Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4057 Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з курсу Програмування, Криворізький коледж НАУ

Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з курсу Програмування, Криворізький коледж НАУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Криворізький коледж Національного авіаційного університету 

Відділення Комп’ютерної і програмної інженерії

(назва відділення)

Циклова комісія Програмного забезпечення ЕОМ

(назва циклової комісії)

 

Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з курсу Програмування

Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

(шифр та найменування галузі знань) 

Спеціальність 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

(код та назва спеціальності)

 

Кривий Ріг 2014 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для курсантів (студентів) денної (заочної) форми навчання за спеціальністю/напрямом підготовки „_5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»_”з дисципліни „Програмування

Криворізького коледжу НАУ. – Кривий Ріг, 2014. - 17 с.

 

1. Пояснювальна записка 

Курсова робота з навчальної дисципліни - це творче або репродуктивне рішення конкретної задачі, як правило, дослідного характеру, щодо об'єктів діяльності фахівця (споруд, технологічних процесів, механізмів, апаратних та програмних засобів тощо або їх окремих частий), виконане студентом самостійно під керівництвом викладача протягом встановленої о терміну в одному семестрі відповідно до технічного завдання на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь і становить собою сукупність документів (пояснювальної записки. при необхідності - графічного матеріалу тощо). 

Мета і завдання курсового проектування 

 Курсові проекти та роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань, набутих студентами під час вивчення конкретних дисциплін, розвитку навичок їх практичного застосування, самостійного та комплексного розв'язання конкретних фахових завдань.

Курсове проектування мас також за мету навчити студента швидко і впевнено користуватися відповідною довідковою літературою, державними стандартами, єдиними нормами і розцінками, таблицями, типовими проектами та іншими матеріалами, які фахівець використовує під час своєї професійної діяльності.

Курсове проектування надає студентам також можливість поглиблення (або здобуття) практичних павичок самостійної кваліфікованої праці на рівні фахівця певної галузі діяльності з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій при обробці символьної та графічної інформації та проведенні обчислень. 

2. Загальні методичні вказівки

Зміст курсової роботи: 

 1. вступ;

 2. постановка задачі;

 3. теоретичні відомості;

 4. технічне завдання;

 5. розробка алгоритму роботи програми;

 6. опис програми;

 7. посібник системного програміста;

 8. посібник оператора;

 9. висновки;

 10. список використаних джерел;

 11. додатки. 

Оформлення роботи

Пояснювальна записка, креслення, плакати та тип матеріали оформлюються в одному примірнику.

Пояснювальна записка мас бути зброшурованою таким чином, щоб аркуші були щільно стиснутими. Не допускається їх з'єднання скріпкою або швидкозшивачем.

Пояснювальна записка повинна розкривати зміст курсового проекту (роботи), містити обґрунтування вибору методів рішення поставленого завдання, необхідні розрахунки, описання проведених експериментів, аналіз отриманих результатів та інші матеріали.

Матеріал пояснювальної записки повинен бути викладений грамотно, чітко та стисло. При цьому в тексті записки мають бути обов'язковими посилання на використані літературні та інші джерела.

Текстовий та графічний матеріал записки друкується комп'ютерним способом на одному боці аркушів формату А4 через 1.5 міжрядкового інтервалу. Текст вирівнюється по ширині аркуша.

Текстовий редактор - Word for Windows. Шрифт – Times New Roman, кегль 14пт.

Обсяг пояснювальної записки встановлюється відповідними методичними вказівками циклової комісії, що веде курсове проектування.

Зразок оформлення титульного аркуша пояснювальної записки наведено в додатку 1. Зразок оформлення аркуша завдання на виконання курсового проекту (роботи) наведено в додатку 2.

Реферат пояснювальної записки призначений для ознайомлення зі змістом курсового проекту (роботи). Він мас бути стислим, але інформативним, і містити відомості, які дозволяють отримати повну уяву щодо проекту (роботи), що розглядається.

Реферат повинен містити:

відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, літературних джерел;

основний текст;

перелік ключових слів (словосполучень).

Текст реферату повинен відображати подану в пояснювальній записці інформацію в такій послідовності:

об'єкт дослідження або розроблення;

мета роботи;

методи дослідження, технічні та програмні засоби;

основні конструктивні, технологічні та інші характеристики та показники;

результати та їх новизна;

значущість роботи та висновки;

рекомендації щодо використання результатів роботи;

галузь застосування;

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів на одній сторінці пояснювальної записки.

Перелік ключових слів (словосполучень), що с визначальними для розкриття суті курсового проекту (роботи), розміщується після основного тексту реферату. Цей перелік повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку через кому.

Аркуш зі змістом пояснювальної записки розміщується безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають заголовки структурних елементів пояснювальної записки: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно назви (заголовки) всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки; висновки та рекомендації; список використаної літератури; назви додатків. Справа наводяться номери сторінок, з яких починається зазначений матеріал.

Усі прийняті в пояснювальній записці мало поширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни пояснюють у відповідному переліку, який розміщується безпосередньо після аркушу зі змістом, починаючи з нової сторінки.

У вступі, який розміщується па новій сторінці:

- відображається актуальність, наукове та практичне значення обраної теми;

- формулюються мета та завдання курсового проектування;

встановлюються об'єкт та предмет розгляду:

даються посилання на відповідні нормативні документи;

відмічаються положення, що виносяться на захист.

Основна частина пояснювальної записки складається з декількох розділів. В ній викладається рішення поставленого завдання, яке повинно супроводжуватися отриманими результатами досліджень, необхідними ілюстративними матеріалами, технологічними вказівками тощо.

За результатами виконання курсового проекту (роботи) студент має зробити висновки та рекомендації з їх обов’язковим обґрунтуванням.

У списку літератури наводяться всі використані під час курсового проектування літературні джерела.

Бібліографічні видання наводяться в порядку їх згадування в тексті згідно з вимогами чинних стандартів, наприклад: 9. ЧЕРНЫЙ М.Л.. КОРЛБЛИІІ В.И. Воздушная навигация. - М.: Транспорт. 1983. 384с.

Відповідно до вимог стандарту 2.104.08. 2.106-98 ЄСКД кожний розділ пояснювальної записки повинен починатися з нового аркушу, перший розділ пояснювальної записки повинен мати рамку з полями: ліве - 20 мм, верхнє, нижнє, праве – по 5 мм.

Зразок оформлення першого заголовного аркушу розділу курсового проекту наведений в додатку 3.

Усі наступні аркуші розділу також повинні мати рамку з наведеними вище полями, в правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10x10 мм для написання номера сторінки (додаток 4).

Заголовки структурних елементів та розділів друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці і вирівнюються посередині рядка. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. У кінці номера підрозділу, пункту та підпункту має бути крапка.

Номер підрозділу складається з номеру розділу та порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою, наприклад: 1.1. Аналіз методів чисельного інтегрування диференційних рівнянь.

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ПЕРРЛІК УМОВНИХ ІІОЗНАЧЕНЬ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не нумеруються.

Ілюстрації розташовуються безпосередньо після тексту, в якому воні згадуються вперше, або па наступній сторінці з обов'язковим посиланням на них у тексті, наприклад. "... на мал. 1.2 ...".

