Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4059 Методичні рекомендації до переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, Фінанси і кредит, НУ ЛП

Методичні рекомендації до переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, Фінанси і кредит, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра фінансів

 

Методичні рекомендаціїдо переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

ЛЬВІВ-2014


Методичні рекомендації до переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укл.: Алєксєєв І. В., Гориславець П. А., Ільчук П. Г., Коць О. О., Мороз Н. В., Топій І. І., Хоменко А. І., Чушак-Голобородько А. М., Чубка О. М., Босак В. І.– Видавництво НУ “Львівська політехніка” – Львів, 2014. – 20 с. 

Укладачі:   

Алєксєєв І.В., д-р. екон. наук, проф., звідувач кафедри ФІН

Гориславець П.А., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри ФІН

Ільчук П. Г., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри ФІН

Коць О.О., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри ФІН

Мороз Н.В., ст. викладач кафедри ФІН

Топій І.І., канд. екон. наук, асистент кафедри ФІН

Хоменко А.І., канд. екон. наук, асистент кафедри ФІН

Чушак-Голобородько А.М., канд. екон. наук, асистент кафедри ФІН

Чубка О.М., ст. викладач кафедри ФІН

Босак В.І., асистент кафедри ФІН 

Відповідальний за випуск: Червінська О.С., канд. екон. наук, доц. 

Рецензенти: Бала О. І., канд. екон. наук, доц.

Скибінський О.С., канд. екон. наук, доц. 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фінансів. 

Протокол №__ від ________ 2014 року 

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №__ від ________ 2014 року

 

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.. 5

2. БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ.. 6

3. ЗВІТ ПРО переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.. 6

3.1. Щоденник переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. 6

3.2 Структура та зміст звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. 7

3.3. Вимоги до оформлення звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. 11

Додатки.. 13

ВСТУП

Підприємства, організації та установи (ПОУ) проводять практику згідно з завданням і програмою, а саме: забезпечують робочі місця для практики, створюють необхідні умови для набуття практичних навичок в організуванні фінансової роботи, управління фінансовими ресурсами; забезпечують практикантам можливість користуватися спеціальною літературою та техніко-економічною документацією, допомагають в збиранні матеріалів для звіту з практики, проводять інструктаж з техніки безпеки та охорони праці; контролюють виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку.

Практикант зобов’язаний: повністю виконувати завдання згідно з програмою практики, а також діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку; вивчати та дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки; нести відповідальність за виконану роботу та її результати на рівні з працівниками підприємства, якщо він працює на робочому місці.

Термін і тривалість проведення переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи:

 • курс – IV;

 • семестр – 8;

 • тривалість практики - 21 день;

 • обсяг - 135 год. (4,5 кредити).

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи - формування в умовах діяльності ПОУ професійних здібностей на основі використання теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії фінансиста.

Завданням переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є: закріплення теоретичних знань на місцях практики; практичне освоєння методів фінансової роботи у фінансових органах, на підприємствах, у банках, страхових організаціях та ін.; збирання, систематизація необхідних матеріалів для оформлення звіту з практики та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Контролювання роботи практикантів доручається конкретним керівникам: викладачам кафедри фінансів, кваліфікованим фахівцям фінансових служб і відділів ПОУ. До обов’язків керівника практики від кафедри належить: ознайомлення практикантів з програмою практики та вимогами до написання звіту з практики; узгодження з керівником практики від ПОУ програми практики. Керівництво практикою безпосередньо на базі практики покладається на фахівця високої кваліфікації у сфері фінансів.

Практиканти під час проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи зобов’язані: дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку ПОУ, на яких вони проходять практику; своєчасно і якісно виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики; кожного дня заносити до щоденника практики звіт про фактично виконану роботу; оформити підсумковий звіт і згідно з графіком захистити його. Звіт має бути складений за час проходження практики, перевірений на базі практики керівником від ПОУ та оцінений у відгуку про роботу практиканта. У відгуку також надається стисла характеристика практиканта.

Форма звітності практиканта – подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики, який подається керівнику практики від навчального закладу. Практикант захищає звіт з практики перед керівником практики від кафедри, отримує оцінку захисту звіту, яка вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку за підписом керівника практики від кафедри.

