Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3976 Робоча програма педагогічна практика (навчальна) в групах раннього віку, Дошкільна освіта, КУ ім. Грінченка

Робоча програма педагогічна практика (навчальна) в групах раннього віку, Дошкільна освіта, КУ ім. Грінченка

« Назад

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра дошкільної освіти

  

Робоча програма педагогічна практика (навчальна) в групах раннього віку

напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Педагогічний інститут 

для студентів 3-го курсу заочної форми навчання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

 

Київ – 2016

Педагогічна практика (навчальна) в групах раннього віку. Робоча навчальна програма [для студентів за напр. підгот. 6.010101 «Дошкільна освіта] / уклад. В. М. Вертугіна,– К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 16 с.

Укладач:

Вертугіна Валентина Миколаївна, к.пед.н., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

Ó КУ імені Бориса Грінченка, 2016 рік

Ó Педагогічний інститут, 2016 рік

ЗМІСТ

Пояснювальна записка………...4

І. Структура програми педагогічної практики в групах раннього віку....6

Опис предмета педагогічної практики……...6

ІІ.Тематичний план……………7

ІІІ. Зміст і завдання педагогічної практики….....8

Змістовий модуль І. Організаційно-педагогічна діяльність студентів-практикантів у групах раннього віку……..8

ІV. Календарний розподіл завдань педагогічної практики…………9

V. Завдання для самостійної роботи. ……………….11

VІ. Карта самостійної роботи студента…….....11

VІІ. Система поточного та підсумкового контролю…….12

VІІІ. Методичне забезпечення педагогічної практики в групах раннього віку……………….15

ІХ. Перелік звітної документації………………..15

Х. Рекомендована література……………………….15

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Робоча навчальна програма педагогічної практики в групах дітей раннього віку дошкільних навчальних закладів є нормативним документом Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, розроблений кафедрою дошкільної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану спеціальності «Дошкільна освіта» заочної форми навчання.

Робочу навчальну програму розроблено відповідно до діючих навчальних планів з напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 р.).

Програма педагогічної практики в групах раннього віку визначає обсяги знань і умінь, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисциплін «Дитяча психологія», «Дошкільна педагогіка» та спеціальні методики, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання професійно-практичних досягнень студентів. Педагогічна практика в групах раннього віку є першою ланкою у професійній підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти, складовою дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку.

У ранньому віці закладаються основи фізичного, розумового, морального, естетичного становлення особистості. За темпами розвитку, оволодінням уміннями і навичками цей вік є визначальним у розвитку дитини. Перші три роки життя дитини характеризуються кількісними та якісними змінами у її розвитку: формується фізична та психічна сфери, відбувається становлення дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії та інших видів діяльності. Цим зумовлені мета, завдання і зміст психолого-педагогічної практики у групах раннього віку і передбачається розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців дошкільної освіти, зокрема: опанування системою знань про закономірності розвивально-освітнього процесу у групах раннього віку дошкільних навчальних закладів, вплив розвивального середовища на становлення особистості дитини, вивчення особистості дитини в освітньому процесі; ознайомлення з особливостями співпраці дошкільного навчального закладу з родинами дітей; розвиток професійно-педагогічної компетентності майбутніх вихователів.

Мета практики – ознайомити студентів-практикантів із специфікою діяльності дошкільного навчального закладу та особливостями організації процесу життєдіяльності дітей раннього віку. Сприяти розвитку практичних умінь щодо організації і методики проведення освітньої роботи з дітьми раннього віку; формуванню культури педагогічної діяльності (культура мовлення, культура спілкування, культура зовнішнього вигляду).

Завдання практики:

- ознайомлення з особливостями освітнього процесу дошкільного навчального закладу у групах дітей раннього віку;

- ознайомлення зі специфікою роботи вихователя дошкільного навчального закладу у групах дітей раннього віку;

- удосконалення вмінь і навичок спостереження та аналізу різних форм життєдіяльності дітей раннього віку;

- виховання стійкого інтересу до професії вихователя, потреби в педагогічній самоосвіті;

- формування і розвиток у майбутніх вихователів професійних педагогічних компетенцій, професійно значимих якостей особистості.

