Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3963 Перелік тем до самостійної роботи, Історія та теорія господарства, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Перелік тем до самостійної роботи, Історія та теорія господарства, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

3-й варіант самостійної роботи

Перелік тем

(складається з двох частин. Обирається тільки одна тема з першої чи другої частини)

ПЕРША ЧАСТИНА

Тема 1. Принципи пізнання історико-економічних процесів та явищ: Й. Шумпетер про економічний аналіз та місце в ньому економічної історії.

Література (першоджерела):

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М., 1992.

Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3 т. – СПб: Эконом. школа, 2001.

Тема 2. Сутність та значення наукових революцій у розвитку Східної та Західної цивілізацій. Томас Кун про наукові революції.

Література (першоджерела):

Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: АСТ, 2001.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 50).

Тема 3. Інституціалізація суспільних відносин в Месопотамії (ХІ – І тис. до н.е.) Закони Хаммурапі.

Література (першоджерела):

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – У 2-х т. – Т. 1. – К.: ІнЮре, 1998.

Літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни “Історія економіки та економічної думки” (стор. 65).

Тема 4. Східна цивілізація: господарство Давньої Індії. Артхашастра.

Рекомендована література:

Артхашастра или Наука политики. – М.: Изд-во АН СССР, 1959.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 65).

Тема 5. Розвиток господарства і формування відносин власності у Давній Греції. Закони Солона.

Література (першоджерела):

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – У 2-х т. – Т. 1. – К.: ІнЮре, 1998.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 74).

Тема 6. Економічні ідеї грецьких античних мислителів: Аристотель „Політика”.

Література (першоджерела)

Аристотель Политика. – М., 2002

Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1975, 1978, 1981, 1983.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 74).

Тема 7. Модель ідеального державного устрою та господарська система Давньої Греції: Платон „Політейя” (або „Держава”).

Література (першоджерела):

Платон. Держава: Пер. з давнього. – К.: Основи, 2000.

Платон. Собрание сочинений: В 4т.: Пер. с древнегр. – М.: Мысль, 1990.

Платон. Сочинения: В 3 т. – М., 1968, 1970, 1972.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 74).

Тема 8. Аграрна сфера Давнього Риму у поглядах М. Катона, М. Варрона, Ю. Колумелли.

Література (першоджерела):

Варрон. Сельское хозяйство: Пер. с латын. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.

Катон М.П. Земледелие. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве. – М.: Гос. изд-во с-х. лит., 1957.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 74).

Тема 9. Феодальна система господарства Київської Русі. Руська правда”.

Рекомендована література:

Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 1989. – Т. VІІ.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 84).

Тема 10. Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізму в середньовічній Європі.

Література (першоджерела):

Мен Т. Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства // Меркантилизм / Под ред. И.С. Плотникова. – Л. Соцэкгиз, 1935. – С. 153-184.

Кейнс Дж. М. Заметки о меркантилизме, законах против ростовщичества, деньгах, оплаченных марочным сбором, и теориях недопотребления. В кн.: Кейнс Дж. М. Избранные произведения / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 97).

Тема 11. Антимеркантилізм та початок класичної політичної економії: В. Петті „Трактат про податки і збори”.

Література (першоджерела):

Петти У. Экономические и статистические работы. – М., 1970.

Петти У. Трактат о налогах и сборах. Слово мудрым. Разное о деньгах. – М.: Ось-89, 1997

Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. Классика экономической мысли: Сочинения. – М., 2000.

Петти В. Трактат о налогах и сборах // Антология экономической классики. – Т. 1. – М., 1991.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 97).

Тема 12. Фізіократизм як передвісник економічного лібералізму: Фр. Кене „Економічна таблиця”

Література (першоджерела):

Кантильон Р., Кенэ Ф., Смит А., Сей Ж.Б., Риккардо Д., Сисмонди С., Мальтус Т.Р. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло и Анн Мари Дре / Пер. с франц. – Урал LTD , 1999.

Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – М., 1960.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 97).

Тема 13. Класична політична економія: Давід Рікардо „Принципи політичної економії та оподаткування”.

Література (першоджерела):

Кантильон Р., Кенэ Ф., Смит А., Сей Ж.Б., Риккардо Д., Сисмонди С., Мальтус Т.Р. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло и Анн Мари Дре / Пер. с франц. – Урал LTD , 1999.

Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. Классика экономической мысли: Сочинения. – М., 2000.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология экономической классики. – Т. 1. – М., 1991.

