Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3966 Навчально-методичний комплекс курсу Історія світової видавничої справи, КДПУ ім. Винниченка

Навчально-методичний комплекс курсу Історія світової видавничої справи, КДПУ ім. Винниченка

« Назад

Міністерство освіти і науки України 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Затверджено кафедро

Журналістики та інформації

29 серпня 2015 р. 

В.о. завідувача кафедри

кандидат філологічних наук, доцент

Н.М. Фенько

Навчально-методичний комплекс курсу Історія світової видавничої справи

(за вимогами кредитно-трансферної системи) 

Навчально-методичний комплекс розробив Р. В. Базака

 

Кіровоград – 2015

Базака Р. В. Історія світової видавничої справи: Навчально-методичний комплекс. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 34 с. 

Затверджено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Протокол № 1 від 27 серпня 2015 р.

© Базака Р. В., 2015.

© Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2015. 

ЗМІСТ 

Опис предмета навчального курсу……………………………………………...

Мета і завдання вивчення курсу…………………………………………………..

Програма курсу……………………………………………………………………..

Структура навчальної дисципліни………………………………………………..

Тематика та плани лекцій………………………………………………………….

Теми і зміст практичних занять…………………………………………………...

Завдання для самостійної роботи………………………………………………….

Контрольні питання……………………………………….....................................

Рекомендована література………………………………………………………..

Критерії оцінювання навчальних досягнень…………………………………….

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ» 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання*

Кількість кредитів

ЄКТС – 3

Галузь знань

0303 Журналістика та інформація

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Блоків/модулів – 1

Напрям підготовки/

спеціальність:

6.030303 Видавнича справа та редагування

 (шифр і назва)

Рік підготовки

Розділів/змістових модулів – 3

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

 (назва)

Семестр

6-й

Вид контролю:

Загальна кількість годин – 180

екзамен

 

Лекції

Тижневих аудиторних годин для денної форми навчання: 2.

Освітньо-професійний рівень:

бакалавр

 

18 год.

 год.

Практичні, семінарські:

18 год.

год.

Лабораторні:

 год.

 год.

Самостійна робота:

112 год.

год.

Індивідуальні завдання:

 год.

 год.

Консультації:

7 год.

год.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Дисципліна «Історія світової видавничої справи» є базовою нормативною для напряму підготовки «Видавнича справа та редагування». Читається в 6 семестрі ІІІ курсу. Обсяг дисципліни на ІІІ курсі становить – 3 кредити, в тому числі 18 годин лекцій, 18 годин семінарських занять і 112 години і самостійної роботи, 7 годин консультації. Закінчується вивчення дисципліни екзаменом.

Метою навчальної дисципліни є вивчення історії світової видавничої справи від виникнення писемності, зародження рукописних шкіл, вивчення шедеврів давнього письма та письма епохи середньовіччя, винайдення друкарського верстата та розповсюдження друкарства у світі, розвиток видавничої справи, зародження періодичних видань, сучасний стан видавництв у світі.

Отже, головною метою стає вивчення історії світової видавничої справи у контексті подвійного розвитку книгарства у світі – і як матеріальної складової, і як духовної та культурної спадщини людства.

Завдання навчальної дисципліни «Історія світової видавничої справи»:

- простежити історичні витоки та суспільно-політичні передумови розвитку писемництва та рукописання в світі;

- виокремити основні етапи становленя та розвитку друкарства;

- дослідити вплив суспільно-політичних обставин на друкарську справу та інші видавничі процеси;

- висвітлити обставини побутування випущених у різні історчині епохи знакових за змістом і оформленням видань, їх вплив не лише на окремих особистостей, й на суспільні процеси, що відбувалися під впливом такого побутування в конкретну історичну епоху;

- надати студентові можливість опрацювати та освоїти певний масив джерельних та документальних текстів, у якому історія світової видавничої справи базується, переважно, на архівному матеріалі.

Об’єктом навчальної дисципліни «Історія світової видваничої справи» є редакторська та видавнича діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.

Предметом історії видавничої справи є цілісна картина створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції, переважно книги та результати їх функціонування, а також тематика різних видів видань, особливості їх редакційно-видавничої підготовки в різні періоди розвитку друкарства в світі.

Студент повинен знати:

- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку друкарства в світі та Україні;

- визначні пам’ятки світової видавничої справи – рукописні та друковані книги, що найбільше вплинули на суспільну свідомість та цивілазіційний поступ людства;

- основні віхи та особливості діяльності визначних видавців, редакторів, друкарів;

- проблемно-тематичний репертуар книговидання, що найбільше був витребуваним серед читачів у різні історичні епохи;

- фундаментальні дослідження з історії видавничої справи зарубіжних та українських дослідників.

