Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3994 Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами, Варіант 4, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами, Варіант 4, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

Варіант 4 

Завдання 1. На поточний рахунок підприємства надійшли 5 тис.грн. як аванс за контрактом на виконання робіт. Згідно з обліковою політикою підприємства при виконанні робіт дохід починає визнаватися тільки, коли буде виконано на менше 20 % робіт, передбачених контрактом. Загальна сума контракту становить 37 тис. грн.

За звітний період на виконання контракту підприємств витратило 7 тис. грн. Але через 2 місяця після початку робіт на ним у замовника раптово виникли серйозні фінансові проблеми, які, серед іншого, призвело до припинення обслуговування його поточного рахунку в банку.

Необхідно визначити величину доходу за вказаними вище контрактом у підприємства-виконавця. 

Завдання 2. 1 січня 2014 року будівельна компанія розпочала роботи за контрактом, який розраховано на 2 роки. Ціна будівельного контракту становить 30 млн. Для виконання робіт будівельна компанія придбала обладнання за 10 млн.грн., яке буде використовуватися лише для цього контракту і ліквідаційна вартість якого через 2 роки дорівнюватиме нулю. Інші витрати, понесені за цим контрактом за перший квартал 2014 року дорівнювали 2 млн. грн. Для завершення контракту за очікуванням потрібно буде витратити ще 20 млн. грн. Ступень завершення робіт станом на 31.03.2014 року становить 12,5 %, чого достатньо для оцінювання результату.

Необхідно визначити показники за цим будівельним контактом,які будуть розкриті у звіті про сукупні доходи. 

Завдання 3. Компанія «Текстиль» виготовляє ділові костюми, повсягденний одяг, постільну білизну, а також інші виготовлені ручним способом речі з натуральних тканин для домашнього господарства. Внутрішня звітність за сегментами містить такі показники їхньої діяльності за звітний рік:

Сегмент

Виручка від реалізації продукції (%)

Прибуток (%)

Активи (%)

Ділові костюми

40

45

50

Сорочки та сукні

30

35

33

Постільна білизна

15

10

7

Штори

8

6

5

Скатертини

7

4

5

Разом

100

100

100

Керівництво компанії розглядає можливість об’єднання двох сегментів - «Постільна білизна» та «Скатертини», оскільки вони мають подібні економічні властивості.

Необхідно: на основі наведених вище даних визначити звітні сегменти компанії «Текстиль» для подальшого розкриття інформації про них у фінансових звітах.

Завдання 4. Є така інформація про власний капітал підприємства «Євразіус» за 2012 рік (тис.дол.):

Складова власного капіатлу

станом на 31.12.2012 р.

станом на 31.12.2011 р.

Статутний капітал (звичайні акції, номінал акції 1 дол.)

2 400

1 700

Емісійний дохід

800

100

Резервний капітал

150

70

Нерозподілений прибуток

1 186

186

Чистий прибуток підприємства за рік становив 1,8 млн.дол.

У складі довгострокових зобов`язань обліковуються випущені 10% облігації, які можуть конвертуватися у звичайні акції підприємства «Євразіус». Станом на 31.12.11 року їхня вартість становила 680 тис. дол.

Відповідно до облікових даних підприємства «Євразіус» збільшення його статутного капіталу за звітний період було спричинено такими операціями:

1) 1 березня 2012 року відбувся льготний випуск звичайних акцій за рахунок резервного капіталу. Умови емісії: на кожні 10 акцій, що знаходяться в обігу, випущена одна додаткова акція;

2) 1 травня 2012 року власники 10%-вих облігацій реалізували своє право і обміняли їх на звичайні акції. Умови конвертації: 25 звичайних акцій з номінальною вартістю 1 дол. за акцію було випущено в обмін на облігацію вартістю 100 дол.

3) 10 жовтня 2012 року звичайні акції було розміщено на фондовій біржі за грошові кошти.

Необхідно: визначити базисний та розбавлений прибуток на одну акцію за 2012 рік. 

Завдання 5. Виходячи з наведених нижче даних, скласти Звіт про рух грошових коштів компанії «Бегемот» непрямим методом.

Звіт про прибутки та збитки за рік, що завершується 31 грудня 2012 року, тис.дол.

