Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3987 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт з курсу Облік і аудит, ОНПУ

Методичні вказівки для виконання дипломних робіт з курсу Облік і аудит, ОНПУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

 Кафедра обліку, аналізу і аудиту

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 для виконання дипломних робіт бакалаврів

 для студентів напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

 

Одеса: ОНПУ, 2016

Методичні вказівки для виконання дипломних робіт бакалаврів для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл.: С.В.Філиппова, В.В.Кірсанова, О.А. Варчук - Одеса:ОНПУ, 2016.- 48 с.

Укладачі: Філиппова С.В., д.е.н., проф.

Кірсанова В.В., к.е.н, доц.

Варчук О.А., ст. викл.

Методичні вказівки містять основні характеристики дипломної роботи бакалавра, описують основні етапи підготовки та захисту роботи, вибору теми. Особлива увага надана викладанню вимог до змісту кожної частини дипломної роботи. Описані основні процедури проходження малого захисту, представлення роботи до захисту у ДЕК, захисту та критерії оцінювання роботи.

ЗМІСТ 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРНИКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 5

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 5

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.. 6

4. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 7

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА.. 8

5.1. Загальні вимоги. 8

5.2. Вимоги до вступу. 10

5.3. Вимоги до теоретико-методичного розділу. 10

5.4. Вимоги до аналітичного розділу. 14

5.5. Вимоги до рекомендаційного розділу. 16

5.6. Вимоги до висновків. 16

5.7. Вимоги до списку використаних джерел. 17

5.8. Вимоги до додатків. 17

5.9. Вимоги до графічної частини. 17

5.10. Вимоги до оформлення дипломної роботи. 17

6. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 19

7. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП.. 19

7.1. Зовнішнє рецензування дипломної роботи. 19

7.2. Критерії оцінювання дипломної роботи. 20

7.3. Процедура захисту дипломної роботи. 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….…21

ДОДАТКИ.. 21

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Дипломна робота бакалавра (ДР) є закінченою самостійною кваліфікаційною роботою випускника ОНПУ кваліфікаційного рівня «бакалавр» і призначена для підтвердження знань, умінь та компетенцій, що передбачені освітньо-професійною програмою з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», яка виконується на завершальній стадії підготовки фахівців із напряму «Економіка і підприємництво».

ДР повинна передбачати:

− систематизацію теоретичних і практичних знань із загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін;

− застосування отриманих знань для виконання певних завдань у конкретних організаційно-економічних та інших умовах із врахуванням специфіки ринкової системи господарювання та сучасного стану економіки України;

− самостійну роботу й оволодіння методикою виконання обліково-аналітичних проектів, пов'язаних із метою конкретного ДР;

− аналіз результатів існуючих рішень практичної задачі, вміння формулювати власні висновки і положення, та їх публічного захисту.

ДР повинна відповідати таким загальним вимогам:

− назва ДР повинна бути короткою та відповідати обраній спеціальності, суті вирішеної практичної задачі;

− при написанні роботи треба обов’язково посилатися на джерела, із яких запозичена інформація або окремі результати;

− необхідно враховувати новітні тенденції розвитку теорії обліку, аудиту, технологій аналізу, форм господарювання, ринкової інфраструктури тощо стосовно тих конкретних умов, для яких виконується ДР;

− у процесі аналізу треба використовувати економічний, фінансовий та управлінський аналіз, експертні методи, моделювання, математичний апарат. Аналітичні завдання доцільно виконувати за допомогою ПЕОМ;

− в роботі повинні міститись обґрунтовані напрямки удосконалення обліку, аналізу або аудиту, рекомендації щодо їх прикладного використання;

− в пояснювальній записці результати ДР необхідно викладати стисло, логічно й аргументовано, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтологій.

ДР повинна мати комплексний характер і логічну завершеність.

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота виконується студентом самостійно під керівництвом керівника.

ДР виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом всього терміну навчання та самостійної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначається специфікою відповідного напрямку вищої освіти.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств, організацій та установ, спеціальної вітчизняної й зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка визначається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта.

За всі відомості, викладені в дипломної роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації, обґрунтованість висновків і положень, що в неї захищаються несе відповідальність безпосередньо студент – автор ДР.

До виконання та захисту ДР допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї.

Виконання ДР складається з наступних етапів:

Організаційного:

1) визначення напрямку (тематики) дослідження;

2) вибір теми дослідження;

3) вибір об’єкту дослідження;

4) затвердження теми ДР.

Підготовчого:

1) підбір і обробка літературних джерел;

2) складання та погодження плану роботи;

3) складання та погодження графіку виконання ДР.

Основного:

1) проведення досліджень;

2) написання ДР;

3) оформлення ДР;

4) отримання відгуку керівника;

5) проведення попереднього «малого» захисту ДР.

Заключного:

1) проходження рецензування;

2) підготовка до захисту;

3) проведення публічного захисту ДР.

Зміст основних етапів виконання ДР розкривається нижче.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

Вибір напрямку дослідження здійснюється виходячи з наукових-виробничих інтересів студента та тематики дослідження кафедри. Теми ДР розробляються професорсько-викладацьким складом з урахуванням наукових проблематики кафедри, замовлень підприємств, організацій, установ на розробку тем, власних інтересів студентів, можливостей залучення необхідних вихідних матеріалів та впровадження їх результатів.

Тематика дипломних робіт бакалаврів.

Тематика ДР формується з врахуванням таких факторів:

− випускної характеристики бакалавра;

− потреб національної економіки України;

− договорів-замовлень підприємств та установ;

− перспективних напрямків розвитку теорії та практики обраного напряму;

− наукових інтересів викладачів та напрямів наукових досліджень кафедри обліку, аналізу і аудиту тощо.

Теми визначаються кафедрою обліку, аналізу і аудиту (КОАА). Тематика охоплює коло теоретико-методичних та прикладних питань щодо вдосконалення механізму методів обліку, аналізу, контролю та аудиту та методів їх трансформації у практичній діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Тематика, що пропонується кафедрою є приблизною і може уточнюватися керівником ДР з урахуванням конкретних умов того підприємства, на базі якого виконується ДР. Залежно від трудомісткості роботи окремі теми можуть виконуватися на прикладі підрозділів або у цілому по підприємствах різних форм власності. При формуванні теми ДР доцільно користуватися основними напрямками, що відображають склад об’єктів бухгалтерського обліку, а саме необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи), виробничі запаси, витрати виробництва, операційні витрати, готова продукція, дебіторська заборгованість (короткострокова та довгострокова), грошові кошти, фінансові інвестиції, елементи власного капіталу (статутний, резервний, додатковий), доходи, витрати діяльності, фінансові результати діяльності, фонди цільового фінансування, розрахунки за податками та обов’язковими платежами, кредиторська заборгованість (короткострокова та довгострокова) різного виду.

Орієнтовна тематика ДР за напрямками наведена у Додатку А.

Тема ДР обирається студентом на початку навчання за програмою підготовки бакалавра у 7-му семестрі у відповідності до цього переліку, її назва коригується керівником і затверджується завідувачем кафедри.

Бажаним є виконання теми за замовленням керівництва підприємства, організації чи установи. Це замовлення оформлюється окремим листом (Додаток Б).

Насамперед тема майбутньої дипломної роботи повинна бути певним чином знайома студентові. Зрозуміло, що тема ДР не просто повинна повторювати тему курсової роботи. Вона відрізняється більшою визначеністю, широтою охоплених питань, а головне – глибиною розкриття проблеми.

Наведений перелік має рекомендаційний характер, постійно доповнюється і поновлюється згідно із науковою спеціалізацією КОАА або замовника (підприємств, установ, тощо). В іншому випадку тема ДР додатково погоджується із завідувачем кафедри та затверджується на засіданні кафедри окремо. Тема конкретизується і остаточно затверджується у 8-му семестрі. Але у будь-якому випадку обов'язковим є відповідність обраної теми спеціальності, за якою навчається бакалавр.