Студент повинен уміти:

- оперувати поняттями та термінами з історії видавничої справи;

- використовувати досвід кращих попередників фаху в структуруванні та редагуванні сучасних видань;

- узагальнювати пізнавальні й повчальні факти з історії видавничої справи;

- самостійно й результативно проводити бібліографічний пошук необхіднихвидань в бібліотечній та електронній базах даних. 

Розділ/змістовий модуль 1. Зародження і розвиток книгодрукування

Тема 1. Виникнення та розвиток писемності. Писемні пам’ятки світу.

Тема 2. Рукописна книга середньовіччя. Світові осередки рукописання.

Тема 3. Внутрішня структура та художнє оздоблення рукописної книги. Конструювання та оздоблення оправ.

Тема 4. Передумови виникнення книгодрукування в Європі. Зародження та етапи поширення друкарства в світі.

Тема 5. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Німеччина, Італія, Франція.

Тема 6. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди та перші кириличні друки.

Тема 7. Становлення друкарства як мистецтва. 

Розділ/змістовий модуль 2. Книгодрукування у Європі ХVІ-ХVІІІ ст. 

Тема 8. Видавнича справа Європи у ХVІ ст.: Німеччина, Італія, Франція.

Тема 9. Книгодрукування у ХVІ ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди.

Тема 10. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії та інших слов’янських країнах

Тема 11. Конструювання й оздоблення друкованої книги. Шрифти.

Тема 12. Тенденції розвитку книгодрукування у ХVІІ ст.

Тема 13. Видавнича справа у США та Канаді у ХVІІ - ХVІІІ ст.

Тема 14. Принципи книговидання та книгорозповсюдження у ХVІІІ ст.

Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів/змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд.

Консультаці

СРС

л

п

лаб.

інд.

Консультації

СРС

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

Блок/модуль 1

Розділ/змістовий модуль 1. Зародження і розвиток книгодрукування

Тема 1. Виникнення та розвиток писемності. Писемні пам’ятки світу.

13

4

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Рукописна книга середньовіччя. Світові осередки рукописання.

12

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Внутрішня структура та художнє оздоблення рукописної книги. Конструювання та оздоблення оправ.

10

 

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4. Передумови виникнення книгодрукування в Європі. Зародження та етапи поширення друкарства в світі.

12

2

 

 

 

2

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Німеччина, Італія, Франція.

12

 

4

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди та перші кириличні друки.

10

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Становлення друкарства як мистецтва.

12

 

4

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом/ змістовим модулем1

81

12

10

 

 

3

56

 

 

 

 

 

 

 

Розділ/змістовий модуль 2. Книгодрукування у Європі ХVІ-ХVІІІ ст.

Тема 8. Видавнича справа Європи у ХVІ ст.: Німеччина, Італія, Франція.

10

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Книгодрукування у ХVІ ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди.

12

 

2

 

 

2

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії та інших слов’янських країнах

10

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Конструювання й оздоблення друкованої книги. Шрифти.

10

 

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. Тенденції розвитку книгодрукування у ХVІІ - ХVІІІ ст.

10

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Видавнича справа у США та Канаді у ХVІІ - ХVІІІ ст.

10

 

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Принципи книговидання та книгорозповсюдження у ХVІІІ ст.

12

 

2

 

 

2

8

 

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом/ змістовим модулем2

74

6

8

 

 

4

56

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

180

18

18

 

 

7

112

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ 

Змістовий модуль І. Зародження і розвиток книгодрукування 

Лекція 1. Виникнення та розвиток писемності. Писемні пам’ятки світу.

Об’єкт і предмет вивчення в «Історії світової видавничої справи». Загальнонаукові методи та історія видавничої справи: історизм, комплексний підхід, наукова об’єктивність. Спеціальні методи: порівняльно-історичний, метод моделювання. Допоміжні історичні дисципліни й історія видавничої справи. Періодизація історії видавничої справи. Сучасні підходи та їх критерії. Архівні джерела з історії видавничої справи: нормативні акти про створення та умови діяльності друкарень, особові справи друкарів, внутрішня документація рукописних та друкарських осередків (поліграфічних підприємств), листи та документи в складі фондів адміністративних та судових установ, листи та інші документи приватного походження, давні бібліотечні каталоги та бібліографічні покажчики видатних постатей видавничо-друкарської справи. Передумови виникнення письма і алфавіту в кожного народу. Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних текстів. Первинні матеріали, на яких творилися тексти (камінь, глина, піраміди, дерев’яні дощечки, бамбукові пластини, шовк, папірус). 

Лекція 2. Рукописна книга. Світові осередки рукописання.

Писемні пам’ятки Ассирії, Єгипту. Писемні пам’ятки Китаю. Писемні пам’ятки Греції та Риму. Манускрипти Візантії. Латинські манускрипти. Внутрішня структура та оздоблення рукописних книг. Роль рукописної книги в суспільному поступі. Причини поширення рукописання. Становлення книгозбірень. Книга в долях Горація та Овідія. Вимоги давньоєврейських талмудистів до переписувачів книг. 

