Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3995 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Кримінальний процес, НУДПСУ

Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Кримінальний процес, НУДПСУ

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Кафедра кримінального процесу та криміналістики  

 

Методичні вказівкидо написання курсової роботиз курсу Кримінальний процес

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

та 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

денної та заочної форми навчання

  

ІРПІНЬ–2015 

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми з курсу «Кримінальний процес», затвердженої у 2012 році. 

Рецензент 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу криміналістики,протокол №____ від „____”_____________2015 р.

 

Зміст

1. Загальні положення…………………… 4

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……….. 5

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……..12

4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ………..16

5. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ……26

6. Додатки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни «Кримінальний процес» є виконання курсової роботи.

Метою курсової роботи є оцінка рівня теоретичної підготовки студента, закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання, а також набуття навичок здійснення наукового дослідження та тлучамення положень чинного законодавства.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати знання теоретичних основ з відповідної дисципліни, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтувати свої висновки.

Мета методичних вказівок – проілюструвати загальну схему і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу студентам щодо раціональної та ефективної організації її написання і захисту.

Тематика курсових робіт та терміни їх виконання встановлюються і затверджуються на початку навчального року відповідною кафедрою, за якою закріплено керівництво курсовою роботою та повинна відповідати завданням навчальної дисципліни. Кількість тем курсових робіт з дисципліни повинна бути як мінімум вдвічі більшою від середньої кількості студентів у групі на відповідному курсі.

Курсова робота з курсу «Кримінальний процес» складається з двох частин. Перша частина містить теоретичне питання з кримінального процесу, друга – практичні завдання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!