Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3991 Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами, Варіант 1, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами, Варіант 1, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Індивідуальні завдання з науки Облік та Фінансова звітність за міжнародними стандартами

 

2016 р.

Наука «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» 

Варіант 1

Завдання 1. Компанія «Велда» має закордонну господарську одиницю – підприємство «Зельда», функціональною валютою якої встановлено євро. Своєю чергою функціональною валютою Компанія «Велда» є долар США. 1 січня 20х1 року компанія надала підприємству «Зельда» позику у сумі 3 млн. дол. США (валютний курс 1 дол. = 1,5 євро). В грудні 20х1 року оскільки позику не було погашено, її стали розглядати як частину чистих інвестицій компанії «Велда» в підприємство «Зельда». Курс долара станом на 31 грудня 20х1 року становив 2 євро, а середній за рік - 1,75 євро.

Необхідно пояснити, як надана позика буде відображена в звітності обох суб’єктів господарювання та в консолідованій фінансовій звітності групи. 

Завдання 2. Компанія «Всесвіт» придбала у іноземного постачальника обладнання з відстрочкою платежу до 20 лютого 2012 року. Станом на 31.12.2011 р. (закінчення фінансового року) заборгованість перед цим постачальником в іноземній валюті (долар США) після її переведення у функціональну валюту підприємства становила 3 тис.ум.од.

25 січня 2012 р. курс функціональної валюти по відношенню до долара США значно знизився. З метою хеджування валютних ризиків підприємство уклало форвардний контракт, яким зобов’язання перед іноземним постачальником обмежувалося 6 тис.ум.од. Якщо б така ситуація була відображена на дату закінчення звітного періоду, то величина всіх зобов’язань підприємства перевищила б справедливу вартість його активів. 

Завдання 3. В 2013 р. підприємство вирішило змінити метод визнання доходу і перейти від методу повного завершення контракту до методу поетапного завершення. За всі попередні періоди до 2013 року підприємство застосовувало метод повного завершення контракту. Ставка податку на прибуток протягом усіх вказаних періодів залишалася незмінною і становила 30 %.

Показники до внесення змін до облікової політики, дол.

 

2013 р.

2012 р.

Прибуток до оподаткування

120 000

130 000

Податок на прибуток

(20 000)

(26 000)

Прибуток за період

100 000

104 000

Нерозподілений прибуток на початок періоду

134 000

30 000

Нерозподілений прибуток на кінець періоду

234 000

134 000

 

Наслідки впливу зміни облікової політики по показник прибутку

Період

Різниця у прибутку до оподаткування при зміні методу визнання доходу

До 2012 р.

20 000

За 2012 р.

15 000

Разом на початок 2013 р.

35 000

Необхідно: відобразити у фінансовій звітності за 2013 р. наслідки зміни облікової політики. 

Завдання 4. Компанія «Олар» є лідером у галузі розробки прикладного програмного забезпечення для енергокомпаній у своєму регіоні. 1 березня 2012 р. вона уклала угоду з підприємством «ЕнергоВатт» на розробку для нього додаткового модулю спеціальної комп’ютерної програми для обліку розрахунків з персоналом. Загальна вартість угоди становить 15 тис. дол., при цьому 4 тис. дол. відноситься до сервісної підтримки цієї програми протягом року після передачі замовнику прав не неї.

Станом на 31.12.2012 р. роботи по створенню програми завершено на 75 %. На цю дату підприємство «ЕнергоВатт» вже сплатило виконавцю 10 тис. дол., а решту суми, передбаченої угодою, буде перераховано після підписання остаточного акту про виконані роботи з розробки модуля.

Необхідно визначити величину доходу компанії «Олар» в 2012 та 2013 роках відповідно. 

Завдання 5. Станом на кінець періоду є така інформація про будівельні контракти, які булі укладені компанією-підрядником і робота за якими розпочалася у звітному періоді:

 

Контракт А

Контракт В

Контракт С

Вартість контракту, тис.грн.

100

100

80

Витрати понесені на звітні дату, тис.грн.

40

2

75

Майбутні очікувані витрати, тис.грн.

30

58

25

Проміжні рахунки, тис.грн.

