Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3970 Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку Методи прийняття управлінських рішень, КУРВ

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку Методи прийняття управлінських рішень, КУРВ

« Назад

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Методичні рекомендації до виконання наукового реферату з напрямку Методи прийняття управлінських рішень

для студентів спеціальності:

«Адміністративний менеджмент»

 

КИЇВ − 2016

 

ЗМІСТ 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ…………3

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ ……...4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ ...5

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ …………………….6

ЗАХИСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ………………………………8

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ………………9

ДОДАТКИ………………………………………………………..13

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ

З метою придбання практичних навичок роботи по закінченню терміну вивчення навчальної дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" студенти спеціальності "Адміністративний менеджмент" виконують та захищають науковий реферат.

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» науковий реферат виконується для закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних слухачами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення означених проблем на практиці.

Науковий реферат є результатом підтвердження вміння використовувати результати отриманих теоретичних знань в практиці наукового дослідження та їх практичного примінення.

Тематика наукових рефератів має тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного напрямку підготовки.

Мета наукового реферату – закріпити та поглибити теоретичні знання та практичні навички слухачів в контексті проведення самостійного наукового дослідження, викладеного у вигляді друкованого тексту у відповідній послідовності подачі матеріалу згідно вимог до структури наукової роботи з відповідними її складовими.       

Робота над науковим рефератом передбачає виконання наступних завдань:        

систематизація отриманих теоретичних знань з вивчених дисциплін;

закріплення, перевірка якості та поглиблення теоретичних знань;

оволодіння первинними навичками здійснення сучасних досліджень;

виявлення здатності слухачів самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити;

формування вміння збирати, аналізувати, систематизувати інформацію, робити узагальнення та формулювати висновки;

виявлення спроможності слухачів: аргументувати актуальність обраної для науково-практичного дослідження тему;

розвиток навичок самостійної наукової роботи з використанням методик наукових досліджень;

розвиток здатності застосовувати отримані знання та вміння розробляти практичні рекомендації для вирішення конкретних науково-практичних завдань;

визначення рівня теоретичної та практичної підготовки слухачів до виконання самостійних науково-практичних досліджень.

Таким чином, у результаті даного дослідження у слухачів формується комплексне бачення та розуміння взаємозв’язку, взаємозалежності і впливу складових менеджменту на забезпечення стратегії діяльності організацій, що дозволяє, використовуючи відповідні методи, приймати ефективні стратегічні та оперативні управлінські рішення.

У науковому рефераті слухачі повинні продемонструвати вміння поєднувати теорію з практикою та викласти матеріал з дотриманням запропонованих методичних рекомендацій. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ 

Змістом наукового реферату є обгрунтування актуальності досліджуваної теми на підставі всебічного наукового аналізу існуючого стану її наукової розробки, узагальнень і висновків автора щодо потреби її подальшого науково-теоретичного вдосконалення та рекомендацій по ефективному практичному використанні результатів її дослідження.

За своєю структурою науковий реферат складається зі вступу, трьох питань, висновків (пропозицій і рекомендацій), списку використаної літератури, додатків (за необхідності).

У вступі ( обсягом до 2 сторінок):

- обґрунтовується актуальність теми, її наукове і практичне значення;

- аргументується вибір предмета конкретного об’єкта дослідження (Об’єкт – те, що досліджується, предмет – те, що в цьому об’єкті дістає наукове пояснення);

- дається коротка характеристика джерел, аналітичний огляд літератури, що стосується теми;

- формулюються мета та завдання дослідження;

- вказуються методи й способи вирішення поставлених завдань (аналіз нормативних документів, наукових видань, досліджень тощо);

- формулюються положення, які відображають думку автора або виносяться на захист.

Три питання наукового реферату містять теоретичні основи дослідження, аналіз практики їх застосування та способи їх використання, тощо.

У висновках (до 2 сторінок) наводиться короткий зміст реферату з висвітленням теоретичних узагальнень і практичних висновків дослідження, висновків з виявлених проблем та рекомендацій щодо практичного їх розв’язання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ 

Підготовка наукового реферату охоплює кілька етапів.

Вибір теми наукового реферату. Тематика наукових рефератів визначається змістом навчального курсу та розробляється і затверджується кафедрою.

Орієнтовна тематика наведена в Додатку А.

Тема наукового реферату має бути пов’язана з базою проходження студентом практики і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему наукового реферату, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розроблення.

Формулювання мети та основних завдань наукового реферату. Залежно від того, наскільки зрозуміло і чітко сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту вио­кремити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Мета наукового реферату повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати у процесі виконання наукового реферату. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов’язано з назвами основних розділів.

