Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3992 Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами, Варіант 2, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами, Варіант 2, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

Варіант 2

Завдання 1. Аудиторська компанія уклала угоду з підприємством «Затишок» на суму 48 тис.дол. щодо трансформації його річних фінансових звітів на відповідність МСФЗ. Представники аудиторської компанії розпочали роботу за цією угодою в кінці 2012 р. Про цю угоду в обліку аудиторської компанії накопичена така первинна інформація:

Показник

Період

грудень

2012 р.

січень-лютий

2013 р.

Фактично понесені витрати у звітному періоді

7 400

27 250

Очікувані витрати необхідні для завершення робіт

26 600

0

Виставлені замовнику рахунки протягом періоду

11 000

37 000

Надходження грошових коштів за період

8 200

38 500

Необхідно визначити величину доходу аудиторської компанії від надання послуг, а також фінансовий результат за вказаною угодою у 2012-2013 роках. 

Завдання 2. Контракт з фіксованою ціною у сумі 12 млн.грн. на спорудження будівлі укладений на три роки. За першій рік будівельна організація понесла такі фактичні витрати на виконання робіт за контрактом станом на кінець звітного періоду:

заробітна плата будівельників на майданчику – 1 млн.грн.;

- матеріальні витрати - 3 млн.грн.;

- амортизація обладнання, що використовується під час виконання контракту – 0,5 млн.грн.

Очікувані майбутні витрати становлять 5,5 млн.грн.

Ступень завершення робіт визначається на основі співвідношення витрат.

Необхідно визначити величини доходу, витрат та фінансового результат за звітний рік. 

Завдання 3. Нижче подані Звіт про прибутки та збитки і Звіт про фінансовий стан компанії «Огюстен» за рік, що завершився 31 березня 2012 року.

Звіт про прибутки та збитки за рік, тис. дол.

 

2012 р.

2011 р.

Доход від реалізації товарів

10 213

10 359

Залишки товарів на початок періоду

1 550

1 490

Закупки

5 366

5 302

Мінус залишки товарів на кінець періоду

2 320

1 550

Собівартість реалізованих товарів

(4 596)

(5 242)

Валовий прибуток

5 617

5 117

Витрати на збут

(581)

(597)

Адміністративні витрати

(936)

(942)

Витрати на проценти

(400)

(80)

Прибуток до оподаткування

3 700

3 498

Податок на прибуток

(888)

(840)

Прибуток після оподаткування

2 812

2 658

Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2012 року, тис.дол.

Стаття

2012 р.

2011 р.

Активи

 

 

Непоточні активи

12 199

6 729

Поточні активи:

 

 

Запаси

2 320

1 550

Торгові дебітори

2 553

1 944

Грошові кошти

87

894

Разом поточних активів

4 960

4 388

Зобов`язання

 

 

Короткострокові зобов`язання:

 

 

Торгові кредитори

(1 045)

(1 263)

Заборгованість з податку на прибуток

(888)

(840)

Разом короткострокових зобов`язань

(1 933)

(2 103)

Чистий оборотний капітал

3 027

2 285

Довгострокові зобов`язання:

 

 

Довгостроковий кредит

(5 000)

(1 000)

 

10 226

8 014

Власний капітал

 

 

Акціонерний капітал

2 000

2 000

Нерозподілений прибуток

8 226

6 014

Разом власний капітал

10 226

8 014

Додаткова інформація про діяльність компанії «Огюстен» за 2012 рік:

1) величина витрат на амортизацію непоточних активів за звітний період становила 930 тис. дол.;

2) оголошені дивиденди учасникам становили 600 тис. дол. в 2011 році та 1,2 млн. в 2012 році. Вони були сплачені грошовими коштами у 2012 році та 2013 році відповідно.

Необхідно: пояснити членам Ради директорів, чому при одержанні компанією прибутку за рік, що завершився 31.03.2012 р., відбулося зниження залишків її грошових коштів. 