Лекція 3. Передумови виникнення книгодрукування в Європі. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.

Передумови виникнення книгодрукування в Європі. Печатки і штампи як предтечі друкарства. Метод набиття візерунків на тканині. Ксилографічний метод множення текстів та ілюстрацій на папері. Перші спроби створення рухомих літер.

Матеріально-технічний прогрес у книговиданні. Прототипи друкарського процесу. Поширення друкарства у Європі в ХV ст. Становлення книгодрукування як мистецтва. Конструювання та оздоблення книги. 

Лекція 4. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди та перші кириличні друки.

Провідні видавництва Англії, Іспанії, Нідерландів ХV століття. Тематика та типи видань в різних країнах. Ілюстрації в друкованих книгах. Споживачі друкованої книги. Діяльність Етьєнів. Особливості шрифтів перших книг. 

Змістовний модуль 2. Книгодрукування в Європі ХVІ-ХVІІІст. 

Лекція 5. Видавнича справа Європи у ХVІ ст.: Німеччина, Італія, Франція.

Книговидання ХVІ ст. Видавнича справа Німеччини ХVІ ст. Видавнича справа в Італії ХVІ ст. Видавнича справа у Франції ХVІ ст. Принципи функціонування книговидання в ХVІ ст. Друкована книга як елемент технічного прогресу. Організація процесу книгорозповсюдження в ХVІ ст. Становлення журналістики в Німеччині, Італії, Франції. 

Лекція 6. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії та інших слов’янських країнах.

Особливості розвитку видавничої справи в Східній Європі: Угорщина, Польща, Румунія, Чехія. Особливості розвитку видавничої справи в Росії. Життя та діяльність Ш.Фіоля, І.Федорова, С.Дропана.

Обладнання. Перші друкарі та організації їх роботи. Відкриття літографії. Початкові правила роботи видавців.

Тематичний аспект наукового книговидання.

Підручники релігієзнавчої тематики. Література з прикладних і гуманітарних наук. Службові та офіційні видання. 

Лекція 7. Тенденції розвитку книгодрукування у ХVІІ - ХVІІІ ст.

Історичні та соціально-політичні умови формування та розвитку книгодрукування у ХVІІ ст. Принципи функціонування книговидання в ХVІІ ст. Книгодрукування в Німеччині, Франції, Англії та інших країнах. Система книгорозповсюдження в різних країнах у ХVІІ ст. Провідні осередки книговидання у ХVІІ. . Географічний фактор формування видавничої політики. Тематика книжкового сектору різних країн. Способи книгорозповсюдження і просування книги у ХVІІ ст.

Теми і зміст практичних занять 

Змістовий модуль І. Зародження і розвиток книгодрукування 

Практична робота 1

Внутрішня структура та художнє оздоблення рукописної книги. Конструювання та оздоблення оправ.

1. Внутрішня структура та художнє оздоблення візантійських рукописів.

2. Розвиток графіки грецьких рукописних шрифтів.

3. Основні константинопольські осередки книгопереписування.

4. Мініатюри візантійської рукописної книги.

5. Внутрішня структура та художнє оздоблення латинських манускриптів.

6. Мініатюра західноєвропейських рукописів.

8. Слов’янська рукописна книга: внутрішня структура та художнє оздоблення східнослов’янських кириличних рукописів.

Література: Основна: [5], [9]; додаткова: [21]. 

Практична робота2

Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Німеччина, Італія, Франція.

1. Суспільно-політичні умови розвитку видавничої справи у Німеччині, Італії, Франції ХV ст.

2. Тематика та типи видань Німеччини, Італії та Франції.

3. Провідні видавництва Німеччини, Італії, Франції ХV століття.

4. Ілюстрації в друкованих книгах ХV ст.

5. Особливості шрифтового оформлення книг

6. Діяльність Альда Мануція з розвитку видавничої справи в Італії.

Література: Основна: [1], [2]; додаткова: [6].

Практична робота 3

Становлення друкарства як мистецтва.

1. Внутрішня структура й оздоблення інкунабул.

2. Розвиток графіки латинських друкарських шрифтів.

3. Ілюстрація в ранніх друкованих книгах.

4. Внутрішня структура й оздоблення палеотипів.

5. Розвиток графіки латинських друкарських шрифтів.

6. Ілюстрація в палеотипних виданнях.

7. Східнослов’янські кириличні палеотипи.

Література: Основна: [1], [5]; додаткова: [6]. 

Змістовий модуль ІІ. Книгодрукування в Європі ХVІ-ХVІІІст. 

Практична робота 4

Книгодрукування у ХVІ ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди.

1. Історія появи друкарських верстатів в Англії.