По завершенні практики практиканти повинні знати функції та особливості здійснення професійної діяльності працівників фінансових служб ПОУ; вміти аналізувати фінансову інформацію для потреб управління ПОУ; набути навики роботи на посаді фінансиста.

2. БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ

Тривалість переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи становить 21 день. Під час практики практикант розподіляє свій робочий час за таким графіком: 

№ з/п

Вид роботи

Кількість робочих днів

1

Отримання завдання на практику від керівника

1

2

Загальне ознайомлення з ПОУ

2

3

Робота у функціональних підрозділах з метою вивчення практики ведення фінансової роботи.

14

4

Оформлення звіту про проходження практики

3

5

Захист звіту

1

 

Всього:

21

3. ЗВІТ ПРО переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

3.1. Щоденник переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи 

Практикант веде “Щоденник переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи”, де записує дату, характеристику робочого місця, короткий зміст виконаної роботи. Ці дані підтверджуються підписом керівника практики від ПОУ. Заповнений та завірений печаткою з місця практики щоденник разом з графіком про проходження практики та відгуком керівника від ПОУ додають до звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

3.2 Структура та зміст звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Титульна сторінка (Додаток А)

Зміст (1 стор.)

Вступ (1 стор.)

1. Загальна характеристика ПОУ та правові основи функціонування (2-3 стор.):

 • повна назва, юридична адреса, організаційно-правова форма, форма власності;

 • види діяльності (за КВЕД), які здійснює ПОУ, перелік видів діяльності, які має право здійснювати ПОУ відповідно до установчих документів, детальна характеристика основного виду діяльності;

 • характеристика структурного підрозділу, у якому безпосередньо було виконано мету та завдання практики.

2. Перелік та коротка характеристика чинних нормативно-правових актів та інших документів які регулюють фінансово-господарську діяльність ПОУ (2-3 стор.):

 • основні кодекси; закони; постанови КМУ; постанови інших органів державної влади; інструкції та положення тощо із зазначенням короткої інформації щодо відповідного нормативно-правового акту та сфери діяльності досліджуваного ПОУ, яку він регулює;

3. Аналізування показників фінансової звітності ПОУ у динаміці (горизонтальне аналізування) (2-3 стор.):

 • коротка характеристика основних форм і/або видів фінансової звітності, яку формує ПОУ;

 • аналізування динаміки основних показників (статей, розділів тощо) діяльності ПОУ за останні 3-4 роки, які наведені у фінансовій звітності, що наведена у додатках до звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи;

 • висновки щодо виявленої динаміка аналізованих показників;

4. Аналізування питомої ваги фінансової звітності ПОУ у динаміці (вертикальне аналізування) (2-3 стор.):

 • аналізування питомої ваги основних показників (статей, розділів тощо) діяльності ПОУ за останні 3-4 роки, які наведені у фінансовій звітності, що наведена у додатках до звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи;

 • висновки щодо виявленої динаміки аналізованих показників;

5. Аналізування співвідношень між окремими показниками діяльності ПОУ у динаміці (коефіцієнтне аналізування фінансового стану) (2-3 стор.):

 • аналізування співвідношень між окремими показниками (статтями, розділами тощо) діяльності ПОУ за останні 3-4 роки, які наведені у фінансовій звітності, що наведена у додатках до звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи;

 • висновки щодо виявленої динаміки аналізованих показників;

6. Характеристика теми бакалаврської кваліфікаційної роботи та обґрунтування її актуальності для досліджуваного ПОУ (2-3 стор.).

7. Охорона праці та техніка безпеки на ПОУ (1-2 стор.).

Висновки (1 стор).

Список використаних джерел

Додатки 

У вступі необхідно висвітлити мету та основні завдання, які ставить перед собою практикант на час проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.

У першому розділі звіту про проходження практики наводиться повна назва, юридична адреса, організаційно-правова форма, форма власності ПОУ. Далі відповідно до установчих документів та звітності, що формується ПОУ, визначаються види діяльності (за КВЕД), які здійснює ПОУ, наводиться перелік видів діяльності, які може здійснювати ПОУ відповідно до установчих документів. Основну увагу необхідно зосередити на детальній характеристиці основного виду діяльності: визначити специфіку її здійснення, переваги та вигоди здійснення. Завершується перший розділ характеристикою структурного підрозділу (відділу, відділення, філії тощо), в якому практикант безпосередньо проходив практику, виконував поставлені перед ним завдання. Ця характеристика може включати (інформацію практикант подає у довільній формі залежно від наданої йому під час практики інформації): організаційну структуру цього підрозділу, опис кількісного та якісного його складу (кількість персоналу та їхні компетенції в межах відповідних посад), характеристику основних функцій, завдань та повноважень підрозділу.

