Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3974 Робоча програма проходження навчальної практики з курсу Фінансове право, БДФЕУ

Робоча програма проходження навчальної практики з курсу Фінансове право, БДФЕУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Циклова комісія правових дисциплін

 

Робоча програма проходження навчальної практики з курсу Фінансове право

підготовки молодшого спеціаліста

галузі знань 0304 «Право»

 спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

Чернівці 2015 рік

Робоча програма проходження навчальної практики дисципліни «Фінансове право» укладена згідно цільовою комплексною програмою практики, затвердженої ректором БДФЕУ «    »          року.

Укладач: - магістр права, викладач циклової комісії правових дисциплін Рубан Р.В.

Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії правових дисциплін

Протокол від «28 » жовтня 2015 року № З

Завідувач практики І.М. Яку'бяк 

Навчальна практика є складовою частиною процесу підготовки молодшого спеціаліста в навчальному закладі і передує здачі комплексного державного екзамену з профілюючих дисциплін.

Навчальну практику організовують та проводять викладачі, які визначені навчальним закладом.

Мета практики полягає у формуванні системи знань, вмінь та навичок, щодо застосування норм фінансового законодавства у фінансовій сфері держави; визначенні ролі фінансового права у вирішенні завдань фінансового-правового характеру та соціально-економічного розвитку держави.

Відповідно до поставленої мети, завданнями практики є:

  1. Вивчення основних інститутів фінансового права.

  2. Оволодінні студентами категоріально-понятійним апаратом фінансового права.

  3. Аналізі фінансового законодавства, що регулює особливості виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин.

Студенти повинні знати:

- поняття фінансового права та фінансової діяльності держави;

- предмет, метод і систему фінансового права;

- правові засади фінансового контролю в Україні;

- компетенцію державних фінансових органів;

- бюджетне право і бюджетний процес і його правові основи в Україні;

- правове регулювання державних доходів і державних видатків;

- правові основи страхування;

- норми, що регулюють банківську діяльність

- правові основи валютного регулювання та валютного контролю;

- адміністрування податків і зборів;

- визначення об'єкта бази, та розміру податкового зобов'язання;

- діюче фінансове законодавство України і практику його застосування.

Студенти повинні вміти:

- орієнтуватися в системі законодавства, а також в правових актах, що мають безпосереднє відношення до їх майбутньої роботи;

- застосовувати знання про фінанси та фінансово-правову систему України у своїй професійній діяльності;

- аналізувати зміст правових документів: роз'яснити іншим зміст законів, інших нормативно правових актів, що визначаються по галузям права;

- вміло використовувати нові зміни в законодавстві в практичній роботі;

- користуватися правовою термінологією;

- застосовувати правові знання для оцінки фактів реального життя, що мають юридичне значення, давати їм правову оцінку. 

Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Фінансове право»

студентами групи П-401, П-402

Назва тем і окремих питань теми

Кількість годин

1.

Тема 1.Правові основи фінансового контролю в Україні

Тема 2. Податкове право України

 

Ознайомитись із:

-   повноваженнями Державної казначейської служби України в сфері фінансового контролю;

-   компетенцією Державної фіскальної служби України у здійсненні фінансового контролю;

-   методами фінансового контролю;

-   податковим контролем, як видом фінансового контролю;

-   банківським наглядом, як видом фінансового контролю;

-   бюджетним контролем, як видом фінансового контролю;

-   правовим статусом Державної фіскальної служби України;

-   завданнями і повноваженнями Державної фіскальної служби України;

-   особливостями справляння місцевих податків;

-   особливостями проведення різних видів перевірок;

-   особливостями оподаткування юридичних і фізичних
осіб;

-   адмініструванням податків, зборів і обов'язкових платежів;

-   порядком застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень допорушників податкового законодавства.

 

Розв'язання ситуаційних задач

 

2

2.

Тема 3. Публічно правове регулювання банківської діяльності

 

Ознайомитись із:

- поняттям і структурою банківської системи;

- правовим статусом НБУ;

- правовим статусом комерційних банків;

- порядком створення, реорганізації та ліквідації банківських установ.

 

Розв'язання ситуаційних задач

2

3.

Тема 4. Публічно-правові основи загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування

 

Ознайомитись із:

-   правовим статусом Пенсійного фонду України;

-   особливостями правового регулювання пенсійного страхування;

-    видами пенсійних виплат і соціальних послуг;

-   порядком обчислення та сплатою страхових внесків;

-   правилами ведення персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

-   обчисленням страхового стажу;

-   порядком визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі та призначенням, перерахунком і

виплатою пенсії.

 

Розв'язання ситуаційних задач

2

 

Всього

6

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!