Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3957 Загальні вимоги до звіту з практики з курсу Маркетинг

Загальні вимоги до звіту з практики з курсу Маркетинг

« Назад

6. Вимоги до звіту з практики 

6.1. Загальні вимоги до оформлення звіту з практики 

Результати проходження практики студент оформляє як письмовий звіт. Він повинен мати чітку будову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Звіт містить:

  • титульний лист (додаток А);

  • зміст із зазначенням назв та номерів початкових сторінок усіх розділів і підрозділів звіту;

  • основну частину (розділи звіту);

  • список використаних джерел;

  • додатки.

Звіт друкують українською мовою за допомогою комп’ютера в Word 6.0 (7.0) for Windows на листах білого паперу формату А4 (210х297 мм) з однієї сторони листа. Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал — 1,5. Абзацні відступи – 1,27 см. Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору, середньої жирності, щільність тексту − однакова. Розміри полів: верхнє і нижнє — 20 мм, ліве — 30 мм, праве — 15 мм. Обсяг звіту може становити до 50 сторінок тексту комп’ютерного набору.

Абзацні відступи – 1,27 см.

Надрукований текст повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту – однакова по всій роботі.

Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближена до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання звіту, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою рідиною та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору. На одній сторінці допускається не більше двох виправлень.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи, перелік і послідовність яких визначаються змістом робочої програми практики.

Заголовки структурних частин звіту (змісту, розділів, списку використаної літератури) друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту (посередині рядка) без підкреслень і лапок.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів та підпунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу, вирівнявши по ширині. У заголовках не можна робити переноси слів. Відстань між заголовком розділів та підрозділів (за винятком заголовка пункту) та текстом, розміщеним нижче, має бути 3 інтервали (один пустий рядок). Відстань між текстом попереднього підрозділу та заголовком наступного підрозділу має бути 6 інтервалів (два пустих рядка).

Кожну структурну частину роботи (ЗМІСТ, РОЗДІЛ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) необхідно розпочинати з нової сторінки. 

6.2. Нумерація сторінок звіту 

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, тире, крапки в кінці, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті сторінки. Шрифт та розмір такий же як і основного тексту.

Першою сторінкою звіту є титульна, яку включають до загальної кількості сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

6.3. Нумерація розділів і підрозділів звіту 

Нумерацію розділів і підрозділів подають арабськими цифрами без знака №, тире, крапки в кінці номера.

«ЗМІСТ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують як розділи. Тобто не можна друкувати «1. Вступ» чи «4. Додатки».

Нумеруються лише розділи. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім – з нового рядка по центру друкують великими літерами напівжирним шрифтом заголовок(назву) розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між яким ставлять крапку. Наприклад 3.1. (перший підрозділ третього розділу). У кінці номера підрозділу має стояти крапка, після якої в тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці номера має стояти крапка, наприклад 2.1.3. (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім, у тому ж рядку, – заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту, за такими само правилами, як пункти. 

6.4. Таблиці та їх оформлення в звіті 

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятися у вигляді таблиць (див. рис.).

Кожна таблиця повинна мати назву (заголовок), яку розміщують над таблицею. Заголовок таблиці друкують маленькими літерами (окрім першої великої) напівжирним шрифтом по центру. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад «Таблиця 3.4» (четверта таблиця третього розділу). Між словом «Таблиця» та назвою таблиці не залишають пустого рядка. Розміщують напис «Таблиця» (зроблений курсивом) із зазначенням її номера у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Якщо в роботі одна таблиця, її не нумерують.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку необхідно:

  • заголовок (назву) таблиці розміщувати тільки над її першою частиною;

  • слово «Таблиця» і її номер вказувати один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці робити напис – «Продовж. табл.» із зазначенням номера таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 4.2»;

  • колонки таблиці обов’язково нумерувати;

  • на перенесеній на іншу сторінку частині таблиці назви колонок не повторювати, а лише вказувати цифри з їхніми номерами.

Лінії таблиці мають бути однакової товщини і дорівнювати 1 пт. Заголовки граф (колонок) таблиці починаються з великих літер, підзаголовки, якщо вони становлять одне речення із заголовком – з малих, а якщо вони є самостійними – з великих. Заголовок кожної графи має бути по можливості коротким. У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі показники таблиці мають однакову одиницю виміру, її наводять у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Якщо цифрові або інші дані в якому – не будь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

У таблицях дозволяється для назв колонок та вмісту таблиці зменшувати розмір шрифту.

Жодна структурна частина звіту не повинна починатися з таблиці, а також закінчуватись нею. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блока або з поворотом за годинниковою стрілкою. Після таблиці має обов’язково бути коментар (пояснення, аналіз) щодо неї.

На всі таблиці в роботі мають бути посилання у тексті, що передує їм. Посилання на таблиці вказують порядковим номером таблиці, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 2.5». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 2.4».

6.5. Ілюстрації та їх оформлення в звіті 

Текст звіту може доповнюватися ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, діаграм, схем тощо. Якість ілюстрацій має забезпечити їх чітке відтворення.

Жодна структурна частина звіту не повинна починатися безпосередньо з ілюстрації, а також закінчуватись нею. Ілюстрації слід розміщувати у роботі безпосередньо після того місця у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації обов’язково повинні мати назву. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. В разі потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під рисунками).

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.3 (третій рисунок першого розділу). Слово «Рис.», номер та назва ілюстрації розміщуються після ілюстрації та друкуються звичайним шрифтом з вирівнюванням по центру. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її не нумерують.

Зміст ілюстрацій має наочно ілюструвати думки автора, тому на всі ілюстрації в роботі мають бути посилання у тексті з зазначенням порядкового номеру ілюстрації, наприклад: «рис 1.3» або «...на рис.1.2...». Після ілюстрації має обов’язково бути коментар щодо неї.

6.6. Додатки звіту 

Додатки оформлюються як продовження роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті. Додатки до звіту мають містити інформаційні та допоміжний матеріали, потрібні для повноти сприйняття роботи:

- реальні документи;

- рекламні матеріали;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- інструкції, методики, схеми, графіки тощо;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки розміщуються після списку використаних джерел. У додатки виносяться громіздкі таблиці, схеми, діаграми, форми документів, копії статистичних та бухгалтерських звітів про господарську діяльність підприємств тощо.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Посередині рядка малими літерами жирним шрифтом з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, И, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, додаток А, додаток Б.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожною додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад. А.2 – другий розділ додатка А, В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.Ілюстрації та таблиці, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка Д. Якщо додаток складається з одного рисунка або таблиці, то їх нумерувати не потрібно.

Додатки звіту з виробничої практики повинні містити бухгалтерську та статистичну звітність підприємства, на якому студент проходив практику, (різні форми державних статистичних спостережень), організаційну та виробничу структуру управління підприємством, таблиці допоміжних цифрових даних; ілюстрації допоміжного характеру, тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!