Доход від продажу товарів

525

Собівартість продажу

(313)

Валовий прибуток

212

Витрати на заробітну плату

(90)

Витрати з комунальних платежів

(24)

Амортизація основних засобів

(16)

Прибуток до оподаткування

82

Витрати на податки

(25)

Прибуток після оподаткування

57

 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, тис.дол.

Стаття

31.12.2012 р.

31.12.2011 р.

Активи

 

 

Грошові кошти

17

31

Рахунки до отримання

43

50

Запаси

114

92

Авансом сплачені орендні платежі

12

10

Первісна вартість основних засобів

350

250

Накопичена амортизація основних засобів

(105)

(89)

Разом активів

431

344

Зобов`язання та власний капітал

 

 

Рахунки до сплати постачальникам

24

14

Заборгованість за виплатами персоналу

10

6

Зобов`язання з податку на прибуток

4

7

Прості акції

245

210

Емісійний доход

60

48

Нерозподілений прибуток

88

59

Разом зобов`язання та власний капітал

431

344

Є така додаткова інформація про діяльність компанії «Бегемот» у 2012 році:

- оголошено та сплачено грошовими коштами дивіденди у сумі 28 тис.дол.;

- додатково емітовані акції реалізовані за грошові кошти;

- основні засоби придбані за грошові кошти;

- всі рахунки до сплати стосуються придбаних запасів. 

Завдання 6. 1 жовтня 2011 г. компанія почала будівництво нового заводу:

Стаття

Сума, тис. дол.

Придбання зімельної ділянки для будівництва заводу

20 000

Витрати на вирівнювання ділянки до початку будівництва

850

Вартість матеріалів, використаних на будівництво (Прим. 1)

8 000

Оплата праці будівельників, за місяць (Прим. 1)

500

Інші щомісячні накладні витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом (Прим. 1)

200

Гонорар архитекторів

500

Дохід від використання земельної ділянки в якості автостоянки за період будівництва

250

Витрати на переміщення персоналу для роботи на новому заводі

400

Витрати на офіційне відкриття заводу (Прим. 2)

200

Примітка 1. У грудні 2011 р. в результаті пожежі згоріли матеріали на суму 500 000 дол. (включені в зазначені вище 8 млн. дол.) Унаслідок пожежі будівельні роботи були припинені на 2 тижні, але зарплата будівельникам за час простою виплачувалася.

Примітка 2. Будівництво заводу було завершено 28 лютого 2012 р. З цього моменту будівельники були переведені на інші об'єкти. Однак завод не був готовий до введення в експлуатацію до 31 березня 2012 р., коли була проведена його перевірка представниками місцевих органів влади згідно з нормами місцевого законодавства і підтверджена безпека його експлуатації. Фактично завод був введений в експлуатацію лише 31 травня 2012, після офіційної церемонії відкриття.

Примітка 3. Будівля заводу буде використовуватися 40 років. Проте через 20 років буде потрібно заміна даху, яка обійдеться в 2,4 млн. дол. Компанія "Wit" нараховує амортизацію щомісяця і враховує основні засоби за моделлю історичної вартості. Знецінення заводу за весь аналізований період не було.20

Необхідно відобразити створені основні засоби у фінансовій звітності за рік, що закінчується 31 березня 2013 року.           

Завдання 7. Підприємство планує реалізувати дві групи вибуття, про які є така інформація:

Об`єкт групи

Група вибуття І, тис.дол.

Група вибуття ІІ, тис.дол.

балансова вартість

справедлива вартість

балансова вартість

справедлива вартість

Запаси

20

17

43

44

Основні засоби

150

143

89

93

Дебітори

10

9

36

36

Гудвіл

-

-

14

-

Зобов`язання

-

-

60

60

Згідно з обліковою політикою підприємства основні засоби, що входять до складу групи І, обліковуються за моделлю справедливої вартості, а основні засоби з групи ІІ – за моделлю історичної собівартості.

Очікувана чиста вартість продажу ліквідаційної групи І становить 155 тис.дол., а ліквідаційної групи ІІ – 142 тис.дол. Підприємство веде активний пошук покупця.

Необхідно: розкрити інформацію про зазначені групи вибуття у фінансовій звітності підприємства згідно з МСФЗ 5.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!