Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3955 Методичні вказівки до написання курсових та кваліфікаційних робіт з курсу Мова та література (англійська), ЧДУ ім. Могили

Методичні вказівки до написання курсових та кваліфікаційних робіт з курсу Мова та література (англійська), ЧДУ ім. Могили

« Назад

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

комплексу “Києво-Могилянська академія”

 

Методичні вказівки до написання курсових та кваліфікаційних робіт з курсу Мова та література (англійська)

для студентів спеціальності 6.020303, 7.030502, 8.030502–

“Мова та література”(англійська) 

 

Миколаїв 2011

Методичні вказівки до написання курсових та кваліфікаційних (випускних) робіт

для студентів спеціальності 6.020303, 7.030502, 8.030502–

“Мова та література”(англійська)

/Укл. Г.В. Запорожець, Н.М. Лебединцева, О.О.Старшова – Миколаїв: ЧДУім.П.Могили, 2011.

Укладачі – Запорожець Г.В., канд пед.наук, доцент

Лебединцева Н.М., канд..філ.наук, доцент

Старшова О.О., канд..філ.наук, доцент

Рецензент – Філіпова Н.М., канд.філологічних наук, професор НУК

Методичні вказівки підготовлені для студентів старших курсів, що виконують курсові та випускні кваліфікаційні роботи. Головна мета випускних робіт – навчити студентів самостійно і критично аналізувати теоретичну літературу, вибирати з великої кількості матеріалу те, що безпосередньо відноситься до теми роботи, практично використовувати набуті знання для пояснювання мовних та літературних явищ.

Кваліфікаційні випускні (дипломні) роботи пишуться з таких філологічних дисциплін навчального плану: історія мови, теоретична граматика, фонетика, лексикологія, стилістика, теорія і практика перекладу, лінгвокраїнознавство, література країн, мова яких вивчається.

Матеріали узгоджено з діючими нормативними документами ВАК України і призначені для користування студентами і викладачами факультету іноземної філології ЧДУ ім.. Петра Могили.

І. Загальні вимоги

1.1. Загальні завдання курсової роботи

Курсова робота як самостійна письмова робота реферативно-дослідницького характеру передбачає глибше, порівняно з рефератом, вивчення конкретної наукової проблеми.

Метою курсових робіт є:

- поглиблення знань студентів з актуальних проблем певної науки;

- подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;

- формування дослідницьких умінь студентів;

- стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;

- розвиток умінь аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;

- формування вмінь практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

1.2. Вимоги до написання курсової роботи

1. Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом.

2. Курсова робота виконується на одну з тем, запропонованих кафедрою або викладачем цієї кафедри.

3. Курсова робота з іноземної філології, перекладознавства виконується іноземною мовою, яка вивчається, з інших дисциплін – українською або іноземною мовою.

4. Обсяг курсової роботи – 20-25 сторінок машинопису.

5. Курсова робота має бути чітко структурованою (див. далі) з дотриманням таких вимог щодо оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків і списку використаної літератури (20-25 джерел). Обов’язковим є використання наукової літератури іноземною мовою, що вивчається. До бібліографічного деку включаються новітні видання.

6. Обов’язковими компонентами курсової роботи мають бути: визначення актуальності дослідницького завдання та розробка навчально-методичних матеріалів.

При написанні курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін студенти можуть виконувати такі дослідницькі завдання: педагогічне спостереження та наліз уроків, вивчення та опис позитивного визначення рівня засвоєння вчителями знань програмного матеріалу і рівня їх вихованості (за допомогою тестів, експериментальних методик), аналіз навчального процесу та вправ навчально-методичного комплексу. При необхідності може проводитися педагогічний експеримент.

Навчально-методичні матеріали, розроблені студентами в ході написання курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін, повинні засвідчити їх уміння розробляти цікаві прийоми й способи навчання та виховання учнів, серії та комплекси вправ з формування певних мовних навичок і розвитку мовленнєвих умінь, добирати мовний та мовленнєвий матеріал відповідно до мети дослідження, виготовляти наочні засоби навчання. Розроблені матеріали повинні бути впроваджені у навчальний процес з іноземної мови під час педагогічної практики.

Курсова робота має бути зброшурована, акуратно і грамотно оформлена.

1.3. Структура курсової роботи

1. Титульна сторінка.

2. План.

3. Вступ (обґрунтовується актуальність теми, її значення для теорії та практики певної науки, мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження).

