Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3979 Рекомендації щодо підготовки та оформлення рукописів для подання до збірок наукових статей

Рекомендації щодо підготовки та оформлення рукописів для подання до збірок наукових статей

« Назад

Рекомендації щодо підготовки та оформлення рукописів для подання до збірок наукових статей

студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Рукопис наукової статті готується відповідно до наказу ректора КНТЕУ «Про запровадження у навчальний процес підготовки наукових статей студентами, які здобувають освітньо-кваліфі­каційний рівень «магістр» № від листопада 2007 р. За напрямом наукова стаття повинна відповідати темі дослідження, яке виконує студент при підготовці дипломної роботи.

Обсяг статті: 5–8 сторінок формату А4.

Рукопис статті погоджується з науковим керівником дипломної роботи, який надає студенту відповідну методичну допомогу та веде наукове редагування статті.

Підготовлений рукопис наукової статті разом з електронним варіантом на дискеті 3,5 дюйма подається на випускову кафедру, яка здійснює облік рукописів статей, проводить наукове рецензування та подає його до редакційної колегії для включення до відповідної збірки студентських наукових статей.

Рукопис готується українською мовою в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman чи Arial), розмір – 12, інтервал – 1,0, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм.

Рисунки, графіки, схеми, таблиці, що вміщені в тексті, виконуються в Microsoft EXCEL, у книжковій орієнтації; формули – в редакторі формул. Ілюстрований матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Таблиці, рисунки тощо відокремлюють від тексту одним рядком. 

Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати. Номери формул зазначають у круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту.

Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20 мм від краю аркуша.

Усі цифри, що виражені десятковими дробами, повинні мати такий вигляд: 2,5; 548,4 тощо.

Літературні джерела треба подавати списком у кінці статті.

Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

  • назва статті – великими літерами;

  • прізвище та ім’я автора – великими літерами, з відомостями про курс, факультет, спеціальність;

  • анотацію подають українською, російською та англійською мовами;

  • прізвище та ім’я наукового керівника – великими літерами, із зазначенням його посади. 

Рукопис повинен бути підписаний автором, науковим керів­ником та погоджений зав. кафедри, мати дату, назву спеціальності, контактні телефони автора статті. 

Стаття, оформлена без урахування зазначених вимог, не приймається до друку і повертається на відповідну кафедру як така, що не виконана. 

Контактний телефон редакції Центру підготовки навчально-методичних видань (044) 531–49–38. 

Зразок оформлення студентської статті 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ 

АНОХІНА Н., 5 курс ОЕФ КНТЕУ,

спеціальність «Економічна кібернетика» 

Анотація (укр., рос., англ. мовами) 

Сучасні економічні науки включають як природний та необхідний елемент – опти­мізаційні моделі й методи.

За своїм визначенням будь-яка оптимізаційна математична модель абстрактна, отже, неповна, оскільки, виділяючи визначальні закономірності, вона абстрагується від інших факторів, які, незважаючи на їх відносну малість, у сукупності чи за певних умов можуть визначати не тільки відхилення в поведінці об’єкта дослідження, а й саму пове­дінку. Однак при цьому методі пізнання не залишається нічого іншого, як припускати, що невраховані фактори справляють на об’єкт незначний вплив, або ж уводити їх у модель і робити врахованими, якщо це можливо.

Так, у найпростішій оптимізаційній моделі попиту вважається, що попит на товар визначається його ціною і доходом споживача. Насправді ж на попит впливають і інші фактори: смаки й очікування споживачів, ціни на інші товари, реклама, мода і так далі.

Складність економічних процесів часто розглядається як обґрунтування неможли­вості їх формалізації і моделювання засобами математики. Моделювати можна об’єкт будь-якої природи і складності. Саме складні об’єкти становлять найбільший інтерес для моделювання. Саме тут моделювання може дати і дає результати, які не можна одержати жодними іншими способами дослідження.

Створення оптимізаційних моделей лінійного програмування

Для наглядного прикладу вирішення ЛП – задачі пропонуємо такі приклад. Уявімо ситуацію: маленька кондитерська фабрика повинна закритися на реконструкцію. Необхідно реалізувати запаси сировини, що залишилися, для виробництва продуктів з асортименту фабрики, отримавши максимальний прибуток. Запаси і витрати кожного виду сировини для виробництва одиниці продукції кожного виду, а також отримуваний при цьому при­буток надано в табл. 1.

Математична модель має такий вигляд:

де Р – очікуваний прибуток;

С – запаси сировини;

V – витрати;

Х – змінні рішення. 

Робота виконана під науковим керівництвом канд. екон. наук, доцента ПЕТРЕНКО О.М.

Зразок оформлення ілюстративного матеріалу 

Таблиця 1

Формалізація міні-кейса і основні співвідношення

Параметри задачі

Сировина

Запаси

Продукти

Дикий горіх

Райська насолода

Батончик

Їжачок

Кульбаба

Чорний шоколад

1411

0,8

0,5

1

2

1,1

Молочний шоколад

149

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Цукор

815,5

0,3

0,4

0,6

1,3

0,05

Карамель

466

0,2

0,3

0,3

0,7

0,5

Горіхи

1080

0,7

0,1

0,9

1,5

0

Прибуток/пакет, у.о.

1

0,7

1,1

2

0,6

Рис. 1. Етапи процесу прийняття управлінських рішень

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!