи мотивації працівників з метою надання якісних послуг

− Критично проаналізуйте свій професійний профіль за набутими знаннями в ЛІЕТ в якості менеджера (додаток А).

− Провести визначення якості обслуговування клієнтів фірми персоналом першого контакту у порівнянні з фірмою-конкурентом методом таємного покупця. Попередньо розробити анкету відповідно до поданого взірця (завдання у додатку Б).

1.4. Ефективність управлінської діяльності туристичного підприємства

– Охарактеризувати систему управління витратами підприємства та шляхи її оптимізації

– Визначити інвестиційні потреби підприємства та ефективність інвестиційної діяльності.

– Описати способи управління ризиком при плануванні конкретних туристичних продуктів (2-3 приклади).

Частина 2

Маркетинг

2. 1. Організація проведення маркетингових досліджень

- Ознайомитися з методами проведення маркетингових досліджень, системою опитування, джерелами інформації як першочер­гової, так і другорядної, формуванням інформаційної системи підприємства.

- Проаналізувати систему обробки інформації, наявність та напрямки використання комп'ютерних програм. Дослідити використання сучасних інформаційних, у т.ч.Інтернет - технологій в діяльності підприємства. Визначити основні методи прогнозування попиту споживачів і розглянути можливість засто­сування інших методів на цьому підприємстві.

- На основі даних річного звіту підприємства оцінити ринкову можливість підприємства та асортиментну політику за допомогою двох груп показників:

а) частка підприємства на ринку, її динаміка, обсяг продажу (відображають ступінь задоволення споживачів товаром або послугою підприємства);

б) обсяг і норма прибутку, продуктивність праці; виробництво додаткової вартості (відображають рівень ефективності виробництва даного підприємства).

Таблиця 1

Оцінка ринкових можливостей підприємства

Показник

Коефіцієнт значущості

Туристична фірма,

готель, ресторан

В натур. вираженні

В балах

 1.  

а) Частка підприємства на ринку*, %

б) Обсяг продажу, тис. грн.

в) Ступінь прихильності після перших відвідувань,%

 

0,5

0,2

0,3

 

 

 1.  

а) Обсяг прибутку тис. грн.

б) Продуктивність праці**,грн/чол., грн./год.

в) Рівень рентабельності***, %

 

0,5

0,3

0,2

 

 

Разом

 

 

 

* обчислюється діленням обсягу продажу підприємства на загальну місткість ринку;

** обчислюється діленням обсягу продажу підприємства на середньооблікову чисельність працюючих (виробничого персоналу), грн./чол.; або обсяг продажу поділити на добуток середньооблікової чисельності працюючих і відпрацьованої кількості часу за рік, грн./год.;

***обчислюється діленням чистого прибутку на повну собівартість продукції.

- На основі виконаних на підприємстві маркетингових досліджень взяти участь у формуванні маркетингових рекомендацій щодо подальшої його діяльності.

2.2. Системи завоювання та позиціонування підприємства на ринку туристичної індустрії.

- На основі методів сегментування ринку визначити для підприємства основні цільові сегменти, описати їх перспективність;

- Охарактеризувати стратегії охоплення ринку підприємством туристичної індустрії в залежності від принципів сегментування;

- Проаналізувати стратегії позиціонування підприємства туристичної індустрії, визначити сильні та слабкі сторони кожної стратегії;

- Визначити перспективність впровадження нових туристичних послуг та особливості їх впровадження на ринок. 

2.3. Маркетингова цінова політика туристичного підприємства.

- Проаналізувати маркетингову цінову політику підприємства та набути практичних навичок розроблення та ефективного здійснення цінової політики.