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (за винятком ілюстрацій, наведених у додатках). Таблиці розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці з обов'язковим посиланням на них у тексті, наприклад. "... в табл. 2.3 ..."

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, причому, вище та нижче кожної формули має бути по одному вільному рядку. Номер вказується н круглих дужках на рівні формули в крайній правій позиції по рядку, наприклад: (3.1). Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул приводяться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені в формулі. Посилання на формули зазначають їх порядковим номером в дужках, наприклад: "... в формулі (3.1) ...".

Посилання в тексті па використані літературні джерела треба зазначати порядковим номером зі списку використаної літератури, виділеним квадратними дужками, наприклад: "... до вимог, наведених у |7| ...".

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назви виробів та інші власні імена в тексті пояснювальної записки наводяться мовою оригіналу. Дозволяється власні імена та назви наводити в перекладі на мову пояснювальної записки з додаванням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

Сторінки пояснювальної записки нумеруються арабськими цифрами в їх правому нижньому куті, з наскрізною нумерацією по всій записці. Нумерація сторінок починається з цифри 3 на аркуші реферату.

Додатки оформлюються як продовження основної частини пояснювальної записки і розташовуються в порядку згадування в основному тексті.

Графічний матеріал виконується комп'ютерним способом у порядку, визначеному методичними вказівками з курсового проектування.

Креслення та плакати, інший ілюстративний матеріал можуть бути виконані на паперових, плівкових (слайди) або магнітних (дискета 3.5) носіях.

Креслення, плакати, обчислювальні програми незалежно від виду носія. мають бути обов'язково дубльовані на паперових аркушах формату А4. 

Терміни виконання розділів курсової роботи

№ розділу

Тиждень виконання

Дата виконання

1,2

5

02.04.14

3

6

09.04.14

Рубіжний контроль

4

7

16.04.14

5

8

23.04.14

6

10

14.05.14

Рубіжний контроль

7

12

21.05.14

8, 9

14

28.05.14

Рубіжний контроль

10, 11

15

11.06.14

Здача курсової роботи

16

18.06.14

 

Захист курсових робіт 

Захист курсового проекту (роботи) здійснюється в комісії з двох-трьох викладачів, призначеній головою циклової комісії, причому, одним із членів комісії є керівник курсового проектування. Голову комісії призначає голова циклової комісії.

Комісія працює прилюдно, за присутності студентів даної академічної групи та інших осіб, в термін. визначений графіком курсового проектування.

Захист складається зі стислої, але змістовної, доповіді студента тривалістю сім, вісім хвилин та з його відповідей на запитання членів комісії.
Студент під час захисту повинен дати відповіді та пояснення на всі запитання по суті проекту (роботи).

За результатами захисту курсовий проект (робота) оцінюється диференційованою оцінкою за чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), яка головою комісії вноситься до відомості, складеної в двох примірниках, до аркушу завдання на курсове проектування та до залікової книжки студента. Оцінку в обох примірниках відомості та на аркуші завдання засвідчують голова та члени комісії, в заліковій книжці - голова комісії. Один примірник відомості передається на відділення ЕОТ, другий - на циклову комісію.

Студент, який не подав до захисту курсовий проект (роботу) у встановлений графіком термін, або не захищений з позитивною оцінкою, вважається таким, що має академічну заборгованість. Порядок її ліквідації регламентується відповідними нормативними документами.

Захищені курсові проекти (роботи) зберігаються на цикловій комісії протягом трьох років, а потім списуються та знищуються згідно зі встановленим порядком.

Підсумки курсового проектування на кафедрі та пропозиції керівників, що направлені на поліпшення його організації та проведення, обов'язково обговорюються в кінці семестру на засіданні циклової комісії і в плановому порядку на методичному об’єднанні відділення ЕОТ. 

Оцінювання курсової роботи

При оцінюванні курсової роботи враховується обсяг та якість виконаної роботи, її відповідність завданню викладача та строки виконання. Загальна оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок за розроблений програмний продукт, пояснювальну записку та захист розробленого продукту.

Програмне забезпечення оцінюється на «відмінно», якщо воно відповідає завданню та володіє всіма необхідними функціональними можливостями, має зручний інтерфейс користувача, під час розробки використані сучасні підходи та методики.

При оцінюванні пояснювальної записки враховується відповідність тексту записки завданню, повноту розкриття пунктів, охайність оформлення та дотримання діючих стандартів в галузі програмної документації (ЄСПД).

Під час захисту оцінюється самостійність виконання програмного забезпечення та пояснювальної записки, розуміння основних концепцій розробки та створення сучасного системного програмного забезпечення, компонентів операційних систем. 

Вимоги, пропозиції, щодо виконання курсової роботи

Завдання повинні бути виконані з максимальним використанням засобів мови програмування Delphi (використання стандартних функцій, функцій користувача, стандартних модулів). Програми повинні бути постачені необхідними поясненнями і коментарями. Робота виконується у виді пояснювальної записки й електронного варіанта (дискета з програмами).

У пояснювальній записці курсант повинний викласти призначення використовуваних функцій і блоків програми, із указівкою способу їхнього застосування. Привести один з аналогів використовуваних функцій.

Для написання курсової роботи курсант повинний використовувати зведення, викладені в лекційному, лабораторному матеріалі і представлений у самостійній роботі.

Захист курсової роботи полягає в рішенні подібної задачі одного з чи завдань відновлення ділянки завдання курсової роботи. 

Список рекомендованих джерел 

 1. Ставровський А.Б. «Турбо Паскаль7.0» BHV, “Ірина”, Київ, 2007р.

 2. Ю.С. Бородич і ін. "Паскаль для персональних комп'ютерів". Довідковий посібник. Мінськ "Вища школа" 2003 р.

 3. Фаронов В.В. « Турбо Паскаль 7.0», видавництво “Нолідж”, 2005 р.

 4. Культін Н.Б. « Turbo Pascal в задачах та прикладах », BHV, Санкт-Петербург, 2000р.

 5. Зуев Е.А. Система програмування Turbo Pascal. М., Радіо та звязок,1992. 

Перелік рекомендованої нормативно-технічної документації

ГОСТ 19.001-77. Единая система программной документации. Общие положения.

ГОСТ 19.002-80. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения.

ГОСТ 19.003-80. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические.

ГОСТ 19.004-80. Единая система программной документации. Термины и определения.

ГОСТ 19.101-77 (СТ СЭВ 1626-79). Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.

ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.

ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы.

ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.502-78 (СТ СЭВ 2093-80). Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению.

Перелік тем курсової роботи з дисципліни

«Основи програмування та алгоритмічні мови»

спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» 

Загальні технічні вимоги 

 1. Розробити додаток згідно з варіантом. Номер варіанта обирається за номером в навчальному журналі. Програма складається з п’яти задач, об’єднаних в один додаток. Вибір завдання здійснюється за допомогою меню, яке реалізувати за у вигляді спадаючого або контекстного.

 2. Передбачити пункт меню допомоги роботи з додатком та коректний вихід з додатку.

 3. При виборі пункту меню з одним із завдань, вирішення цього завдання відображується в окремому модальному вікні.

 4. Інформація про розробника виводиться у допоміжному «вікні».