Складання змісту наукового реферату. На початку підготовки наукового реферату студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за вибраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням пунктів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План наукового реферату має відображати його структуру, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

Виконаний матеріал по частинам студент подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

Викладення матеріалу наукового реферату. Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень робляться необхідні висновки, висвітлюються досягнуті успіхи, зазначаються недоліки, а також даються пропозиції щодо подальшого удосконалення діяльності об’єкта досліджень.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ 

Науковий реферат має бути оформлений відповідно до встановлених вимог. Якість оформлення роботи враховується при її оцінюванні.

При написанні наукового реферату студенти повинні обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичено матеріали, або окремі результати.

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Науковий реферат подають у вигляді друкованого тексту.

Структура та технічне оформлення наукового реферату

Науковий реферат студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендована структура наукового реферату:

1. Титульна сторінка;

2. Зміст;

3. Вступ;

4. Основна частина;

5. Висновки;

6. Список використаних джерел;

7. Додатки. 

Загальні вимоги до оформлення наукового реферату:

1. Науковим вважається реферат, який містить результат теоретичного або експериментального чи практичного дослідження, поданий у заданій послідовності матеріалу, а саме:

- постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;

- аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми;

- окреслення невирішених питань, порушених у рефераті;

- формулювання мети і завдань реферату;

- визначення об’єкта і предмета дослідження;

- перелік методів дослідження;

- виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки та пропозиції з досліджуваної теми.

2. Обсяг наукового реферату –20-25 сторінок, включаючи список використаних літературних джерел і додатки.

3. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 1,5 см; абзац – 1,0 см.

4. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт, інтервал між

абзацами – 0 пт.

5. Текст необхідно набирати без переносів, із вирівнюванням за шириною

сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Цитати

подаються у лапках « ».

6. Титульна сторінка заповнюється за поданим зразком (Додаток Б). Назва реферату ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ (вирівнювання по центру сторінки без відступів першого рядка, 16 пт, виділити жирним, міжрядковий інтервал 1,0).

7. Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи додатки, без пропусків і повторів. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст наукового реферату) з цифри “2”. Порядковий номер сторінки проставляється зверху у правому куті без крапки за ним.

8. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в реченні ставиться після дужок посилань.

9. Основний текст реферату – шрифт звичайний, 14 пт, вирівнювання за шириною сторінки, міжрядковий інтервал 1,5.

10. Назви розділів в тексті реферату– по центру, назви підрозділів – з абзацу, назви таблиці – по центру.

11. Всі таблиці та інші не текстові об’єкти з обов’язковими посиланнями на них повинні бути пронумеровані. Розміщуються всередині тексту або в Додатках, по центру під рисунками (наприклад, Рис. 1); справа над таблицею (Таблиця 1).

12. По рекомендованій структурі роботи:

1. Титульна сторінка – оформляється за зразком (Додаток А).

2. Зміст наукового реферату - вказуються назви питань, що розглядаються і сторінки, на яких вони розміщені. Пункти змісту нумеруються.

3. Вступ - розкриваються актуальність і практичне значення вибраної теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, структура наукового реферату, зазначаються джерела інформації.

4. Основна частина - складається з трьох основних питань, які за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

Заголовки структурних частин наукового реферату “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують рядковими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці назви заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

При написанні наукового реферату студент обов’язково повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячено роботу. Такі посилання дають змогу уникнути плагіату та відшукати документи і перевірити достовірність цитування. 

7. Додатки включають допоміжні матеріали у вигляді таблиць, рисунків, схем, тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово “Додаток”. Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо науковий реферат міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують літерами українського алфавіту А, Б, В, Г, і так далі (за виключенням Ґ, Є, І, Ї, Й,Щ, Ч, Ь). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов’язковим.

6. Список використаних джерел (мовою оригіналу) складається в певному порядку із загальною нумерацією у порядку посилання на них по тексту, або в алфавітному порядку. Приклади оформлення бібліографічного опису джерел подані у Додатку В.

Список використаних джерел, оформляється за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13).

Підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (14 пт, виділити жирним, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю), шрифт12 пт, міжрядковий інтервал 1,0.

ЗАХИСТ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ 

Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає науковий реферат керівнику, який перевіряє його та оцінює за п’ятибальною системою.

Під час перевірки керівник дає стислу характеристику науковій роботі, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність вимогам оформлення роботи.

При потребі і можливості проводиться передзахист наукової роботи.

У разі потреби, науковий реферат повертається студенту для доопрацювання з урахуванням зауважень, після чого знову подається науковому керівнику для повторної перевірки.