2. Університетські друкарні. Жанровий і тематичний репертуар перших книг.

3. Вплив географічного та соціально-політичного фактору на розвиток видавничої справи.

4. Утворення королівської типографії.

5. Богословська та світська книга – протистояння і розвиток.

7. Просвітництво та енциклопедичні видання як популяризація книги.

8. Система розповсюдження книг у Великій Британії ХVІ ст.

9. Видавнича справа Іспанії ХVІ ст.

10. Видавнича справа в Нідерландах у ХVІ ст.

Література: Основна: [1], [5]; додаткова: [9], [11]. 

Практична робота 5

Конструювання й оздоблення друкованої книги. Шрифти.

1. Конструкція та оздоблення палітурок друкованої книги.

2. Створення блокових книг.

3. Екслібрис, суперекслібріс, книговидавнича марка.

4. Типи шрифтів і їх винахідники.

Література:Основна: [2], [5]; додаткова: [11]. 

Практична робота 6

Видавнича справа в США та Канаді ХVІІ - ХVІІІ ст.

1.Книгодрукуваня Америки.

2. Перша друкарня.

3. Основні центри друкарства Філадельфія, Нью Йорк, Бостон.

4. Видавнича діяльність Бенжаміна Франкліна.

5. Механізація друкарського процесу. Види друку.

6. Видавнича справа в Канаді.

Література: Основна: [2], [5]; додаткова: [9]. 

Практична робота 7

Принципи книговидання та книгорозповсюдження у ХVІІІ ст. (2 год.)

1. Особливості розвитку видавничої справи в Західній Європі: Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, тощо.

2. Особливості розвитку видавничої справи в Східній Європі: Угорщина, Польща, Румунія, Чехія.

3. Особливості розвитку видавничої справи в Росії.

4. Суспільно-політичні умови розвитку книговидання Німеччини.

5. Провідні видавництва Німеччини: Бреткопфа, Унтера, Георга Гешена. Просвітницький характер видавництв.

6. Вплив національно-визвольного демократичного руху в Італії на розвиток книговидання.

7. Регламентування видавничої справи ордонансами та едиктами. Цензурний кодекс Людовіка ХV.

Література: Основна: [1], [2]; додаткова: [11].

Завдання для самостійної роботи 

Змістовий модуль І. Зародження і розвиток книгодрукування 

Тема 1. Виникнення та розвиток писемності. Писемні пам’ятки світу.

1. Передумови виникнення письма і алфавіту в кожного народу.

2. Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних текстів.

3. Первинні матеріали, на яких творилися тексти (камінь, глина, піраміди, дерев’яні дощечки, бамбукові пластини, шовк, папірус).

Завдання 1. Комплексне завдання «Дослідники історії видавничої справи». За каталогами бібліотек та бібліографічними покажчиками складіть список дослідників цієї проблематики, навівши під кожним з них їхні праці.

Завдання 2. Підготувати реферат за темою: Первинні матеріали, на яких творилися тексти (камінь, глина, піраміди, дерев’яні дощечки, бамбукові пластини, шовк, папірус), зробити презентацію в системі «Power-Point» 

Тема 2. Рукописна книга середньовіччя. Світові осередки рукописання.

1. Писемні пам’ятки Ассирії, Єгипту.

2. Писемні пам’ятки Китаю.

3. Писемні пам’ятки Греції та Риму.

4. Манускрипти Візантії. Латинські манускрипти.

5. Внутрішня структура та оздоблення рукописних книг. Роль рукописної книги в суспільному поступі.

6. Причини поширення рукописання.

7. Становлення книгозбірень. Книга в долях Горація та Овідія.

8. Вимоги давньоєврейських талмудистів до переписувачів книг.

Завдання 1. Скласти порівняльну таблицю «Виникнення рукописної книги у різних країнах стародавнього світу» (за географічним, хронологічним, проблемно-тематичним принципот та характером матеріального носія).

Завдання 2. Комплексне завдання «Заповіді давніх талмудистів «Вимоги до переписувачів книг» – у кабінет кожного редактора». Наберіть на комп’ютері і зверстайте у вигляді листівки (плаката, пам’ятки, таблиці тощо). 

Тема 3. Внутрішня структура та художнє оздоблення рукописної книги.Конструювання та оздоблення оправ.

1. Внутрішня структура та художнє оздоблення візантійських рукописів.

2. Розвиток графіки грецьких рукописних шрифтів.

3. Основні константинопольські осередки книгопереписування.

4. Мініатюри візантійської рукописної книги.

5. Внутрішня структура та художнє оздоблення латинських манускриптів.

6. Мініатюра західноєвропейських рукописів.

8. Слов’янська рукописна книга: внутрішня структура та художнє оздоблення східнослов’янських кириличних рукописів.