- Особливу увагу слід звернути на методи встановлення цін, на розрахунки з партнерами, види цін, що застосовуються на підприємстві, здійснення цінової політики конкурентів. Ознайомитись з такими методами ціноутворення на підприємстві:

-  метод "витрати + прибуток";

-  метод розрахунку точки беззбитковості;

-  метод встановлення ціни, орієнтуючись на конкурентів тощо.
Визначити, яку стратегію застосовує підприємство, переваги і недоліки вибраної стратегії та ефективність стратегії, що застосо­вується.

- Провести моніторинг цін з вибраної групи асортиментної політики туристичного підприємства на ринку регіонального рівня та розробити цінову карту.

- В разі застосування, проаналізувати систему знижок підприємства і її вплив на обсяги збуту. 

2.4. Маркетингова комунікативна політика підприємства

- Визначити систему організації комунікацій на підприємстві, види та етапи комунікативної політики;

- Визначити ефективність вибору рекламоносіїв, рекламних бю­джетів, медіа-планування; ознайомитись із проведенням рекламної кампанії підприємства (табл.1, табл.2).

Таблиця 2

Витрати на рекламу підприємства туристичної індустрії залежно від засобу розповсюдження

Засіб розповсюдження

Рік1

Рік 2

К-ть одиниць

Собівартість рекламного звернення грн.(блок, см, м, хв.)

Загальна сума витрат

К-ть одиниць

Собівартість рекламного звернення грн.(блок, см, м, хв.)

Загальна сума витрат

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Ефективність рекламної діяльності

Показник

роки

 

 

 

Загальний обсяг продажу(тис.грн.)

 

 

 

Темп росту продажу зумовлений рекламою %

 

 

 

Кількість договорів укладених рекламою

 

 

 

Витрати на рекламування

 

 

 

Загальна чисельність аудиторії слухачів зацікавлена рекламою

 

 

 

Коефіцієнт ефективності реклами*

 

 

 

Коефіцієнт ефективності витрат на рекламу**

 

 

 

Коефіцієнт віддачі***

 

 

 

* Коефіцієнт ефективності реклами – це співвідношення кількості споживачів (покупців), які зголосились на звернення в розрахунку на одиницю витрат.

** Коефіцієнт ефективності витрат на рекламу – це відношення витрат на рекламу до обсягу продажу.

*** Коефіцієнт віддачі – це питома вага запитів споживачів після подачі рекламних звернень.

- Ознайомитися з організацією діяльності підприємства з питань зв'язків з громадськістю, напрямками налагодження таких зв'язків, методами досягнення найбільшої ефективності, процесами формування іміджу фірми тощо.

2.5. Виконання стартегічних програм маркетингу на туристичному підприємстві

- Ознайомитись з основними видами маркетингових стратегій діяльності підприємства;

- Визначити цілі та завдання основних стратегій підприємства;

- Розробити рекомендації щодо здійснення контролю маркетингової діяльності туристичного підприємства;

- На основі проведеного аналізу запропонувати варіативний варіант бізнес-стратегії та програми маркетингу для підприємства (маркетинговий план та його основні засади);

Рекомендовані додатки: 

Додаток А

«Ідеальний» менеджер з продажу туристичних послуг

Вимоги до персоналу туристичних організацій

Рейтинг вимог (1 — найменший, 5 — найбільший)

1

2

3

4

5

Знання

Вища/неповна вища туристична освіта

 

 

 

 

 

Знання іноземних мов

 

 

 

 

 

Мінімальний робочий стаж/практика роботи в туризмі

 

 

 

 

 

Уміння і навики

Навики продажів, презентацій

 

 

 

 

 

Робота на персональному комп'ютері з різними інформаційними системами

 

 

 

 

 

Особові і ділові якості

Комунікабельність

 

 

 

 

 

Орієнтація на досягнення результату

 

 

 

 

 

Турбота про клієнта

 

 

 

 

 

Відповідальність

 

 

 

 

 

Самоосвіта

 

 

 

 

 

Здатність планувати роботу, організованість

 

 

 

 

 

Стійкість до стресових ситуацій

 

 

 

 

 

Уміння працювати в команді

 

 

 

 

 

Акуратність

 

 

 

 

 

Уважність

 

 

 

 

 

Лояльність до компанії

 

 

 

 

 

Додаток Б

Завдання

Під час проходження практики необхідно провести спостереження за діяльністю менеджерів з продажу у оцінити якість надання готельно-ресторанних послуг у порівнянні з обраною фірмою конкурентом. 