4. Основна частина (поділяється на теоретичні та практичні розділи; теоретичні розділи включають аналіз опрацьованої наукової літератури відповідно до завдань дослідження, а також певні авторські висновки з визначенням перспектив подальших дослідницьких пошуків; практичні розділи містять опис виконаного дослідницького завдання та розробки навчально-методичних матеріалів, використаних студентом під час навчальної та виробничої практики).

5. Висновки (зумовлюються змістом курсової роботи).

6. Резюме (-2 сторінки). Якщо курсова робота написана українською мовою – резюме пишеться іноземною мовою, що вивчається; якщо курсова робота написана іноземною – резюме пишеться українською мовою.

7. Список використаної літератури (бібліографія).

2. Загальні завдання кваліфікаційної роботи

2.1. Кваліфікаційна робота з англійської філології - підсумкова форма контролю студента за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмою спеціалізації - Філологія. Англійська мова та література. Після успішного захисту її перед державною комісією - студенту присвоюється звання бакалавра, спеціаліста, магістра іноземної філології. Зміст роботи та форма її захисту демонструє рівень підготовленості випускника до професійної діяльності та підсумовує навчання студента в університеті, свідчить про рівень засвоєння основного матеріалу вивчених профільних дисциплін, спецкурсів та семінарів, демонструє здатність до опанування методології наукового дослідження. Спеціалізацією передбачаються такі основні напрямки досліджень, в межах яких виконуються кваліфікаційні роботи: лінгвістика, літературознавство, методика викладання.

2.2. Виконання кваліфікаційної роботи передбачає:

 • вільне оперування історико-літературним фактажем, лінгвістичними теоріями, обізнаність у різних методологічних підходах до викладання мови та літератури;

 • використання теоретичних моделей дослідження тексту, аналізу певної лінгвістичної проблеми;

 • здатність до самостійного аналізування художніх творів, до узагальнення досягнутих результатів;

 • емпіричне підтвердження висунутої гіпотези;

 • концептуальність роботи;

 • наукову новизну;

 • глибоке осмислення поставлених проблем;

 • грамотне мовне-стилістичне оформлення;

 • дотримання основних вимог державних стандартів 

2.3. Кваліфікаційна робота на бакалавраті - це дослідження проблемного питання з елементами наукового пошуку. Випускна робота бакалавра виконується під керівництвом профілюючоі кафедри та являє собою дослідження певної філологічної проблеми з відповідним опрацюванням наукової літератури та емпіричним аналізом. В кінці роботи подається резюме обсягом до 2 сторінок (іноземною мовою, якщо роботу виконано українською мовою, або українською мовою, якщо її виконано іноземною).

2.4. Магістерська кваліфікаційна робота - це самостійне наукове дослідження філологічної проблеми, підготовлене для отримання академічного чи наукового ступеню. Робота повинна включати значний елемент новизни та свідчити про вміння випускника орієнтуватися в актуальній науковій проблематиці. Коректно застосовувати відповідні методи її дослідження та самостійно робити теоретичні висновки. Робота повинна вміщувати теоретичну і експериментальну (практичну) частину. 

2.5. Кваліфікаційна робота виконується державною мовою. В окремих випадках у разі необхідності виноситься спеціальне рішення про дозвіл на написання роботи англійською мовою. 

2.6. Кваліфікаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Студент повинен взяти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, висловити свою точку зору, застосувати теоретичні положення до практичного аналізу висунутої лінгвістичної проблеми або певного літературного явища на матеріалі тексту художнього твору. Цитати, подані без лапок або без посилання на автора висловлювання вважаються плагіатом і суттєво впливають на загальну оцінку роботи. Відтак, цінність роботи полягає в критичному підході до лінгвістичних, літературознавчих або методологічних теорій та їхньому аналізі, в систематизації наявних розвідок певної проблеми, а не в копіюванні та компіляції. 

II. Зміст, структура і обсяг кваліфікаційної роботи 

1. Зміст кваліфікаційної роботи - це ґрунтовне розкриття зазначеної проблеми, яка повинна
бути висвітлена на основі наукового вивчення історико-літературного фактажу та лінгвістичних теорій та теоретичного узагальнення з відображенням власної позиції автора кваліфікаційного дослідження щодо поставлених питань. 

2. Кваліфікаційна робота складається з:

 • вступу;

 • основної частини, яка поділяється на декілька розділів;

 • висновків;

 • списку використаної літератури;

 • додатків (таблиць, схем, покажчиків) 

Вступ і висновки у сумі не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу роботи.