При позитивному результаті, студент отримує допуск та готується до захисту наукового реферату. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

Законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

 2. Нормативно-правові акти з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: http://nads.gov.ua/control/uk/publishext/article?art_id=583633&cat_id=247080&base_id=247080

Інші джерела інформації

 1. Адізес, Іцхак. Ідеальний керівник: Чому ви не можете стати ним, і що робити з цього приводу: Нова парадигма менеджменту / Іцхак Адізес ; пер. з англ. С. Опацької. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 266 с.

 2. Бевзенко Л.Д. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций/ Л.Д.Бевзенко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.

 3. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський. – К. : ЦУЛ, 2006. – 426 с.

 4. Власова Н. Создание корпоративной культуры // Лучшие HR-решения: Сб. ст./ Н.Власова. - М.: Вершина, 2006. - С. 144-156.

 5. Гибсон, Джеймс Л. Организации: Поведение. Структура. Процессы/ Джеймс Л. Гибсон, Дж. Иванцевич, Джеймс Х.-мл. Донелли; пер. с англ. - 8-е изд. - М.:ИНФРА-М, 2000. - 662с.

 6. Глазл Ф. Предприятие будущего. Моральная интуиция в образовании организаций / Ф. Глазл / пер. с нем. Банзелюка И. П. – Калуга : Духовное познание, 1997. - 128 с.

 7. Грэттон Линда. Живая стратегия: Как поместить людей в центр решения корпоративных задач: Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 288 с.

 8. Губенко Л. Г., Нємцов В. Д. Ділові папери в менеджменті: Навч. посіб. — К.: ЕксОб, 2002. — 272 с.

 9. Гундарин М. Книга руководителя отдела PR. — СПб.: Питер, 2006. — 368 с.

 10. Демб А. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / А. Демб, Ф.-Ф.Найбауер; пер. з англ.- К.: Основи, 1997.- 302с.

 11. Друкер П. Энциклопедия менеджмента/ П. Друкер ; пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2004. — 432 с.

 12. Дубенко С.Д. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: метод. матеріали./С.Д.Дубенко, Н.Г.Плахотнюк. – К.: НАДУ, 2008. – 32 с.

 13. Електронний уряд: Наук.-практ-довід./Уклад.С.А.Чукут, І.В.Клименко, К.О.Линьов; За заг.ред. С.А.Чукут. – К.6 Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

 14. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій/ Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

 15. Жуковська В. М. Діловодство: Практикум: Навч. посіб./ В.М.Жуковська. — К.: КНТЕУ, 2004. — 152 с.

 16. Кірочок О.Г. Документування у менеджменті: Підручник/ О. Г Кірочок., В.І.Корбутяк. — К.: ЦНЛ, 2003. — 216 с.

 17. Культура ділового спілкування / Уклад.: Л. Г. Губенко, В. Д. Нємцов. — Навч. посіб. — К.: ЕксОб, 2000. — 200 с.

 18. Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень: Навч. Посіб./Уклад. В.Д.Бакуменко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 20 с.

 19. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Книга 1. Бібліотека журналу «Управління компанією»./Відповід.ред. Ю.Наврузов, Н. Черепухіна. - К: Видавництво Олексія Капусти, 2002.-300 с.

 20. Никуленко Т. Г. Организационное поведение: Учеб. пособие./ Т.Г.Никуленко. — Ростов н /Д: Феникс, 2006. — 407 с.

 21. Новиков Б. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Б. В.Новиков, Г.Ф.Сініок, П. В.Круш. — К.: ЦНЛ, 2004. — 560 с.

 22. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг/ А.С.Огнев. — СПб.: Речь, 2003. — 192 с.

 23. Політико-правове регулювання підприємства в Україні: теорія і практика: Моногр. / З. С. Варналій, В. М. Кампо, І. І. Мазур та ін. — К.: Знання, 2005. — 380 с.

 24. Полонский В. Г., Белоусова С. В., Белоусов А. М. Корпоративное управление в непроизводственной сфере: Учеб. пособие./ В.Г.Полонский, С.В.Белоусова,А.М. Белоусов. — Херсон: Олди-плюс, 2003. — 460 с.

 25. Рачиський А.П. Управління персоналом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування: навч. посіб./ А.П.Рачинський. – К.: НАДУ, 2008. – 64 с.

 26. Робсон М. Реинжириринг бизнес-процессов: Практическое руководство: Пер. с англ. / М.Робсон, Ф.Уллах; под ред. Н. Д. Эриашвили. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 222 с.