Бланк оцінки якості обслуговування у туристичній агенції (Зразок)

1. Перше враження

 

Критерії оцінки

База практики

Конкурент

 

 

1.

Чи менеджер з продажу вбраний відповідно до стандарту?

 

 

 

 

2.

Чи одяг у персоналу чистий і випрасований?

 

 

 

 

3.

Чи співпрацівники дотримуються одного стилю одягу?

 

 

 

 

4.

Чи офісні меблі сприяють кращому обслуговуванню?

 

 

 

 

5.

Чи клієнт може присісти поряд робочого місця, яке оснащене офісною технікою та телефон?

 

 

 

 

6.

Чи в офісі відведено місце для очікування і відомо де можна зачекати коли всі менеджери зайняті?

 

 

 

 

7.

Чи доступні всі каталоги та ціники?

 

 

 

 

8.

Чи на видному місці (на вітрині) виставлено актуальну пропозицію last minute?

 

 

 

 

9.

Чи менеджер має під рукою листки й ручки, які полегшують записування інформації, особливо калькуляції

 

 

 

 

10.

Чи в офісі чисто?

 

 

 

 

11.

Чи у офісі знаходяться цукерки на столах?

 

 

 

 

2. Відкриття

1.

Чи менеджер вийшов із-за робочого місця для привітання клієнта?

 

 

 

 

2.

Чи під час привітання працівник посміхнувся?

 

 

 

 

3.

Чи налагодив працівник зоровий контакт?

 

 

 

 

4.

Чи привітався за відповідною формулою «добрий день, чим можу Вам допомогти»?

 

 

 

 

5.

Чи представився на ім’я та прізвище, зазначивши свою посаду?

 

 

 

 

6.

Чи під час представлення вручив візитку?

 

 

 

 

7.

Чи у чіткий спосіб вказав на місце, яке має зайняти клієнт?

 

 

 

 

3. Аналіз потреб клієнта

1.

Чи під час розмови менеджер задав питання про те, чи клієнт вже користувався послугами цієї фірми?

 

 

 

 

2.

Чи під час розмови менеджер отримав наступну інформацію про потреби клієнта?

 • Куди планується подорож?

 

 

 

 

3.

 • Коли і на який термін перебування?

 

 

 

 

4.

 • Кількість членів групи

 

 

 

 

5.

 • Чи у групі є діти і якого віку?

 

 

 

 

6.

Чи менеджер логічно збирав інформацію?

 

 

 

 

7.

Чи менеджер записав особливі вимоги клієнта?

 

 

 

 

8.

Чи менеджер справно підсумував зібрану інформацію, перед тим як представити пропозицію?

 

 

 

 

4. Презентація пропозиції

1.

Чи менеджер представив пропозицію зрозуміло, чітко та однозначно?

 

 

 

 

2.

Чи пропозиція відображала потреби клієнта і була відповідною на подану ним вступну інформацію?

 

 

 

 

3.

Чи роз’яснення були логічними й впорядкованими?

 

 

 

 

4.

Чи менеджер швидко й справно підготовив калькуляцію?

 

 

 

 

5.

Чи під час представлення пропозиції був компетентним й добре орієнтувався у складових туристичного продукту (вмів відповісти на додаткові питання, показати щось на карті, надавав додаткову інформацію тощо)?

 

 

 

 

6.

Чи ритм презентації був відповідним?

 

 

 

 

7.

Чи звертав увагу на ознаки нерозуміння зі сторони клієнта (наприклад, запитував, чи щось повторити або записати, чи перевіряв розуміння)?