 5. Інтерфейс форм розробити самостійно, використовуючи при цьому всі можливості та властивості компонентів Delphi.

 6. Зробити аналіз та дослідження завдання: вказати типи вирішення завдання та технічні та програмні засоби для її вирішення.

 7. Дати характеристику мові програмування Object Pascal, середовищу Borland Delphi та функціям, за допомогою яких реалізовано програму.

 8. Розробити та описати функціональну схему додатку.

 9. Побудувати блок-схеми логічних вузлів додатку та описати послідовність створення проекту.

 10. Описати інтерфейс програми та вказати системні вимоги до використання програми.

 11. Зробити демонстрацію можливостей програми за допомогою екранних форм.

 12. Навести список використаної літератури.

 13. Для виконання завдань на умовні, циклічні алгоритми, масиви даних, рядки – використовувати візуальні компоненти із вкладок компонентів Standart, System, Additional. При роботі з масивами даних оброблений масив, список даних вивести в таблицю MS Word, створену за допомогою Delphi.

 14. При виконанні завдання на рядки дані зберігати у текстовому файлі, використовувати компоненти вкладки Dialog.

 15. Створення баз даних та обробка інформації з них. База даних створюється за допомогою утілити Database Desktop або за допомогою інших програм створення баз даних (наприклад MS Access). При роботі з базою даних створити власний навігатор переміщення по записам БД. Додавання, редагування, видалення даних з БД виконати в окремих вікнах. Передбачити створення складного фільтру(пошук за критерієм) та сортування не менш як по двом полям БД. Створити звіт в MS Excel з Delphi. На окремому листі передбачити формування діаграми MS Excel в Delphi, данні для якої взяти із вашої бази даних. Тип діаграми передбачений варіантом. При створенні діаграми використовувати всі можливості роботи із діаграмами – створення заголовку, легенди, підпису рядків, тощо. 

Завдання курсової роботи:

1. Завдання на умовні алгоритми

1. Дано ціле число в діапазоні 1-100, яке визначає кількість сторінок. Вивести рядок - опис числа сторінок. Наприклад : 19 - « дев'ятнадцять сторінок », 21 - « двадцять одна сторінка ».

2 . Дано два цілих числа, що позначають години та хвилини. Вивести рядок - опис часу. Наприклад: 12.45 - « 12:00 сорок п'ять хвилин». Якщо введені числа виходять за межі 0-24 і 0-59 відповідно, то вивести повідомлення про помилку.

3. Дано дійсне число в діапазоні 11.00-50.00 , де дрібна частина задана до сотих. Вивести рядок - опис введеного числа. Наприклад: 23.45 - «двадцять три цілих сорок п'ять сотих».

4. Дано два цілих числа: перше з діапазону 1 .. 31, яке позначає день місяця, другого з діапазону 1..12, що позначає номер місяця. Вивести рядок - опис введених чисел. Наприклад: 13 3 – «13 березня».

5. Торговий агент отримує винагороду у розмірі деякої частки від суми угоди: якщо обсяг угоди до 5000 грн., то в розмірі 5%; якщо вище - то 7%. Введіть обсяг угоди, вивести - обсяг винагороди.

6. Провайдер Інтернет - послуг встановив наступну систему оплати: при роботі з 2 до 8 години ночі - 0,5$ за годину, в решту часу доби - 0,75$ на годину. Підготувати програму для визначення вартості роботи в Інтернеті (в доларах і гривнях) протягом заданого часу, якщо відомі моменти початку і закінчення роботи. Курс долара вводити.

7. Мається виручка від реалізації продукції в сумі N грн. Створити програму, в якій за запитом розрахувати податок на користувачів автодоріг в розмірі 2,5%, у тому числі федеральний 0,5% і місцевий 1,5%.

8. Створити програму для розрахунку суми кредиту і щомісячних платежів, якщо відома вартість товару, річна процентна ставка, початковий внесок і термін кредиту. Якщо початковий внесок складає більше 50% вартості товару, то річна відсоткова ставка зменшується на 2%.

9. Співробітники відділу кадрів зазвичай підраховують стаж роботи на підприємстві так. Виписується поточна дата у форматі 2004 04 20, а під нею - дата початку роботи працівника на цьому підприємстві в аналогічному вигляді. Потім попарно віднімаються значення року, номера місяців і номери днів у місяці. Оформіть програму для розрахунку стажу роботи за описаною методикою.

10. Вводиться ціна в гривнях, кількість деякого виробу і курс долара. Розрахувати ціну в доларах, загальну вартість партії (в гривнях і доларах), якщо дрібнооптова ціна (більше 10 шт.) На 3 % нижче за роздрібну.

11. Для виробництва 1 тонни смоли необхідно 50кг толуолу за ціною a грн/кг, 105кг рослинного масла за ціною b грн/кг , 0,5кг кальцинованої соди за ціною c грн/кг, 308 літрів гліцерину за ціною d грн/літр, 550кг фталевого ангідриду за ціною e грн/кг. Основна зарплата робітників за виробництво 1 тонни смоли становить K грн. Додаткова зарплата виробничих робітників - 10% від основної; витрати на підготовку і освоєння виробництва - 45% від основної зарплати виробничих робітників; витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 38 %; цехові витрати - 15 %; загальногосподарські витрати - 23%; позавиробничі витрати - 5% від виробничої собівартості. Скласти калькуляцію собівартості одиниці продукції. Якщо виробнича собівартість виявляється нижче інших витрат, то знизити процентні ставки за іншими видатками на 3%.

12. Для виготовлення жіночого брючного костюма необхідно 3м тканини верху по a грн. за метр, 1,5м тканини підкладки по b грн. за метр, 1 ґудзик за ціною c грн., 0,6м перкалю за ціною d грн. за метр, 2 котушки ниток х/б за ціною e грн. за котушку, 0,23 бобіни ниток шовкових за ціною f грн. за бобін, 3 гачка за ціною g грн. за штуку. Основна зарплата виробничих робітників становить K грн. Додаткова зарплата виробничих робітників - 10% від основної; витрати на підготовку і освоєння виробництва - 20% від основної зарплати виробничих робітників; витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 15%; цехові витрати - 12%; загальногосподарські витрати - 23%; позавиробничі витрати - 1% від виробничої собівартості. Скласти калькуляцію собівартості одиниці продукції. Якщо виробнича собівартість виявляється нижче інших витрат, то при розрахунку не враховувати позавиробничі витрати.

13. Для виготовлення стола Однотумбовий необхідно: ДСП 2,5 кв.м за ціною a грн. за кв.м.; лак 0,7 л. за ціною b грн. за літр, ніжки пластмасові 4 шт. за ціною c грн. за шт; фурнітура 1 комплект за ціною d грн., шпон 2,5 кв.м за ціною e грн. за кв.м. Основна зарплата виробничих робітників становить K грн. Додаткова зарплата виробничих робітників - 10% від основної; витрати на підготовку і освоєння виробництва - 15% від основної зарплати виробничих робітників; витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 10%; цехові витрати - 90%; загальногосподарські витрати - 11%; позавиробничі витрати - 2% від виробничої собівартості. Скласти калькуляцію собівартості одиниці продукції. Якщо виробнича собівартість виявляється нижче інших витрат, то при розрахунку знизити додаткову зарплату на 3%.