 27. Родлер К. Психология труда и организационная психология = Fuehrung in Organisationen. — Т. 2: Управление в организациях / К. Родлер, Э. Кирхлер. — Харьков: Гуманитар. центр, 2003. —128 с.

 28. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль З./З.П.Румянцева, К.Б.Филинов, Т.Б.Шрамченко.:- М.: ИНФРА - М, 2000.

 29. Самоукина Н. Коучинг — ваш проводник в мире бизнеса/ Н. Самоукина, Н.Туркулец. — СПб.: Питер, 2004. — 192 с.

 30. Технологія і стандарти підготовки державно-політичних рішень: світовий та європейський досвід, українські реалії: Конспект лекцій для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації кадрів/ Уклад. В.М.Сороко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 68 с.

 31. Торп С. Коучинг: руководство для тренера и менеджера/ С.Торп, Дж. Клиффорд. — СПб.: Питер, 2003. — 224 с.

 32. Фомичев А. Н. Административный менеджмент: Учеб. пособие. /А.Н.Фомичев. — М.: Дашков и К°, 2003. — 227 с.

 33. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: Навч. посіб./Г.М.Швецова-Водка — К.: Знання, 2007. — 398 с.

 34. Джанетто К. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / К. Джанетто, Э. Уилер ; пер. с англ. Е. М. Пестеровой. - М. : Добрая книга, 2005. – 192 с., илл.

 35. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке : уч. пособ. / П. Друкер ; пер. с англ.. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2001. – 272 с.

 36. Каганець І. Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика / І. Каганець. – К., Тернопіль : Мандрівець, 1997. - 204 с.

 37. Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К.Камерон, Р.Куин; пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 38. Канафоцька Г.П. Менеджмент творчості: навч. посіб./ Г.П. Канафоцька; Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Ін-т лідерства та соціальних наук. – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2010. – 40 с.

 39. Канафоцька Г.П. Організаційна культура навчального закладу: навч. посіб./ Г.П. Канафоцька; Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Ін-т лідерства та соціальних наук. – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2011. – 40 с.

 40. Канафоцька Г.П. Основи менеджменту навчального закладу: навч. посіб./ Г.П. Канафоцька; Київ. ун-т імені Б. Грінченка, Ін-т суспільства. – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2012. – 40 с.

 41. Канафоцька Г.П. Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні та можливості їхнього впливу на формування ВВП/ Г.П. Канафоцька// Науково-технічна інформація – 2008. - № 4 (38). – С. 39-43.

 42. Канафоцька Г. П. Освітня складова у формуванні системи і механізмів активізації творчості та інновацій в Україні / Г. Канафоцька // Проблеми науки. – 2009. - № 9. – С. 28–32, 52 с.

 43. Канафоцька Г.П. Синергетичний ефект командної кооперації у менеджменті творчості/ Г. Канафоцька // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Синергетика і творчість»]. ( Київ, 11 лист. 2011 р.) – К., 2011 – 284 с. – С. 148-160.

 44. Канафоцька Г.П. Від свободи творчості – до суспільної відповідальності/ Г. Канафоцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Синергетика і освіта»]. ( Київ, 11 бер. 2012 р.) – К., 2012 – 376 с. – С. 161-167.

 45. Канафоцька Г.П. Роль самоосвіти в сучасному освітньому просторі/ Г. Канафоцька // Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Етичні та духовні основи розвитку людини і суспільства»]. ( Київ, 25-26 трав. 2012 р.) – К., 2012 – 100 с. – С. 44-45.

 46. Канафоцька Г.П. Формування цінностей сучасної людини: фактори, інституції, складові та чинники впливу/ Г. Канафоцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Механізми управління розвитком організаційної культури ЗНЗ» ]. ( Київ, 4-5 квіт. 2013 р.) – К., 2013 – 200 с. – С. 77-87.

 47. Карташова Л. В. Организационное поведение: учебное пособие / Л. В. Карташова; Ин-т экономики и финансов «Синергия». – М.: Инфра-М, 2005. – 156 с.: ил. – (Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration)).

 48. Кові Стівен. Восьма звичка. Від успішності до величі / Стівен Кові ; пер. з англ. К. Сисоєвої. – К. : Вид. О. Капусти (підрозділ Агенції «Стандарт»), 2005. – 388 с.

 49. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Книга 1. Б-ка журналу «Управління компанією» / відпов. ред. Ю. Наврузов, Н. Черепухіна. – К. : Вид. О. Капусти, 2002. - 300 с.

 50. Компании, у которых есть чему поучиться. Кн. третья / под ред. Л. Синило. – К. : Изд-во «Агенство ״Стандарт״», 2006. – 256 с.