У другому розділі звіту необхідно навести перелік та коротку характеристику чинних нормативно-правових актів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПОУ: основні кодекси; закони; постанови КМУ; постанови інших органів державної влади; інструкції та положення тощо. Інформацію про нормативно-правове регулювання діяльності ПОУ представити у вигляді таблиці або переліку. Обов’язковим є наведення інформації про дату останньої редакції кожного нормативно-правового акту, відповідно до якої наведено інформацію у звіті, та усіх реквізитів щодо нормативно-правового акту (номер та дата прийняття, повна назва).

У третьому розділі звіту необхідно проаналізувати основні показники діяльності ПОУ у динаміці, тобто виконати горизонтальне аналізування фінансової звітності ПОУ за 3-4 останні роки. Доцільно результати аналізування привести у вигляді графіків, таблиць, схем тощо. Усі виконані розрахунки та наведені дані необхідно коротко охарактеризувати і зробити висновки щодо виявленої динаміки.

Оскільки у 2013 р. змінено форми фінансової звітності для деяких суб’єктів господарювання, то для правильного виконання завдань 3-5 розділів звіту необхідно привести фінансову звітність 2013 р. до форми 2011-2012 рр., або фінансову звітність 2011-2012 рр. – до форми 2013 р. (на вибір практиканта).

Перелік основних форм фінансової звітності для різних суб’єктів господарювання наведено в додатку Б.

Для написання звіту з переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи не потрібно використовувати усі форми звітності ПОУ – достатнім є використання двох з перелічених у додатку Б форм фінансових звітів ПОУ за останні 3 роки.

У четвертому розділі звіту необхідно проаналізувати питому вагу окремих показників діяльності ПОУ у динаміці, тобто виконати вертикальне аналізування фінансової звітності ПОУ за 3-4 останні роки. Доцільно результати аналізування привести у вигляді графіків, таблиць, схем тощо. Усі виконані розрахунки та наведені дані необхідно коротко охарактеризувати і зробити висновки щодо виявленої структури та відповідних змін у структурі впродовж аналізованого періоду.

У п’ятому розділі звіту необхідно проаналізувати співвідношення між окремими показниками діяльності ПОУ у динаміці, тобто виконати коефіцієнтне аналізування фінансового стану ПОУ за 3-4 останні роки. Доцільно результати аналізування привести у вигляді графіків, таблиць, схем тощо. Усі виконані розрахунки та наведені дані необхідно коротко охарактеризувати і зробити висновки щодо отриманих результатів аналізування.

У шостому розділі необхідно навести заплановану (узгоджену з керівником) тему бакалаврської кваліфікаційної роботи, обґрунтувати її актуальність загалом та доцільність розгляду саме такої теми для досліджуваного ПОУ. З метою підтвердження актуальності вибраної теми для ПОУ необхідно розрахувати та проаналізувати окремі показники, що додатково підтверджуватимуть правильний вибір теми та можливість її розгляду за матеріалами досліджуваного ПОУ.

У сьомому розділі звіту необхідно описати організування охорони праці, техніки безпеки та/чи пожежної безпеки на досліджуваному ПОУ. Основну увагу доцільно зосередити на специфіці діяльності ПОУ (його основному виді діяльності) та теоретичним і практичним засадам організації охорони праці відповідно до цієї специфіки діяльності (наприклад, відповідно до галузі чи виду економічної діяльності ПОУ).

Завершується звіт узагальненими висновками виконаних під час переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи сформованих завдань та досягнення поставленої мети практики. Наводиться коротка характеристика фінансового стану ПОУ відповідно до результатів аналізування, отриманих у 3-5 розділах звіту.

Крім того, у звіті з практики наводиться список використаних джерел, які використовувалися під час написання звіту. До цього списку обов’язково включаються всі нормативно-правові акти, що було проаналізовано у 2 розділі звіту, а також навчальна, періодична, монографічна література, яку було використано під час написання звіту. Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у додатку В.