15,6

-

67

% завершення робіт

45

3

80

Примітка: відповідно до облікової політики компанії, прибуток за будівельними контрактами не визнається, поки ступінь завершеності не досягне 10%.

Необхідно основні показники, що підлягають розкриттю у фінансовій звітності про зазначені будівельні контракти відповідно до вимог МСБО 11. 

Завдання 6. Основною діяльністю підприємства «Вектор» є виробництво та продаж товарів побутової хімії. Під час підготовки його фінансових звітів у головного бухгалтера виникла серйозна проблема: отриманий за результатами формування звіту про рух грошових коштів показник, що відображає зміни у грошових коштах підприємства за звітний період, не узгоджується з даними звіту про його фінансовий стан.

Звіт про фінансовий стан підприємства «Вектор», дол.

Показники

станом на

31.12.2012 р.

31.12.2011 р.

Активи

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

12 000

17 000

Дебіторська заборгованість клієнтів (чиста вартість)

40 000

60 000

Запаси

70 000

84 000

Авансом сплачені витрати

4 000

6 000

Первісна вартість основних засобів

210 000

250 000

Накопичена амортизація основних засобів

(48 000)

(60 000)

Разом активів

288 000

357 000

Зобов’язання та власний капітал

 

 

Кредиторська заборгованість за придбані запаси

40 000

35 000

Проценти до сплати

4 000

3 000

Податок на прибуток до сплати

12 000

22 000

Випущені облігації до сплати

64 000

90 000

Разом зобов’язань

120 000

150 000

Звичайні акції

80 000

95 000

Нерозподілений прибуток

88 000

112 000

Разом власний капітал

168 000

207 000

Разом зобов’язання та власний капітал

288 000

357 000

 

Звіт про прибутки та збитки підприємства «Вектор» за 2012 р., дол.

Чистий доход від реалізації продукції

590 000

Собівартість реалізованої продукції (без амортизації)

(300 000)

Валовий прибуток

290 000

Витрати на оплату праці та інші операційні витрати

(216 000)

Витрати на амортизацію основних засобів

(24 000)

Прибуток від викупу облігацій

16 000

Збиток від продажу основних засобів

(6 000)

Витрати на позики

(7 000)

Витрати на податок на прибуток

(15 000)

Прибуток після оподаткування

38 000

Є така додаткова інформація про окремі статті фінансових звітів.

  1. За період були придбані основні засоби на суму 70 тис.дол., при цьому 10 тис.дол. було сплачено готівкою, а на решту суми було випущено облігації, які передані продавцю.

  2. Основні засоби з первісною вартістю 30 тис.дол. та накопиченою амортизацією у сумі 12 тис.дол. були продані за 12 тис.дол. готівкою.

  3. Емісія простих акцій підприємства супроводжувалася отриманням готівки від учасників.

  4. В результаті того, що при погашенії облигацій з балансовою вартістю 34 тис.дол. було сплачено лише 18 тис.дол., підприємство отримано доход у розмірі 16 тис.дол.

  5. Протягом звітного року були оголошені та сплачені дивіденди учасникам підприємства у розмірі 14 тис.дол.

Необхідно: підготувати звіт про рух грошових коштів підприємства «Вектор» прямим та непрямим методами, виходячи з наведеної вище інформації. 

Завдання 7. Компанія «Ельдорадо» одержала за 2013 рік чистий прибуток у сумі 20 тис.дол. Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу за цей період становила 5 тис.од. Крім того, в обігу знаходилися такі потенційні звичайні акції компанії «Ельдорадо»:

- двісті семивідсоткових облігацій з правом конвертації у звичайні акції (номінал 500 дол. за 1 облігацію). Кожна така облігація може бути обміняла на 20 звичайних акцій. Ставка податку на прибуток на 31.12.2013 року становила 30%. Облігації випущені в попередньому звітному періоді;

- вісімсот п`ятивідсоткових кумулятивних привілейованих акцій з правом конвертації у звичайні акції (номінал 800 дол. за акцію). Кожну таку акцію можна обміняти на одну звичайну акцію. Емісія привілейованих акцій відбулася на початку червня 2013 року.

В 2013 році фактичної конвертації потенційних звичайних акцій у звичайні акції не було.

Необхідно: визначити базисний та розбавлений прибуток на одну акцію за 2013 рік.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!