14. Для виробництва гучномовця абонентського необхідні наступні комплектуючі: динамік гучномовця 1 шт. за ціною a грн., трансформатор 1 шт. за ціною b грн., регулятор рівня гучності 1 шт. за ціною c грн., вилка штепсельна для радіо 1 шт. за ціною d грн., шнур гнучкий 1,5 метра за ціною e грн. за метр, корпус гучномовця 1 шт. за ціною f грн., кришка корпусу гучномовця 1 шт. за ціною g грн., затискачі 4шт. за ціною h грн. за штуку. Основна зарплата виробничих робітників становить K грн. Додаткова зарплата виробничих робітників - 10% від основної; витрати на підготовку і освоєння виробництва - 18% від основної зарплати виробничих робітників; витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 24%; цехові витрати - 9%; загальногосподарські витрати - 7%; позавиробничі витрати - 1% від виробничої собівартості. Скласти калькуляцію собівартості одиниці продукції . Якщо виробнича собівартість виявляється вище інших витрат, то при розрахунку підвищити основну зарплату на 5%.

15. Для виготовлення торта на замовлення в кафе необхідні наступні продукти: борошно - 0,5 кг. за ціною a грн. за кг, яйце - 4 шт. за ціною b грн. за десяток, цукор - 150г . за ціною c грн. за кг, сметана - 300г. за ціною d грн. за кг, какао - 50г. за ціною e грн. за кг, шоколад - 200г . за ціною f грн. за кг. Основна зарплата виробничих робітників становить K грн. Додаткова зарплата виробничих робітників - 10% від основної; витрати на підготовку і освоєння виробництва - 3% від основної зарплати виробничих робітників; витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 47%; цехові витрати - 10%; загальногосподарські витрати - 24%; позавиробничі витрати - 1% від виробничої собівартості. Скласти калькуляцію собівартості одиниці продукції. Якщо виробнича собівартість виявляється вище інших витрат, то при розрахунку підвищити цехові витрати на 5%.

16. Оцінка, що виставляється абітурієнтам за результатами тестування, позначається буквами латинського алфавіту A , B , C і D. Якщо набрано 90 і більше балів, то оцінка А, якщо від 80 до 90, то - В, якщо від 70 до 80, то - С, і якщо менше 70 то - D. Створити програму для перерахунку балів в оцінку.

17. Квиток на приміському поїзді коштує 5 грн., якщо відстань до станції не більше 20км.; 13 грн. - якщо відстань більше 20км., але не перевищує 75км.; і 20 грн., якщо відстань більше 75км. Скласти програму, що розраховує по відстані до станції вартість квитка.

18. Телефонна компанія стягує плату за послуги телефонного зв'язку за наступним тарифом: 370хв. на місяць оплачується як абонентська плата, яка становить 200 грн. За кожну хвилину понад норму необхідно платити по 0,75грн. Скласти відомість оплати послуг телефонного зв'язку за введеною кількістю хвилин.

19. Любитель гірськолижного спорту збирається провести свою тижневу відпустку на одному з трьох курортів. Курорт А відкритий з початку листопада по кінець квітня, але через лавинну небезпеку його закривають на весь січень. Курорт В відкритий з початку грудня по кінець березня. Його закривають на змагання на лютий. Курорт С постійно відкритий з початку жовтня по кінець травня. Вартість відпочинку на кожному з курортів, включаючи проїзд, становить, відповідно, P1, P2 і P3 гривень. За місяцем відпустки визначте, чи зможе він провести свою відпустку в горах, і на яку мінімальну суму він повинен розраховувати.

20. Потрібно скласти програму переведення латинських слів на українську мову. База знань словника повинна включати наступні слова: aqua - вода, astrum - зірка, aurum - золото, caelum - небо, gloria - слава, humus - земля, jus - закон, locus - місце, memoria - пам'ять, vita - життя. Вхідні дані програми: латинське слово. Вихідні дані: відповідний український переклад або повідомлення «немає в словнику».

21. Для кожної введеної цифри (0 - 9) вивести відповідну назву англійською мовою (0 - zero і т.д.).

22. Дано ціле число з діапазону 140-200, що позначає зріст в сантиметрах. Вивести рядок - опис зросту. Наприклад: 182 - «сто вісімдесят два сантиметра».

23. Дано ціле число з діапазону 300-900, що позначає довжину в сантиметрах. Вивести рядок - опис довжини. Наприклад: 456 - «чотири метри п'ятдесят шість сантиметрів» .

24. Дано ціле число в діапазоні 1-99, що позначає вік. Вивести рядок - опис введеного віку. Наприклад: 23 - «двадцять три роки» , 41 - «сорок один рік» .

25. Дано цілі числа: перше з діапазону 1-4 позначає номер тижня, другий з діапазону 1-7, що позначає день тижня (1 – понеділок, 2 - вівторок і т.д.). Вивести рядок - опис номера дня тижня у місяці. Наприклад: 4 , 2 - «четвертий вівторок місяця»: 3, 4 - « третій четвер місяця».

26. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. На першому полі знаходиться білий кінь, а на другому чорна тура. Визначити, чи знаходиться яка-небудь з фігур під загрозою, якщо так - то як саме.

27. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи є дане поле білим.

28. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи є дане поле чорним.

29. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи мають задані поля однаковий колір.

30. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи мають задані поля різний колір .

31. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи зможе тура за один хід перейти з одного поля на інше.

32. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи зможе слон за один хід перейти з одного поля на інше.

33. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи зможе кінь за один хід перейти з одного поля на інше.

34. Дано координати полів шахової дошки (х1, у1) і (х2, у2), де х1, у1, х2, у2 - це цілі числа в діапазоні від 1 до 8, при цьому координата х відповідає буквеному коду поля, а координата у - числовому . Наприклад, е2 - це (5, 2), а3 - (1, 3), f6 - (6, 6). Поле з координатами (1,1) - чорне. Визначити, чи зможе ферзь за один хід перейти з одного поля на інше.

35 . Дано ціле число в діапазоні 1-100 . визначає кількість сторінок. Вивести рядок - опис числа сторінок. Напрамер : 19 - « дев'ятнадцять сторінок ». 21 - « двадцять одна сторінка ».

36. Дано два цілих числа, що позначають години та хвилини. Вивести рядок - опис часу. Наприклад: 12.45 - «12:00 сорок п'ять хвилин». Якщо введені числа виходять за межі 0-24 і 0-59 відповідно, то вивести повідомлення про помилку.

37. Дано дійсне число в діапазоні 11.00-50.00, де дрібна частина задана до сотих. Вивести рядок - опис введеного числа. Наприклад: 23.45 - «двадцять три цілих сорок п'ять сотих». 

2. Завдання на циклічні алгоритми 

1. Телефонна компанія стягує плату за послуги телефонного зв'язку за наступним тарифом: 150 хв . на місяць оплачується як абонентська плата, яка становить 150 грн. За кожну хвилину понад норму необхідно платити по 0,85грн. Скласти відомість оплати послуг телефонного зв'язку для 10 абонентів за місяць. Підрахувати кількість абонентів, чий сумарний платіж за місяць перевищив суму абонентської плати.