2.1. У вступі (приблизний обсяг 3-4 сторінки машинопису):

 • обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення;

 • з’ясовується історія питання - робиться короткий огляд критичної літератури з обраної

 • теми;

 • визначається мета і завдання дослідження;

 • аргументується вибір того чи іншого дослідження;

 • окреслюються його географічні, хронологічні та інші рамки;

 • зазначаються методи і способи вирішення поставлених завдань (аналіз архівних

 • матеріалів, наукових видань, спостережень тощо);

 • вказується його методологічна основа;

 • вказується новизна дослідження.

2.2. Тема кваліфікаційної роботи розкривається в розділах основної частини. Розподіл матеріалу за розділами має бути відносно рівномірним. Кожен розділ повинен присвячуватися певній проблемі з її дослідженням і закінчуватися коротким узагальненням і висновками. 

2.3. У заключній частині роботи (приблизний обсяг 3-4 сторінки машинопису) необхідно
зробити підсумки проведених спостережень, досліджень, теоретичних узагальнень. 

2.4. Завершується кваліфікаційна робота списком використаної літератури, який формується в алфавітному порядку. Спочатку подаються твори, видані кирилицею, потім -
латинкою. Інтернет-матеріали подаються у загальному списку за автором статті, вказується повна адреса Інтернет-сторінки. Неопубліковані джерела подаються окремою підгрупою. Кожна позиція списку літератури містить прізвище та ініціали автора (назва статті, книги), місто видання, видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок (статті - від якої до якої сторінки). 

2.5. Після бібліографії, якщо це потрібно за логікою роботи, робляться додатки у формі схем, таблиць, покажчиків (алфавітних, іменних, тематичних тощо)

2.6. Приблизний обсяг кваліфікаційної роботи на бакалавраті – 30-35, спеціаліста – 45-50, у магістеріумі - до 80 сторінок машинопису.

ІІІ. Основні етапи кваліфікаційної роботи 

1. Кваліфікаційне дослідження здійснюється у кілька етапів:

 • вибір теми і погодження її з науковим керівником;

 • складання і виконання календарного графіка роботи над темою;

 • збирання бібліографічного матеріалу;

 • опрацювання науково-критичної літератури і художніх текстів, лінгвістичних досліджень, або досліджень з методики викладання;

 • написання роботи;

 • ознайомлення наукового керівника з текстом роботи і врахування його зауважень студентом;

 • остаточне оформлення кваліфікаційної роботи й подання її на відгук наукового керівника та рецензента;

 • захист кваліфікаційної роботи перед державною комісією.

1.1. Студент має право обрати тему кваліфікаційної роботи з переліку орієнтовних тем, запропонованих кафедрою або запропонувати власну тему, що відповідає його науковим зацікавленням, узгодивши це з науковим керівником. 

1.2. Теми кваліфікаційних робіт обираються на бакалавраті у ІХ триместрі, на магістеріумі - на початку І триместру. 

1.3. Тему кваліфікаційної роботи закріплює за студентом кафедра, яка забезпечує наукове керівництво на підставі його особистої заяви. Офіційно теми затверджуються за поданням кафедри наказом ректора. У разі необхідності тема й план кваліфікаційної роботи можуть змінюватися рішенням кафедри.

2. Для завершення кваліфікаційної роботи студент звільняється від аудиторних занять у XII триместрі на бакалавраті та в ІІІ триместрі у магістеріумі. 

IV. Наукове керівництво 

1. Для керівництва кваліфікаційною роботою студента профільна (випускова) кафедра виділяє наукового керівника із числа професорів, доцентів (старших викладачів) Університету та інших навчальних закладів. Рішення про закріплення наукового керівника за конкретним студентом кафедра ухвалює протягом десятого триместру в бакалавраті та першого триместру в магістеріумі. 

2. Робота наукового керівника входить до педагогічного навантаження, обсяг якого визначається середніми нормами часу на окремі види навчальної роботи, що затверджується Вченою радою. 

3. Науковий керівник допомагає студентові: 

 • визначитися щодо теми кваліфікаційної роботи:

 • окреслити бібліографічний корпус;

 • скласти план роботи і графік виконання кваліфікаційної роботи;

 • виконати й оформити її у відповідності до вимог освітньо-професійного (бакалаврат) та освітньо-наукового (магістеріум) рівня.

4. Науковий керівник має право:

 • здійснювати контроль за своєчасним виконанням студентом графіка підготовки і написання кваліфікаційної роботи, за передачею її на рецензію та в Державну комісію для захисту;

 • у разі потреби просити про надання студентові консультації інших фахівців кафедри;

 • порушувати перед деканом і ректором питання про відрядження студента до інших міст України для роботи в архівах, бібліотеках НДІ, якщо необхідно за логікою підготовки кваліфікаційної роботи;

 • відмовитись від керівництва кваліфікаційною роботою студента, який без поважних причин порушує графік написання випускної роботи; демонструє несумлінне ставлення до поставлених завдань; наполягає на ідеях, що ідуть у розріз із науковими переконаннями керівника.