Робочу навчальну програму педагогічної практики у групах раннього віку укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ

І. ОПИС ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ 

 

Курс:

 

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

педагогічної практики

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

 1 кредит

 

Змістові модулі:

2 модулі

 

Загальний обсяг практики: 36 год

 

 

Шифр та

галузь знань

0101 " Педагогічна

освіта "

Шифр та назва спеціальності:

6.010101 дошкільна освіта

 

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"бакалавр"


 

Нормативна

 

Рік підготовки: 3

 

Семестр: 6


Практична робота:
в групах раннього віку 30 год

 

 

Самостійна робота:

 6 год

 

 

Підсумковий контроль: залік

 

 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ 

 

з/п

 

 

Назви розділів

Кількість годин

 

Разом

Практична

робота

 

Самостійна

робота

 

 

 

Змістовий модуль І.

Організаційно-педагогічна діяльність студентів

у групах дітей раннього віку.

 

 

1.

Ознайомлення зі специфікою розвивально-освітнього процесу дошкільного навчального закладу у групах дітей раннього віку; функціональними обов’язками вихователя і помічника вихователя.

Ознайомлення з плануванням освітньої роботи у групах раннього віку.

 

2

 

2

 

-

 

2.

Аналіз змісту і структури предметно-розвивального середовища групи дітей раннього віку: обладнання, підбір іграшок і дидактичного матеріалу; з’ясування його відповідності педагогічним, гігієнічним та естетичним вимогам.

6

4

2

 

3.

Спостереження та аналіз за особливостями

психолого-педагогічного супроводу

життєдіяльності дітей раннього

 віку вихователем та помічником

 вихователя: реалізація принципу наступності

у їх взаємодії.

Спостереження і аналіз фрагментів

організації процесу життєдіяльності дітей

 

14

 

12

       

        2

 

4.

Вивчення особливостей роботи ДНЗ з родинами дітей.

2

-

2

 

 

5.

Проведення різних форм роботи з дітьми у парі з вихователем.

6

6

-

8.

Самостійне проведення та самоаналіз фрагментів процесу організації життєдіяльності дітей під керівництвом вихователя і керівника практики.

 

6

 

6

-

Разом за навчальним планом

36

30

6

 

ІІІ. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Змістовий модуль І. Організаційно-педагогічна діяльність студентів-практикантів в групах раннього віку

Ознайомлення з базою педагогічної практики. Бесіда з завідувачем дошкільного навчального закладу, методистом, медичними працівниками, вихователями. Складання індивідуального плану роботи на період педагогічної практики. З’ясування особливостей розподілу обов’язків між вихователем і помічником вихователя щодо організації життєдіяльності дітей. Реалізація принципу наступності у взаємодії вихователя і помічника вихователя.

Ознайомлення з плануванням розвивально-освітньої роботи у групі та веденням документації вихователем. Ознайомлення зі специфікою освітнього процесу дошкільного навчального закладу у групах дітей раннього віку. Ознайомлення з календарно-тематичним планом групи та засобами, які використовує вихователь у освітньому процесі.

Вивчення та аналіз особливостей організації предметно-розвивального середовища в групі дітей раннього віку.

Вивчення особливостей роботи дошкільного навчального закладу з родинами дітей.

Спостереження і аналіз фрагментів організації процесу життєдіяльності дітей. Надання допомоги вихователю щодо забезпечення педагогічних умов освітньо-виховного процесу.

Організація процесу життєдіяльності дітей у парі з вихователем. Самостійне проведення та самоаналіз фрагмента організації життєдіяльності дітей під керівництвом вихователя і керівника практики. Проведення студентами-практикантами фрагментів організації життєдіяльності дітей у парі з вихователем та їх аналіз і самоаналіз.

Виготовлення студентами наочних дидактичних посібників.

Участь у житті педагогічного колективу дошкільного навчального закладу.

 

IV. КАЛЕНДАРНИЙ РОЗПОДІЛ ПРАКТИКИ 

Перший день

Ознайомлення з дошкільним навчальним закладом. Бесіда з директором (завідувачем), вихователем-методистом, медичними працівниками, вихователями. З’ясування типу дошкільного навчального закладу, укомплектованість його педагогічними кадрами, їх кваліфікаційний рівень; віковий склад дітей.