Завдання 1. Скласти порівняльну таблицю «Художнє оздоблення рукописної книги» (за географічним та хронологічним ознаками, характером оздоблення). 

Тема 4. Передумови виникнення книгодрукування в Європі. Зародження та етапи поширення друкарства в світі.

1. Передумови виникнення книгодрукування в Європі.

2. Печатки і штампи як предтечі друкарства.

3. Метод набиття візерунків на тканині.

4. Ксилографічний метод множення текстів та ілюстрацій на папері.

5. Перші спроби створення рухомих літер.

6. Матеріально-технічний прогрес у книговиданні.

7. Прототипи друкарського процесу.

Завдання 1. Написати есе на тему «Передумови виникнення друкарства в Європі». 

Тема 5. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Німеччина, Італія, Франція.

1. Суспільно-політичні умови розвитку видавничої справи у Німеччині, Італії, Франції ХV ст.

2. Тематика та типи видань Німеччини, Італії та Франції.

3. Провідні видавництва Німеччини, Італії, Франції ХV століття.

4. Ілюстрації в друкованих книгах ХV ст.

5. Особливості шрифтового оформлення книг

6. Діяльність Альда Мануція з розвитку видавничої справи в Італії.

Завдання 1. Скласти порівняльну таблицю поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Німеччина, Італія, Франція. 

Тема 6. Поширення друкарства у Європі в ХV ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди та перші кириличні друки.

1. Провідні видавництва Англії, Іспанії, Нідерландів ХV століття.

2. Тематика та типи видань в різних країнах.

3. Ілюстрації в друкованих книгах.

4. Споживачі друкованої книги. Діяльність Етьєнів.

5. Особливості шрифтів перших книг. 

Тема 7. Становлення друкарства як мистецтва.

1. Внутрішня структура й оздоблення інкунабул.

2. Розвиток графіки латинських друкарських шрифтів.

3. Ілюстрація в ранніх друкованих книгах.

4. Внутрішня структура й оздоблення палеотипів.

5. Розвиток графіки латинських друкарських шрифтів.

6. Ілюстрація в палеотипних виданнях.

7. Східнослов’янські кириличні палеотипи.

Завдання 1. Підготувати декілька зразків видавничіх шедеврів, обгрунтувати свій вибір. 

Змістовий модуль ІІ. Книгодрукування в Європі ХVІ-ХVІІІ ст. 

Тема 8. Видавнича справа Європи у ХVІ ст.: Німеччина, Італія, Франція.

1. Видавнича справа Німеччини ХVІ ст.

2. Видавнича справа в Італії ХVІ ст.

3. Видавнича справа у Франції ХVІ ст.

4. Принципи функціонування книговидання в ХVІ ст.

4. Друкована книга як елемент технічного прогресу. 

Тема 9. Книгодрукування у ХVІ ст.: Англія, Іспанія, Нідерланди.

1. Історія появи друкарських верстатів в Англії.

2. Університетські друкарні. Жанровий і тематичний репертуар перших книг.

3. Вплив географічного та соціально-політичного фактору на розвиток видавничої справи.

4. Утворення королівської типографії.

5. Богословська та світська книга – протистояння і розвиток.

7. Просвітництво та енциклопедичні видання як популяризація книги.

8. Система розповсюдження книг у Великій Британії ХVІ ст.

9. Видавнича справа Іспанії ХVІ ст.

10. Видавнича справа в Нідерландах у ХVІ ст.

Завдання 1. Створити порівняльну характеристику розвитку книгодрукування у XV ст. у Німеччині, Франції, Великій Британії. 

Тема 10. Видавнича справа у Польщі, Чехії, Болгарії та інших слов’янських країнах

1. Особливості розвитку видавничої справи в Східній Європі: Угорщина, Польща, Румунія, Чехія. Особливості розвитку видавничої справи в Росії. Життя та діяльність Ш.Фіоля, І.Федорова, С.Дропана.

2. Обладнання. Перші друкарі та організації їх роботи. Відкриття літографії. 3. Початкові правила роботи видавців.

4. Тематичний аспект наукового книговидання.

5. Підручники релігієзнавчої тематики.

6. Література з прикладних і гуманітарних наук.

7. Службові та офіційні видання.

Завдання 1. Написати есе про тематику наукових та навчальних видань Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщини, Росії.

Завдання 2. Скласти порівняльну таблицю видавничої справи у Східній Європі. 

Тема 11. Конструювання й оздоблення друкованої книги. Шрифти.

1. Конструкція та оздоблення палітурок друкованої книги.

2. Створення блокових книг.

3. Екслібрис, суперекслібріс, книговидавнича марка.

4. Типи шрифтів і їх винахідники.

Завдання 1. Підгтувати доповідь про відомого майстра шрифтового мистецтва або екслібрису.

Завдання 2. Підібрати декілька прикладів екслібрисів, що належали відомим людям. Обгрунтувати та проаналізувати свій вибір.