 51. Котлер Філіп. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Філіп Котлер, Ненсі Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

 52. Кремень В.Г. Синергетика і освіта: людина в процесах самоорганізації «відкритих» систем»/ В.Г. Кремень // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Синергетика і освіта»]. ( Київ, 15 бер. 2012 р.) – К., 2012 – 376 с. – С. 6-14.

 53. Кремень В.Г. Освіта в спонтанності сучасної цивілізації:синергетичний контекст/ В.Г. Кремень // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Синергетика і творчість»]. ( Київ, 11 лист. 2011 р.) – К., 2011 – 284 с. – С. 4-11.

 54. Ліпін М.В. Стратегії успіху людини в умовах нерівноважного світу/ М.В. Ліпін // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Синергетика і освіта»]. ( Київ, 11 бер. 2012 р.) – К., 2012 – 376 с. – С. 75-82.

 55. Магура М. И. Организационная культура как средство успешной реализации организационных изменений / М. И. Магура // Управление персоналом. – 2002. – № 1. – С. 24–29.

 56. Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры./В. И. Маслов. - М.: Финпресс, 2004. - С. 170-223.

 57. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт ; пер. с англ. – М. : Дело, 2002. – 704 с.

 58. Мильнер Б.З. Теория организации./ Б. З. Мильнер. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 475с.

 59. Монро Майлс. Как стать руководителем / Майлс Монро. - К. : Фарес, 2000. – 208 с.

 60. Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: учебное пособие для вузов / С. П. Мясоедов. – М.: Дело, 2003. – 232 с.

 61. Наврузов Ю. Командні ролі: впроваджуючи зміни/ Ю.Наврузов// Києво-Могилянська Бізнес Студія.- 2002. - №2. – С.20-25.

 62. Організаційна культура: Навчально-методичний посібник навчальної дисципліни “Філософські засади державного управління” / Уклад.: Т.Е. Василевська, В.М.Князєв, А.В.Ліпенцев; За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, А.О.Чемериса, С.В.Загороднюка, О.Л.Приходько, Л.О.Воронько. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 32 с.

 63. Организационная культура: учебник / под ред. Н. И. Шаталовой. – М.: Экзамен, 2006. – 653 с.

 64. Прахалад К. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / К. К. Прахалад, Венкат Рамасвамі ; пер. з англ. Михайла Ставицького. – К. : Вид. О. Капусти (підрозділ «Агенція «Стандарт»»), 2005. – 258 с.

 65. Пролеєв С.В. Синергетичне мислення: PRO I CONTRA/ С.В.Пролеєв // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Синергетика і творчість»]. ( Київ, 11 лист. 2011 р.) – К., 2011 – 284 с. – С. 19-26.

 66. Севбо-Белецкая И. П. У порога иного бытия / И. П. Севбо-Белецкая. – К. : Пролог, 2008. – 488 с.

 67. Спивак В. А. Корпоративная культура./ В. А. Спивак. - СПб.: Питер, 2001. - 352с.

 68. Стеклова О.Е. Организационнаня культура: учебное пособие/ О.Е. Стеклова. –Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 127 с.

 69. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка/ О. Г.Тихомирова. – Санкт-Петербург: ИТМО, 2008. – 148 с.

 70. Управління людськими ресурсами: (Понятійно-термінол. слов.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2006. – 496 с. : іл.

 71. Фарсон Ричард. Менеджмент абсурда: аспекты лидерства, которые часто остаются незамеченными / Ричард Фарсон; пер. с англ. – М. : ООО Издательский дом «София», 2006. – 192 с.

 72. Фарсон Ричард. Парадоксы лидерства. Выигрывает тот, кто делает больше ошибок / Ричард Фарсон, Ральф Кейес ; пер. с англ. – М. : ООО Издательский Дом «София», 2006. – 160 с.

 73. Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник ; пер. с англ. и нем. / В. Франкл ; общ. ред. Л. Я. Гофмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. – М. : Прогресс, 1990. - 368с. : ил. – (Б-ка зарубежной психологии).

 74. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство /Э.Х. Шейн; пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 75. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации ХХІ века / Ю. В. Яковец. ин-т П. Сорокина – Н. Кондратьева. – М. : ЗАО «Издательство ״Экономика״», 2004. – 444 с.

 76. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / под ред. В. В. Кондратьева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008. – 976 с.

Додаток А

Орієнтовні теми наукових рефератів з дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» 

 1. Методи прийняття управлінських рішень та механізми їх вдосконалення.

