Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3951 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Соціальне забезпечення, НУ ЛП

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Соціальне забезпечення, НУ ЛП

« Назад

 Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра соціології та соціальної роботи

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Соціальне забезпечення

студентами 2 курсу

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузь знань «Соціальне забезпечення»

спеціальність 6.130102 «Соціальна робота»

   

Львів – 2013

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт укладено авторським колективом у складі:

к. пед. н., доцент Гайдук Ніна Михайлівна

к. пед. н., доцент Клос Лілія Євгенівна

асистент Ставкова Софія Георгіївна

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» (протокол №____від ___ 2013 р.).

ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ «Огляд літератури з проблеми дослідження» на тему: «Визначена тема дослідження»

1. Визначити проблему дослідження як дослідницьке запитання. Обґрунтувати актуальність визначеної проблеми дослідження (1-2 стор.)

2. Виконати огляд літератури з використанням різних видів читання. Представити послідовно результати опрацювання 15 джерел (0,5-1 стор. на кожне джерело)

3. Узагальнити опрацьовану літературу: написати висновки та подати перелік виявлених потреб для подальшого наукового пошуку (2-3 стор.). Зразок виконаного огляду літератури додається.

4. Оформити список наукової літератури і джерел, а також зробити посилання в тексті згідно з існуючими вимогами

5. Дати власну оцінку виконаному огляду літератури за запропонованими критеріями 

1. Визначення проблеми дослідження як дослідницького запитання. Обґрунтування актуальності визначеної проблеми дослідження

Проблеми досліджень у галузі соціальної роботи, в дослідницьких проектах зокрема, часто ґрунтуються на існуючих досвіді і програмах. Нерідко етичні та політичні питання ускладнюють/унеможливлюють проведення емпіричного дослідження. Суб’єкти програм дослідження/ професійного втручання доволі часто визначаються наздогад. Ресурси для проведення досліджень, як правило, обмежені. 

Вправа 1 (визначення проблеми дослідження). Вас цікавить догляд за дітьми з неповносправністю. Із свого дослідження Ви знаєте, що в Україні догляд за більшістю цих дітей здійснюється в інституціях тоді, як у багатьох інших країнах світу більшістю цих дітей опікуються або батьки (і при цьому підтримуючі послуги надаються громадськими організаціями), або ж опіку забезпечують прийомні сім’ї. У цих країнах діти лише з особливо важкою формою неповносправності перебувають в інституціях. Ви хотіли б дослідити це питання в умовах України.

 • Назвіть загальну/широку проблему Вашого дослідження. Хто має цю проблему? Кого ця проблема турбує? Як ця проблема впливає на інших? Як ця проблема пов’язана з іншими важливими питаннями в суспільстві/громаді?

 • Чому ця проблема є важливою для соціальної роботи?

 • Якою є головна/вужча проблема, яку Ви будете досліджувати? Сформулюйте її як дослідницьке запитання.

 • Обґрунтуйте зроблений Вами вибір головної проблеми як основного акценту Вашої роботи. Чи ця проблема є важливою? Хто ще вважає, що вона важлива? Хто буде використовувати Ваші матеріали?

 • Що, на Вашу думку, може бути зроблено для розв’язання головної проблеми Вашого дослідження?

 • Сформулюйте будь-які можливі припущення/передбачення/гіпотези, що стосуються головної проблеми Вашого дослідження.

 • На основі головної проблеми дослідження сформулюйте тему Вашої курсової роботи. 

2. Виконання огляду літератури з використанням різних видів читання 

 Окреме наукове дослідження є складовою загального процесу створення нових знань. Нові знання формуються на основі попередньо отриманих знань. Читання є необхідною передумовою для відтворення, порівняння та критичного осмислення існуючого досвіду. 

Види читання 

У процесі роботи з літературними джерелами необхідно вміти правильно читати, розуміти і опрацьовувати прочитане. Перш за все слід навчитися відбирати з великої кількості джерел саме ті, з якими дослідник має намір детальніше ознайомитися. Такий вид читання називають читання-перегляд або переглядово-пошукове читання (англ. scanning). Це вибіркове читання (сканування), особливість якого полягає в тому, що під час читання опускається та інформація, що не має жодного стосунку до цілі пошуку (не містить відповідних ключових слів або символів). Під час переглядово-пошукового читання читач шукає певні характерні (спеціальні) слова, фрази, цифри, дати, заголовки тощо. Доволі часто достатньо такого загального ознайомлення, щоб зробити висновок: варто продовжувати читати літературне джерело чи ні.