ДР можуть розроблятись на матеріалах галузі, окремих типів підприємств та установ. До початку 8-го семестру студент подає заяву на ім'я завідувача кафедри про закріплення за ним теми ДР та керівника. Обрані теми дипломних робіт остаточно затверджуються на засіданні кафедри. Керівники призначаються з числа осіб професорсько-викладацького складу або практичних працівників, після чого затверджуються наказом ректора Університету на весь період виконання ДР.

Зміни формулювання тем ДР допускаються у виняткових випадках з відповідним обґрунтуванням (заява студента) з погодження керівника (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу кафедри).

Керівники ДР підбираються кафедрою обліку, аналізу і аудиту із її провідних спеціалістів. Керівник регулює процес виконання студентом усіх розділів ДР, контролює термін завершення етапів, визначає доцільність та обсяг конкретних рішень, обґрунтувань, розробок тощо.

 

4. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ТА ВИКОНАННЯ ДИПЛОНОЇ РОБОТИ 

Приступаючи до підготовки дипломної роботи студент отримує від наукового керівника завдання на її виконання. В індивідуальному завданні на виконання ДР чітко формулюються основні напрями досліджень, аналізу та обґрунтувань, обумовлених темою ДР, приводиться перелік та розкривається сутність очікуємих рішень, описується використання економіко-математичних методів та програмного забезпечення досліджень. У завданні наводиться графік і терміни виконання основних розділів роботи та всієї роботи у цілому.

Дипломна робота повинна виконуватися студентом відповідно до затверджених завдань календарного плану. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму керівнику або завідувачу кафедри. Керівник повинен надавати завідувачу кафедрою інформацію про стан виконання роботи студентом та додержання ним календарного графіку роботи. У разі його порушення повідомити про це завідуючого кафедри.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і керівника. Керівник ДР веде журнал проведення консультацій та присутності студента на консультаціях.

Після написання кожного розділу ДР відповідно до етапів календарного плану, студентові необхідно подати матеріал на перевірку керівнику для ознайомлення. Зауваження, зроблені керівником, усуваються студентом в обумовлені терміни. У разі позитивного відгуку, наданого керівником, дипломна робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.

У ході виконання ДР студент має право:

- вносити свої пропозиції щодо обрання керівника зі складу кафедри;

- клопотати перед кафедрою про заміну керівника, якщо з цього є поважні причини;

- обрати тему ДР;

- приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження та аналізу, обробки первинних документів.

Студент зобов’язаний:

- чітко виконувати графік підготовки дипломної роботи;

- оформити ДР відповідно до вимог кафедри;

- своєчасно пройти попередній, «малий» захист ДР на кафедрі;

- своєчасно передати ДР до захисту перед державною комісією;

- аргументовано та етично відреагувати на зауваження керівника і рецензентів, відповісти на запитання членів державної комісії та присутніх на відкритому захисті дипломної роботи.

 Керівник ДР зобов’язаний:

- надати допомогу студентові в складанні плану роботи та відбору необхідного матеріалу;

- рекомендувати студентові спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою ДР;

- регулярно проводити консультації, контролювати протягом усього періоду графік виконання роботи, її якість та своєчасність виконання, інформувати завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

- надати об’єктивний відгук на дипломну роботу після її завершення;

- бути присутнім при захисті дипломної роботи у ДЕК.

До функцій консультантів входить:

- надання завдання зі спеціальних розділів ДР, що не суперечать напрямку роботи та допомагають розкрити тему роботи;

- надання рекомендацій щодо пошуку та вивчення додаткової літератури;

- контроль за додержанням графіка виконання ДР та вимог щодо її оформлення.

 

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

5.1. Загальні вимоги 

ДР виконується на підставі самостійного вивчення студентом вітчизняної та іноземної літератури зі спеціальності (підручників, навчальних посібників, монографій, нормативної літератури тощо) і складається з двох частин:

а) розрахунково-пояснювальної записки (ПЗ);

б) графічної частини, яка може містити технічні креслення, економічні ілюстративні листи (графіки, схеми, таблиці, плакати, моделі тощо).

Зброшурована відповідно вимогам пояснювальна записка ДР повинна містити наступні документи та розділи:

− Титульна сторінка ДР (Додаток В).

− Завдання на виконання ДР, яке має 2 сторінки та друкується на одному листі (Додаток Г).

− Направлення на рецензію, яке виконуються на стандартних бланках згідно з вимогами ОНПУ (Додаток Е).

− Подання Голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту (роботи) (Додаток Ж).

− Анотація до ДР, яка написана українською, російської та однією зі світових іноземних мов (зразок наведений у Додатку З).

− Зміст ДР, якій повинен відтворювати назви розділів, підрозділів тощо, які розкривають тему ДР, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені (зразок наведений у Додатку К).

− Вступ.

− 1. Теоретико-методичний розділ.

− 2. Аналітичний розділ.

− 3. Рекомендаційний розділ.

− Висновки.

− Список використаних джерел.

− Додатки до ДР (додаються за необхідністю).

Окремо додаються відгук керівника ДР (Додаток Л) та рецензія на ДР (Додаток М), які власноруч підписують автори. Рецензія повинна мати печатку організації, де працює рецензент. Для внутрішніх рецензентів (викладачів профілюючих кафедр ІБЕІТ ОНПУ достатньо печатки деканату).

Подання голові ДЕК з письмовим висновком про роботу в пояснювальну записку не підшивається і не нумерується.

Структура пояснювальної записки та обсяг окремих розділів залежать від особливостей напрямку теми ДР, але повинна формуватися з додержанням таких умов:

а) обсяг пояснювальної записки не менш 60 стор.;

б) громіздкі обґрунтування та розрахунки треба виносити в додатки;

в) висвітлення положень і рекомендацій має бути конкретним, без зайвих пояснень і викладень загальновідомих міркувань;

Орієнтовно кількість сторінок у розділах пропорційна:

− вступ 2-3 стор.;

− теоретико-методичний розділ 20-30 стор.,

− аналітичний розділ 20-25 стор.;

− рекомендаційний розділ 15 стор.;

− висновки 3-5 стор.;

Слід зазначити, що кількість сторінок теоретико-методичного та рекомендаційного розділів залежить від обраної теми. Якщо тема носить прикладний характер обсяг рекомендаційного розділу може бути значно більше ніж обсяг теоретико-методичного розділу.

Титульні сторінки, завдання на виконання ДР, анотація, додатки до приведеного обсягу не входять.

Обов’язковий графічний (ілюстративний) матеріал – не менше 5 аркушів креслень (плакатів) формату А1 або 10 кадрів електронної презентації.

Анотація обсягом до 500 знаків виконується державною або російською (для іноземних студентів) та іншою іноземною мовою, яку вивчав студент під час навчання, та стисло відображає загальну характеристику та основний зміст ДП. Лист анотації не нумерується. Анотаціявключає короткий зміст роботи, кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків та літературних джерел, ключові слова. Перелік ключових слів у Анотації повинен охарактеризувати зміст ДП і мати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку (зразок наведений у Додатку З).

Зміст. Заголовки та номери початкових сторінок усіх складових ДР подаються у змісті. Слід уникати як надто коротких, так і широких формулювань заголовків. Недопустимо, щоб збігалися назви якогось одного розділу і ДР у цілому, оскільки інші розділи будуть зайвими. Усі розділи та підрозділи ДР повинні бути логічно пов’язані, за змістом відповідати темі, повністю її розкривати.

Зміст кожного розділу у значній мірі залежить від теми ДР та індивідуального завдання. Проте, існують загальні вимоги до виконання кожного розділу, які наведені нижче.

5.2. Вимоги до вступу 

Вступ (2-3 сторінки) передбачає, в рекомендованій нижче послідовності, обґрунтування актуальності теми, необхідність її розгляду, її цілі та завдання, формулювання предмета та об’єкта дослідження, методи дослідження, інформаційну базу та апробацію результатів ДР.

Актуальність теми. Обґрунтовується актуальність та доцільність роботи для вирішення конкретної проблеми для певного підприємства, організації чи установи в умовах трансформаційної економіки. Автор окреслює коло питань, яким присвячується дослідження, визначає місце даної проблеми серед інших проблем обліку. У випадку, якщо автор вирішив не розкривати ту чи іншу сторону проблеми, причина цього також висвітлюється у вступі. Висвітлення актуальності не повинне бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

У разі виконання комплексної кафедральної або міжкафедральної дипломної роботи у вступі, після актуальності обраної теми, слід зазначити, що дана дипломна робота є складовою частиною комплексної дипломної роботи на тему «…….».