 

 

 

 

8.

Чи під час презентації пропозиції турбувався про підтримання контакту з клієнтом?

 

 

 

 

5. Вирішення складних завдань 

1.

Чи менеджер чітко відповідав на питання клієнта? (як давав собі раду в ситуації, коли не змін надати відповіді?)

 

 

 

 

2.

Чи здійснював менеджер намір збору інформації на предмет причин задоволення/незадоволення клієнта?

 

 

 

 

3.

Чи стримано відповідав/реагував менеджер в ситуації, коли клієнт задавав необґрунтовані питання і не міг визначитися?

 

 

 

 

6. Замовлення й продаж 

1.

Чи менеджер пропонував замовити продукт?

 

 

 

 

2.

Чи менеджер у ясний спосіб інформував про подальшу процедуру вступного замовлення (хто має до кого зателефонувати тощо)?

 

 

 

 

3.

Чи запропоновано продаж страхових послуг?

 

 

 

 

4.

Чи запропоновано продаж додаткових послуг, наприклад факультативних екскурсій?

 

 

 

 

5.

Чи було щось запропоновано з сфери турботи про задоволеність клієнта (наприклад, номер вищого стандарту, з виглядом на море, харчування, якщо воно не було включено в основну ціну)?

 

 

 

 

7. Прощання 

1.

Чи менеджер подякував за розмову?

 

 

 

 

2.

Чи під кінець розмови ще раз пригадав про алгоритм подальшого контакту і про час, впродовж якого замовлення є актуальним?

 

 

 

 

3.

Чи запитав про можливість надсилання клієнтові у майбутньому каталогу пропозицій фірми?

 

 

 

 

4.

Чи запросив до майбутньої співпраці?

 

 

 

 

8. Враження від візиту 

Кінцевий коментар (що конкретно сподобалося мені у сфері обслуговування на фірмі, що мені не сподобалося, що змінив би.

Підсумкова таблиця

 

Назва

Сума балів з таблиць

Додаткові бали

Сума балів розділу

1.

Перше враження

 

 

 

 

 

 

2.

Відкриття

 

 

 

 

 

 

3.

Аналіз потреб клієнта

 

 

 

 

 

 

4.

Презентація пропозиції

 

 

 

 

 

 

5.

Вирішення складних завдань

 

 

 

 

 

 

6.

Замовлення й продаж

 

 

 

 

 

 

7.

Прощання

 

 

 

 

 

 

8.

Враження від візиту

 

 

 

 

 

 

У кінці звіту представити фото зовнішнього фасаду (вітрини) фірми – бази практики та фірми конкурента. 

3.2. Індивідуальні завдання виробничої практики 

 1. Проаналізувати ефективність інформаційного забезпечення підприємства, дати рекомендації щодо його покращення.

 2. Розробити схему комунікаційних зв’язків підприємства (зовнішніх та внутрішніх).

 3. Проаналізувати прояви різних рівнів культури організації, розробити пропозиції підвищення рівня культури організації.

 4. Проаналізувати систему оцінювання персоналу організації, подати пропозиції щодо підвищення її результативності.

 5. Дати оцінку методам навчання персоналу.

 6. Аналіз плинності кадрів в організації, розробка заходів з її регулювання

 7. Аналіз типових порушень трудової та виконавчої дисципліни в організації

 8. Проаналізувати частоту виникнення конфліктних ситуацій в колективі підприємства; визначити їх причини та подати методи управління конфліктними ситуаціями.

 9. Визначити зміст заходів розвитку персоналу та подати пропозиції щодо удосконалення даної ланки роботи.

