Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3964 Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи з курсу Менеджмент, за вимогами КМСОНП, ЧНУ ім. Федьковича

Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи з курсу Менеджмент, за вимогами КМСОНП, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

 Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи з курсу Менеджмент, за вимогами КМСОНП

 

Чернівці 2013

ЗМІСТ

1. Загальні положення... 4

2. Вибір теми та об'єкта дослідження... 5

3. Первинне опрацювання літературних джерел і складання
плану роботи
... 5

4. Підбір і опрацювання літературних джерел..6

5. Збирання і опрацювання фактичного матеріалу..6

6. Написання основного тексту курсової роботи...7

7. Оформлення курсової роботи...9

8. Захист курсової роботи......13

9. Критерії оцінювання курсової роботи....13

10. Список використаних джерел.....16

11. Додатки.....21 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота виконується з актуальних проблем сучасного менеджменту на основі глибокого вивчення чинного законодавства України з питань менеджменту підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом з власних досліджень. Курсова робота виконується для розвитку та поглиблення знань та вмінь з базових нормативних управлінських дисциплін та наукових робіт, які було виконано на рівні базового рівня підготовки.

Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір теми та об'єкта дослідження.

2. Опрацювання літературних джерел і складання плану.

3. Збирання і обробка фактичного матеріалу.

4. Написання тексту, оформлення курсової роботи.

5. Захист курсової роботи.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який проводить індивідуальне консультування студента, допомагає скласти план курсової роботи.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент має усвідомити основні вимоги, які висуваються до курсової роботи з менеджменту. Ці вимоги стосуються, насамперед, самостійності і своєчасності виконання, науково-теоретичного рівня проведеного дослідження, її змісту, форми викладу матеріалу й оформлення. Виконана робота повинна відповідати таким вимогам:

 • бути самостійним завершеним дослідженням;

 • містити глибокий системний аналіз проблеми, яка вивчається;

 • містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності, яка вивчається на

  досліджуваному об'єкті;

 • мати належне оформлення;

 • бути виконаною і зданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсова робота з менеджменту виконується тільки на фактичному матеріалі, аналізі планових, звітних і статистичних даних реально діючої організації.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам самостійності виконання, змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану і не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми у реальній організації, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. 

2. ВИБІР ТЕМИ ТА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, відповідно до рекомендованої тематики. Тема, обрана для курсової роботи, є напрямом подальшого наукового дослідження до дипломної/магістерської роботи. Тематика курсових робіт наведена у додатку А.

Разом з вибором теми визначається підприємство, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинна бути організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна відповідати можливості проведення повноцінного дослідження обраної проблеми. 

3. ПЕРВИННЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за погодженням з науковим керівником. Відповідно до визначеної теми студент самостійно (або за рекомендацією керівника) добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін), відповідні нормативні документи і складає проект плану, який погоджує з науковим керівником.

Структура курсової роботи з менеджменту складається з таких частин, які слід включити до плану роботи:

Вступ.

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи досліджуваної проблеми.

Розділ 2. Аналіз досліджуваної проблеми за матеріалами конкретного підприємства.

Розділ 3. Напрями вдосконалення предмету дослідження.

Висновки та пропозиції.  

Список використаної літератури.

Додатки. 

4. ПІДБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Підбір літератури і складання бібліографії рекомендується починати з вивчення офіційних матеріалів, господарського законодавства і постанов уряду, інших нормативних матеріалів з даної проблеми і лише потім зайнятися опрацюванням монографій, підручників, брошур і статей, опублікованих у періодичній пресі або у мережі Інтернет. З цією метою необхідно використовувати книжкові і журнальні літописи, тематичну бібліографію, а також тематичні плани останнього року видання. В останніх номерах журналів щорічно публікується перелік статей, надрукованих за минулий рік.

Після того, як глибоко і всебічно вивчена вся доступна література з теми дослідження, треба зібрати і опрацювати необхідні фактичні дані. 

5. ЗБИРАННЯ І ОПРАЦЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Курсова робота виконується тільки на фактичному матеріалі та діяльності конкретної організації.

Письмове клопотання до керівника організації з проханням надати необхідні для виконання курсової роботи матеріали студент отримує на кафедрі (додаток В).

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань та спеціальних обстежень та ін.

Зібраний фактичний і статистичний матеріал можна звести в таблиці або спробувати скласти графіки, що ілюструють визначені зв’язки і закономірності. Варто подбати про те, щоб підібраний матеріал піддавався економічному аналізу і міг слугувати як ілюстрація і підтвердження теоретичних положень. Кожну таблицю або рисунок повинен супроводжувати аналіз, коментар. Текст слід ілюструвати реальними документами (до додатків), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем. Усі вони повинні мати назву, порядковий номер і мати посилання на використане джерело. 

6. НАПИСАННЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При написанні роботи для забезпечення єдності варто звернути увагу на збереження логічного зв'язку між питаннями і всією темою в цілому, пропорційність складових частин.        

Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент розподіляє по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлено планом курсової роботи. Загальний обсяг роботи складає 45-50 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату А4, включаючи бібліографію. В загальний обсяг не входять додатки.

У вступі слід звернути увагу на наступних позиціях:

а) Обґрунтування актуальності і практичного значення теми - стан економіки, особливості галузі, проблеми та складності на сучасному етапі ...."що і зумовило вибір теми".

б) Формулювання мети та завдань до вирішення в роботі (спираючись на план).

в) Представлення об'єкту і предмету дослідження.

г) Зазначення інформаційних джерел дослідження: "Інформаційною базою слугували законодавчі та нормативні акти, вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси, електронні джерела Інтернет та фактичні дані з діяльності... (об’єкт)”.

д) Зазначення використаних методів дослідження: "Збір інформації проведено з використанням спостереження, опитування -інтерв'ю, анкетування; аналіз документів, експеримент... Отримана інформація опрацьована за допомогою... (із застосуванням...) ...узагальнення, групування, монографічного методу, розрахунку показників динаміки, середніх величин, структури, моделювання, статистичних методів, кореляційного аналізу. Результати наведено у формі... таблиць, схем, графіків, картосхем, діаграм..."                         

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи досліджуваної проблеми - 10-12 стор.

Розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням тільки літературних джерел, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела.

Теоретичне обґрунтування, суть (визначення), значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи - викладаються просто і стисло. Бажано ілюструвати графічними матеріалами — схемами, графіками, діаграмами тощо.

Розділ 2. Аналіз досліджуваної проблеми за матеріалами конкретного підприємства (1215 стор.) повинен містити опис, характеристику сучасного стану проблеми, яка вивчається на об'єкті, ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і залученням всіх теоретичних знань, певного методологічного інструментарію.

Кожен абзац починається з того, як повинно бути (теоретично), але всі приклади - тільки з описуваного підприємства - як є зараз, сучасний стан. Оскільки реальність суттєво відрізняється від теорії, і не в кращий бік, то результатом буде критичний аналіз.

По можливості текст слід ілюструвати справжніми документами (до додатку), які обов'язково супроводжувати посиланням і стислим коментарем.

Всі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватись висновками, які дозволяють з'ясувати сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості і тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Розділ 3. Напрями вдосконалення предмету дослідження – (10-12 стор.) повинен включати пропозиції з вдосконалення діяльності організації у відповідності до напрямку дослідження: кожна з детальним обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у розділі 2, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Система заходів повинна логічно випливати з теоретичної та аналітичної частин і бути спрямованою на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта.

Висновки та пропозиції – 5-7 стор.

Підбивається короткий підсумок проведеного дослідження:
стисло - на 2 стор. - узагальнені висновки з розділів 1—2, далі — тезово – перелік пропозицій, які було детально обґрунтовано у р.3.

Список використаних джерел (абетковий порядок, законодавчі та нормативні акти, електронні джерела).

Додатки (не входять до нумерації сторінок). 

7. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ     

7.1. Основна частина

Матеріали курсової роботи розміщують у такій послідовності:

 • титульна сторінка;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на останній сторінці тексту (після "висновків і пропозицій" - дата і підпис).

Титульна сторінка містить найменування ВНЗ, кафедри, прізвище, ім'я та по батькові та інші відомості про автора; тему курсової роботи з посиланням на об'єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік /див. додаток Д/.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок всіх питань роботи. Зміст має включати всі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman).

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку - не менш за 20 мм., з правого - не менш за 10 мм.,зверху - не менш за 20 мм., знизу - не менш за 20 мм.

Текст основної частини роботи поділяється на питання згідно із планом, затвердженим у завданні на виконання курсової роботи.

Заголовки структурних частин курсової роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.

7.2Нумерація. Нумерацію сторінок, питань, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без будь-якого знака №.  

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи.

7.3. Ілюстрації. Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора - і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках курсової роботи їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "РИС" і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2. (другий рисунок, першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

7.4. Таблиці, формули, посилання. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах питання. У правому верхньому куті розмішують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера, параграфа, порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3. (третя таблиця, другого розділу), поряд вказується назва таблиці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

У випадку перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3.". "Закінчення табл. 2.3.".

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.                                      

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули в питанні, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього питання).

7.5. Додатки. Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття курсової роботи:

 • реальні документи підприємства;

 • рекламні матеріали;

 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання курсової роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру.          

Додатки оформляються як продовження курсової роботи і розміщуються у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток _ " і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А. 

8. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана та належним чином оформлена курсова робота реєструється на кафедрі і передається на перевірку (ці дії фіксуються у спеціальному журналі та на титульній сторінці роботи – реєстраційний номер, дата та підпис лаборанта кафедри). Термін перевірки своєчасно зданої роботи – 7 днів.