Мета і задачі дослідження. Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Задачі формулюються відповідно до плану ДР. Бажано вживати такі ключові слова щодо постановки завдань: дослідити, визначити, з’ясувати, проаналізувати, оцінити, обґрунтувати, запропонувати, розробити, оптимізувати.

Предмет і об’єкт дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і необхідність її визначення та розв’язання.

Предмет дослідження – міститься в рамках обраного об’єкта дослідження (визначає напрямок спрямування уваги студента при розкритті складових дипломної роботи)

Об’єкт та предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Наприклад, для теми ДР «Облік наявності і руху виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання» об’єктом дослідження є методичні та організаційні питання обліку та аналізу ефективності використання виробничих запасів, предметом – облік та аналіз виробничих запасів.

Методи дослідження. Методи дослідження залежать від предмета та об’єкту дослідження, спрямовані на досягнення мети поставленої в роботі. Такими методами, наприклад, можуть бути логічні та емпіричні методи пізнання економічних механізмів, форм управління, методи порівняльного, факторного, проблемно-ситуаційного, статистичного, техніко-економічного, фінансового, економіко-математичного аналізу, прогнозування економічних процесів тощо.

Обов’язковим є застосування комп’ютерних програм для обробки, аналізу та представлення інформації.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження повинні бути наукові публікації та монографії, видання вітчизняних ті закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України та інших країн, міжнародних організацій, матеріали наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних державних органів, дані офіційних статистичних збірників, фінансова та статистична звітність підприємств, організацій, установ за даними яких виконується ДР, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку.

Практичне значення отриманих результатів. У вступі необхідно стисло окреслити практичне значення отриманих результатів для удосконалення обліку, аналізу і аудиту для конкретного підприємства, на базі якого проводилося дослідження (зазначити, що є довідки про замовленні та впровадження).

Апробація результатів ДР. Перераховуються тези доповідей на конференціях, опубліковані за результатами досліджень (копії друкованих тез доповідей на конференціях з повними вихідними даними додаються до ДР). 

5.3. Вимоги до теоретико-методичного розділу 

У цьому розділі студент повинен показати свої науково-дослідні компетенції, а саме знання методики наукових досліджень та здатність проводити наукові дослідження з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу та облікові компетенції – розуміння сутності та визначення об’єктів бухгалтерського спостереження, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, здійснення обліку із застосуванням інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

В даному розділі ДР обґрунтовується методична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаних із темою.

Розділ розробляється на засадах вивчення спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації, фiнансово-статистичної інформації. Зміст розділу підтверджує вміння студента узагальнювати і аргументувати власні погляди на проблему.

Розглядаються такі аспекти проблеми:

− категорії, характеристики, законодавчі акти, які відображають тему;

− показники;

− фактори;

− алгоритми;

− формули розрахунків і моделі;

− ступінь вивченості проблеми;

− світові та вітчизняні приклади, доцільності їх дотримання.

Студенту необхідно прагнути зібрати максимально можливу кількість даних, всю доступну інформацію, установчі документи, первинну документацію, регістри обліку, бухгалтерську звітність, ознайомитися з обліково-економічною та юридичною літературою з теми дослідження. Тільки накопичення великої кількості фактів, їх взаємне порівняння і системний аналіз дозволяють виявити закономірності, основні тенденції розвитку явища, яке вивчається, його обліково-економічний аспект.

Обов’язковим елементом ДР на облікову тему є детальна характеристика нормативних актів, узагальнення літературного матеріалу з теми дослідження, характеристика алгоритмів синтетичного та аналітичного обліку, аналізу і аудиту.

При написанні першого розділу може пропонуватися складання наступних таблиць 5.1-5.9, які наведені нижче як зразок. 

Таблиця 5.1 - Нормативні акти, які регулюють питання фінансового обліку інвестицій

Нормативне джерело

Стислий зміст

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. [15*]

Перший нормативний акт, в якому викладено загальні правові, економічні, соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. У законі зазначено поняття інвестиційної діяльності, її види, суб’єкти й об’єкти. Регламентовано порядок здійснення інвестиційної діяльності , окреслено права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні. Значну увагу зосереджено на методах захисту інвестицій.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 травня 1996 р. [21]

Наводиться визначення поняття «іноземний інвестор», «Іноземні інвестиції», «підприємство з іноземними інвестиціями», види й форми іноземного інвестування в Україні. Окремий розділ присвячений встановленню державних гарантій захисту іноземних інвестицій. Чітко врегульований пільговий режим інвестиційної діяльності та іншої господарської діяльності.

і т.д.

 

*вказується номер за списком використаних літературних джерел

Таблиця 5.2 - Порівняльна характеристика П(С)БО та МСБО з обліку фінансових інвестицій

Зміст

Відповідно П(С)БО

Відповідно МСБО

Визначення фінансових інвестицій

Активи, які утримаються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо) , зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора (П(СБО 2, п.4) [10]

Актив, який утримається підприємством для приросту капіталу через розподіл доходу (наприклад відсотків, роялті, дивідендів і ренти), для збільшення вартості капіталу або інших вигід для підприємства-інвестора, наприклад отриманих завдяки торговельним відносинам (МСБО 25, п. 4) [13]

Собівартість інвестицій

 Складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансових інвестицій (П(СБО 12, п.4) [11]

Включає витрати на придбання, наприклад, комісійні винагороди, гонорари, податки та банківські збори (МСБО 25, п. 15) [13]

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

Відображається за справедливою вартістю(П(СБО 12, п.8) [11]

Відображається в балансі або за ринковою вартістю або за нижчою з двох оцінок – собівартістю або ринковою вартістю (МСБО 25, п. 19) [13]

і т.д.

 

Таблиця 5.3 – Розкриття терміну «фінансові інвестиції» в літературних джерелах

 Джерело

Визначення

Бутинець Ф.Ф

Олійник О.В.,

Шигун М.М.,

Шулепова С.М. 21]

Фінансові інвестиції – це активи, які утримаються підприємством з метою збільшення прибутку ( відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора ( с. 366)

Коробов М.Я. [31]

Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу в різні сфери діяльності господарюючого суб’єкту з метою отримання додаткового доходу (прибутку) та досягнення соціального ефекту (с.160)

і т.д.

 

Таблиця 5.4 – Аналіз дефініцій поняття « фінансові інвестиції»

Критерій

групування

Джерело

Задородний З.В., Крупка Я.Д. [20]

Коробов М.Я. [31]

Шуміліна С.М. [45]

і т.д.

Як вкладення капіталу

+

+

-

 

Сукупність практичних дій з реалізації інвестицій

-

-

+

 

І т.д

 

 

 

 

Таблиця 5.5 – Питання щодо обліку інвестиційної діяльності, розглянуті в навчально- практичної літературі

Питання, що розглядаються

Джерело

Басманов І.А.[15]

Безруких П.С. [17]

Злобін П.Й. [22]

і т.д.

1

2

3

4

5

Продовження таблиці 5.5

1

2

3

4

5

Поняття інвестицій

+

+

+

 

Класифікація фінансових інвестицій

+

+

+

 

Загальний порядок обліку

-

+

-

 

І т.д

 

 

 

 

Таблиця 5.6 – Узагальнені дані по питання, що розглядалися в навчально-практичній літературі з бухгалтерського обліку

Питання, що розглядаються

Кількість авторів

Поняття інвестицій

2

Види інвестицій

2

Інвестиційна діяльність

1

Поняття довгострокових інвестицій

4

Нормативне регулювання довгострокових інвестицій

2

Види довгострокових інвестицій

2

Облік довгострокових фінансових інвестицій

3

І т.д

 

Таблиця 5.7 – Питання щодо обліку фінансових інвестицій, які розглядалися у періодичних виданнях*

Джерело

Короткий зміст статті

Винокуров Д. Финансовые инвестиции.//Налоги и бухгал-терский учет.-2000.-№23 [40]

Автор дає визначення інвестицій згідно Закону України, розглядає оцінку інвестицій при придбанні, на дату балансу, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю і методом участі в капіталу; оцінку фінансових інвестицій при вибутті

Горицкая Н. Сущность П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции»// Бухгалтерия. Налоги.Бизнес.-2000.-№24 25]

У даній статті автор визначає інвестиції як один із головних показників економічного зростання

Грачова Р. Новий план рахунків не відкрив Америку.// Дебет-Кредит.-2000.-№8[24]

Переваги та недоліки нового Плану рахунків, приклади формування фінансових результатів основної діяльності підприємства з відображенням їх у бухгалтерському обліку.