Екскурсія студентів-практикантів з метою ознайомлення з базою практики та умовами, які створені для виховання дітей раннього і дошкільного віку.

Ознайомлення з функціональними обов’язками вихователя та помічника вихователя групи дітей раннього віку.

Розподіл студентів для щоденної самостійної роботи в групи раннього віку (по 2 особи).

Ознайомлення з документацією психолого-педагогічної практики та вимогами до її ведення.

Складання індивідуального плану роботи студента-практиканта з кожним студентом.

Другий день

Погодження індивідуального плану роботи студента-практиканта з вихователем-методистом.

Ознайомлення з календарно-тематичним планом групи раннього віку: структура, зміст, специфіка планування.

З’ясування особливостей предметно-розвивального середовища у групах раннього віку, наявність іграшок, посібників та їх призначення.

Бесіда з батьками про режим, за яким дитина живе вдома, його відповідність режиму дошкільного навчального закладу; дотримання режиму сну та харчування в домашніх умовах, інтерес до іграшок, улюблені іграшки.

Допомога вихователю в організації побутових процесів у групі в першу і другу половини дня: підготовка до сніданку (обіду), сніданок (обід), одягання, роздягання, підготовка до сну, організація пробудження після сну, побутові процеси. 

Третій день

Вивчення особливостей організації побутових процесів у групах раннього віку.

Допомога вихователю в організації побутових процесів у групі в першу і другу половини дня.

Звернути увагу на урахування вихователем індивідуальних особливостей, стану здоров’я, настрою дитини; на розподіл обов'язків між вихователем і його помічником.

З’ясувати рівень навичок самообслуговування дітей. Проаналізувати педагогічні прийоми щодо формування навичок самообслуговування.

Аналіз особливостей взаємодії вихователя і помічника вихователя групи дітей раннього віку в організації навчально-виховного процесу: реалізація принципу наступності у їх взаємодії.

Виконання фрагментів організації життєдіяльності (побутові процеси) дітей у парі з вихователем.

Підготовка конспектів відкритих заходів щодо організації фрагментів життєдіяльності дітей раннього віку, узгодження їх з вихователем та вихователем-методистом. 

Четвертий день

Виконання фрагментів організації життєдіяльності дітей у парі з вихователем (побутові процеси).

Ознайомлення з формами роботи вихователя з сім’ями вихованців.

Проведення студентами-практикантами фрагментів розвивально-освітнього процесу.

Виконання фрагментів організації життєдіяльності дітей у парі з вихователем.

Підготовка конспектів відкритих заходів щодо організації фрагментів життєдіяльності дітей раннього віку, узгодження їх з вихователем та вихователем-методистом.

На основі аналізу предметно-розвивального середовища розробити педагогічні поради щодо використання іграшок в групах раннього віку.

Залучення студентів-практикантів до самостійного проведення деяких фрагментів організації життєдіяльності дітей під керівництвом вихователя і керівника практики: ранкова гімнастика, організація рухливої активності, фрагмент заняття (організація дітей, ігрова ситуація тощо). Самоаналіз та аналіз педагогічної діяльності студентів-практикантів.

Проведення відкритих заходів щодо організації фрагментів життєдіяльності дітей раннього віку, узгодження їх з вихователем та вихователем-методистом. 

П’ятий день

Залучення студентів-практикантів до самостійного проведення деяких фрагментів організації життєдіяльності дітей під керівництвом вихователя і керівника практики у першу і другу половини дня: ранкова гімнастика, організація рухової активності, підготовки до заняття та фрагменту заняття (організація дітей, ігрова ситуація тощо); пробудження після сну, гімнастика пробудження, побутові процеси.

Самоаналіз та аналіз педагогічної діяльності студентів-практикантів.

Виконання фрагментів організації життєдіяльності дітей у парі з вихователем.

Самостійне проведення деяких фрагментів організації життєдіяльності дітей під керівництвом вихователя і керівника практики.