Використані під час написання форми статистичної, фінансової звітності ПОУ виносяться в додатки. Достатнім є використання двох з перелічених у додатку Б форм фінансової звітності ПОУ за останні 3 роки. За наявності та за умови необхідності аналізування більшої кількості форм фінансової звітності та/або за триваліший період часу, їх доцільно привести у додатках задля підтвердження правильності наведених у звіті статистичних даних про ПОУ.

Фінансова звітність ПОУ, що виступає базою переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи, за останні 3 роки розміщується у додатках обов’язково. При цьому це можуть бути: 1) або копії з оригіналів документів, на яких була печатка ПОУ, 2) або заповнені стандартні бланки, на які ПОУ поставило печатку (тобто оригінал), 3) або заповнені стандартні бланки фінансової звітності без печатки ПОУ за наявності довідки (Додаток Д), що підтверджує достовірність даних в цих бланках.

3.3. Вимоги до оформлення звіту про переддипломну практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

На робочому місці практикант щоденно готує матеріали для оформлення звіту.

Звіт обсягом 20-28 друкованих сторінок виконується, за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210´297 мм) через 1,5 комп’ютерних інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Шрифт – Times New Roman, кегель 14. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: зверху та знизу –20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч –15 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, вирівняним по ширині сторінки (крім заголовків структурних підрозділів, таблиць, рисунків, які вирівнюють по центру сторінки). Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, назви розділів, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ” пишуть великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки. Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, схем, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація сторінок має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо). Рисунки нумеруються послідовно у межах розділу або наскрізно (якщо рисунків не багато) арабськими цифрами. Якщо рисунків багато, то номер рисунка має складатися із номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад, ”Рис. 1.2.” (другий рисунок першого розділу), а далі йде назва рисунка. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком. Таблиці у роботі нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). У наступному рядку симетрично до тексту пишеться назва таблиці, що максимально відображає інформацію, що у ній подана.

Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки та мати заголовок. Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь , наприклад “Додаток А”, “Додаток Б”. Один додаток позначається як додаток А.

Титульна сторінка звіту оформляється відповідно до Додатку А. Керівник від ПОУ ставить оцінку звіту і свій підпис, який підтверджується печаткою ПОУ. Підготовлений звіт відповідно до поставлених вимог захищається на кафедрі у керівника практики від кафедри відповідно до встановленого графіку.

Додаток Б

Перелік основних форм фінансової звітності для різних суб’єктів господарювання

№ з/п

Суб’єкт господарювання

Основні форми фінансової звітності, які формує суб’єкт господарювання

Основні форми бюджетної звітності, які формує суб’єкт господарювання

1

Підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) (в тому числі і страхові компанії)

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

-

2

Суб'єкти малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (складається з 2 частин: баланс, звіт про фінансові результати), або спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (складається з 2 частин: баланс, звіт про фінансові результати)

-

3

Розпорядники бюджетних коштів (місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад, головні управління, управління, відділи та інші самостійні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад; установи, уповноважені забезпечувати діяльність ВРУ, ПУ, КМУ в особі їх керівників; міністерства, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, а також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України)

Баланс, звіт про результати фінансової діяльності, звіт про рух грошових коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі), звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій), звіт про заборгованість за бюджетними коштами, звіт про заборгованість за окремими програмами, довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду державного бюджету україни за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій

4

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Баланс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, звіт про заборгованість за бюджетними коштами, звіт про виконання бюджету (кошторису) фонду

5

Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм та надання послуг),

Баланс, кошторис, штатний розпис, план асигнувань, план використання бюджетних коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі), звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій), звіт про заборгованість за бюджетними коштами, звіт про заборгованість за окремими програмами

6

Бюджетні установи (Верховна Рада України, Адміністрація Президента України, міністерства й відомства, місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування (районні, районні в містах, міські, селищні, сільські ради), державні й комунальні підприємства, установи й організації, що фінансуються виключно з бюджетів усіх рівнів)

8

Банки

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), примітка «Окремі показники діяльності банку», примітка «Дивіденди», примітка «Потенційні зобов’язання банку»

-

 

Додаток В

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 3. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Три автори

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

 

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002. Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).   Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!