І т.д

 

*Примітка: необхідно опрацювати мінімум 15 періодичних видань за останні 2-3 роки. Обов’язково використовувати, крім науково-практичних видань («Все про бухгалтерський облік» тощо) наукові журнали: «Бухгалтерський облік і аудит», «Фінанси» тощо. 

Таблиця 5.8 – Питання, які розглядалися в періодичних виданнях з обліку фінансових інвестицій

Автори статей та періодичні видання

Питання, що розглядалися

Інвестиції в цінні папери

Облік іноземних інвестицій

Облік інвестицій у статутний капітал

Облік фінансових інвестицій

і т.д.

1

2

3

4

5

6

Світ бухгалтерського обліку

Богатко Н.Г. [12]

+

-

-

-

 

Даниленко О.О. [21]

-

+

-

-

 

Бізнес-бухгалтерія

Заяц В[25]

-

+

-

-

 

Продовження таблиці 5.8

1

2

3

4

5

6

Светаков Е[44]

-

+

-

-

 

Коунько А. [33]

-

+

-

-

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Таблиця 5.9 – Стан висвітлення обліку фінансових інвестицій у матеріалах науково-практичних конференцій

Назва

конференції

Дата

проведеня

Місце

проведення

Автор

і назва статті

Питання,

що розглядаються

ІІ Міжнародна

науково-практична

 конференція «Світова глобалізація економіки та її влив на розвиток бухгалтерського обліку

29-30

 травня 2003 р.

ЖДТУ

Остапчук Т.П. Фінансові інвестиції: питання класифікації

1)визначені підходи до класифікації інвестицій підприємства

2)Запропонована прогнозна класифікація фінансових інвестицій за терміном інвестування, призначена для потреб бухгалтерського обліку

і т.д.

 

 

 

 

Таким чином, у першому розділі роботи надаються методичні основи обліку предмету, які мають бути теоретичною основою другого розділу роботи – аналітично-рекомендаційного.

Результатом теоретико-методичного розділу є стислі висновки (до 1 сторінки) щодо вивченості напряму та окремих проблем обраної теми, обґрунтування питань аналізу та напрямків удосконалення обліку, аналізу та аудиту на обраному підприємстві. У висновках обов’язково необхідно підкреслити взаємозв’язки розділів дипломної роботи (аналітичним та рекомендаційним). 

5.4 Вимоги до аналітичного розділу 

При написанні цього розділу роботи студент має підтвердити наступні компетенції:

– аналітичні: володіння методикою аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання; аналізу ресурсозабезпеченості та використання ресурсів; економіко-математичного моделювання в аналізі; аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень;

– організаційні: вміння розробляти облікову політику підприємства; застосовувати положення нормативно-правової бази з організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю; формувати та обґрунтовувати напрямки удосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві; організовувати документування господарських операцій і документообігу; обирати технічне та програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку;

– контрольні: визначати об’єкти, завдання та напрямки здійснення аудиту та контролю; здійснювати контроль із застосуванням інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

У розділі може бути три-чотири відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз та оцінку конкретних сфер діяльності об’єкт дослідження, а також рекомендації з покращення обліково-контрольної роботи.

Розділ має бути максимально насичений фактичною інформацією, що відображає діяльність підприємства за останні 3 роки.

У цьому розділі роботи необхідно надати:

– загальну організаційно-економічну характеристику підприємства (організації, установи), на базі якому проводиться дослідження, а саме стисло:

– описати місце розташування, вид діяльності, форму власності;

– навести та проаналізувати по­казники, що характеризують в динаміці розміри підприємства: вартість доходу і структуру товарної продукції (робіт та послуг), забезпеченість основними засобами (вартість, коефіцієнт зносу) трудовими ресурсами та інші;

– фінансовий експрес-аналіз діяльності підприємства (організації, установи) за загально відомими методиками;

– поглиблений аналіз об’єкту дослідження традиційними методами економічного аналізу. У табл. 5.10 наведені рекомендовані напрямки аналізу у залежності від об’єкту дослідження;

– виявити фактори позитивної та негативної дії при аналізі фінансово-господарської діяльності;

– проаналізувати існуючу на підприємстві систему обліку і аудиту (контролю, аналізу).

– виявити недоліки при аналізі існуючої системи обліку і аудиту (контролю, аналізу).

При аналізі фактичного матеріалу в дипломної роботі повинні застосовувати методи статистики, економічного аналізу (змінні, середні, коефіцієнти кореляції, варіації тощо). Слід максимально скорочувати матеріали описового характеру й не перевантажувати роботу фактами та матеріалами загального характеру (відомі положення з інструкцій, підручників, детальні характеристики окремих статей витрат, класифікація засобів, дані статутів підприємств тощо). Необхідні бухгалтерські та економічні розрахунки по можливості слід подавати у вигляді таблиць, графіків, схем, рисунків тощо.

Таблиця 5.10 – Рекомендовані напрямки економічного аналізу об’єкту дослідження

Об’єкт дослідження

Напрямки економічного аналізу

1

2

1.Грошові кошти

1.Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків.

2.Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку.

3.Аналіз ліквідності.

4.Аналіз залишків готівки.

2.Основні засоби,

нематеріальні активи

1.Аналіз складу, структури і динаміки необоротних активів

2.Аналіз забезпечення підприємства основними засобами виробництва.

3.Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів.

4.Аналіз використання технологічного обладнання

3.Виробничі запаси

1.Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

2.Аналіз використання матеріальних ресурсів.

3.Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат.

4. Аналіз динаміки вартості запасів.

4.Витрати підприємства

1.Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.

2.Аналіз витратомісткості продукції.

3.Аналіз собівартості окремих видів продукції.

4.Аналіз прямих матеріальних витрат.

5.Аналіз прямих трудових витрат.

6.Аналіз непрямих витрат.

7.Аналіз витрат за центрами відповідальності.

8.Аналіз показників рентабельності виробництва.

9. Аналіз структури витрат.

 

Продовження таблиці 5.10

1

2

5.Готова продукція

1.Аналіз асортименту і структури продукції.

2.Аналіз показників рентабельності продукції.

3.Аналіз показників рентабельності виробництва.

5.Інвестиційна діяльність

1.Ретроспективне оцінювання ефективності реальних інвестицій.

2.Аналіз ефективності фінансових вкладень.

3.Аналіз ефективності лізингових операцій.

6.Оборотні активи

1.Аналіз складу, структури і динаміки оборотних активів.

2.Аналіз стану запасів.

7.Дебіторська заборгованість

1.Аналіз динаміки та структури дебіторської заборгованості.

2.Аналіз періоду оборотності дебіторської заборгованості.

8.Складові власного капіталу

1.Показники ефективності та інтенсивності використання капіталу.

2.Аналіз рентабельності сукупного капіталу.

3.Аналіз прибутковості власного капіталу.

4.Аналіз прибутковості акціонерного капіталу.

5.Аналіз оборотності капіталу.

6.Аналіз джерел формування капіталу підприємства.

9.Складові позикового капіталу

1.Аналіз джерел формування капіталу підприємства.

2.Аналіз ефективності використання позикового капіталу.

3.Ефект фінансового важеля.

10.Кредиторська заборгованість

1.Аналіз динаміки та структури кредиторської заборгованості.

2.Аналіз періоду погашення кредиторської заборгованості.

11.Фінансові результати

1.Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства.

2.Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

3.Аналіз інших фінансових доходів і витрат.

4.Аналіз показників рентабельності підприємства.

12.Прибуток підприємства

1.Аналіз формування чистого прибутку.