Проведення відкритих заходів щодо організації фрагментів життєдіяльності дітей раннього віку, узгодження їх з вихователем та вихователем-методистом.

Підготовка звітної документації педагогічної практики. Консультування керівника практики.

Підведення підсумків практики разом з педагогічним колективом дошкільного навчального закладу. Презентація студентами-практикантами самостійно виготовлених наочно-дидактичних посібників.

Підготовка до звітування на підсумковій конференції в інституті.

 

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМ І. Організаційно-педагогічна діяльність студентів-практикантів у групах дітей раннього віку

Тема 3. Аналіз змісту і структури розвивального середовища груп раннього віку (2 год).

 1. Складання рекомендацій щодо підбору рослин, тварин, поповнення та зміни умов їх утримання в куточку природи. 

Тема 4. Спостереження і аналіз процесу організації життєдіяльності дітей групах раннього віку (2 год.)

 1. Скласти каталог дидактичних ігор з розвитку мовлення для дітей раннього віку. 

Тема 6. Вивчення особливостей роботи ДНЗ з родинами дітей (2 год.)

1. Скласти каталог ігрових вправ на розвиток дрібної моторики для дітей раннього віку.

2. Розробити педагогічні поради щодо використання іграшок в групах раннього віку. 

 

VI. Карта самостійної роботи студента-практиканта 

 

Змістовий модуль та теми

 

Академічний контроль

 

Бали

Змістовий модуль І.

Організаційно-педагогічна діяльність студентів-практикантів у групах дітей раннього віку

 

 

Т.1.Складання рекомендацій щодо підбору рослин, тварин, поповнення та зміни умов їх утримання в куточку природи

( 2 год.).

Щоденний план

студента- практиканта

10

Т.4.Каталог дидактичних ігор з розвитку мовлення для дітей раннього віку

( 2 год.).

Щоденний план

студента-практиканта

5

Т.6.Каталог ігрових прав на розвиток дрібної моторики для дітей раннього віку ( 2 год.).

 

Щоденний план

студента-практиканта

5

Т.6.Розробити педагогічні поради щодо використання іграшок в групах раннього віку.

 

Педагогічні поради

10

Т.6.Виконання завдань на виготовлення дидактичних посібників на розвиток мовлення дітей, на сенсорний розвиток тощо

Посібники

10

 

 Разом

40

 

VІІ. Система поточного та підсумкового контролю

Теоретично-практичні досягнення студентів-практикантів оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання теоретичних знань, професійних умінь та навичок.

Контроль успішності студентів-практикантів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної картки, де зазначено види й терміниконтролю.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення виконання завдань і змісту педагогічної практики в групах раннього віку.

Оцінювання професійно-практичних досягнень студентів-практикантів

Вид діяльності

Максимальна кількість балів

1.

Відвідування педагогічної практики

5

2.

Складання індивідуального плану

5

4.

Самостійне проведення фрагментів організації життєдіяльності дітей, занять

10

5.

Проведення відкритого заходу щодо організації життєдіяльності дітей раннього віку

10

6.

Самостійна робота

5

7.

Виготовлення посібників

20

8.

Звіт про проходження практики

10

9.

Захист результатів педагогічної практики

5

10.

Виконання завдань з педагогіки (педагогічна компонента)

30

З них:

 

Результати спостереження за організацією різних форм життєдіяльності дітей щодо раціонального розподілу обов’язків вихователя і помічника вихователя; реалізація принципу наступності у їх взаємодії.

15

 

Аналіз змісту і структури предметного розвивального середовища груп раннього віку. Педагогічні поради щодо використання іграшок у групах раннього віку.

15

 

Разом

100

Кількість балів за виконання завдань практики залежить від дотримання наступних вимог:

- своєчасність виконання навчальних завдань;

- повний обсяг їх виконання;

- якість виконання навчальних завдань;

- самостійність виконання;

- творчий підхід у виконанні завдань;

- ініціативність у професійно-практичній діяльності.

У процесі оцінювання професійно-практичних досягнень студентів-практикантів застосовуються такі методи: 

 • Методи усного контролю: співбесіда.

 • Методи письмового контролю: аналіз, звіт.