2. Компанія з постачання електроенергії стягує плату з клієнтів за тарифом: 10 грн/кВт*год. за перші 500 кВт*год., 12грн/кВт * год., якщо споживання перевищило 500 кВт*год., але не перевищує 1000 кВт*год., і 15грн/кВт*год., якщо споживання понад 1000 кВт*год. Скласти програму для розрахунку плати за електроенергію для 10 клієнтів. Підрахувати плату для кожного клієнта, сумарну плату всіх клієнтів, а також сумарну плату тих клієнтів, чиє споживання електроенергії перевищило 1000 кВт*год.

3. Початковий вклад у банку дорівнює 1000 грн. Через кожен місяць розмір вкладу збільшується на P відсотків від наявної суми (P - дійсне число, 0 < P < 25). За даним P визначити, через скільки місяців розмір вкладу перевищить 1100 грн., і вивести знайдену кількість місяців K (ціле число) і підсумковий розмір вкладу S (дійсне число).

4. Спортсмен - лижник почав тренування, пробігши в перший день 10км. Кожен наступний день він збільшував довжину пробігу на P відсотків від пробігу попереднього дня (P - речовий, 0 < P < 50). За даним P визначити, після якого дня сумарний пробіг лижника за всі дні перевищить 200км, і вивести знайдену кількість днів K (ціле) і сумарний пробіг S (дійсне число).

5. Підробляючи вечорами, студент вирішив накопичити суму в S гривень для покупки комп'ютера. У перший місяць він відклав P гривень. Потім його внесок кожного разу був на 3% більше попереднього вкладу. Через скільки місяців студент зможе купити комп'ютер?

6. У водоймі 100т риби. Щороку риболовецька бригада виловлює 15т. Відтворення риби 5% на рік. Для збереження відтворення необхідно припиняти ловлю, коли у водоймі її залишається менше 5т. Через скільки років лов риби повинен бути припинений?

7. У бригаді є N верстатів. Перший верстат працював m годин, а кожен наступний на 10 хвилин більше, ніж попередній. Скільки годин пропрацювала вся бригада? Скільки годин пропрацював верстат з номером К?

8. У господарстві виробництво продукції за один тиждень місяця становить n одиниць. Щотижня воно збільшувалося на Р%. Кожен місяць ціна продукції збільшувалася на 2%. Розрахувати вартість продукції, виробленої господарством, за кожний тиждень трьох місяців. Вважати, що в місяці 4 тижні.

9. Торгова фірма в перший день роботи реалізувала товарів на P тис. грн., а потім щодня збільшувала виручку на 3%. Якою буде виручка фірми в той день, коли вона вперше перевищить задане значення Q? Скільки днів доведеться торгувати фірмі для досягнення цього результату?

10. Мале підприємство у перший день роботи випустило P одиниць товарної продукції. Кожен наступний день воно випускало продукції на Q одиниць більше, ніж у попередній. Скільки днів потрібно підприємству, щоб загальна кількість випущеної продукції за весь час роботи вперше перевищила запланований обсяг?

11. Мається накладна на 15 видів товарів. При вартості всіх товарів більше 2000 грн. сума оплати зменшується на величину знижки 1%, при вартості всіх товарів більш 3000 грн. - на величину знижки 2%. Створити програму для розрахунку вартості всіх товарів з урахуванням знижки. Підрахувати середню вартість товарів.

12. Відома зарплата кожного з 15 працівників фірми за місяць. Визначити: загальну суму, виплачену всім працівникам, середню зарплату, величину прибуткового (13%) і профспілкового (1%) податків у сумі зарплати кожного працівника.

13. Покупці магазину користуються 10% знижкою, якщо покупка складається більш, ніж з 5 найменувань товарів або вартість покупки перевищує 1000 грн. Скласти відомість оплати покупок для 10 покупців, що враховує кількість найменувань куплених товарів, вартість покупки. Розрахувати вартість покупки з урахуванням знижки. Підрахувати кількість покупців, які зробили покупки більш ніж на 1000 грн., суму всіх покупок.

14. Відомі дані про місткості (в Мбайт) та вартості (у грн.) кожного з 22 типів вінчестерів. Розрахувати місткість тих вінчестерів, які коштують понад 2000 грн., сумарну і середню вартість та місткість усіх вінчестерів.

15. Напишіть програму, що визначає кількість квитків з 6 - значними номерами, у яких сума перших 3 десяткових цифр дорівнює сумі 3 останніх.

16. Відома зарплата співробітника за кожен місяць року. Визначити загальну і середню зарплату співробітника за кожен квартал, за кожне півріччя і за рік.

17. Маються дані про стаж співробітників підприємства однієї категорії і їх оклад Р грн. Скласти програму, в якій розрахувати премію і суму нарахованої заробітної плати для кожного співробітника. Розрахунок премії ведеться за наступним принципом: якщо стаж роботи більше 5 років, то премія дорівнює 75% від окладу, інакше - 50% від окладу. Підрахувати і суму зарплати і премії для всіх працівників.

18. Почавши тренування, спортсмен в перший день пробіг 10км. Кожен день він збільшував денну норму на P% норми попереднього дня. В який день вперше спортсмен пробіжить більше 20км? В який день його сумарний пробіг перевищить 100км?

19. Громадянин відкрив рахунок у банку, вклавши 1000 грн. Через кожен місяць розмір вкладу збільшується на p% від наявної суми. Визначити суму вкладу через n років, якщо після кожного року зберігання громадянин знімав з рахунку 200 грн.

20. Вводяться по черзі координати N точок. Визначити, скільки з них потрапляє в коло радіусом R з центром в точці (a, b) і скільки поза ного.

21. Вводяться по черзі дані про зріст N учнів класу. Визначити середній, максимальний і мінімальний зріст учнів у класі.

22. Складіть програму, що підсумовує штрафний час команд при грі в хокей. Виводити на екран сумарний штрафний час обох команд після будь-якої його зміни. Після закінчення гри видати підсумкове повідомлення.

23. Кожна бактерія ділиться на дві протягом однієї хвилини. У початковий момент є одна бактерія. Складіть програму, яка розраховує кількість бактерій за задане вами ціле значення моментів часу (15 хвилин, 7 хвилин і т.п.).

24. Складіть програму виведення на екран всіх простих чисел, що не перевершують заданого N. Простим називається натуральне число більше одиниці, що має тільки два дільника: одиницю й саме це число.

25. У 1202р. італійський математик Леонард Пізанский (Фібоначчі) запропонував таку задачу : пара кроликів кожен місяць дає приплід - двох кроликів (самця і самку), від яких через два місяці вже виходить новий приплід, скільки кроликів буде через рік, якщо на початку року була одна пара? Згідно з умовою задачі числа, що відповідають кількості кроликів, які з'являються через щомісяця, складають послідовність 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 37 , ... Складіть програму, що дозволяє знайти всі числа Фібоначчі, менші заданого числа N.

26. У бригаді, що працює на збиранні сіна, є N косарок. Перша з них працювала M годин, а кожна наступна на k хвилин більше, ніж попередня. Скільки годин пропрацювала вся бригада?

27. Знайти найбільше і найменше значення функції y = 3x2 + x - 4, якщо на заданому інтервалі [ a , b ] Х змінюється з кроком 0,1.