Рикардо Д. Соч. – Т. 1, 2. – М., 1955.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 115).

Тема 14. Підприємництво як характерна ознака господарювання в ринковій економіці. Ж.Б.Сей про підприємництво.

Література (першоджерела):

Кантильон Р., Кенэ Ф., Смит А., Сей Ж.Б., Риккардо Д., Сисмонди С., Мальтус Т.Р. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон, Антуан Казорла, Кристин Долло и Анн Мари Дре / Пер. с франц. – Урал LTD , 1999.

Сэй Ж.-Б., Бастиа Ф. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй; Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ф. Бастиа. – М., 2000.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 115).

Тема 15. Формування елементів ринкового господарства в Україні (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.). Ідеї лібералізму В. Каразіна, М. Балудянського, Т. Степанова, І.Вернадського.

Літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни “Історія економіки та економічної думки” (стор. 124).

Тема 16. Економічна думка „старої” німецької історичної школи та її внесок у розвиток німецького суспільства у ХІХ ст.

Література (першоджерела):

Лист Ф. Национальная система политической экономии. – СПб., 1891.

Лист Ф. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон и др.– Урал LTD , 1999.

Рошер В. Наука о народном хозяйстве. – М., 1994.

Гильдебранд Б. Историческое обозрение политико-экономических систем. – СПб., 1861.

Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. – СПб., 1860.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 115).

Тема 17.Марксистське економічне вчення: соціально-економічні умови виникнення та аналіз „Капіталу” К. Маркса.

Література (першоджерела):

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

Каутский К. Экономическое учение Карла Маркса. – М., 1956.

Маркс К. Капітал. – Т. 1 – 4 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. 2-ге вид. – К.: Держ. вид-во політ. Літ. УРСР, 1963. – Т. 23 – 26.

Маркс К. Критика Готської програми // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. 2-ге вид. – К.: Держ. вид-во політ. Літ. УРСР, 1963. – Т. 19.

Тема 18. Неокласична мікроекономіка кембриджської та американської шкіл та їх внесок у соціально-економічний розвиток Західної цивілізації (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Література (першоджерела):

Кларк Дж. Б. Распределение богатства. – М., 1992, 2000.

Маршалл А. Принципы экономической науки: В 2 т. – М., 1983, 1984.

Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М., 1993.

Маршалл А. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон и др.– Урал LTD , 1999.

Пигу А. Экономическая теория благосостояния: В 2 т. – М.: Прогресс, 1985.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 136).

Тема 19. Розвиток господарства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Економічні ідеї М. Туган-Барановського.

Література (першоджерела):

Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. – Киев: Наук. Думка. 2004.

Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. – М.,1989.

Інша література

Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України. – К., 2004.

Українська економічна думка. Хрестоматія. / Упорядк. наук. ред. Злупко С.М. - Львів, 1998.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 149).

Тема 20. Розвиток господарства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Економічні ідеї Є.Є Слуцького.

Література:

Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України. – К., 2004.

Українська економічна думка. Хрестоматія. / Упорядк. наук. ред. Злупко С.М. - Львів, 1998.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 149).

Тема 21. Розвиток системи світового господарства у першій половині ХХ ст. та економічна місія кейнсіанства.

Література (першоджерела):

Кейнс Дж. М. Избранные произведения. – М., 1993.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1978, 1993,1999.

Кейнс Дж. М. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон и др.– Урал LTD , 1999.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 168).

Тема 22. Розвиток світового господарства та кейнсіансько-неокласичний синтез в макроекономічній теорії (др. пол. ХХ ст.)

Література (першоджерела):

Классики кейнсианства (Р. Харрод. Э. Хансен). В 2 т. – М., 1997.

Самуэльсон П. Экономика / Пер. с англ. В 2-х т. – М.: Алгон, 1992.

Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. – М.: Алфавит, 1993.

Самюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.

Тема 23. Розвиток світового господарства та неокейнсіанства в економічній думці (др. пол. ХХ ст.).

Література (першоджерела):

Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.

Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.

Тема 24. Розвиток неокласичних ідей у ХХ ст. та їх пояснення соціально-економічного розвитку ринкових суспільств Західної цивілізації.

Література (першоджерела):

Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции, - М., 1986.

Чемберлин Э. Теория монопольной конкуренции. – М.; Л., 1959.

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: переориентация теории стоимости.– М., 1996.

Тема 25. Розвиток інституціональних ідей у ХХ ст. та їх пояснення соціально-економічного розвитку ринкових суспільств Західної цивілізації.