Розрізняють два основних підходи до читання будь-яких текстів, а саме: уважне, ретельне або вивчаюче читання та швидке, поверхневе або ознайомлювальне читання (англ. skimming). Відповідно до підходу дослідник обирає стратегії, які є корисними для двох видів читання: вивчаючого та ознайомлювального.

У випадках, коли потрібне точне розуміння чітко висловлених автором основних думок та деталей, що їх підкріплюють, використовується вивчаюче читання. Воно також передбачає отримання певних деталей та фактів. Важливою є вся інформація, яка сприймається так, як вона організована автором, для складення повної картини цього тексту.

Під час ознайомлювального читання дослідник швидко переглядає текст для визначення теми, основних питань, структури, співвіднесеності його повністю або окремих частин до теми дослідження. Таке читання передбачає розуміння сутності, головного, виявлення конкретної інформації. Цей вид читання є вибірковим, тобто можна випустити деякі частини тексту або не звертати на них увагу. Слід занотувати назву джерела, авторський склад, назву видавництва і рік видання, ознайомитися із анотацією, змістом і передмовою автора (якщо така є). Варто звернути увагу й на те, чи є довідково-бібліографічний апарат тощо. 

Згідно з психологічною установкою на спосіб розкриття змісту розрізняють також аналітичне і синтетичне читання. У процесі аналітичного читання увагу слід спрямовувати на детальне сприйняття тексту. При синтетичному – на цілісне сприйняття змісту.

Отже, аналіз літературного джерела передбачає розмежування/розподіл тексту на частини, що складають єдине ціле; його метою є пізнання цілісності тексту на новому, більш високому рівні. Мета аналітичної роботи може бути досягнута лише за умови, якщо визначені частини постійно співвідносяться з цілим. Аналіз постійно спрямований на синтез.

Синтез трактується як об'єднання раніше виділених частин тексту в єдине ціле; іншими словами це - процес, під час якого відбувається рух від частин до цілісності. Аналіз і синтез діалектично суперечливі та водночас взаємозумовлені методи розумової роботи. Синтез пов'язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини тексту, розділені у процесі аналізу, встановити зв'язок між ними. Тому аналіз літературного джерела – це не лише виділення та розгляд у тексті значущих компонентів, а й пояснення відношень між ними, тобто передбачає вихід на синтетичний рівень осмислення прочитаного. 

ЯК ВИКОНУВАТИ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ? 

а). Починайте огляд літератури з добре сформульованого дослідницького запитання як основної проблеми Вашого дослідження. Будьте при цьому ретельними, систематичными та організованими.

б). Заплануйте стратегію пошукових дій для виконання завдань огляду літератури, зокрема встановіть:

 • Тип огляду літератури (див. далі)

 • Типи джерел (див. далі)

в). Встановіть також параметри свого пошуку:

 • Скільки часу Ви відводите для огляду літератури?

 • Яким буде термін давності джерел?

 • Якою буде мінімальна кількість джерел?

 • Скільки бібліотек Ви відвідаєте? _ _ _тощо

 • Як Ви будете реєструвати бібліографічні дані?

- в зошиті

- на карточках

- в електронному варіанті _ _ _тощо

г). Заведіть окрему папку або відкрийте комп'ютерну папку / файл /и.

Огляд літератури має на меті:

 • Продемонструвати обізнаність з існуючими знаннями. Зробити загальний огляд «великих питань» та визначити існуючі прогалини. Вибрати деякі з них для власного подальшого дослідження.

Добре виконаний огляд літератури виявляє рівень професійної компетентності (знання та вміння), здатності та досвід дослідника.

 • Показати напрям наукового пошуку з досліджуваної проблеми, а також те, як саме нове дослідження пов'язане з попередніми.

Добре виконаний огляд літератури розміщує здійснюване наукове дослідження у загальному контексті наукового пошуку.

 • Підсумувати зроблене іншими. Синтезувати вже отримані результати наукового пошуку. Забезпечити контекст для своєї дослідницької роботи.