28. Складіть програму отримання в порядку убування всіх дільників даного числа.

29. Складіть програму визначення найбільшого загального дільника двох натуральних чисел.

30. Складіть програму визначення найменшого спільного кратного двох натуральних чисел.

31. Складіть програму, яка підраховує кількість цифр цілого невід'ємного числа, яке вводиться вами з клавіатури. Можна використовувати операцію цілочисельного ділення.

32. Складіть програму, що визначає максимальне з всіх чисел, яке вводиться вами з клавіатури. Кінцем введення чисел є введене число 0.

33. За допомогою циклу з після умовою напишіть програму, яка вимагає у вас пароль, наприклад 111. Якщо пароль правильний, то заповнює всі рядки екрану сполученням «Молодець» . Якщо після п'ятої спроби пароль все одно невірний, виходить з програми.

34. Квиток називають «щасливим», якщо в його номері сума перших трьох цифр дорівнює сумі останніх трьох. Підрахувати число тих «щасливих» квитків, у яких сума трьох чисел дорівнює 13. Номер квитка може бути від 000 тисяч до 999 999.

35. Знайти всі чотиризначні числа у яких всі цифри різні.

36. Знайти всі числа кратні числу сім, і сума цифр яких також кратна семи.

3. Завдання на масиви 

 1. Дані матриці А і В розміру k*m і m*l відповідно. Знайти добуток АВ.

 2. Дана квадратна матриця порядку n. Отримати матрицю А2 .

 3. Дана матриця А. Розташувати елементи кожного рядка в порядку убування. Знайти добуток діагональних елементів отриманої матриці.

 4. Даний масив m*n. Розташувати елементи кожного стовпця в порядку зростання. Знайти добуток найменших елементів кожного стовпця масиву.

 5. Даний масив m*n. Знайти добуток елементів, що стоять нижче за головну діагональ. Замінити всі елементи матриці, що стоять вище за головну діагональ, її найбільшим елементом.

 6. Даний масив 6*5. Визначити суму найбільших елементів кожного рядка масиву. Розташувати елементи n рядка за збільшенням.

 7. Даний масив 3*3. Замінити всі елементи, що стоять нижче за головну діагональ, нулями. Викинути другий рядок матриці.

 8. Даний масив m*n. Розташувати елементи кожного рядка за збільшенням. Скласти масив з добутків елементів кожного стовпця для масиву.

 9. Скласти масив з сум елементів кожного рядка матриці. Знайти суму найбільшого і найменшого елементів масиву.

 10. Даний масив m*n. Замінити всі елементи, передуючі найменшому елементу, одиницями. Викинути в матриці діагональні елементи.

 11. Даний масив m*n. Скласти масив з найменших елементів кожного рядка даного масиву. Знайти суму найбільшого і найменшого елемента масиву.

 12. Даний масив m*n. Поміняти місцями другий і третій стовпці масиву. Скласти з елементів даного масиву два нові масиви: перший з них містить тільки негативні елементи, розташовані в порядку зростання, другий – тільки позитивні в порядку убування.

 13. Даний масив m*n. Викинути з масиву ті елементи, індекси яких діляться на чотири і замінити їх найбільшим елементом. Замінити всі елементи, наступні за найбільшим елементом нулями.

 14. Даний масив 4*4.Заменить всі елементи, наступні за першим нулем, сумою позитивних елементів. Скласти одновимірний масив з найбільших елементів кожного рядка.

 15. Даний масив 5*3.Найти різниця між сумою елементів і добутком елементів і замінити цією різницею елементи масиву, передуючі найменшому елементу. Знайти добуток негативних і суму позитивних елементів.

 16. Даний масив 3*4. Замінити позитивні елементи масиву його найменшим елементом, а негативні – сумою тих елементів індекси яких діляться на 3. Поміняти в масиві другий і третій рядки місцями.

 17. Даний масив 5*5. Викинути з масиву його найбільший і найменший елементи, знайти суму і добуток негативних елементів. Замінити позитивні елементи їх квадратами, а негативні – кубами.

 18. Даний масив n*n. Знайти суму і кількість елементів, розташованих між найбільшим і найменшим елементами. Знайти найбільший по абсолютній величині елемент і його координати.

 19. Даний масив m*n. Скласти масив з добутків елементів кожного рядка матриці. Замінити всі елементи, що стоять вище за головну діагональ, найбільшим елементом матриці.

 20. Даний масив 5*5. Замінити всі елементи, передуючі його найменшому елементу, нулями, а наступні за найбільшим елементом – одиницями. Спочатку виконати першу дію, потім – друге. Скласти масив з сум елементів кожного рядка матриці.

 21. Даний масив m*n. Розташувати найбільший по абсолютній величині, найбільший, найменший і найменший по абсолютній величині елементи поряд, посередині масиву. Визначити номери найменших елементів і знайти добуток наступних за ним елементів для кожного рядка матриці.

 22. Даний масив m*n. Скласти з елементів даного масиву два нових: елементами першого повинні бути елементи початкового масиву, розташовані між найбільшим і найменшим, другий складається зі всієї решти елементів.

 23. Даний масив 3*4. Знайти той елемент масиву, сума якого з наступним за ним елементом максимальна; викинути з масиву негативні елементи. Замінити позитивні элементи їх квадратами, а негативні – найменшим елементом масиву.

 24. Дано дві цілочисельні квадратні матриці порядку 6. Знайти послідовність з нулів і одиниць b1,b2,.b6 таку, що bi=1 коли кількість негативних і ненегативних елементів i-ой рядка першого матриці співпадає відповідно кількість негативних і ненегативних елементів i-ой рядка другого матриці.

 25. Дані дійсні числа а1,а2,.аn, дійсна квадратна матриця порядку n. Отримати дійсну матрицю розміру n(n+1), вставивши в початкову матрицю між п'ятим і шостим стовпцями новий стовпець з елементами а1.аn.

 26. Дані цілі числа A1...,A10, цілочисельна квадратна матриця порядку N. Замінити нулями в матриці ті елементи з парною сумою індексів, для яких є рівні серед A1...,A10.

 27. Дані дійсні числа A1...,A(N), дійсна квадратна матриця порядку N (N>8). Отримати дійсну матрицю розміру Nx(N+1), вставивши в початкову матрицю між п'ятим і шостим стовпцями новий стовпець з елементами A1...,A(N).

 28. Дана цілочисельна матриця розміру 6x9. Найти матрицю, що виходить з даної:

а) Перестановкою стовпців - першого з останнім, другого з передостаннім і т.д.

б) Перестановкою рядків - першої з останньою, другою з передостанньою і т.д.

 1. Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Перетворити матрицю за правилом: рядок з номером N зробити стовпцем з номером N, а стовпець з номером N - рядком з номером N.

 2. Дано дві дійсні квадратні матриці порядку N. Отримати нову матрицю:

а) Множенням елементів кожного рядка першого матриці на найбільше з значень елементів відповідного рядка другого матриці;

б) Надбавкою до елементів кожного стовпця першої матриці добутків елементів відповідних рядків другої матриці.