Завдання 3. Зробити порівняльну характеристику світових та українських майстрів шрифтового мистецтва та екслібрису 

Тема 12. Тенденції розвитку книгодрукування у ХVІІ ст.

1. Історичні та соціально-політичні умови формування та розвитку книгодрукування у ХVІІ ст.

2. Принципи функціонування книговидання в ХVІІ ст.

3. Книгодрукування в Німеччині, Франції, Англії та інших країнах.

4. Система книгорозповсюдження в різних країнах у ХVІІ ст.

5. Провідні осередки книговидання у ХVІІ.

6. Географічний фактор формування видавничої політики.

7. Тематика книжкового сектору різних країн.

8. Способи книгорозповсюдження і просування книги у ХVІІ ст.

Завдання 1. Зробити порівняльну таблицю проблемно-тематичного спрямування видавничої справи у різних країнах. 

Тема 13. Видавнича справа у США та Канаді у ХVІІ - ХVІІІ ст.

1.Книгодрукуваня Америки.

2. Перша друкарня.

3. Основні центри друкарства Філадельфія, Нью Йорк, Бостон.

4. Видавнича діяльність Бенжаміна Франкліна.

5. Механізація друкарського процесу. Види друку.

6. Видавнича справи у Канаді.

Завдання 1. Зробити порівняльну таблицю вибавничої справи США та Канади за хронологічними та проблемно-тематичними ознаками. 

Тема 14. Принципи книговидання та книгорозповсюдження у ХVІІІ ст.

1. Особливості розвитку видавничої справи в Західній Європі: Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, тощо.

2. Особливості розвитку видавничої справи в Східній Європі: Угорщина, Польща, Румунія, Чехія.

3. Особливості розвитку видавничої справи в Росії.

4. Суспільно-політичні умови розвитку книговидання Німеччини.

5. Провідні видавництва Німеччини: Бреткопфа, Унтера, Георга Гешена. Просвітницький характер видавництв.

6. Вплив національно-визвольного демократичного руху в Італії на розвиток книговидання.

7. Регламентування видавничої справи ордонансами та едиктами. Цензурний кодекс Людовіка ХV.

Завданян 1. Комплексне завдання «За що спалювали книги в давнину?». Підберіть з наукової літератури або Інтернет-мережі (на світовому чи українському матеріалі) приклади спалення книг у давнину та прокоментувати такі приклади.

Завдання 2. Скласти календар книжкової ярмарки (країна за вибором).

Базове завдання до курсу. На основі засвоєно матеріалу курсу написати есе за темою «Звідки й купи прямуєш, Книго?».

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, дискусія, виконання тестових завдань, мультимедійні презентації, робота в мережі Інтернет, написання есе за темами курсу, захист творчих робіт. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінювання активності і знань студентів під час практичних занять, поточне тестування за кожний модуль (змістовий модуль), оцінювання захисту-презентації творчих завдань, знання основних термінів, бліц-опитування тощо.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

Змістовий модуль І. Зародження і розвиток книгодрукування 

1. Передумови виникнення письма і алфавіту в кожного народу.

2. Соціальна, інформаційна та пізнавальна функція перших рукописних текстів.

3. Первинні матеріали, на яких творилися тексти (камінь, глина, піраміди, деревяні дощечки, бамбуклві пластини, шовк, папірус).

4. Виникнення письма й алфавіту як предтеча книгописання.

5. Первинний ―книжковий‖ матеріал.

6. Форми книги.

7. Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та Європі.

8. Глиняні книги Ассирії. Єгипет.

9. Форми китайської рукописної книги.

10. Рукописні книги: Греція і Рим. Книга в долях Горація та Овідія.

11. Роль рукописної книги в суспільному поступі. Причини поширення рукописання. Становлення книгозбірень.

12. Особливості зародження книгодрукування в європейських країнах

13. Матеріально-технічний прогрес у книговиданні

14. Прототипи друкарського процесу

15. Книгодрукування в Німеччині ХV ст.

16. Книгодрукування у Великій Британії ХV ст.

17. Книгодрукування у Франції ХV ст.

18. Становлення книгодрукування як мистецтва

19. Біографія і діяльність Й.Гуттенберга

20. Книговидання ХVІ ст. 

Змістовий модуль ІІ. Книгодрукування в Європі ХVІ-ХVІІІст. 

21. Видавнича справа Німеччини ХVІІ ст.

22. Принципи функціонування книговидання в ХVІІІ ст.

23. Книговидання ХVІ ст.

24. Видавнича справа Німеччини ХVІІ ст.

25. Провідні осередки друкарства в Європі ХVІІІ ст.

26. Принципи функціонування книговидання в ХVІІІ ст.

27. Стереотипи як масовість книги

28. Організація процесу книговидання в ХХ ст.