Добре виконаний огляд літератури вказує на сфери погодженості, розбіжностей та виникнення нових запитань, підводить до межі дотепер відомого та окреслює напрям подальшого наукового пошуку.

 • Навчитися існуючого досвіду. Сформувати розуміння теорій і методів.

Стимулювати нові ідеї.

Добре виконаний огляд літератури акцентує на тому, що саме з виявленого іншими (процедури, прийоми та моделі дослідження) може бути корисним для наслідування; підводить дослідника до висування нових припущень/передбачень/гіпотез. 

Типи огляду літератури:

Огляд літератури, що демонструє ознайомлення із сферою дослідження, є важливою частиною дослідницької роботи. До типів огляду літератури належать:

 • Огляд літератури для самонавчання

 • Контекстуальний огляд літератури

Знаходить своє місце переважно на початку статті або звіту. Така вступна частина тексту підкреслює значущість та відповідність досліджуваного питання.

 • Історичний огляд літератури

Прослідковує шлях розвитку наукової ідеї. Є корисним у вивченні найбільш важливих ідей у певній галузі, а також при першому знайомстві із сферою дослідження.

 • Теоретичний огляд літератури

Представляє та порівнює різні теорії, що прагнуть пояснити певне явище, та оцінює слушність зроблених пояснень. Поєднання двох теорій в одну або подальший розвиток уже існуючої теорії створює гібрид, а саме:

- Історично – теоретичний огляд літератури

Результат представлення існуючого стану знань та зведення в одну цілісну картину порівнюваних наукових повідомлень формує:

 • Інтегративний огляд літератури

Представляє сучасний стан знань. Його різновидом є:

 -Методологічний огляд літератури

Тут оцінюється методологічна значущість попередніх досліджень. Зазначається, як відмінні підходи, моделі, способи вимірювання тощо призвели до тих чи інших, у тому числі суперечливих результатів.

Особливим технічним прийомом в обидвох випадках є:

 - Мета – аналіз

Дослідник збирає деталі (часто комп’ютеризованим способом), що стосуються великої кількості наукових проектів (величина вибірки, дата публікації, ступінь впливу змінних тощо), а потім статистично аналізує цю інформацію та підсумовує її. 

Функції огляду літератури:

 • Дослідити історію проблеми - Що зроблено іншими з цієї проблеми?/ Які аспекти вони вивчали?/ Які підходи застосовували?/ Які отримали результати?/ З якими труднощами зустрічалися?

 • Допомогти у виборі дослідницьких процедур - Стосується програми (дизайну) дослідження.

 • Ознайомитися з теоретичним підґрунтям проблеми - Як Ваша проблема співвідноситься з більшим обсягом взаємопов’язаних ідей?

 • Оцінити переваги попередніх досліджень – Значущість, якість програми (дизайну) дослідження, обґрунтованість зроблених висновків – сильні сторони і обмеження

 • Обґрунтувати вибір головної проблеми Вашого дослідження

Типи джерел:

 • Наукові журнали (періодичні видання) (див. дод. А – 4; 13.4). Відіграють основну роль у системі наукового спілкування. Усе частіше зберігаються в електронному форматі (див. дод. А – 19).

 • Книги, монографії, перекладні видання (див. дод. А – 1.1—1.6; 2; 3; 5)

 • Дисертації, автореферати (див. дод. А – 15; 16)

 • Матеріали конференцій (див. дод. А – 4; 6)

- Тези (див. дод. А – 13.3)

- Збірники статей (див. дод. А – 13.4)

 • Закони, нормативні акти (див. дод. А – 3; 8)

 • Урядові видання (див. дод. А – 3; 8)

 • Довідкові видання (див. дод. А – 7.1.-7.2; 9; 10; 11; 13.5; 14; 18)

 • Неопубліковані роботи – звіти, документи (див. дод. А – 12; 17)

 • Інтернет-джерела (див. дод. А – 19) 

Вживання цитат 

Цитування слів іншого дослідника виправдано лише двома причинами:

 •  вагою судження відомого науковця –

 «Хто сказав це» має вирішальне значення.

 • «Як це сказано» є важливим елементом – досконале, точне висловлювання для викладу складного питання.