 2. Організаційні управлінські рішення в контексті забезпечення стратегії: різновиди, умови прийняття, ефективність.

 3. Роль та місце програмування в процесі прийняття організаційних рішень.

 4. Прийняття управлінських рішень в умовах компромісу.

 5. Підходи до прийняття управлінських рішень: ефективність застосування.

 6. Релевантна інформація у процесі прийняття управлінських рішень.

 7. Зворотній зв’язок у процесі прийняття управлінських рішень.

 8. Ефективність управлінських рішень в контексті умов їх прийняття.

 9. Раціональне вирішення проблем: етапи та процеси прийняття управлінських рішень.

 10. Рішення, типові для функцій управління в контексті забезпечення ефективної діяльності організації.

 11. Моделі та методи прийняття управлінських рішень.

 12. Особливості науки управління як підходу при прийнятті управлінських рішень

 13. Науковий метод у процесі прийняття управлінських рішень.

 14. Моделювання при прийнятті управлінських рішень: необхідність, загальні проблеми, типи та процес побудови моделей, підвищення ефективності використання.

 15. Моделі науки управління: різновиди, характеристики, ефективність використання.

 16. Методи прийняття управлінських рішень: різновиди, ефективність використання.

 17. Дерево рішень як інструмент прийняття ефективних управлінських рішень.

 18. Прогнозування в процесі прийняття ефективних управлінських рішень.

 19. Кількісні методи прогнозування та їх ефективність у процесі прийняття управлінських рішень.

 20. Якісні методи прогнозування та їх ефективність у процесі прийняття управлінських рішень.

 21. Адміністративна відповідальність діяльності органів державного і регіонального управління.

 22. Централізація і децентралізація державного управління: шляхи ефективного забезпечення.

 23. Аналіз і оцінка ефективності існуючих методів управління та форми їх використання у практиці адміністративного менеджменту.

 24. Розробка та шляхи ефективного функціонування сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні.

 25. Мотиваційні механізми підвищення ефективності роботи організації.

 26. Сучасні тенденції та напрямки забезпечення ефективних зв’язків з громадськістю організації.

 27. Ефективність адміністративного управління та механізми її забезпечення.

 28. Комплексне бачення взаємозв'язку, взаємозалежності і впливу складових менеджменту на ефективність діяльності організації через призму нової парадигми менеджменту.

 29. Сутність адміністративної роботи організацій в умовах ринку.

 30. Особливості діяльності адміністративного персоналу організацій та чинники підвищення її ефективності.

 31. Роль і місце адміністративного менеджменту в забезпеченні ефективної роботи організації в контексті нової парадигми менеджменту та парадигми змін.

 32. Тенденції та напрямами модернізації адміністративного управління в контексті нової парадигми менеджменту.

 33. Основні складові діяльності керівника адміністративної служби.

 34. Діяльність керівника адміністративної служби в контексті ефективного забезпечення діяльності адміністративного апарату організації.

 35. Шляхи та методи забезпечення нововведень і змін в організації в контексті стратегічного планування.

 36. Комунікації як поєднуючий процес управління: механізми ефективного забезпечення.

 37. Прийняття управлінських рішень як поєднувальний процес управління: механізми ефективного забезпечення.

 38. Комунікативні технології організації в умовах сучасних ринкових тенденцій розвитку.

 39. Вплив комп’ютеризації на ефективність забезпечення комунікацій організації.

 40. Вплив комп’ютеризації на ефективність забезпечення прийняття управлінських рішень.

 41. Шляхи та методи формування найбільш важливих ознак колективного організму в контексті корпоративного менеджменту.

 42. Роль і значення організаційної культури у формуванні та забезпеченні позитивного іміджу організації.

 43. Методи підвищення ефективності діяльності організації в процесі формування організаційної культури.

 44. Кадрова політика та її вплив на підвищення ефективності діяльності організацій.

 45. Шляхи та методи підвищення компетентності та професіоналізму персоналу організацій.

 46. Механізми забезпечення індивідуального росту і розвитку членів організації.

 47. Управління цінностями як елемент управління людськими ресурсами організацій.

 48. Особливості використання інтерактивних технік у процесі підготовки адміністративного персоналу організацій до роботи в команді.

 49. Формування команд: етапи, методи та шляхи ефективного забезпечення.

 50. Синергетичний ефект командної кооперації та умови його забезпечення.

 51. Конфлікт: природа, усвідомлення, вирішення, норми управління.

 52. Конфлікт як позитивна сила змін та його вплив на інноваційний розвиток організацій.