29. Книговидання ХVІ ст.

30. Видавнича справа Англії ХVІІ ст.

31. Принципи функціонування книговидання в ХVІІІ ст.

32. Провідні осередки друкарства

33. Процеси демократизації книги.

34. Книговидання ХVІ ст.

35. Видавнича справа Італії ХVІІ ст.

36. Принципи функціонування книговидання в ХVІІІ ст.

37. Охарактеризувати провідні осередки друкарства у світі. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Баренбаум И. История книги. – М.: Книга, 1984. – 246 с.

2. Баренбаум И. Издательское дело и книговедение Франции. – М., 1974.

3. Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

4. История книги / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. – М.: Светотон, 2001. – С. 5-36.

5. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (Перевидання 2007 р.) 

Допоміжна 

6. Книга. Энциклопедия. – М.: БРЭ, 1999. – 800 с.

7. Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / Пер. с польського О. Медведевой, В. Мочаловой, Р. Смирновой. – М.: Книга, 1991. – 320 с.

8. Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с.

9. Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. – С. 22-27.

10. Функе Ф. Книговедение: исторический обзор книжного дела / Пер. с нем Б. Боссарта. Под ред, со вступ статьей Е. Немировского. – М.: Высшая школа, 1982. – 294 с.

11. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. ― М.: Юристъ, 1998 ― 536 c.

12. Биковський Л. У службі українській книжці / Упорядники Л. Винар, Я. Ісаєвич. – Львів-Нью-Йорк, 1997. – 326 с.

13. Булгаков Ф.И. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства : Т. 1 : С истории изобретения книгопечатания по XVIII век включительно / Ф. И. Булгаков. - СПб. : А. С. Суворин, ценз. 1889. - VIII, 365 с., ил.

14. Владимиров В. Всеобщая история книги. – М.: Книга, 1988. – 388 с.

15. Грінченко Б. Про книги: як їх вигадано друкувати. — K., 1908.— 48 C.

16. Животко А. Історія української преси / Упорядк., передм. і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука. 2000. - 368 с.

17. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. - Львів: Центр Європи, 2000. - 222 с.

18. История книги / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. – М.: Светотон, 2001. – С. 5-36. (Гл. 1. «Книга как предмет исторического изучения»; гл. 2 «Методы изучения истории книги»; гл. 3. «Источниковедение истории книги»; гл. 4 «Историография истории книги»).

19. Капр Альберт. Иоганн Гутенберг. Личность в истории. - С.П.: Вита нова. 2011. – 578с.

20. Любинский В. С. На заре книгопечатания. — М., 2006. — 168 с.

21. Мэн Джон. Иоганн Гутенберг. - М.:Эксмо, 2012. – 304 с.

22. Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с

23. Тимошик М. Першодруки (інкунабули) // Українська мова. Енциклопедія. - Вид. 2-ге. – К.: УРЕ, 2004. – С. 473. (1)

24. Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. - С. 22-27.

25. Український Інститут книгознавства // Українська енциклопедія. – У 10 т. - Т.9. – С. 3433.

Інформаційні ресурси 

Книжкові ярмарки

http://antipedagogika.com/knizhnaya-yarmarka-2014/

http://bit.ua/2014/03/6-myrovyh-knyzhnyh-yarmarok-v-2014-hodu/

http://www.pro-books.ru/bookfairs2014

http://bit.ua/2014/03/6-myrovyh-knyzhnyh-yarmarok-v-2014-hodu

http://www.buchmesse.de/de/ 

Електронні бібліотеки

http://www.librportal.org.ua/

http://elib.nplu.org/collection.html?id=56&page=4

http://elib.nplu.org/collection.html?id=56&page=4

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

1. Поточне оцінювання: здійснюється на практичних заняттях або на консультаціях (при відпрацюванні пропущених занять чи при бажанні підвищити попереднє оцінювання).

Максимальний бал – 5.

Ставиться за виконання кожного виду домашнього завдання (аналітичні і творчі завдання) – від 0 до 5 б. 

5 б. ставиться, коли студент повністю виконав завдання, виявивши високий рівень засвоєння теоретичного матеріалу, логічно і послідовно викладає його, пов'язуючи з вивченим раніше, бачить міжпредметні зв'язки, наводить приклади і коментує їх, виявляє основні тенденції історії української видавничої справи. Обов'язковим є знайомство з додатковою літературою, опрацювання її і використання при виконанні завдання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

4,5 б. одержує студент, який повністю виконав завдання, виявивши достатній рівень засвоєння теоретичного матеріалу, вільно викладає його. Наводить приклади. Але в нього є незначні проблеми з усвідомленням системних зв'язків, коментарем історії української видавничої справи. Не завжди дотримується логіки викладу, хоч вільно орієнтується в хронології видавничих процесів, але інколи припускається одиничних помилок чи неточностей. 