 1. Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Перетворити матрицю таким чином:

а) Один з елементів матриці, володіючий найбільшим по модулю значенням, розташувався в лівому верхньому кутку матриці;

б) Один з елементів матриці, володіючий якнайменшим значенням розташувався в лівому нижньому кутку матриці.

 1. Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Hайти найбільший по модулю елемент. Отримати квадратну матрицю порядку N-1 шляхом викидання з початкової матриці якого-небудь рядка і стовпця, на перетині якої розташований елемент із знайденим значенням.

 2. Дано N чисел. Підрахуйте суму різних чисел, а також виведіть на екран всі числа, які повторюються.

 3. У квадратній таблиці (будь-які цілі числа ) обміняйте місцями елементи рядка і стовпчика, на перетині яких знаходиться перший мінімальний елемент з позитивних чисел. Виведіть на екран матрицю до, і після зміни.

 4. Дана дійсна квадратна матриця порядку N, всі елементи якої різні.Hайти найбільший елемент серед тих, що стоять на головній і побічній діагоналях і поміняти його місцями з елементом, що стоїть на перетині цих діагоналей.

 5. Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Hайти найбільший по модулю елемент. Отримати квадратну матрицю порядку N-1 шляхом викидання з початкової матриці якого-небудь рядка і стовпця, на перетині якої розташований елемент із знайденим значенням. 

4. Завдання на рядки 

1. Визначте конкретне поєднання букв (наприклад, «НІ»). Визначити, скільки таких груп символів міститься в тексті, який вводиться з клавіатури.

2. Записати програму, що з'ясовує, чи можна з літер деякого введеного з клавіатури слова скласти слово «вікно».

3. У послідовності з N символів, що вводиться з клавіатури підрахувати кількість цифрових символів (0 .. 9), кількість заголовних і кількість прописних українських букв.

4. Для заданого речення видати еквівалентне йому речення, отримане шляхом заміни кількох поспіль наступних пропусків(пробілів) одним пропуском і видалення знаків "+" перед позитивними числами.

5. З рядка символів А отримати рядок В шляхом видалення найбільш часто зустрічаються символів.

6. З заданого рядка символів видалити символи, відмінні від українських букв і пробілів.

7. У заданому рядку символів знайти слова мінімальної і максимальної довжини і видати позиції, з яких вони починаються.

8. Вводяться два рядки символів. Потрібно визначити, які символи зустрічаються в обох рядках, а які тільки в одному, і вивести їх.

9. Дано рядок, що складається з українських слів, розділених пробілами (одним або декількома). Визначити кількість слів, які починаються і закінчуються однією і тією ж буквою.

10. Дано рядок - речення. Зашифрувати його, помістивши спочатку всі символи, розташовані на парних місцях, а потім, у зворотному порядку, всі символи, розташовані на непарних місцях (наприклад, рядок "Програма" перетвориться на "ргаамроП") .

11. Дано рядок. Підрахувати кількість цифр, які містяться в ньому.

12. Дано рядок - речення українською мовою. Зашифрувати його, виконавши циклічну заміну кожної букви на наступну за нею в алфавіті і зберігаючи при цьому регістр букв ("А" перейде в "Б" , "а" - в "б" , "Б" - в "В", "я" - в"а" і т.д.).

13. Дано рядок - речення українською мовою і число k (0<k<10). Зашифрувати рядок, виконавши циклічну заміну кожної букви на букву того ж регістра, розташовану в алфавіті на k -й позиції після букви, яку шифруємо (наприклад, для k=2 "А" перейде в "В" , "а" - в "в" , "Б" - в "Г" , "я" - в "б" і т.д.). Знаки пунктуації та пробіли не змінювати.

14. Дано рядок, що містить кілька круглих дужок. Якщо дужки розставлені правильно (тобто кожній дужці, яка відкриває відповідає одна, яка закриває), то вивести число 0. В іншому випадку вивести або номер позиції, в якій розташована перша помилкова дужка, яка закриває, або, якщо дужок, які закривають не вистачає, число -1.

15. Дано ціле число. Вивести набір символів, що містить цифри цього числа в зворотному порядку.

16. Даний текст, що містить від 2 до 30 слів, у кожному з яких від 2 до 10 латинських букв; між сусідніми словами - не менше одного пробілу. Визначити, скільки слів у тексті складаються з 8 або 9 букв.

17. З двох заданих рядків А і В по n слів у кожному сформувати рядок С, записавши в нього по черзі слова з рядків А і В.

18. Дано рядок, що складається з українських слів, розділених пробілами (одним або декількома). Визначити кількість слів, які починаються і закінчуються однією і тією ж буквою.

19. Дано рядок. Перетворити всі рядкові латинські букви в прописні і навпаки.

20. Даний текст, що містить від 2 до 30 слів, у кожному з яких від 2 до 10 латинських букв; між сусідніми словами - не менше одного пробілу. Визначити, скільки букв у найдовшому слові.

21. Дано рядок. Підрахувати кількість цифр, які містяться в ньому.

22. Дано рядок, що складається з українських слів, розділених пробілами (одним або декількома). Визначити кількість слів, які містять рівно три букви "А".

23. Дано рядок, що складається з українських слів, розділених пробілами (одним або декількома). Визначити довжину найкоротшого слова.

24. Даний текст, що містить від 2 до 30 слів, у кожному з яких від 2 до 10 латинських букв; між сусідніми словами - не менше одного пробілу. Знайти в тексті всі слова, що починаються з літер «В» або «А».

25. Дано рядок - речення латинською мовою. Перетворити рядок так, щоб кожне слово починалося з великої літери.

26. Дано рядок - речення, що містить надлишкові пробіли. Перетворити його так, щоб між словами був рівно один пропуск.

27. Дано ціле число. Вивести набір символів , що містить цифри цього числа в зворотному порядку.

28. У кожному слові тексту замініть "а" на букву "е" , якщо " а " стоїть на парному місці, і замінити букву "б" на поєднання "ак" , якщо "б" стоїть на непарному місці.

29. Скласти програму для викреслювання з слів тексту всіх букв, що стоять на непарних місцях після букви "а".

30. Даний текст, що містить від 2 до 30 слів, у кожному з яких від 2 до 10 латинських букв; між сусідніми словами - не менше одного пробілу. Надрукувати всі слова, відмінні від останнього слова, попередньо перетворивши кожне з них за наступним правилом: 1) перенести першу букву в кінець слова; 2) перенести останню букву в початок слова.

31. Скласти таблицю слів даного тексту, що починаються з літери "А", із зазначенням числа повторень кожного слова.

32. Скласти програму для перекладу арабських чисел в римські і для зворотної операції. Наприклад, 255 = CCLV = сто + сто + п'ятдесят + п'ять.

33. У заданому рядку символів знайти слова мінімальної і максимальної довжини і видати позиції, з яких вони починаються.

34. Визначити, чи є задана послідовність символів арифметичним виразом, що складається з цілих чисел і чотирьох основних арифметичних операцій.

35. Даний текст, що містить від 2 до 30 слів, у кожному з яких від 2 до 10 латинських букв; між сусідніми словами - не менше одного пробілу. Визначити, скільки букв у найдовшому слові рядка.