Майже завжди доцільніше перефразовувати, звертаючись безпосередньо до читача. Сутність цитати може бути передана шляхом старанного перефразування з усією ясністю і переконливістю впливу оригіналу. Отже, краще не цитувати.

- Перефразовані ідеї іншого дослідника повинні наводитися з посиланням на джерела. 

Вправа 2 (планування огляду літератури) 

 • Обґрунтуйте актуальність основної проблеми Вашого дослідження. Хто раніше працював над визначеною Вами проблемою дослідження? Що із зробленого раніше можна застосувати у Вашому дослідженні? Які прогалини існують у дослідженнях? Яким буде Ваш внесок у науковий пошук?

 • Укладітьперелікключових питань/концепцій, що стосуються визначеної Вами основної проблеми дослідженнята потребують вивчення у Вашому огляді літератури.

 • Які типи джерел Ви будете використовувати для збору інформації?

 • Знайдіть дві статті, що стосуються Вашої теми. При цьому намагайтеся відшукати одну теоретичну/описову статтю і одну статтю, в якій йдеться про результати емпіричного дослідження.

 • Зробіть стислий критичний огляд кожної статті, відповідаючи на такі запитання: 

- Якими є основні поняття і термінологія використані автором статті?

- Про яку основну ідею/ї та які основні результати йдеться у цій статті?

- Поясніть, наскільки важливою є ця стаття для обраної Вами проблеми дослідження.

- Якими є позиція/точка зору та висновки автора стосовно досліджуваної проблеми? 

Особливості процесу виконання огляду літератури 

 • Процес виконання огляду літератури допомагає:

- послідовно організувати та розташувати ідеї;

- згрупувати пов’язані між собою ідеї;

- відокремити більш загальні ідеї від більш конкретних, специфічних ідей або деталей.

 • Ведення попередніх записів організуєнотатки, визначає перелік ідей, а також план тексту.

 • Написання тексту формує:

-перший начерк письмової роботи;

- вступ і висновки.

 • Переписування:

- оцінює і шліфує текст шляхом перегляду його структури, пошуку помилок та неточностей;

- поєднує два процеси: перевірки та редагування. 

Пропозиції щодо виконання огляду літератури: 

 •  Починайте відразу.

 •  Зробіть перерву, потім поверніться до вже виконаного.

 •  Продовжуйте написання, дотримуючись притаманних Вам звичок.

 •  Розбийте більші фрагменти на менші для їхнього опрацювання. 

Виконайте послідовний аналіз наукової літератури та джерел з визначеної проблеми за наступною схемою (виклад основного змісту своїми словами, виключення цитування): 

 • Якими є основні поняття і термінологія використані автором джерела?

 • Про яку основну ідею/ї та які основні результати йдеться у цьому джерелі?

 • Поясніть, наскільки важливим є це джерело для обраної Вами проблеми дослідження.

 • Якими є позиція/точка зору та висновки автора стосовно досліджуваної проблеми? 

3. Узагальнення опрацьованої літератури і написання висновків. Перелік виявлених потреб для подальшого наукового пошуку 

Стадії узагальнення виконаного огляду літератури: 

Стадія 1 – Сформулюйте головні питання/концепціїВашого дослідження за порядком їхньої важливості або у логічній послідовності. 

Стадія 2 – Для кожної головної концепції сформулюйте підтеми/групи джерел та розташуйте підзаголовки під кожним головним заголовком у логічній послідовності. 

Стадія 3 – Додайте найбільш важливі джерела, що підтверджують кожну підтему, та зробіть посилання на них. 

Ключові запитання, на які Вам необхідно відповісти в огляді літератури: 

 • Чи я включила/в основну галузеву літературу, що безпосередньо  стосується моєї теми?
 • Як опрацьована мною література допомагає зосередитися на моєму дослідженні (припущеннях/передбаченнях/прогнозах/гіпотезах, запитаннях, теоретичній моделі/моделях, досліджуваних концепціях, прогалинах в інформації/знаннях тощо)? 

Кінцева версія: 

 • Обов’язково представте основні питання/концепції, що розглядаються у джерелах та відповідаютьтемі Вашого дослідження.

 • Включіть джерела, що стосуються основних питань/концепцій.