 53. Шляхи та методи впровадження сучасних комунікативних технологій в забезпечення ефективних зв’язків з громадськістю.

 54. Сучасні тенденції та напрями забезпечення ефективних зв’язків з громадськістю організацій.

 55. Шляхи та методи підвищення соціальної відповідальності організацій.

 56. Діловодство як складова діяльності працівників адміністративної служби організації та шляхи підвищення його ефективності.

 57. Принципи організації роботи з документами та механізми їх забезпечення та дотримання.

 58. Документообіг в організації: шляхи та методи ефективного забезпечення.

 59. Роль керівника у процесі забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату діяльності колективу.

 60. Формування сильної організаційної культури як мотивація до розкриття творчого потенціалу особистості.

 61. Формування сильної організаційної культури як основа формування відданості колективу.

 62. Шляхи і методи забезпечення та підвищення ефективності документообігу у системі управління.

 63. Впровадження електронного документообігу на підприємстві: шляхи, методи забезпечення та підвищення ефективності.

 64. Роль керівника адміністративної служби у забезпеченні координації та ефективних взаємозв’язків між структурними підрозділами організації.

 65. Організаційна культура як основа забезпечення синергетичного ефекту командної кооперації.

 66. Організаційна культура як складова ефективного забезпечення інтеграційних процесів управління.  

 67. Зовнішні та внутрішні комунікації як фактор впливу на формування робочих принципів діяльності організації.

 68. Інноваційна функція організаційної культури як основа формування позитивного іміджу організації.

 69. Організаційна культура як основа формування змісту діяльності організації.

 70. Механізми ефективного забезпечення принципів формування організаційної культури.

 71. Сучасні підходи та техніки вирішення конфліктів як основа забезпечення позитивних змін в організації.

 72. Спільний процес управління конфліктом як основа забезпечення конструктивних дій.

 73. Механізми впровадження ключових складових лідерства і стратегії ХХІ століття та їх вплив на забезпечення ефективного розвитку організацій.

 74. Лідерство і менеджмент: відмінності, взаємозв’язок у ефективному забезпеченні результатів діяльності організації.

 75. Лідерство-служіння як шлях до забезпечення ефективного розвитку організацій та відкриття людського потенціалу.

 76. Корпоративна культура як стратегічний актив ефективного розвитку організацій.

 77. Компетентністний підхід у адміністративному менеджменті та умови його забезпечення.

 78. Трансформація і децентралізація влади: шляхи, методи, механізми ефективного забезпечення.

 79. Зміни сутності світової економічної конкурентності та ролі урядів як фактор впливу на формування ринкових відносин в окремо взятій країні.

 80. Лідерство як здатність та можливість вливати на процеси підвищення ефективної діяльності організації.

 81. Порівняльна характеристика складових нової та старої моделей управління організаціями.

 82. Напрямки розвитку лідерських якостей та шляхи їх ефективного забезпечення в організації.

 83. Лідерство-служіння в контексті створення можливостей для розкриття творчого потенціалу членів колективу.

 84. Лідерство-служіння в контексті знаходження альтернатив у процесі досягнення стратегічних цілей організації.

 85. Аналіз стратегічних факторів як база для для визначення загальної концепції та способів управління організацією.

 86. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на перспективи розвитку організації як відкритої системи.

 87. Метод SWOT у формуванні стратегіїї діяльності організації.

 88. Стратегічне управління в контексті цільового підходу та механізми його ефективного забезпечення.

 89. Мета у стратегічному управлінні: сутність, роль та значення у забезпеченні ефективності діяльності організації.

 90. Аналіз внутрішнього середовища та його взаємозв’язок із факторами зовнішнього оточення при формуванні стратегії діяльності організації.

 91. Організаційна культура: загальні закономірності формування і розвитку та шляхи підвищення ефективності управління.

 92. Взаємозв’язок і взаємозалежність складових менеджменту та їх вплив на забезпечення ефективного управління організацією.

 93. Трансформаційне суспільство: чинники та фактори формування цінностей та їх вплив на стратегічний розвиток організацій.

 94. Шляхи та методи формування ефективної системи управління персоналом.

 95. Інноваційні підходи до стратегії формування та розвитку персоналу.

 96. Методи управління персоналом та шляхи підвищення ефективності їх використання на практиці.

 97. Шляхи підвищення використання методів управління персоналом у практиці управлінської діяльності.

 98. Складові та чинники забезпечення інноваційної діяльності організації.

 99. Основні напрямки роботи з персоналом та шляхи їх вдосконалення.

 100. Служби управління персоналом: технологія роботи та шляхи підвищення ефективності.