Література (першоджерела):

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М., 1982, 1992.

Шумпетер Й. А. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон и др.– Урал LTD , 1999.

Шумпетер Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. – М., 1995.

Тема 26. Розвиток неоконсервативних ідей у ХХ ст. та їх пояснення соціально-економічного розвитку ринкових суспільств Західної цивілізації.

Література (першоджерела):

Фридмен М. Если бы деньги заговорили…: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998.

Фридмен М. Количественная теория денег. – М.: Эльф-пресс, 1996.

Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. – 1994. – Т.2. – Вып. 4.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 167).

Тема 27. Розвиток інституціональних ідей у ХХ ст. та їх пояснення соціально-економічного розвитку ринкових суспільств Західної цивілізації.

Література (першоджерела):

Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. – М., 1979.

Гелбрейт Дж. К. – В кн.: 25 ключевых книг по экономике. / Сост.: Ален Бейтон и др.– Урал LTD , 1999.

Гелбрейт Дж. К., Меньшиков С. М. Капитализм, социализм, сосуществование. – М., 1988.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. – М., СПб., 2004.

Іншу літературу див. у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки” (стор. 167).

Тема 28. Економічні права власності в ринкових суспільствах Західної цивілізації.

Література (першоджерела):

Коуз Р. Природа фірми. – К., 2000.

Коуз Р. Природа фирмы. В кн.: Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1995.

Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993.

Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и «отношенческая» контрактация. – СПб., 1996.

Методичні поради для виконання робіт за темами 1-ї частини

Одним із різновидів самостійної роботи в опануванні дисципліни „Історія економіки та економічної думки” є поглиблене дослідження проблематики розвитку господарства та економічної думки окремих цивілізацій.

Така робота передбачає вибір теми із запропонованого списку для її подальшого опрацювання.

Після затвердження теми викладачем Ви розпочинаєте виконання роботи, здійснивши вибірку літератури та опрацювавши її. Першоджерела вказані до Вашої теми є обов’язковими для опрацювання та складають основу другого розділу роботи.

Вимоги до роботи

1) структура самостійної роботи включає такі її частини, як: а) зміст; б) вступ; в) перший розділ; г) другий розділ; д) висновки; е) список використаної літератури.

2) у вступній частині слід подати обґрунтування актуальності теми щодо її дослідження на сучасному етапі, місця та ролі теоретичної спадщини вченого (их) працю (і), якого (их) виконавець (студент) розглядає (досліджує), а також наукових доробок (за наявності таких) представника (ів) економічної думки на сучасному етапі. Вважається за доцільне продовжити лінію відповідного дослідження вченого ідеями, концепціями його послідовників (наприклад: Аристотель – А. Тюрго – маржиналісти: еволюційна лінія теорії граничної корисності).

Також у вступній частині можна вказати на імена вчених, які глибоко досліджували творчість обраного вченого.

Обсяг вступної частини повинен становити 1-2 сторінки.

3) перший розділ роботи повинен містити:

а) виклад матеріалу що окреслює суть досліджуваної проблеми розвитку господарства на тому чи іншому етапі. Найважливішими аспектами тут є форми господарства, характер їх розвитку, стан розвитку суспільств тієї чи іншої цивілізації, їх політичної, соціальної, духовно-культурної і, звичайно, економічної підсистем. Особливої уваги заслуговує інституційне середовище того чи іншого суспільства;

б) важливим компонентом завершення розділу є висновки до нього, в яких Ви узагальнюєте найсуттєвіші аспекти проведеного дослідження проблеми.

Обсяг І-го розділу повинен відповідати 10-11 сторінкам.

4) другий розділ :

В цілому розділ складається з матеріалу що відображає економічну думку, ідеї, концепції відомих економістів відносно досліджуваної Вами у першому розділі проблеми (економічних процесів, явищ і т.п.).

Переважна більшість вчених-економістів вели свої дослідження на підставі аналізу економічної дійсності, що їх оточувала. В своїх теоретичних конструкціях (концепціях, моделях та загалом розробках) вони (вчені) закладали пояснення (трактування) цієї дійсності, вказували на недоліки функціонування економічної системи, пропонували власні рецепти поліпшення існуючої господарської практики. Таким чином у своїй роботі Ви повинні встановити факти подібного зв’язку наукового аналізу вченого з економічною дійсністю і подати їх у другому розділі власної роботи.