 10. Охарактеризуйте ступінь впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

 11. Визначити фактори впливу на якість послуг, що надаються підприємством

 12. Оцінити ефективність використання комп'ютерних технологій в діяльності турфірми, зробити відповідні висновки

 13. Провести опитування гостей на предмет задоволення рівнем надання послуг підприємства та розробити рекомендації по вдосконаленню їх якості

 14. Проаналізувати основну документацію щодо оформлення турів

 15. Проаналізувати ефективність інформаційного забезпечення підприємства, дати рекомендації щодо його покращення

 16. Проаналізувати інформаційне забезпечення туристсько-екскурсійних послуг

 17. Проаналізувати стратегію планування розвитку туристичного підприємства

 18. Оцінити матеріально-технічне забезпечення підприємства

 19. Оцінити професійну діяльність персоналу туристичної організації в сучасних умовах

 20. Проаналізувати продуктивність праці персоналу підприємства за останні два роки. Визначити фактори впливу на продуктивність праці працівників підприємства.

 21. Скласти характеристику – презентацію туристичного підприємства – бази практики (з відповідним технічним супроводом у Power Point).

 22. Провести детальний аналіз структури асортименту послуг туристичного підприємства та охарактеризувати відповідні групи їх споживачів. Сформулюйте можливі напрямки удосконалення асортиментної політики підприємства – бази практики.

 23. Опишіть систему маркетингової інформації та основні її складові. Зробіть висновки щодо якості такої системи на підприємстві – базі практики.

 24. Розробіть положення про маркетингову службу підприємства туристичної індустрії - бази практики.

 25. Розробіть посадові інструкції керівника маркетингової служби туристичного підприємства – бази практики та його підлеглих працівників.

 26. Зберіть та упорядкуйте зразки документів, що регламентують роботу керівників вищої, середньої та низової ланок управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.

 27. Запропонуйте організаційний план проведення рекламної кампанії підприємства – бази практики. Складіть відповідний рекламний бюджет.

 28. Запропонуйте оптимальні види рекламної продукції підприємства – бази практики із врахуванням специфіки його діяльності та фінансово-економічного стану. Розробіть їх зміст та макет. Складіть кошторис відповідних витрат на видання та розповсюдження.

 29. Розробіть зміст та відповідний макет рекламного буклету підприємства – бази практики. Складіть кошторис відповідних витрат.

 30. Здійсніть анкетування керівників та підлеглих підприємства щодо їхньої оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

ІV. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Підсумковим документом, що узагальнює всю роботу студента по виконанню виробничої практики є письмовий звіт.

Звіт складається відповідно до програми практики, затвердженої у встановленому порядку. У звіті повинно бути коротко і конкретно описана робота, яка особисто виконана студентом.

Структура звіту наступна:

 1. Вступ

 2. Основна частина

 3. Індивідуальне завдання

 4. Висновки і пропозиції

 5. Література, інформаційно-нормативні джерела

 6. Додатки

У вступі обґрунтовуються основні цілі і завдання практики, коротка характеристика об’єкту досліджень (орієнтовний обсяг ― 1 сторінка).

Основна частина містить конкретні відповіді на програмні завдання практики (орієнтовний обсяг ― 7-15 сторінок).

Індивідуальне завдання виконується з метою надбання студентами умінь та навичок самостійного розв’язування виробничих, наукових та організаційних завдань в умовах конкретного підприємства, організації. Матеріали отриманні студентами під час виконання індивідуальних завдань можуть бути використанні для виконання курсової та дипломної роботи, підготовки доповідей, статей тощо (орієнтовний обсяг ― 2-3 сторінки).

Висновки і пропозиції формуються коротко і конкретно за матеріалами викладеними у звіті на підставі виконаної роботи (орієнтовний обсяг ― 1-2 сторінки).

Література, інформаційно-нормативні джерела включають рекомендовану літературу; дані бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності; нормативно-законодавчі акти в певній галузі та підприємства ― бази практики.

Орієнтовний обсяг звіту становить 20 - 25 сторінок друкованого тексту. Звіт повинен бути оформлений акуратно.