36. Даний текст. Якщо перший символ тексту не є малою латинською буквою, то залишити його без зміни. Якщо ж це мала латинська буква, але за початковою групою малих латинських букв не слідує цифра, то також залишити текст без зміни. Інакше кожну цифру, що належить групі цифр, наступній за початковою групою малих латинських букв, замінити символом *.

5. Завдання для створення бази даних 

 1. Розробити програму, яка веде облік абонентів телефонної мережі (П.І.Б., адреса, номер телефону, тариф , вартість ) .

 2. Розробити програму, яка веде облік учасників студентської конференції (П.І.Б., факультет, група , курс , назва наукової секції , керівник , назва доповіді).

 3. Розробити програму «Календар погоди», яка веде збір даних про погоду ( дата , температура повітря , напрям вітру , опади).

 4. Розробити програму, яка веде облік учасників передвиборної компанії депутатів міськради ( П.І.Б. , вік , політична партія , посада , сімейний стан) .

 5. Розробити програму, яка веде облік книг в домашній бібліотеці (назва , автор , літературний жанр , видавництво, ціна).

 6. Розробити програму, яка веде облік автомобілів на платній стоянці (номер автомобіля, прізвище власника, час користування стоянкою, вартість ) .

 7. Розробити програму, яка веде облік результатів баскетбольного турніру. Дані про команди учасників турніру (назва, місто, прізвище тренера, кількість проведених ігор, кількість перемог).

 8. Розробити програму, яка веде облік комп'ютерного обладнання в навчальному класі. Дані про комп'ютер (обліковий номер, код моделі, тип процесора, розмір диска , обсяг пам'яті).

 9. Розробити програму, яка веде облік результатів здачі іспитів студентами однієї групи за один семестр (П.І.Б. студента, номер заліковки, оцінка з інформатики, оцінка з іноземної мови, оцінка з математики, оцінка з фізики ) .

 10. Розробити програму формування графіків відпусток співробітників кафедри. Дані про співробітників (П.І.Б. , посада , табельний номер , тривалість відпустки ) .

 11. Розробити програму «Електронний журнал викладача», яка веде облік відвідування та успішності студентів ( П.І.Б. студента, дисципліна, дата, відвідування, оцінка) .

 12. Розробити програму «Розклад руху поїздів по станції Ухта », яка надає інформацію про потяги. Дані про потяги (номер, пункт відправлення, станція призначення, час у дорозі, час прибуття ) .

 13. Розробити програму, яка веде облік клієнтів бібліотеки. Дані про клієнтів (П.І.Б., індивідуальний номер, назва книги, автор, інвентарний номер книги, термін здачі ) .

 14. Розробити програму формування та обліку лікарняних листів. Дані по лікарняних листах ( П.І.Б. хворого, діагноз, номер лікарняного листа, прізвище лікаря, дата видачі, дата закриття, кількість днів).

 15. Розробити програму, яка веде облік роботи копіювального апарату (дата, прізвище (хто копіював), відділ (з якого відділу), кількість сторінок, кількість копій, ціна однієї копії, відсоток надбавки на кожні сто листів, разом) .

 16. Розробити програму, яка веде облік асортименту взуття на складі (Артикул (тип взуття - чоловіча, жіноча , дитяча), найменування, вартість 1 пари, покупець, відпущено (в парах), відсоток знижки за обсяг партії , вартість партії).

 17. Розробити програму, яка веде облік оплати за житлову площу (мешканець, адреса, площа житлового приміщення, оплата (за один кв. метр), доплата за зайву житлоплощу (розраховується залежно від перевищення житлової площі на одного проживаючого) , кількість мешканців, разом) .

 18. Розробити програму, яка веде облік клубних внесків у спортивному клубі (П.І.Б. спортсмена, вид спорту, змагання, місце, клубний внесок, знижка на клубний внесок (розраховується залежно від зайнятого місця) , сума внеску).

 19. Розробити програму, яка веде облік клієнтів перукарського салону (клієнт, майстер, кваліфікація майстра, послуга, дата, знижка постійному клієнту, надбавка за кваліфікацію майстра , вартість послуги).

 20. Розробити програму, яка веде облік продажу квитків у театрі (назва, жанр, режисер, вартість квитка, продано квитків, знижка на групові заявки, дата, залишок квитків, виручено за спектакль) .

 21. Розробити програму, яка веде облік відпрацьованих годин та нарахованої заробітної плати працівників у відділі кадрів (співробітник, відділ, кількість відпрацьованих років, відпрацьовані години, тариф, надбавка за вислугу років, нараховано) .

 22. Розробити програму, яка веде облік доставки продуктів клієнтам (клієнт, продукт, кількість, дальність доставки, надбавка за дальність доставки, знижка постійному клієнтові, сума).

 23. Розробити програму, яка веде облік прокату відео/аудіо дисків (замовник, назва, тип носія, формат запису, дата видачі, дата повернення, кількість днів, тариф на добу прокату, надбавка за затримку, разом) .

 24. Розробити програму, яка веде облік робіт будівельно-оздоблювальної організації (замовник, вид послуги, вартість, термін виконання фірмою, термін виконання замовника, надбавка за терміновість, вартість матеріалу замовника, підсумкова вартість) .

 25. Розробити програму, яка веде облік міжміських телефонних переговорів (абонент, місто з'єднання, дата, коефіцієнт зони, кількість хвилин, пільга в нічний час, вартість) .

 26. Розробити програму, яка веде облік роботи Інтернет – клубу (користувач, № комп'ютера, початок сеансу, час користування, тариф (від швидкодії комп'ютера), вартість послуги консультанта, знижка за нічний час, вартість) .

 27. Розробити програму, яка веде облік клієнтів банку (прізвище, вид вкладу, відсоток вкладу за добу, дата вкладу, сума, підсумкова сума).

 28. Розробити програму, яка веде облік клієнтів салону з продажу автомобілів (прізвище, № паспорта, марка машини, рік випуску, сума, знижка, підсумкова сума).

 29. Розробити програму, яка веде облік оптового продажу будматеріалів (№ замовлення, дата продажу, вид товару, вартість одиниці, в товару, сума, знижка, підсумкова сума).

 30. Розробити програму, яка веде облік абітурієнтів ВНЗ. Дані по абітурієнтах (П.І.Б., адреса, № паспорта, спеціальність, середній бал, прохідний бал, зарахування).

 31. Розробити програму, яка веде облік кращих спортивних досягненнях школи з легкої атлетики (назва виду спорту, прізвище учасника, вік учасника, номер зайнятого місця (1, 2 або 3), повідомлення про результат).

 32. Розробити програму, яка є телефонним довідником однокласників. У записі про кожного однокласника містяться такі відомості: прізвище, ім'я, телефон, хобі.

 33. Розробити програму, яка веде облік вступних іспитів, на яких абітурієнти складали три іспити, а для вступу треба було набрати 12 балів. Дані по абітурієнтах (П.І.Б., біли з кожного іспиту, адреса, спеціальність).

 34. Розробити програму, яка містить інформацію про температуру повітря (номер місяця, номер дня, температура вночі, температура вдень).

 35. Розробити програму, яка містить інформацію про співробітників підприємства (табельний номер, ПІБ, код посади, стаж роботи, адреса).

 36. Розробити програму, яка містить інформацію про продаж товарів (артикул товару, найменування товару, кількість проданого товару, ціна товару).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!