 • Намагайтеся представити в інтегрований спосіб поєднання результатів/ точок зору із сукупності досліджень шляхом зіставлення досліджень; пов’яжіть дослідження певним чином або покажіть, чим вони відрізняються;

 • Представте своє власне бачення опрацьованої літератури шляхом включення стислого викладу змісту основних літературних фрагментів та представлення наприкінці інтегрованого підсумку, що чітко окреслює значення/впливи, проектуючи їх на Ваше дослідження. 

Деякі типові проблеми: 

 • Відсутність вступної частини в літературному огляді, що визначає організаційну структуру цього розділу

 • Нечітке визначення того, як Ваше дослідження ґрунтується на або відрізняється від попередніх

 • Пропущено основну літературу з проблеми дослідження

 • Надмірне використання цитат

 • Відсутність висновків

 • Відсутність переліку виявлених потреб для подальшого наукового пошуку

 • Наявні орфографічні, граматичні, друкарські помилки та стилістичні неточності 

4. Оформлення списку наукової літератури і джерел, а також посилань 

Літературою називають будь-які витвори людської думки, що втілені в писемному слові й мають суспільне значення. Таке розуміння генетично сходить до буквального, тобто первісного зна­чення самого слова «література». Це слово латинського походження і означає «літера»: слово література починає з визначення, за яким спочатку до літератури входить усе, що тільки зображено буквами. Тобто уся сукупність наукових, художніх та інших творів того чи іншого народу, періоду або всього людства може вважатися літературою. Літературою за темою дослідження є сукупність друкованих творів певної галузі знань, з певного питання.

Будь-яка писемна пам'ятка, документ, що використовується дослідником як основа побудови наукового дослідження, є джерелом. Джерела бувають різних видів, що зумовлено знаковою природою документа. У залежності від знакового походження розрізняють такі види документів, як текст, ноти, карти, зображення, шрифт Брайля тощо; за фізичною формою джерела поділяють на мікроформи, електронні ресурси.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складається безпосередньо за друкованим твором або за каталогами та бібліографічними покажчиками повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв (окрім тих, що вже є в оригіналі). Джерела можна розміщувати трьома способами:

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків джерел;

– увесь список формується в алфавітному порядку за прізвищем першого автора або назвою;

– у порядку появи (згадування) посилань у тексті курсової роботи.

Алфавітний порядок складання списку використаних джерел має загальну (наскрізну) нумерацію, при цьому спочатку подається література кирилицею, а після неї латиницею.

Формування списку використаних джерел за появою посилань у тексті є більш простим способом і полягає у наскрізній нумерації джерел незалежно від того, чи це нормативний акт, чи автор прізвище якого починається з будь-якої літери абетки. Список використаних джерел повинен мати не менше 20 джерел. На кожне з наявних у списку джерело в роботі має бути хоча б одне посилання. Список використаних джерел розташовується після висновків з продовженням нумерації аркушів.

Посилання. В залежності від місцезнаходження посилань на авторство у структурі наукової роботи розрізняють підтекстовий та закритий способи. Може бути використаний і внутрішньотекстовий спосіб, при якому частина відомостей про джерело подається у масовому тексті, а відсутні дані – після нього.

Закриті посилання. Якщо після цитати в квадратних дужках подається номер джерела та сторінки, з якої наводиться цитата або почерпнута певна ідея, такі посилання називаються закритими. Це вид посилань дуже зручний за умови, якщо у автора вже оформлений список використаних джерел.

Підтекстові посилання. Цей вид посилань більш зручний, оскільки дає можливість відразу ознайомитися із джерелом, яке цитується чи згадується. Водночас підтекстові посилання значно збільшують обсяг роботи. Інформація про джерело подається у підрядковому запису і містить всі елементи опису літератури. Підтекстове посилання та відповідну цитату у тексті пов’язують умовні позначки (як правило, це арабські цифри, рідше – зірочки) на верхній лінії шрифту.

У роботі можна використовувати наскрізну (у випадку закритих посилань) або посторінкову нумерацію (підтекстові посилання), починаючи з цифри «1» на кожній окремій сторінці тексту. Якщо кількість посилань невелика, то можна користуватися зірочками. Проте у всій роботі повинна бути одна форма позначок: цифри або зірочки. У випадку наскрізної нумерації доцільно укладати список літератури і джерел в алфавітному порядку.