Перевіривши курсову роботу, викладач пише рецензію і допускає (чи не допускає) роботу до захисту. Рецензія містить висновок: „Робота в цілому відповідає вимогам і допускається до захисту за умови усунення зазначених недоліків” або „Робота за змістом та оформленням не відповідає вимогам і потребує доопрацювання”.

У випадку недотримання вимог до змісту та оформлення курсова робота повертається студенту на доопрацювання з відповідним фіксуванням у журналі реєстрації. Студент повинен переробити роботу, враховуючи зауваження рецензента, і здати її на повторне рецензування (з першою рецензією і збереженою титульною сторінкою з реєстраційними реквізитами).

Курсова робота, допущена рецензентом до захисту, захищається згідно з графіком навчального процесу.

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Бали, набрані за результатами написання і захисту курсової роботи

№ з/п

Розділи

Максимальний бал

1

Дотримання організаційних вимог подання роботи

5

2

Правильність оформлення курсової роботи

20

3

Змістовність курсової роботи

35

4

Науково-практична значущість курсової роботи

30

5

Захист курсової роботи

10

Всього

100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності: 

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті із журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші        матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок).   

ж) іншомовні джерела;      

з) електронні джерела.   

Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Система управління сучасним підприємством.

 2. Вплив зовнішнього середовища на діяльність організації.

 3. Процес управління на підприємстві та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі розвитку економіки.

 4. Проектування організаційних структур управління в сучасних умовах.

 5. Оптимізація організаційної структури управління підприємством в умовах ринку.

 6. Основні етапи та методи реорганізації підприємства.

 7. Управління комунікаційною діяльністю підприємства.

 8. Раціональний розподіл функцій в апараті управління.

 9. Необхідність контролю та основні принципи його ефективного здійснення.

 10. Ефективність управлінського контролю в діяльності підприємства.

 11. Антикризове управління підприємством: теорія та практика.

 12. Модель управління підприємством у стані кризи.

 13. Особливості менеджменту підприємства у кризових ситуаціях.

 14. Система прийняття управлінських рішень в умовах кризи.

 15. Модель діагностики кризових ситуацій та банкрутства підприємства.

 16. Розробка плану заходів щодо виведення підприємства зі стану кризи.

 17. Підвищення ефективності управління підприємством в умовах ризику.

 18. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах.

 19. Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінки.

 20. Аналіз внутрішнього середовища та конкурентні можливості підприємства.

 21. Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності.

 22. Ефективність управління підприємством.

 23. Підвищення ефективності управлінських рішень на підприємстві.

 24. Вплив мотивації на ефективність менеджменту підприємства.

 25. Діагностика проблем в управлінні підприємством.

 26. Діагностика внутрішнього середовища підприємства.

 27. Діагностика потенціалу підприємства в системі стратегічного управління.

 28. Оцінка рівня професіоналізму персоналу.

 29. Дослідження особистісних та ділових характеристик менеджерів.

 30. Система бізнес-планування інновацій на ринку товарів і послуг.

 31. Розробка інноваційної політики підприємств.

 32. Управління інноваційною діяльністю підприємства як цілісного

  комплексу.

 33. Інноваційний клімат і потенціал підприємства.

 34. Оцінка ефективності нововведень.

 35. Розробка конкурентної стратегії підприємства.

 36.  Стратегічне управління підприємством в умовах трансформації

  економіки України.        

 37. Організація стратегічного планування на підприємстві.

 38. Управління конкурентоспроможністю стратегічного потенціалу підприємства.

 39. Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління підприємством.

 40. Лідерство та стиль менеджменту як сфера стратегічних змін на підприємстві.

 41. Визначення сильних сторін і оцінка ресурсного потенціалу підприємства.

 42. Управлінське консультування як один із ключових напрямків сучасного менеджменту і бізнес-відносин.

 43. Формування стратегії розвитку консультаційної фірми.

 44. Вдосконалення організаційного механізму управління акціонерним товариством.

 45. Теоретичні та методологічні основи корпоративного управління.

 46. Оцінка якості та базові принципи організації інформаційного забезпечення АРМ менеджера на підприємстві.

 47. Методи та засоби комплексної оцінки проблем автоматизованої підготовки та прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 48. Управління електронним документообігом.

 49. Підходи до проектування АРМ менеджера як елемента інформаційної системи управління підприємством.

 50. Раціоналізація структури управління підприємством на основі АРМ.

 51. Формування сучасної системи управління персоналом організації в умовах ринкових відносин.

 52. Ефективність управління персоналом в організації та методика її оцінки.

 53. Основні напрями перебудови роботи кадрових служб у сучасних умовах.

 54. Методи підбору і підготовки менеджерів персоналу: можливості і фактори практичної реалізації.

 55. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової політики.

 56. Система ділової оцінки управлінського персоналу.

 57. Атестація персоналу та методика її проведення на підприємстві.

 58. Проблеми формування ефективної системи оплати праці в організації.

 59. Сучасні системи матеріального стимулювання праці персоналу.

 60. Управління персоналом в умовах кризової ситуації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!