 101. Зміни національної моделі державного управління в контексті євроінтеграції.

 102. Шляхи та методи використання інформаційних технологій у процесі підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.

 103. Організаційні моделі бюрократичної та постбюрократичної системи адміністративного менеджменту та можливості їх використання на практиці.

 104. Стилі адміністративного управління: головні принципи перетворень, динамічниі зміни, механізми підвищення ефективності використання.

 105. Головні ознаки та пріорітетні напрямами змін в адмініструванні та шляхи їх ефективного забезпечення.

 106. Основні засади і принципи адміністративного менеджменту в ЄС.

 107. Фундаментальні принципи забезпечення ефективного управління в період змін.

 108. Механізми впровадження системи менеджменту та розвитку людських ресурсів, базованої на компетенціях.

 109. Сучасні тенденції розвитку комунікацій та відносин між органами влади і ринковими структурами та громадянами в Україні.

 110. Система управління якістю організацій в процесах формування адміністративної спроможності для європейської інтеграції України.

 111. Шляхи та методи впровадження європейських принципів і системи адміністративного менеджменту з врахуванням специфіки розвитку України.

 112. Розвиток та впровадження в Україні принципів і систем адміністративного менеджменту, що здатні долати закономірну схильність жорстко ієрархічної, вертикально побудованої системи влади.

 113. Роль і місце адміністративного менеджменту в забезпеченні ефективної роботи організації в контексті нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості та парадигми змін.

 114. Шляхи та методи впровадження інноваційних управлінських механізмів забезпечення ефективного розвитку та діяльності організацій.

 115. Підвищення ролі альтернативних способів виробництва та надання послуг, які відрізняються від традиційних владно-бюрократичних методів управління.

 116. Підвищення ролі недержавних організацій і установ.

 117. Шляхи та методи формування взаємозв’язків державних і недержавних структур та забезпечення їх функціональної ефективності.

 118. Підвищення ролі низових рівнів управління у процесі прийняття управлінських рішень.

 119. Шляхи та методи відкриття внутрішньої мотивації в контексті менедменту творчості.

 120. Механізми забезпечення ефективного розвитку організацій в контексті менеджменту творчості.

 121. Механізми забезпечення формування соціально-відповідальних організацій в контексті менеджменту творчості.

 122. Етика бізнесу в контексті менеджменту творчості: складові та чинники забезпечення.

 123. Можливості впливу на формування зовнішнього оточення організації: техніки, інструментарій, забезпечення ефективності.

Додаток В

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

(Джерело інформації: Бюлетень ВАК України. – 2008. - №3. - С. 9-13) 

Характеристика джерела

Книги: Один автор

Приклад оформлення

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст.; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах /Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] /Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Характеристика джерела

Книги: Два автори

Приклад оформлення

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Характеристика джерела

Книги: Три автори

Приклад оформлення

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации /Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Характеристика джерела

Книги: Чотири автори

Приклад оформлення

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно- технічна освіта).

Характеристика джерела

Книги: П’ять і більше авторів

Приклад оформлення

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. Для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді/ [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Характеристика джерела

Книги: Без автора

Приклад оформлення

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Характеристика джерела

Багатотомний документ

Приклад оформлення

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .—(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] c.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006— .— (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. /Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. — Житомир: Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Характеристика джерела

Матеріали конференцій, з’їздів

Приклад оформлення

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27 28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Характеристика джерела

Препринти

Приклад оформлення

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. Центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Характеристика джерела

Депоновані наукові праці

Приклад оформлення

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Характеристика джерела

Словники

Приклад оформлення

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006.— 175, [1] с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

Характеристика джерела

Атласи

Приклад оформлення

1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х.: Ранок, 2005. — 96 с.

Характеристика джерела

Законодавчі та нормативні документи

Приклад оформлення

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. —Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Характеристика джерела

Стандарти

Приклад оформлення

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Характеристика джерела

Каталоги

Приклад оформлення

1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с. Т. 6. — 2007. — 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 160 с.

3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми: Унів. кн., 2003]. — 11 с. 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.

Характеристика джерела

Бібліографічні показчики

Приклад оформлення

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Характеристика джерела

Дисертації

Приклад оформлення

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Характеристика джерела

Автореферати дисертацій

Приклад оформлення

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Характеристика джерела

Авторські свідоцтва

Приклад оформлення

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Характеристика джерела

Патенти

Приклад оформлення

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Характеристика джерела

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Приклад оформлення

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15— 18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский// Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти /Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С.12—14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи// Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. :

тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Характеристика джерела

Електронні ресурси

Приклад оформлення

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003.— (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. —

Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!