Для забезпечення сумісності бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні, полегшення процесів розуміння та обміну інформацією як необхідної умови інтеграції до світового інформаційного товариства у сфері інформаційної діяльності відбулася уніфікація бібліографічного запису у відповідності до міжнародних рекомендацій та національних стандартів.

Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації в Україні було розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності 1 липня 2007 року. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Більшість нововведень пояснюється прагненням розробників максимально точно слідувати базовому принцип Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD) — подавати інформацію у бібліографічному описі в тому вигляді, в якому вона представлена в об'єкті опису. Новий стандарт вміщує тільки універсальні правила, спільні для всіх видів документів, але правила складання бібліографічного запису ілюструються фрагментами опису різних видів документів – використаних наукової літератури і джерел (див. Додаток А).

5. Самооцінювання виконаного огляду літератури 

Після виконання огляду літератури дайте відповіді на такі запитання: 

 • Чи достатню кількість джерел було використано у процесі виконання огляду літератури?

 • Чи представлено результати виконання всіх 5-ти завдань до курсової роботи?

 • Чи показаний зв’язок запропонованого дослідження з попередніми з досліджуваної проблеми?

 • Чим запропоноване дослідження відрізняється від попередніх з досліджуваної проблеми? Чи це чітко окреслено?

 • Які джерела (не більше п’яти) стосуються Вашого дослідження якнайбільше? Підкресліть їх у списку літератури.
 • Чи на рівні узагальнення визначено основні питання/концепції, що розглядаються в публікаціях?

 • Які нові відповіді надасть запропоноване дослідження?

 • Чи список наукової літератури та джерел, а також посилання в тексті оформлені згідно з вищеозначеними вимогами?

Додаток А

Вимоги до оформлення списку використаних наукової літератури і джерел (зразок) 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1. Монографії за іменем індивідуального автора:

 

1.1.Один автор

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : Моногр./ В.Д. Бакуменко; Редкол.: В.М. Князєв, П.І. Надолішній, М.І. Мельник та ін. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 328 с.

 

Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні : Навч. посіб. / В.М. Гаращук. — X.: Нац. юрид. акад. України, 1999. — 55 с.

1.2.Два автори

Головко А. Національна депозитарна система України / А. Головко, О. Науменко. — К.: Укр. ін-т розвитку фондового ринку, 1999. — 162 с.

 

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. /І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. іл., портр.

1.3.Три автори

Логунова М.М. Концептуальні засади теорії політики : Навч. посіб. / М.М. Логунова, В.А. Шахов, М.Ф. Шевченко. — К.: Вид-во УАДУ, 1999. — 161 с.

 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIII, 265 с. ; ил.

1.4.Чотири автори

Сучасна економічна теорія і державні фінанси: Зб. праць / О. Кілієвич, І. Розпутенко, О. Ромашок, В. Юрчишин. — К.: Вид-во УАДУ. 1999. — 422 с.

1.5.П’ять та більше авторів

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.; — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. ; іл., табл.

 

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : Навч. посіб./ Кол. авт.: О.І. Валевський, В.А. Ребкало, М.М. Логунова та ін.; За заг. ред.: В.А. Ребкала, В.В. Тертички. —К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 230 с.

1.6.Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос, англ. — Бібліогр. в кінці ст.

 

2. Монографії за назвою

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб./ Відп. за вип. Н.Г. Луценко. — К.: Держкомстат України, 2000. — 317 с.

 

Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні : Посіб./ Міжнародна Фінансова Корпорація. — К.: Століття, 1999. — 126 с.

3. Багатотом-ний документ

Закони України / Верховна Рада України. Ін-т законодавства /

Редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. — Т.17: [Січень 1999 - березень 1999: Зі зм. та допов. За станом на 1 верес. 1999 p.]. — 1999. —366 с.

 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945/ упоряд. Л. М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С.Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк. прим. Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] с ; іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565.

4. Збірки наукових праць

Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. праць / Редкол.: В.І. Луговий (голов, ред.) та ін.; За заг. ред. В.М. Князєва. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 373 с.

 

Вибір України-99. Що далі : Зб. статей/ Упоряд.: Я. Хобта, Ю.Тимчук, І.Берец та ін.; — К.: Центр "Суспільство". 1999. — 262 с.