2.Аналіз розподілу чистого прибутку.

3.Аналіз дивідендної політики підприємства.

13.Інвестиційна діяльність

1.Аналіз обсягів інвестиційної діяльності.

2.Аналіз ефективності реальних інвестицій.

3.Аналіз внутрішньої норми дохідності і дюрації інвестицій.

4.Аналіз ефективності фінансових вкладень.

Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною (словесна; графічна; таблична; у вигляді моделей, блок-схем тощо). З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ, вмінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у роботі повинен використати комп’ютер як інструмент обробки інформації.

В окремому підрозділі необхідно проаналізувати чинні на підприємстві чи в установі методики та процедури обліку, аналізу та контролю. Слід акцентувати увагу на таких моментах:

− системи і форми обліку і контролю, що використовуються підприємством;

− зміст облікової політики;

− наявність та особливості графіку документообігу;

− постановка аналітичної роботи;

− організація контролю (аудиту) та методики його проведення;

− особливості ведення управлінського та податкового обліку.

Метою аналізу є виявлення недоліків та обґрунтування напрямів вдосконалення системи обліку і аудиту (контролю, аналізу), що сприятимуть покращенню обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень.

У висновках обов’язково необхідно підкреслити взаємозв’язок цього розділу з рекомендаційним розділом. 

5.5 Вимоги до рекомендаційного розділу 

За результатами досліджень у рекомендаційному розділі студент повинен обґрунтувати рекомендації з напрямків удосконалення обліку, аналізу або аудиту.

Загальним для всіх тем є виконання наступних вимог при розробці рекомендацій:

– формулювання мети і цілей рекомендацій з посиланням на теоретико-методичний розділ й проведений аналіз;

- формулювання напрямків удосконалення системи обліку і аудиту (контролю, аналізу);

- визначення очікуваних наслідків запропонованих рекомендацій;

- поглиблене представлення запропонованих рекомендацій одного з визначених напрямків удосконалення системи обліку і аудиту (контролю, аналізу).

Рекомендації, що сформовані у розділі, повинні охоплювати усі складові дипломної роботи (облік і аналіз, облік і аудит, облік і контроль). Доцільно представити виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення у графічному виді (таблиця, схема).

При розробці пропозицій щодо удосконалення методики аналізу необхідно доказати переваги останньої порівняно с традиційними підходами щодо обґрунтування управлінських рішень. Пропозиції щодо автоматизації обліку необхідно підкріпити визначенням відмінностей від стандартних програм автоматизації обліку, конкретно визначити доробки та їх необхідність для даного підприємства. Розроблені програми аудиту необхідно застосувати щодо облікового процесу на підприємстві, визначити недоліки обліку та заходи щодо їх усунення. Рекомендації з обліку можуть бути спрямовані на започаткування удосконаленої схеми документообігу з визначенням її відмінних рис від існуючої, схеми внутрішнього облікового документу (відомості, форми) з визначенням її переваги та доцільності використання; на розробку облікової політики підприємства у частині обліку предмету дипломної роботи.

Обсяг рекомендаційного розділу не повинен бути менше 15 сторінок. 

5.6. Вимоги до висновків 

У даному розділі необхідно стисло навести базові висновки ДР з усіх розділів роботи та вказати практичну апробацію результатів. 

5.7. Вимоги до списку використаних джерел 

У списку використаних джерел наводяться усі використані літературні джерела вітчизняних і закордонних видань, власні публікації. Перевага надається науковим джерелам (монографіям, статтям). Посилання на кожну публікацію у тексті є обов’язковим. Можливе посилання на електронні засоби інформації (Internet).

Перелік літературних джерел має бути достатнім (не менш 35-50 назв джерел) для більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних публікацій з досліджуваних проблем. 

5.8. Вимоги до додатків 

У тексті випускної роботи наводяться, як правило, найбільш важливі таблиці, схеми. Ілюстративний матеріал, що має допоміжний характер, таблиці з проміжними розрахунками, первинні документи і дані спеціальних спостережень, фінансова та статистична звітність, регістри бухгалтерського обліку, нормативні та довідкові матеріали можуть бути подані у вигляді додатків і розміщуються після списку використаних джерел. 

5.9. Вимоги до графічної частини 

Графічна частина виконується з додержанням наступних вимог:

− обов’язковий ілюстративний матеріал у дипломної роботі – не менше 5 аркушів плакатів формату А1, або 10 кадрів електронної презентації;

− склад і зміст листів і креслень регламентується індивідуальним завданням. При відсутності технологічних рішень креслень може і не бути;

− графічні матеріали мають у наглядній формі характеризувати основні досягнення, висновки і рекомендації, мати певну логічну послідовність, а у своїй сукупності повністю розкрити тему й результати ДР;

− при наявності креслень їхній зміст і особливості виконання узгоджуються з консультантом відповідної спеціальної кафедри;

− переважна кількість креслень і листів має відноситись до проектної частини, однак при необхідності деякі листи (їх може бути 3-4) будуть характеризувати результати теоретичних та аналітичних досліджень;

− економічні результати проектних рішень повинні демонструватися у вигляді таблиці, графіків, діаграм тощо з наведенням конкретних даних. При виконання комплексного ДП можуть бути спільні демонстраційні листи та креслення;

− оформлення креслень (формат, позначки, шрифти, компоновка тощо) здійснюється відповідно до чинної системи стандартів та ДСТУ.

Для ілюстративного матеріалу необхідно оформити титульний лист (Додаток Н).

Ілюстративні листи оформлюють на листах формату А4 без рамки, але з інформацією про розробника ілюстративного листа (студента) та того, хто перевірив (тобто дипломного керівника) (Додаток П).

Ілюстративні листи можуть мати таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо. Кожен ілюстративний лист повинен мати назву, яка відповідатиме його змісту. Якщо ілюстративний лист має, наприклад дві таблиці, то кожна таблиця повинна мати свою назву та узагальнюватися у назві ілюстративного листа (див. Додаток П).

Графічні матеріали можуть бути оформлені у виді комп’ютерної презентації, виконаної у Microsoft Office PowerPoint.

При захисті внутрікафедрального комплексного ДР презентація може бути спільна для всіх дипломів, що виконуються за такою темою. Презентація має містити не менш ніж 1 лист, що розкриває сутність комплексного дипломного проектування та розподіл задач між виконавцями.

При захисті міжкафедрального комплексного ДР презентація має містити не менш ніж 2 листа, які розкривають сутність комплексного дипломного проектування та розподіл задач між виконавцями. 

5.10. Вимоги до оформлення дипломної роботи 

Пояснювальна записка ДР оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки й техніки» та розробленим методичними вказівками щодо оформлення індивідуальних завдань, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій [1].

ДР оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). Допускається використання аркушів формату A3 (297х420 мм), коли це необхідно.

Перевага надається машинному (за допомогою комп'ютерної техніки) засобу. При рукописному засобі ДР виконують через півтора інтервалу; при машинному – із розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення й висотою букв і цифр не менше 1,8 мм. комп'ютером – шрифт NEW TIMES ROMAN кегль № 14 через півтора інтервалу.

Текст варто друкувати на одній стороні аркуша білого паперу, дотримуючи такі розміри полів: верхнє і нижнє – не менше 20 мм, ліве – не менше 25 мм; праве – не менше 10 мм.

У ДР повинні бути чіткі та однаково чорними по всьому тексті лінії, букви, цифри й інші знаки. Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчисткою або фарбуванням білою фарбою й нанесенням на тому ж місці або між рядками полагодженого зображення машинописним засобом або від руки. Полагоджене повинно бути чорного кольору.

 

6. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Попередній захист ДР є складовою модуля практичної підготовки, що входить до навчального плану бакалаврів з обліку і аудиту.

Комісія з попереднього захисту створюється завідувачем кафедри у складі двох-трьох вик­ладачів, які мають науковий ступінь та(або) вчене звання і досвід керівництва бакалаврськими роботами. Очолює комісію завідувач кафедри або його заступник чи науковий керівник дипломної роботи. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, які подають на її розгляд студенти, визначає кафедра.