Структурні елементи розділу:

а) початок другого розділу Ви можете присвятити презентації вченого (их), творчість якого (их) досліджується в роботі (подати інформацію щодо інтелектуальної біографії) автора (1-1,5 стор.);

б) окреслити приналежність вченого-економіста до певної школи, напряму та подати їх суть та загальну характеристику (3-4 стор.);

в) встановити і подати в роботі факти зв’язку наукового аналізу вченого з економічною дійсністю, його внесок в економічну теорію даного напряму (3 стор.);

г) більша частина розділу повинна складатися з цитування першоджерела. Обрані Вами цитати повинні підтверджувати науковий внесок автора (визначення, виведення законів, аспекти економічної політики, тощо) в розвиток економічної думки. По завершенні кожної цитати слід робити зноску (посилання на джерело – наприклад: [1; с. 29] – перша цифра вказує на порядковий номер джерела у списку літератури самостійної роботи, а друга – на сторінку). Цитування не повинне супроводжуватися критикою, або Вашими коментарями. Допускається тільки вказувати назви категорій, законів, тощо, зміст яких розкриває цитування. Орієнтовний обсяг цієї частини: 5-6 стор.

Обсяг ІІ-го розділу повинен складати 12-14 сторінок.

5) Висновки до роботи повинні містити узагальнення проведеного студентом дослідження. По можливості, варто також подати власні пропозиції щодо використання набутих знань для їх використання в сучасній економічній політиці України.

Висновки до роботи повинні відповідати 2-3 сторінкам.

6) у списку використаної літератури студент розміщує, під №1 першоджерело, а далі у алфавітному порядку іншу літературу.

7) Загальний обсяг самостійної роботи повинен становити 25-30 сторінок.

Стандарти оформлення самостійної роботи

Шрифт Times New Roman – 12 розмір, 1,5 інтервал. Поля: 2,5 – 2 – 2 – 2 см.

! Робота повинна подаватися у роздрукованому вигляді (у стандартній папці). Для попереднього ознайомлення з текстом роботи викладачем, слід надіслати її електронний варіант на електронну пошту (a_kolyadich@ukr.net) за два тижні до захисту.

Оцінювання роботи

Виконання роботи оцінюється за шкалою: 0,2,4,6 балів.

Захист роботи: 0,1,2,3,4 бали.

Для отримання максимальної оцінки передбачається дотримання методичних порад до виконання, високий рівень її змісту та захисту.

 

Зразок титульної сторінки самостійної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

ДВНЗ ”Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана”

Кафедра історії та теорії господарства

 

 

Фізіократизм як передвісник економічного лібералізму:

Фр. Кене „Економічна таблиця”

 

Самостійна робота

з історії економіки та

економічної думки

Частина 1; Тема 12

Виконав:

студент ІІ курсу,

спеціальності 6103, групи 2

Александров І. О.

Перевірив:

к.е.н., доц.

Колядич О.І.

 

 

КИЇВ-2015

 

Зразок змісту

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                         2

РОЗДІЛ 1 Господарство США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.                                     4

РОЗДІЛ 2 Економічна думка у поясненні трансформації ринкового механізму у США напр.. ХІХ – поч. ХХ ст.                                                                        15

ВИСНОВКИ                                                                                                                               29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                                    30

 

ДРУГА ЧАСТИНА

Перелік тем

 1. Розвиток фінансової сфери господарств Західної цивілізації: ґенеза, становлення та сучасний стан.
 2. Взаємодія фінансової сфери з іншими підсистемами суспільства (ХХ – поч. ХХІ ст.).
 3.  Подвійна бухгалтерія та її вплив на подальший розвиток обліку в господарських системах (XV-XVIII ст.).
 4. Розвиток обліку в країнах світу в XX-XXI ст. та національні системи
 5. бухгалтерського обліку
 6.  Еволюція управлінської сфери в господарських системах Західної цивілізації.
 7.  Розвиток аграрної сфери в господарських системах Західної цивілізації.
 8.  Вплив духовно-культурної сфери на розвиток господарств Західної цивілізації.
 9.  Соціальна сфера та її зв'язок з господарством Західної цивілізації: історичний поступ.
 10. Еволюція форм господарства: цех, мануфактура, фабрика.
 11. Еволюція теорії вартості (цінності) в історії економічних вчень.
 12. Теорія грошей та її розвиток в історії економічних вчень.
 13. Теорія капіталу та її розвиток в історії економічних вчень.
 14. Теорія відсотка та її розвиток в історії економічних вчень.
 15. Теорія зайнятості та її розвиток в історії економічних вчень.
 16. Теорія заробітної плати та її розвиток в історії економічних вчень.
 17. Теорія ціни та її розвиток в історії економічних вчень.
 18. Еволюція поглядів на суспільне відтворення.
 19. Вчення про доходи та їх розподіл в історії економічних вчень.
 20. Еволюція поглядів на підприємництво та підприємців в історії економічних вчень.
 21. Закон спадної віддачі та його інтерпретація різними вченими-економістами.
 22. Теорія ренти та її розвиток в історії економічних вчень.
 23. Теорія економічного циклу та її розвиток в історії економічних вчень.
 24. Теорії конкуренції та монополії в історії економічних вчень.
 25. Теорії трансформації ринкового суспільства в історії економічних вчень.
 26. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства в історії економічних вчень.
 27. Теорії державного регулювання економіки в історії економічних вчень.
 28. Теорії економічного зростання в історії економічних вчень.
 29. Ідеальні суспільства в історії економічних вчень.
 30. Огляд наукових здобутків нобелівських лауреатів з економіки: 2000-2005 рр.
 31. Огляд наукових здобутків нобелівських лауреатів з економіки: 2006-2010 рр.