Дана робота не повинна бути дослівним переписуванням матеріалів практики (історія бази, технічні описи), а також цитування літературних джерел.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші повинні бути зшиті в папку.

Звіт перевіряється і затверджується керівником практики від установи, організації, підприємства та інституту.

До звіту додається:

Відгук керівника практики від готелю, туристичної фірми із зазначенням рекомендованої оцінки з практики студента. Підпис керівника скріплюється печаткою установи;

Додатки. Зразки документів, що стосуються проходження практики та її змісту, повинні бути оформлені у вигляді додатків до звіту. 

4.2. Послідовність оформлення звіту з практики 

 1. Титульний листок (складається із двох сторінок) (Додаток А)

 2. Зміст виконання завдань згідно програми практики.

 3. Література

 4. Додатки.

 5. Відгук і оцінка роботи студента на практиці керівника від підприємства, організації, установи (Додаток Б)

 6. Рецензія керівника практики від інституту (Додаток В)

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Підсумки проходження практики фіксуються у звіті, який захищає студент перед комісією, яка призначається навчальною частиною інституту.

Оцінка з виробничої практики практики враховується разом з іншими оцінками, які характеризують рівень успішності студента.

За результатами проходження практики та захисту звіту студенту виставляється кількість балів ECTS та оцінка за українською шкалою.

Результат оформляється у відомостях, складаних у відповідності КМСОНП.

Форма контролю практики – диференційований залік.

Структура диференційованого заліку виробничої практики 

60

Виконання програми практики *

10

Виконання індивідуального завдання

20

Захист звіту

10

Зовнішня оцінка від підприємства**

100

Разом

* якщо практика складається з декількох частин, то підсумкова оцінка ставиться в сумі всіх частин, а не з кожної окремо. Кількість балів розділяється пропорційно, в залежності від кількості частин практики, але з врахуванням кількості тижнів з кожної частини.

** переноситься у відомість із відгуку, який студент отримує на підприємстві та без якого не допускається до захисту практики.

5.1. Форми та методи контролю

Захист звіту з практики відбувається публічно за допомогою презентації зробленою засобами PowerPointза присутності керівників практики

5.2. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. Менеджмент 

 1. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві [Електронний ресурс] : Режим доступу http://eprints.kname.edu.ua/

 2. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : підручник / В.К. Кіптенко. – К. : Знання, 2010. – 373 с.

 3. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с.

 4. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 с.

 5. Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі : підручник/ Н.Є. Кудла. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 342 с.

 6. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т.М. Афонченкова, О.В. Булюк, Б.П. Масенко та ін.; під заг. ред. О.Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2012. – 364 с.

 7. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. – К. : Центр учбової літ., 2007.- 424 с.

 8. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. Роглєв та ін.; під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. –319 с.

 9. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. - К. : Центр навч. літ., 2009. - 344 с.

 10. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства. навч. посіб. / П.Р. Пуцентейло – К. : Центр учб. літ., 2007. – 344 с. 

ІІ. Маркетинг

 1. Петруня Ю.Є. Маркетинг: посібник / Ю.Є. Петруся. — К. : Знання, 2007 - 325 с.

 2. Маркетинг: підручник / під ред. В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. — 648 с

 3. Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К.: Знання, 2008. — 303 с.

 4. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 255 с.

 5. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А.О. Длігач. - Київ: Алерта, 2012. - 271 с.

 6. Стратегічний маркетинг / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Інститут економіки і управління, Кафедра маркетингового менеджменту. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011- - т. : іл., табл. -( Школа маркетингового менеджменту).

 7. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник для вивчення курсу та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Ф. Басій, Н.Р. Балук ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. - 455 с.

 8. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник / А.Ю. Могилова. - Дніпропетровськ : Ю.В. Маковецький, 2011. - 306 с.:.іл., табл.

 9. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Харків : КП "Міська друкарня", 2011.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!