Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4056 Список рекомендованої літератури, Кримінальний процес, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

Список рекомендованої літератури, Кримінальний процес, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

« Назад

Рекомендована література

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24.

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36–62.

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.

4. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90–91.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 березня 2011 р.: Офіц. текст. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 248 с.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с.

8. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.

9. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с.

10. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

Про амністію : Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189

11. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №32. – Ст. 225.

12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Cт. 2509.

13. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

15. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256.

15. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4.

17. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

18. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

19. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

20. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

21. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.

22. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

23. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

24. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст. 529.

25. Про концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня.

26. Концепція реформування кримінальної юстиції України : Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

27. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

28. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 04 жовтня 2003 р. № 1155.

29. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються : Наказ МВС України від 14 квітня 2004 р. №400.

30. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів у сфері економіки : Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 760.

31. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті і розслідуванні вчинених злочинів : Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 777.

32. Про організацію діяльності органів досудового слідства МВС України : Наказ МВС України від 31 березня 2008 р. № 160.

33. Про затвердження положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 24 вересня 2010 р. № 456.

34. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України : Наказ МВС України від 15 червня 2011 р. № 336.

35. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів : Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, Міністерства оборони України, Державної митної служби країни, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25 травня 2010 №21/135/281/240/499/354/367/159/69.

36. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) : затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.

37. Методичні рекомендації щодо здійснення працівниками органів внутрішніх справ провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів / Міністерство внутрішніх справ України, Управління дізнання.- К.- 2008.- 44 с.

38. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні ; Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

39. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

40. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ Президента України від 06.04.2011 р. №383/2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

41. Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

52. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство : Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. №4 гн. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

43. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

45. Бахин В.П., Карпов Н.С. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью. – К., 2007. – 489 с.

46. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України : монографія. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

47. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія. – Харків : Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

48. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності : навчальний посібник. – К. : КНТ, 2012. – 160 с.

49. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К. : НАВС, 2012. – 280 с.

50. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К. : НАВС, 2012. – 200 с.

51. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого : навчальний посібник. – К. : КНТ, 2012. – 168 с.

52. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування : навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

53. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : монографія / О. Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

54. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.

55. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

56. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

57. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

58. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб-портал судової влади в Україні

59. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

60. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.

61. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ.

62. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

63. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

64. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

65. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України.

66. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

67. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

68. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.

69. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”.

70. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!