 

Увага ! Теми другої частини можуть підлягати змінам в напрямі конкретизації та специфікації за умови збереження історико-економічного контексту. Такі зміни передбачають узгодження з викладачем.

 

Методичні поради для виконання робіт за темами 2-ї частини

1) структура самостійної роботи включає такі її частини, як: а) зміст; б) вступ; в) перший розділ; г) другий розділ; д) висновки; е) список використаної літератури.

2) у вступній частині слід подати обґрунтування актуальності теми щодо її дослідження на сучасному етапі, місця та значення сфери чи категорії, які досліджуються.

Також у вступній частині можна згадати вчених, які глибоко досліджували визначену у Вашій роботі проблематику.

Обсяг вступної частини повинен становити 1-2 сторінки.

3) перший розділ роботи повинен містити:

Виклад матеріалу що окреслює суть досліджуваної проблеми розвитку окремої сфери господарства чи економічної теорії. Найважливішими аспектами тут є характеристика еволюції досліджуваної сфери чи економічної концепції (теорії).

Обсяг І-го розділу повинен відповідати 10-12 сторінкам.

4) другий розділ :

У цьому  розділі слід розкрити зв'язок досліджуваної сфери з  політичною, соціальною, духовно-культурною сферами. Якщо за предмет обрано одну з економічних категорій чи концепції (в частині історії економічних вчень) слід обґрунтувати зв'язок економічної теорії з економічним розвитком окремих суспільств, шляхами реалізації теорії на практиці.

Переважна більшість вчених-економістів у своїх розробках здійснюють аналіз економічної дійсності, що їх оточувала. В своїх теоретичних конструкціях (концепціях, моделях та загалом розробках) вони (вчені) закладали пояснення (трактування) цієї дійсності, вказували на недоліки функціонування економічної системи, пропонували власні рецепти поліпшення існуючої господарської практики. Таким чином у своїй роботі Ви повинні встановити факти подібного зв’язку наукового аналізу вченого з економічною дійсністю і подати їх у другому розділі власної роботи.

Орієнтовний обсяг цієї частини: 5-6 стор.

Обсяг ІІ-го розділу повинен складати 10-12 сторінок.

5) Висновки до роботи повинні містити узагальнення проведеного студентом дослідження. По можливості, варто також подати власні пропозиції щодо використання набутих знань для їх використання в сучасній економічній політиці України.

Висновки до роботи повинні відповідати 2-3 сторінкам.

6) Список використаної літератури компонується у алфавітному порядку.

7) Загальний обсяг самостійної роботи повинен становити 25-30 сторінок.

8) По тексту роботи слід робити зноски (посилання) на літературу, яка використовується при її написанні. (наприклад: [1; с. 29] – перша цифра вказує на порядковий номер джерела у списку літератури Вашої роботи, а друга – на сторінку).

Стандарти оформлення самостійної роботи

Шрифт Times New Roman – 12 розмір, 1,5 інтервал. Поля: 2,5 – 2 – 2 – 2 см.

! На захист роботу потрібно подаватися у роздрукованому вигляді (у стандартній папці). Для попереднього ознайомлення з текстом роботи викладачем, слід надіслати її електронний варіант за два тижні до дня захисту на електронну пошту (a_kolyadich@ukr.net).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!