Метою попереднього захисту (розгляду) ДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи згідно з затвердженими критеріями. Така оцінка розглядається, перш за все, як форма допомоги студент у доведенні роботи до встановлених вимог і супроводжується, у разі необхідності, конкретними рекомендаціями з її доопрацювання. У Додатку Н наведено лист з малого захисту, що заповнюється комісією та відображає загальні вимоги до усіх підрозділів роботи та її оформлення.

Звіт комісії заслуховується на засіданні кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт в ДЕК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою; виявлення типових проблем у ході підготовки ДP і аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції з прийняття заходів для успішного завершення ДP і їх захисту в ДЕК.

Бланк листа попереднього захисту надано у Додатку Р.

 

7. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП 

Розгляд ДP на кафедрі є офіційним підведенням підсумків завер­шального етапу підготовки бакалаврів. Він передбачає оцінку усіх складових роботи, виконаної студентом та кафедрою. На цій основі вносяться пропо­зиції про допуск або не допуск студента до захисту ДP у Державній екза­менаційній комісії, про що проводяться необхідні відмітки на бланку індивідуального завдання до ДР та листі попереднього (малого) захисту.

Порядок розгляду передбачає надання студентом інформації науко­вому керівнику ДP про проведену роботу та отримання відзиву від керівника ДР. Відзив передбачає оцінювання випускної роботи та компетенцій випускника з озна­ченням оцінки за бальною системою.

До розгляду на кафедрі подається повністю оформлена ДP, яка прой­шла малий захист та нормоконтроль. На підставі рішення кафедри завідувач кафедри під­писує рекомендацію про її допуск до захисту.

На захист дипломники повинні принести документі, перелічені у Додатку С, паспорт та залікову книжку. 

7.1. Зовнішнє рецензування випускної роботи 

Зовнішнє рецензування ДP проводиться фахівцями з обліку та аудиту з метою надання ДЕК незалежної експертної оцінки професійних знань сту­дентів, продемонстрованих при підготовці ДP.

Зовнішніх рецензентів призначає кафедра. Зовнішніми рецензентами ДP можуть бути висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи підприємств, де працює студент; наукові пра­цівники науково-дослідних установ; викладачі з науковими ступенями та вченими званнями.

Зовнішній рецензент у своїй рецензії повинен чітко окреслити пози­тивні сторони і недоліки ДP та надати висновок про відповідність роботи критеріям до випускних робіт бакалаврів та набуттям необхідних компетенцій студентами, надати пропозиції з оцінки ДР.

7.2. Критерії оцінювання дипломної роботи 

Критерії оцінювання ДP є методичним засобом, що використовується ДЕК з метою виявлення відповідності професійних знань студента вимогам галузевого стандарту освіти. Вони передбачають аналіз рівня відображення в роботі професійних завдань, які виконуються обліковими працівниками на певних посадах.

До типових критеріїв оцінки ДP з фаху "Облік і аудит", в яких має знайти своє відображення реалізація професійних завдань, відносять:

- рівень теоретичного аналізу проблем, що розглядаються в роботі;

- обґрунтування методологічних засад роботи, науковий апарат та методи, використані при аналізі;

- аналіз стану обліково-аналітичних процесів на досліджуваному підприємстві;

- рівень проведених розрахунків, проробки нормативних документів тощо;

- інформаційна база та ефективність її використання в ДP, інформа­ційні технології, що були застосовані у формуванні та обробці бази даних;

- глибина розробки рекомендацій та їх новизна, використання прийо­мів проектного управління процесами;

- розуміння значимості організації дій облікового персоналу в про­цесах, що є предметом ДP.

На підставі загальних критеріїв, кафедрою розробляються і затвер­джуються критерії, що відображають специфіку професійних завдань, які виконуються в межах фаху "Облік і аудит". Вони слугують студентам орієн­тирами, що дозволяють проявити професійні компетенції, а ДЕК викорис­товує критерії для оцінювання дипломної роботи.

ДЕК може прийняти до уваги інформацію наукового керівника, відоб­ражену у відзиву про процес підготовки ДР та експертну оцінку зовнішнім рецензентом.

Отримана студентом підсумкова оцінка фіксується у протоколі засідання ДЕК за стобальною шкалою, прийнятою в університеті, а також у символах ЕСТS. 

7.3. Процедура захисту дипломної роботи 

Захист ДР – відкрита процедура, на якої можуть бути присутні інші студенти (зокрема, молодших курсів), викладачі, сторонні особи. Обов’язком є присутність керівника ДР.

На захист студент повинен підготувати, крім оформленої належним чином дипломної роботи у комплекті з супроводжуючими її документами, також:

- доповідь (до 10 хвилин);

- ілюстративний матеріал);

- комп’ютерну презентацію, виконану у Microsoft Office PowerPoint.

У доповіді слід акцентувати увагу на такі моменти:

- актуальність теми дослідження;

- мета і завдання ДP;

- коротка характеристика об'єкта, за матеріалами якого виконано ДP;

- основні напрями дослідження і висновки про отримані результати.

За змістом доповіді студент повинен посилатися на ілюстративний матеріал, при цьому слід обмежуватися тільки дуже короткими ко­ментарями стосовно інформації, наведеній у ньому.

Рекомендується такий зміст ілюстративного матеріалу:

- титульна сторінка (тема ДP, керівник, автор);

- рисунки, схеми, таблиці в порядку посилання на них у доповіді.

Протягом часу, відведеного на доповідь, члени ДЕК ознайомлюються зі змістом пояснювальної записки ДР, ілюстративним матеріалом, уважно заслуховують доповідача.

По закінченні доповіді задаються конкретні запитання (їх кількість не обме­жується). Насамкінець кожен член ДЕК заповнює відомість бального оціню­вання ДP за описаними критеріями. Ця процедура здійснюється послідовно для кожного захисту окремо.

Заслухавши всі доповіді, шляхом колегіального висновку, ДЕК ви­ставляє студентам оцінки. Для оголошення результатів запрошуються всі сту­денти, які захистили ДP. 

Список використаних джерел

  1.  

Методичні вказівки щодо оформлення індивідуальних завдань, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 / Укл.: Г.Б. Свінарьова, Філиппова С.В. - Одеса, 2007. - 15 с.

  1.  

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України № 161 від 02.06.93.

  1.  

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН України № 93 від 08.04.93

  1.  

Положення щодо розробки методичних рекомендацій до дипломного проектування. / Укл.: В.П. Гугнін, С.О. Колот, К.В. Колеснікова, О.С. Савєльєва, Т.І. Черкасова. Одеса: ОНПУ, 2012. – 15 с.

 

Додаток А

Орієнтовний перелік рекомендованих тем ДР за напрямками наукової спеціалізації КОАА

Напрям тематики

Тема дипломної роботи

1

2

Облік, аналіз і аудит (або контроль) необоротних активів

Підприємства виробничої, торгівельної сфери та сфери послуг

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) основних засобів

Облік та аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) основних засобів та визначення напрямків їх удосконалення

Облік та контроль витрат на поліпшення і ремонт основних засобів

Облік та аудит надходження та вибуття основних засобів

Особливості обліку та аналізу основних засобів в умовах технічного переозброєння

Облік наявності та руху основних засобів і аналіз ефективності їх використання

Формування в системі обліку та аналізу основних засобів інформації про ефективність їх використання

Обґрунтування технологій обліку, аналізу та аудиту основних засобів щодо ефективного їх використання

Удосконалення обліку основних засобів і аналізу ефективності їх використання за рахунок…

Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту основних засобів з метою підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства

Облік та аналіз переоцінки та зменшення корисності необоротних активів

Удосконалення системи обліку та аналізу в амортизаційній політиці підприємства

Облік та аналіз амортизації основних засобів

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) нематеріальних активів

Облік та аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) нематеріальних активів та визначення напрямків їх удосконалення

Класифікація, оцінка та облік руху нематеріальних активів і аналіз ефективності їх використання.