5. Науковий керівник подає відгук на кваліфікаційну роботу студента з рекомендацією її до захисту на засіданні Державної комісії не пізніше як за два тижні до підсумкової сесії.

Він може знайомитись із рецензією на кваліфікаційну роботу студента до її захисту; бути присутнім на засіданні Державної комісії.

Якщо захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним і Державна комісія дає згоду на повторний захист цієї роботи в доопрацьованому вигляді на черговій підсумковій сесії, науковий керівник продовжує надавати студентові необхідну допомогу. 

6. Студент має право:

 • обирати собі наукового керівника із викладацького складу профільної кафедри, або, у разі потреби, фахівця з іншого навчального закладу наукової чи культурно-мистецької установи.

 • порушувати питання про заміну наукового керівника, якщо на це є поважні причини.

7. Студент зобов'язаний:

 • чітко виконувати графік підготовки кваліфікаційної роботи;

 • оформити її у відповідності до вимог університетських стандартів;

 • своєчасно передати її до захисту перед Державною комісією;

 • аргументовано, етично відреагувати на зауваження наукового керівника, рецензента, відповісти на запитання членів Державної комісії та присутніх на відкритому захисті кваліфікаційної роботи.

V. Оформлення кваліфікаційної роботи 

 • Кваліфікаційна робота відкривається титульним листом, де зазначається офіційна назва університету (Чорноморський державний університет імені Петра Могили), факультету і кафедри, тема, прізвище автора і наукового керівника; його вчений ступінь і звання, місто в якому знаходиться навчальний заклад, календарний рік захисту.

 • на наступній сторінці подається зміст роботи.

 • кожна частина починається з нової сторінки. Якщо обсяг додатків досить великий, вони можуть бути оформлені окремою пакою з назвою "Додаток до кваліфікаційної роботи на тему "__" студента _____року навчання факультету ___ (прізвище, ініціали).

 • текст друкується через 1.5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша;

 • розмір шрифту 14 мм.,

 • на аркуші робляться поля: ліве - ЗО мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм;

 • абзацні відступи - 5 знаків;

 • заголовки відділяються зверху і знизу 1 інтервалом;

 • на сторінці суцільного тексту - 28-29 друкованих рядків, а в рядку до 60 знаків проміжками між словами включно.

 • всі сторінки нумеруються в правому верхньому полі. Загальна нумерація починається з титульної сторінки, порядковий номер на ньому не ставиться; на всіх наступних він розташовується середині верхнього поля.

 • Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: … у працях [1-7]…

Якщо в тексті потрібно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад цитати з тексту: «…згідно з розподілом наратора на типи в теорії наратології В.Шміда… [6, c.29]».

 • Цитати з наукових джерел (лінгвістичних праць, літературознавчих робіт) мають подаватися українською мовою. Цитування аналізованих англомовних художніх творів має подаватися мовою оригіналу (з перекладом на українську в дужках у разі необхідності).

Обов'язкова умова високої якості роботи - грамотність, логічність викладу стилістична та синтаксична правильність конструкцій.

Після повного завершення кваліфікаційної роботи кожен її примірник підписує студентом, переплітається і передається науковому керівнику на відгук.

VI. Підготовка студента до захисту 

Отримавши позитивний відгук наукового керівника, студент подає свою роботу на кафедру в одному примірнику не пізніше як за два тижні до захисту у відповідності із затвердженим ректором графіком засідань Державної комісії.

Один примірник кваліфікаційної роботи передається на рецензію викладачеві інших кафедр Університету або інших вузів, спеціалістові наукової установи.

Письмова рецензія подається на кафедру не пізніше ніж за 5 днів до захисту

Рецензія передається разом із відгуком наукового керівника. Після ознайомлення з нею автора дипломного дослідження вона передається до Державної комісії. У відгуку має бути проставлена кількість балів за дотримання графіка написання кваліфікаційної роботи (максимальна кількість 20 балів).

Виступ на відкритому засіданні Державної комісії має бути стислим, інформативним, структурованим, з чітко висвітленою проблемою обґрунтуванням її актуальності зазначенням мети дослідження та методологічної основи, повідомленням про структуру роботи та авторські узагальнення, висновки, результати аналізу тощо.

VII. Захист кваліфікаційної роботи 

До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану, отримали визначений мінімум залікових балів з обраного напряму підготовки в бакалавраті або програм магістеріуму і позитивний відгук наукового керівника на кваліфікаційну роботу.