4 б. ставиться студенту, який повністю виконав завдання, виявивши задовільний рівень засвоєння теоретичного матеріалу, відтворює вивчене не завжди логічно і послідовно, виникають труднощі при необхідності навести приклад. Але він може коментувати найважливіші видавничі тенденція і різні ситуації історії української видавничої справи. 

3б. одержує студент, який частково виконав завдання, виявивши задовільний рівень засвоєння теоретичного матеріалу, невпевнено захищає власну роботу, не завжди вправно ілюструючи її; помічає лише деякі тенденції історії української видавничої справи, намагається їх коментувати.

2 б. ставиться студентові, який частково і з незначними помилками виконав завдання, виявивши задовільний рівень засвоєння теоретичного матеріалу, не може відповісти на більшість питань при захисті власної роботи. 

1 б. одержує студент, який частково та із значними помилками виконав завдання, виявивши задовільний рівень засвоєння теоретичного матеріалу, але не зміг захистити свою роботу, плутається в основних поняттях курсу, погано орієнтується в тенденціях історії української видавничої справи. 

2. Контрольне оцінювання

З «Історії світової видавничої справи» студент виконує письмові комплексні контрольні роботи за перший і другий змістові модулі. 

Модульна контрольна робота – носить комплексний характер: І рівень – тест, ІІ рівень – термінологічний мінімум; ІІІ – рівень інтерпретації.

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати двох академічних годин.

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків модульної оцінки:

- максимальна кількість балів – 12 (МК2 – 13);

- максимальна кількість балів за кожен рівень – 3; 4; 5 (МК2 – 4;4;5).

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установлених правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій.

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій. 

Підсумковий контроль з курсу

З дисципліни «Історія світової видавничої справи» передбачена така форма семестрового контролю, як усний екзамен. Максимальний бал – 40.

Оцінка

ECTS

Кількість балів

Критерії оцінювання

1

2

3

A

35–40 б.

Теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом, усі передбачені навчальною програмою завдання виконані, якість їх виконання близька до максимальної.

Студент має системні, повні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях.

Уміє самостійно аналізувати та застосовувати основні положення теорії при вирішенні нестандартних завдань, робити правильні висновки, приймати рішення.

Має сформовані міцні практичні навички. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно добирати та користуватися джерелами інформації.

В

30–34 б.

Теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, необхідні практичні навички роботи з засвоєним матеріалом сформовані майже повністю, усі передбачені навчальною програмою завдання виконані, якісь більшості з них близька до максимальної.

Студент добре опанував вивчений матеріал, застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, самостійно використовує традиційні докази із правильною аргументацією.

Студент уміє дати ґрунтовну відповідь на поставлене запитання. Володіє понятійним апаратом. Допускає незначні неточності чи не грубі фактичні помилки.

С

 25–29 б.

Теоретичний зміст курсу засвоєний майже повністю. Необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані недостатньо.

Усі передбачені навчальною програмою завдання виконані, якісь жодного з них не оцінена мінімальним балом. Деякі завдання виконані з помилками, окремими незначними недоліками.

Знання студента є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність.

Відповіді на питання логічні, аргументовані, хоч і мають неточності. Вільне усуває помилки й відповідає на зауваження.

Для вирішення нестандартних завдань уміє самостійно аналізувати та застосовувати основні положення теорії із несуттєвими неточностями та робить правильні висновки.

D

20 – 24 б.

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково. Необхідні практичні навички роботи з засвоєним матеріалом сформовані в основному. Більшість робіт, передбачених програмою, виконано, але деякі з них мають недоліки, фактичні та змістовні помилки.

Студент у цілому правильно відтворює навчальний матеріал, знає основні теорії й факти, уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок,

Уміє робити окремі висновки, частково контролює власні навчальні дії.

E

15 – 19 б.

Теоретичний зміст курсу засвоєний поверхово (посередньо), частково. Деякі практичні навички роботи не сформовані. Більшість робіт, передбачених програмою, виконано, але якість виконання деяких із них оцінена мінімальним балом.

Студент виявляє поверхові знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь недостатньо осмислена.

Уміє застосовувати знання для виконання завдань за зразком. Зазнає труднощів у використанні теоретичного матеріалу при вирішенні нестандартних завдань.

FX

10–14 б.

Теоретичний зміст курсу засвоєний лише фрагментарно. Необхідні практичні навички не сформовані.

Більшість передбачених програмою навчальних завдань не виконано або якість їх виконання близька до мінімальної.

За додаткової самостійної роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання завдань.

F

0–9 б.

Теоретичний зміст курсу не засвоєний. Необхідні практичні навички роботи не сформовані. Необхідні завдання не виконані або мають грубі помилки.

Необхідна подальша значна робота (у тому числі й повторне вивчення курсу).


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!