Удосконалення обліку нематеріальних активів і аналіз ефективності їх використання за рахунок…

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) капітальних інвестицій

Облік та аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) капітальних інвестицій та визначення напрямків їх удосконалення

Облік капітальних інвестицій та аналіз їх ефективності

Облік і аудит незавершеного виробництва у будівництві

Облік і аудит оренди основних засобів (або облік і аудит операцій з оренди основних засобів)

Облік та аналіз операційної (або фінансової) оренди

Удосконалення обліку і аналізу ефективності довгострокових фінансових інвестицій за рахунок …

Облікове забезпечення проведення ліквідації об’єктів основних засобів

Облікове забезпечення проведення переоцінки основних засобів

 

Продовження Додатка А

1

2

 

Облікове забезпечення проведення інвентаризації основних засобів

Облік матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністративного персоналу

Облік, аналіз і аудит (або контроль) оборотних активів

Облік та аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) виробничих запасів та визначення напрямків їх удосконалення

Механізм обліку наявності, руху та аналіз ефективності використання виробничих запасів

Облік та аналіз наявності і руху виробничих запасів

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) товарів

Облік та аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) товарів та визначення напрямків їх удосконалення

Механізм обліку та аудиту наявності і руху товарів

Облік та аудит наявності і руху готової продукції

Облік і аналіз операцій підприємства з експорту товарів, робіт, послуг

Облік і аналіз операцій підприємства з імпорту товарів, робіт, послуг

Облік і аудит наявності та руху товарів у оптовій торгівлі

Облік і аудит наявності та руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік та аналіз оптового товарообігу

Облік і аудит наявності та руху будівельних матеріалів

Облік і аудит наявності та руху паливно-мастильних матеріалів

Облік та контроль грошових коштів на поточних та інших рахунках у банках у національної валюті

Удосконалення обліку і аудиту коштів на рахунках у банку на засадах

Удосконалення організації обліку і аудит грошових коштів у зв’язку з реорганізацією каси

Облік та контроль грошових коштів на поточних та інших рахунках у банках у іноземній валюті

Облік і аналіз поточних фінансових інвестицій

Облік та контроль розрахунків підприємства з покупцями і замовниками

Облік та аудит вексельних операцій

Облік і аудит поточної дебіторської заборгованості

Визначення особливостей обліку, аналізу та аудиту біологічних активів

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) виробничих запасів

Облік і аналіз роздрібного товарообороту

Облік і аналіз (аудит) товарних операцій на торговельних підприємствах

Облікове забезпечення проведення інвентаризації виробничих запасів

Облікове забезпечення проведення інвентаризації готівкових грошових коштів

Облік, аналіз і аудит (або контроль) власного капіталу

Облік і аудит власного капіталу в акціонерних товариствах (або в товариствах з обмеженою відповідальністю, господарських товариствах)

Облік та контроль формування і змін власного капіталу

Облік та аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) власного капіталу та визначення напрямків їх удосконалення

Облікове забезпечення аналізу та аудиту власного капіталу підприємства

Обґрунтування впливу облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності

Продовження Додатка А

1

2

 

Облік та аналіз резервного та додаткового капіталу

Формування інформаційної бази з обліку фінансових результатів, їх аналіз та аудит

Особливості організації обліку фінансових результатів та аналіз перспектив покриття фінансових збитків (на збиткових підприємствах)

Облік, аналіз і аудит (або контроль)

зобов'язань

 

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу розрахунків з

різними кредиторами

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу зобов'язань підприємств

Визначення шляхів вдосконалення обліку та аналізу використання робочого часу на підприємстві

Обґрунтування вибору моделі оподаткування та визначення її впливу на фінансовий результат діяльності підприємства

Обґрунтування підходів щодо технології обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (або за податком на прибуток підприємства)

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) розрахунків з постачальниками та підрядниками

Удосконалення обліку та аудиту (або обліку і аналізу, або обліку і контролю) розрахунків з оплати праці

Облік і аудит (або облік і аналіз, або облік і контроль) довгострокових зобов’язань підприємства

Організація і методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку та їх аудит

Облік і аналіз (або облік і аналіз, або облік і контроль) поточної кредиторської заборгованості

Облік, аналіз і аудит (або контроль)

витрат, доходів та фінансових результатів

Розробка облікової політики підприємства в системі управління витратами підприємства

Облік витрат виробництва та аналіз виробничої собівартості продукції (робіт та послуг)

 

Облік витрат виробництва та аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції

 

Облік та аналіз прямих витрат на виробництво продукції (робіт та послуг)

 

Облік, розподіл та аналіз загальновиробничих витрат виробництва

 

Облік витрат виробництва та аудит собівартості продукції

 

Облік та аудит доходів і витрат іншої операційної діяльності

 

Облік доходів та витрат фінансової та інвестиційної діяльності, їх аналіз

 

Облік та аналіз адміністративних витрат та витрат на збут промисловості

 

Облік та аналіз реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Облік праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці

 

Облік і контроль калькулювання собівартості за повними витратами.

 

Облік і контроль калькулювання собівартості за змінними витратами.

 

Облік і контроль калькулювання собівартості за нормативними витратами.

 

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» та його використання для прийняття управлінських рішень

 

Формування технології обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства

 

Облік та аналіз доходів та витрат у будівельних організаціях

 

Облік витрат, калькулювання та аналіз собівартості транспортних послуг

 

Продовження Додатка А

 

1

2

 

 

Облік та аналіз загальновиробничих і адміністративних витрат у будівництві

 

Облік та аналіз доходів за будівельними контрактами

 

Облік і аналіз витрат за будівельним контрактами

 

Облікова політика

 

Удосконалення облікової політики підприємства та оптимізація на цій основі аналізу його діяльності

 

Розробка облікової політики підприємства та визначення її впливу на фінансовий результат його діяльності

 

Формування облікової політики торгівельного (або виробничого) підприємства (або, підприємства, що надає послуги)

 

Проблеми організації та напрямки вдосконалення облікової політики та системи аналізу і контролю діяльності підприємства

 

 

Бюджетні установи

 

Облік, аналіз і контроль доходів і видатків загального та спеціального

фонду

Технологія формування кошторису доходів і видатків бюджетної установи

 

Технологія формування дохідної частини загального фонду, її облік, аналіз і аудит

 

Розробка технології обліку, аналізу і аудиту виконання кошторису за загальним фондом

 

Розробка технології обліку та аналізу доходів і грошових коштів загального фонду бюджетної установи

 

Формування обліково-аналітичної підтримки виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи

 

Формування облікової інформації, щодо касових видатків установи, її аналіз та аудит

 

Формування облікової інформації, щодо фактичних видатків установи, її аналіз та аудит

 

Технологія формування дохідної частини спецфонду, її облік, аналіз і аудит

 

Розробка технології обліку, аналізу і аудиту виконання кошторису за спеціальним фондом

 

Розробка організаційної моделі обліку доходів і видатків бюджетних установ

 

Ідентифікація облікової інформації при формуванні та використанні кошторису доходів і витрат в бюджетній установі

 

Облік, аналіз і облікова політика

 

Облікова політика бюджетних установ та її вплив на фінансові

результати виконання кошторисів

 

Бухгалтерський баланс бюджетних установ: формування показників і методика їх аналізу

 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку

 

Оцінка в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ

 

 

Фінансові та банківські установи

 

Облік, аналіз, аудит та облікова політика

Видатки бюджетних установ як важливі об’єкти обліку, контролю та аналізу

 

Облік та аналіз доходів і видатків загального фонду

 

Облік та аналіз доходів і видатків спеціального фонду

 

Облікові та аналітичні аспекти розрахунків з оплати праці

 

Формування облікової та аналітичної інформації з метою управління грошовими потоками бюджетних установ

 

Продовження Додатку А

 

1

2

 

 

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій банку

 

Формування технології обліку, аналізу та аудиту депозитних операцій банку

 

Визначення ефективності депозитної політики комерційного банку: обліково-аналітичні аспекти

 

Формування в системі обліку, аналізу та аудиту кредитної діяльності комерційного банку інформації про ефективність її реалізації

 

Моделювання системи обліку кредитних операцій банку

 

Обґрунтування порядку відображення кредитних операцій банку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

 

Формування технології обліково-аналітичної роботи банку з платіжними документами та готівковою в іноземній валюті

 

Обґрунтування порядку визнання та відображення доходів комерційного банку, їх облік, аналіз та аудит

 

Оцінка, аналіз та аудит результатів діяльності поточного року комерційному банку та розподіл його прибутку

 

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат комерційного банку

 

Додаток З

Приклад оформлення Анотації 

АНОТАЦІЯ

НГУЄН КУАНГ ВЬЕТ. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОВ “АВ ТАХО-СЕРВІС”.