Прийом захисту кваліфікаційної роботи проводиться на відкритому засіданні спеціально створеної ректором ЧДУ ім. Петра Могили Державної комісії. Склад і графік її засідань оголошується за місяць до початку її роботи.

Державна комісія заслуховує автора кваліфікаційної роботи і рецензії на неї.

Для виступу студентові надається 7-10 хвилин, що відповідає 4-5 сторінкам машинописного тексту. Студент зобов'язаний також по суті відповісти на запитання, які виникли в ході захисту у членів Державної комісії та присутніх, дати аргументовані роз'яснення щодо критичних зауважень рецензії.

Рішення про оцінку дипломної роботи за 4-бальною і рейтинговою системами ухвалюються на закритому засіданні Державної комісії.

Студентові, який успішно захистив кваліфікаційну роботу, за рішенням Державної комісії присвоюється ступінь бакалавра чи магістра, вручається диплом, додаток до нього і нагрудний знак.

Тема й оцінка кваліфікаційної роботи заноситься в додаток до диплома випускника та особисту картку студента.

Перший примірник кваліфікаційної роботи передається в наукову бібліотеку ЧДУ ім. Петра Могили. Відгук і рецензія на неї зберігаються на кафедрі, яка здійснювала наукове керівництво.

Навчальні кабінети і лабораторії ведуть картотеки анотацій кваліфікаційних робіт своїх випускників.

На пропозицію Державної комісії кращі кваліфікаційні роботи відзначаються.

Студент, який на захисті кваліфікаційної роботи отримує незадовільну оцінку, відраховується з ЧДУ ім. Петра Могили. Йому видається довідка про прослухані курси. До повторного захисту кваліфікаційної роботи він за клопотанням кафедри може бути допущений ректором протягом трьох років після закінчення навчання.

У випадку, коли студент не захистив кваліфікаційної роботи з поважної причини, ректор ЧДУ ім. Петра Могили може подовжити термін його навчання до наступної підсумкової сесії, але не більше, як на один рік.

Орієнтовний графік виконання кваліфікаційної роботи на факультеті іноземної філології 

Види роботи

Термін

1

Вибір теми та обговорення теми з науковим керівником

І, X триместри

2

Подання на кафедру заявки щодо теми та керівника

Вересень

3

Розгляд попереднього формулювання теми, призначення керівника

Вересень

4

Складання графіка роботи над темою і узгодження його з науковим керівником

Жовтень

5

Вивчення джерел, літератури, періодичних видань, збір та узагальнення фактів, даних

Листопад

6

Формулювання концепції, написання вступу і теоретичного розділу роботи

Грудень-січень

7

Затвердження рукопису роботи і ознайомлення наукового керівника з її першим варіантом

До 1 квітня

8

Повне завершення роботи і передача її науковому керівнику на відгук

До 1 травня

9

Подання роботи на рецензію

Не пізніше 5 червня

10

Передзахист

травень

11

Захист

Червень

 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел, які наводяться в дипломній роботі 

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006„Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

2. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст.).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Н. Д. Матюх. - К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. - (Ювеліри України ; т. 1).

Два автори

1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип.. 11).

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эдисон ; [пер. с англ. Ф. П. Тарасенко]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

2. Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень : навч.-метод. посіб. / О. П. Рудницька, А. Г. Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова. – К. : Нац. пед. ун-т ім.. М. П. Драгоманова, 1998. – 142 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / В. В. Вітвицький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук. – К. : НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с.

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. [для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. – (ПТО : Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Димкова-Фаворська та ін.].- К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді” : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. К. : Грамота, 2007. – 638 с.

2. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : антологія / [упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані_Т, 2007. – 190 с.

3. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : зб. наук. праць / [наук. ред.. В. Каліущенко та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомні видання

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573 с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова ; ред. В. Л. Иванов]. – Львов : НТЦ „Леонорм-Стандарт”, 2005. – (Серия „Нормативная база предприятия”).

Т. 1. – 2005. – 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения : в 8 кн. / Алиса Дарова ; кн. 4).

Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). – 2006. – 369 с.

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002.

Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [„Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956. – (Ресурс 2000).

4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт. -уклад. В. Л. Ципін]. – X. : Халімон, 2006. – 175 с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основаинтеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч-техн. конф., 3-5 окт, 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець XIX-початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. - С. 137-202.

Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

2. Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010.

Для джерел іноземною мовою діють ті самі правила бібліографічного опису, що й для джерел українською та російською мовами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!