Завдання 4. Компанія «Амалія» є закордонної господарською одиницею групи «Бомбардир». Фукнціональною валютою компанії «Амалія» встановлено Євро, а валюта подання групи - долар США.

Необхідно перевести фінансову звітність компанії «Амалія» у валюту подання на основі наведеної нижче інформації.

 Звіт про фінансовий стан компанії «Амалія», тис. Євро

 

На 31 грудня

 

2014 р.

2013 р.

Активи

Грошові кошти та дебітори

11

9

Запаси

5

4

Основні засоби

2

9

Разом

18

22

Зобов`язання та власний капітал

Поточні зобов`язання

4,5

6

Довгострокові зобов`язання

3

3

Статутний капітал

5

5

Нерозподілений прибуток

5,5

8

Разом

18

22

Доходи та витрати, наведені нижче виникали рівномірно протягом звітного року, крім інших витрат.

Звіт про сукупні доходи компанії «Амалія» за 2014 р. (тис. Євро)

 

Доход від продажу продукції

25

 

Собівартість реалізованої продукції

(7)

 

Амортизація

(2)

 

Інші витрати

(3)

 

Прибуток до оподаткування

13

 

Податок на прибуток

(5)

 

Прибуток після оподаткування

8

 

 

Динаміка валютних курсів

Дата

дол. за 1 Євро

На момент випуску акцій і придбання основних засобів

2,0

На 31 .12.2013 р.

1,5

На 31 .12.2014 р.

1,3

Середній за 2014 р.

1,4

Для запасів, що знаходяться на балансі:

на 31.12.2014 р.

на 31.12.2013 р.

 

1,4

1,2

На дату оголошення дивідендів

1,52

Над ату визнання інших витрат

1,35

Крім того, в 2014 р. компанія «Амалія» оголосила про виплату дивідендів у сумі 10,5 тис. Євро (за попередній рік). Її нерозподілений прибуток на 31.12.2013 р. становив 8 тис.дол., а на 31.12.2012 р. – 5 тис.дол. 

Завдання 5. Прибуток після оподаткування за період, що може бути розподілений між власниками звичайних акцій, становить:

- станом на 31.12.2012 р. – 1 050 тис. дол.;

- станом на 31.12.2013 р. – 2 700 тис. дол.

За даними обліку на початок 2013 р. в обігу знаходилося 450 тис. звичайних акцій. Підприємство запропонувало усім існуючим акціонерам придбати опціон на купівлю звичайних акцій за ціною 5 дол. за 1 акцію. Кожен опціон дозволяє придбати три звичайні акції. Ринкова вартість однієї звичайної акції підприємства на дату такої пропозиції становить 8 дол.

Необхідно: визначити базисний прибуток на одну акцію за 2012 рік та 2013 рік. 

Завдання 6. Підприємство внаслідок невірного застосування облікової політики занизило суму нарахованої амортизації основних засобів на 5 000 дол. в 2010 р. та 10 000 дол. в 2011 р. Ставка податок на прибуток: 2010 рік - 25%, 2011 рік – 20%. До виправлення виявленої помилки інформація про нерозподілений прибуток підприємства виглядала так (дол.):

Стаття

2012 р.

2011 р.

Нерозподілений прибуток на початок періоду

130 000

100 000

Чистий прибуток

95 000

50 000

Оголошені дивіденди

(25 000)

(20 000)

Нерозподілений прибуток на кінець періоду

200 000

130 000

Необхідно виправити помилки відповідно до положень МСФЗ та показати скориговані дані фінансової звітності за 2012 рік та 2011 рік.

Завдання 7. Підприємство використовує модель переоцінки основних засобів. На дату балансу первісна вартість основних засобів – 300 000 дол., накопичений знос – 180 000 дол., ліквідаційна вартість – 10 000 дол. Справедлива вартість – 192 000 дол.

Необхідно здійснити переоцінку об’єкта двома методами та відобразити її наслідки в обліку та фінансовій звітності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!