5. Перекладні видання

Пал Л.А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюби. — К.: Основи, 1999. — 422 с.

 

Сучасна політична філософія: Антологія : Пер. з англ. / Упоряд.

Я. Кіш. — К.: Основи, 1998. — 575 с.

 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIII, 265 с. ; ил.

6. Матеріали конференцій, з’їздів

Стратегія економічного розвитку регіонів в умовах адміністративної реформи в Україні : Тези наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2000 p./Редкол.: Г.І. Мостовий (кер.). В.М. Гриньова, О.Ю. Амосов та ін. —X.: ХФ УАДУ, 2000. —142 с.

 

Ризикологія в економіці та підприємництві ; зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України та ін.; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) та ін. — К.: КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

7.1. Словники

Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О. І. Тимошенко; — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 

Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

 

Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології: Близько 40000 термінів. — К.: СП "Юрінком Інтер", 1999. — 523 с.

7.2. Довідники

Шаповал В.М. Державний лад країн світу: Довід. – К.: Український Центр Правничих Студій, 1999. — 319 с.

8. Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.

 

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с.: табл.

9. Препринти

Князєв В.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в України. — К., 1995. — 35 с. (Препр. / НІСД; Вип.38.).

10. Стандарти

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. - Введ. 04.07.97. — К.: Держстандарт України. 1998. — 25 с.

 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, ЮТ): ДСТУ ISO 7000:2004. — Чинний від 2006-01-01. — К.: Держспоживстандарт України 2006. — IV, 231 с : табл.

11.Каталоги

Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006. — Т. 5. — 2007. — 264 с.

 

Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / авт.-упоряд. М. Зобків та ін.; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.: іл., табл.

12.Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З., Константинов С.Н.; Науч. произв. корпорация "Киев, ин-т автоматики". — Киев, 1996. — 44 с. - Рус. -Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96. №2210 - Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, №2, 1996.

 

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управлення в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. — Рига, 1989. — 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.

13.Складові частини:

 

13.1.Книги

Економічний аналіз ти його роль в управлінні регіоном // Регіональне управління = Regional management: Навч. посіб./ Кол. авт.: Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін, Н.Й. Коніщева та ін.; За наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої. — Дніпропетровськ, 2000. — С. 63-91.

13.2.Збірника

Полінець О. Контроль у сфері державного управління // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2000. -- Вип.1. —С.85 - 93.

13.3.тези доповідей

Дергачов А.П. Україна та геополітичні трансформації в Європі // Проблеми демократизації посткомуністичного суспільства у контексті європейського досвіду: Матеріали всеукраїнської наук. конф., м. Дніпропетровськ, 10-11 листопада 1998 р. —К., 1998. — С. 4-6.

13.4. журналу

Нижник Н., Мосов С. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади // Вісник Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2000. -- №4. — С.23 - 29.

13.5. Енциклопе-дії

Мороз О.Я. Управління // Українська Радянська Енциклопедія. -2-е вид. — К., 1984. — Т. 11, кн.1. — С. 72.

14. Бібліографі-чні покажчики

Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році: спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02— фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл.

15.Дисертації

Войтович Р.В. Взаємозв'язок ідеології, технології, та стилю у державному управлінні: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України. — К.: 2000. —201 с.

16. Авторефера-ти дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг; Нац. техн. ун-т України "Харк. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл.

17. Звіт про науково-дослідну роботу

Проведення випробувань і досліджень теплотехнічних якостей камер КХС-2-12-ВЗ: Звіт про НДР / Націон. техн. університет "Київськ. політехн. інститут". - ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Інв. №В 119692. —К., 1992. — 90 с.

18. Інструкції

Типова інструкція з експлуатації паливовіддачі теплових електростанцій: ТИ 34-70-044-85: Затв. Гол. техн. упр. з експлуатації енергосистем 01.10.85: Термін дії встановлений з 01.01.98 до 01.01.2003 / М-во енергетики і енергоресурсів України. —К., 1998. — 43 с.

19. Електронні ресурси

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрана.

 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті; (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: 25.08.2010: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.

 

Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 28.01.2008: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua. – Назва з екрану.

 

Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів. Наказ МОН України від 30.12.2005, № 774 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 22.11.2010: http://udhtu.com.ua/.../nakaz%20MOH%20. – Назва з екрану.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!