 • Методи самоконтролю: самоаналіз.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Таблиця 4

Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

 

1 – 34

 

 

35 – 59

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

F

 

 

FX

60 – 68

«задовільно»

E

69 – 74

«задовільно»

D

75 – 81

«добре»

C

82 – 89

«добре»

B

90 – 100

«відмінно»

A

  

Загальні критерії оцінювання професійно-практичних досягнень студентів-практикантів

Таблиця 6.

Оцінка

Критерії оцінювання

 

«відмінно»

Виконано повний обсяг програми педагогічної практики та індивідуального плану студента-практиканта та представлена звітна документація; активне включення у розвивально-освітній процес; творчий підхід до написання конспектів організації життєдіяльності дітей та виготовлення наочного дидактичного посібника. Успішна презентація звіту і звітної документації.

«добре»

Виконаний обсяг програми педагогічної практики та індивідуального плану студента-практиканта та представлена звітна документація. Недостатньо активне включення в процес організації життєдіяльності дітей раннього віку. Впевнена презентація звіту і звітної документації.

«задовільно»

Виконано обсяг програми педагогічної практики та індивідуального плану студента-практиканта; включення в процесс організації життєдіяльності дітей на вимогу вихователя або керівника практики; нечітка презентація звіту і звітної документації, яка може бути доопрацьована з допомогою викладача.

«незадовільно»

Не виконано обсяг програми педагогічної практики та індивідуального плану студента-практиканта; відсутність інтересу до включення у розвивально-освітній процес; представлена звітна документація може бути доопрацьована з допомогою викладача.

  

VІІІ. Методичне забезпечення педагогічної практики 

- робоча навчальна програма педагогічної практики;

- зразки конспектів організації життєдіяльності дітей раннього віку;

- зразки документації педагогічної практики;

- календарно-тематичні плани вихователів;

- навчальні посібники.

ІХ. Перелік звітної документації

 1. Індивідуальний план роботи студента-практиканта.

 2. Фотозвіт проходження практики (фрагменти організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня).

 3. Конспект залікового заняття.

 4. Протокол обговорення відкритого залікового заняття

 5. Аналіз змісту і структури предметного розвивального середовища груп раннього віку. Педагогічні поради щодо використання іграшок у групах раннього віку.

 

Х. Рекомендована література

Основна:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Науковий керівник : А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; [Авт. кол-в : Богуш А.М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В. та інш.] // Вихователь-методист дошкільного закладу : спецвипуск. –2012. – С. 4-30.

 2. Дитина : Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. ​кер. проекту В. О.Огнев'юк ; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. ред. Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець ; Мін. осв. і науки Ураїни, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.

 3. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 18.07.08 № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Режим доступу: http://dnz-srp.at.ua/load/normativno_pravova_dokumentacija/pidbir_i_vikoristannja_igrashok_dlja_ditej_doshkilnogo_viku_u_doshkilnomu_navchalnomu_zakladi/2-1-0-6

Додаткова:

 1. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет : Книга для воспитателя детского сада / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А.Венгер. – М. : Просвещение, 1988. – 144 с. : ил.

 2. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / Под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М. : Мозаика-Синтез, 2006.

 3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада / В. В.Гербова. – М. : Мозаика-синтез, 2008.

 4. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста [Зворыгина Е. В., Карпинская Н. С., Кононова И. М. и др.]. – М. : Просвещение, 1985. – 144 с.

 5. Карасьова К. В. Ігровий простір дитини / Катерина Карасьова, Тамара Піроженко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. Кениг Карл. Три первых года ребенка. Обретение способности прямохождения. Обучение родному языку. Пробуждение мышления / Перевод с англ. (нем.). – Калуга «Духовное познание», 2-й завод, 2003. – 152 с.

 7. Лямина Г. М. Развитие речи ребенка раннего возраста : Методическое пособие / Г. М. Лямина. – М. : Айрис-Пресс, 2006. – 96 с.

 8. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку : навч.-метод. посібник / Упоряд. : Г. І. Іванюк [та ін.] ; за ред. Г. І. Іванюк. – К. : Сім кольорів, 2009. – 240 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!