У даній дипломній роботі вивчені теоретичні та методичні основи обліку і проведення переоцінки основних засобів, визначено послідовність проведення переоцінки основних засобів, проведено аналіз фінансової діяльності та розроблені пропозиції щодо проведення переоцінки основних засобів досліджуваного підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ОБЛІК, ЗНОС, АНАЛІЗ, МЕТОДИ, АМОРТИЗАЦІЯ, ПЕРЕОЦІНКА, УЦЕНКА, ДООЦІНКИ, ЕТАПИ, ПРОПОЗИЦІЇ.

Робота викладена на 65 сторінках, містить 10 таблиць, 5 рисунків, 35 найменувань літературних джерел, 4 додатка.

АННОТАЦИЯ

НГУЄН КУАНГ ВЬЕТ. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ООО “АВ ТАХО-СЕРВИС”.

В данной дипломной работе изучены теоретические и методические основы учета и проведения переоценки основных средств, определена последовательность проведения переоценки основных средств, проведен анализ финансовой деятельности и разработаны предложения по проведению переоценки основных средств исследуемого предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, УЧЕТ, ИЗНОС, АНАЛИЗ, МЕТОДЫ, АМОРТИЗАЦИЯ, ПЕРЕОЦЕНКА, УЦЕНКА, ДООЦЕНКА, ЭТАПЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Работа изложена на 60 страницах, содержит 10 таблиц, 5 рисунков, 35 наименований литературных источников, 4 приложения.

SUMMARY

NGUЄN QUANG VIET. ASSET REVALUATION LLC "AB TAHOE SERVICE."

In this thesis work explored the theoretical and methodological foundations of accounting and revaluation of fixed assets, defined sequence of revaluation of fixed assets, the analysis of financial activities and proposals for the revaluation of fixed assets investigated enterprise.

KEYWORDS: FIXED, ACCOUNTING, WEAR, ANALYSIS, METHOD, DEPRECIATION, REVALUATION, MARKDOWN REVALUATION, STEP PROPOSED.

Work is presented to 60 pages, contains 10 of table, 5 of figures, 35 of the designations of literary sources, 4 of application.

 Додаток Л

Приклад оформлення Відгуку керівника дипломної роботи 

Форма затверджена засіданням кафедри обліку, аналізу і аудиту, протокол № 4 від 16.02.2016 р. 

В І Д Г У К К Е Р І В Н И К А

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Студент

Тема дипломної роботи

Нгуєн Куанг Вьет

Проведення переоцінки основних засобів ТОВ “АВ ТАХО-СЕРВІС”

ЗМІСТ ВИСНОВКУ

Критерії оцінки

Результати рецензування

1. Дотримання графіку виконання дипломної роботи (не порушувався, періодично порушувався, порушувався систематично)

не порушувався

2. Актуальність (висока, середня, низька)

середня

3. Формування мети та завдання дипломної роботи (присутнє, відсутнє)

присутнє

4. Визначення предмету та об’єкту дипломної роботи (присутнє, відсутнє)

присутнє

5. Наявність огляду нормативно-законодавчої бази за темою дипломної роботи (так, ні)

так

6. Наявність аналізу останніх досліджень та публікацій за темою дипломної роботи (так, ні)

ні

7. Виклад теоретичного, нормативного та методичного матеріалу (достатній, недостатній)

достатній

8. Використання сучасних методів статистичного, економічного, фінансового аналізу (так, ні)

так

9. Використання ліцензійних продуктів (так, ні)

так

10. Використання джерел Ітнернету (так, ні)

так

11. Наявність напрямків удосконалення (присутнє, відсутнє)

частково присутнє

12. Цінність запропонованих заходів та рекомендацій (методична, організаційна, практична)

організаційна, практична

13. Недоліки:

відсутність аналізу останніх досліджень та публікацій за темою дипломної роботи

14. Характер недоліків (принциповий, не принциповий)

не принциповий

При відповідному захисті рекомендована оцінка «___сімдесят (70)___»*

Студент(ка) Нгуєн Куанг Вьет- заслуговує/не заслуговує присвоєння кваліфікації “бакалавра” за напрямом 06.030509 – Облік і аудит.

Додаток М

Приклад оформлення Рецензії на дипломну роботу

Форма затверджена засіданням кафедри обліку, аналізу і аудиту, протокол № 7 від 16.02.2016 р.

Р Е Ц Е Н З І Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Студент

Тема дипломної роботи

Нгуєн Куанг Вьет

Проведення переоцінки основних засобів ТОВ “АВ ТАХО-СЕРВІС”

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ВИМОГАМ ЗАВДАННЯ

Критерії оцінки за вимогами завдання

Результати рецензування

1. Відповідність змісту дипломної роботи завданню та темі (так, ні)

так

2. Актуальність теми дипломної роботи (висока, середня, низька)

середня

3. Застосування методів аналізу й розрахунків, їх глибина і відповідність сучасному рівню економічної науки (висока, середня, низька )

середня

4. Відображення в роботі сучасних технологій обліку, аналізу та аудиту (присутнє, відсутнє)

присутнє

5. Практична цінність роботи (висока, середня, низька)

середня

6. Доцільність пропонованих заходів, рекомендації (так, ні)

так

7. Якість оформлення пояснювальної записки та ілюстративного матеріалу (висока, середня, низька)

середня

8. Загальний висновок про рівень підготовки бакалавра до самостійної роботи як фахівця (відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

задовільно

10. Недоліки дипломної роботи:

їх зміст

відсутність аналізу останніх досліджень та публікацій за темою дипломної роботи

 

11. Характер недоліків (принциповий, не принциповий)

не принциповий

12. Рекомендована оцінка дипломної роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

задовільно

Взагалі робота відповідає вимогам кваліфікаційних робіт, а студент(ка) __ Нгуєн Куанг Вьет___- заслуговує/ не заслуговує присвоєння кваліфікації “бакалавр” за напрямом 6.030509 – Облік і аудит.

*Для денної та заочної форми навчання за 100 бальною шкалою. 

Додаток С

Перелік документів, які подаються у ДЕК

Перед початком засідань деканат подає у ДЕК такі документи:

– наказ (витяг із наказу) ОНПУ про затвердження складу ДЕК;

– розклад роботи комісії;

– наказ про затвердження списку допущених до захисту дипломних робіт бакалаврів;

– документ, який засвідчує виконання студентом усіх вимог навчального плану, одержані ним оцінки тощо.

Перед захистом секретар ДЕК повинен отримати від студента такі матеріали та документи:

– подання Голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту (роботи) з пісьмовим висновком про роботу (Додаток Ж);

– виконаний ДП з усіма необхідними підписами на титульному листі, завданнях, графічних матеріалах;

– письмовий відгук керівника (Додаток Л), в якому розкривається:

1) уміння дипломника самостійно працювати з літературними джерелами;

2) ступінь творчої активності дипломника, наявність та вміння порівнювати, аналізувати варіанти рішень, вибирати оптимальні;

3) рівень теоретичної й практичної підготовки дипломника, наявність навичок з обліку, аналізу і аудиту;

4) актуальність роботи та можливість його впровадження у діяльність конкретного підприємства або установи;

5) можливість дипломника самостійно працювати за спеціальністю;

6) висновок про допуск до відкритого захисту і мотивована оцінка роботи з врахуванням поточної успішності;

– письмова рецензія зовнішнього рецензента відповідно Додатку М. У висновку рецензент відзначає негативні і позитивні сторони проекту, оригінальні та вдалі рішення, проставляє власну оцінку. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи.

В ДЕК можуть поступати додаткові матеріали, які характеризують наукову й практичну цінність виконаного ДР:

– копії публікацій з теми ДР;

– документи, що вказують на практичне застосування роботи (довідки, акти впровадження);

– офіційно оформлені пропозиції щодо зміни облікових або аналітичних методик.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!