Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3947 Методичні вказівки з виконання курсової роботи з курсу Основи програмування та алгоритмічні мови, НАУ

Методичні вказівки з виконання курсової роботи з курсу Основи програмування та алгоритмічні мови, НАУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування

Національного авіаційного університету 

 

Методичні вказівки з виконання курсової роботи з курсу Основи програмування та алгоритмічні мови

для студентів спеціальності 5.05010301«Розробка програмного забезпечення»

  

Київ 2013

«Основи програмування та алгоритмічні мови»: методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 5.05010301«Розробка програмного забезпечення» 

Методичні вказівки з дисципліни розглянуто та узгоджено на засіданні випускної комісії напряму підготовки спеціальності "Розробка програмного забезпечення" 

Протокол № _________ від __________________________ 2013 р. 


1. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою курсової роботи (КР) є поглиблення знань і розширення навичок з розробки алгоритмів та їх реалізації на персональному комп'ютері. Курсова робота виконується в середовищі С та С++ і передбачає використання графічних можливостей мови, створення ігрових програм, роботу з текстами, файловими структурами, обробку записів.

У курсовій роботі слід максимально використовувати можливості мови в роботі зі структурами, файлами, графікою.

 

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

Теми курсових робіт можуть включати в себе завдання з обробки даних деякої предметної області (бібліотека, телефонний довідник, результати екзаменаційної сесії і т. д.). Частина завдань виконується з використанням об'єктно-орієнтованого підходу в програмуванні. 

з/п

Тематика курсових робіт

 1.  

Створити графічний редактор з використання алгоритмічної мови

 1.  

Створити програму для пошуку файлу.

 1.  

Шифрування та дешифрування тексту

 1.  

Гра «Морський бій»

 1.  

Гра «15»

 1.  

Гра «Пінг-понг»

 1.  

Створити мультфільм та консольне вікно для відтворення сюжету.

 1.  

Побудова кривих з використанням математичних функцій

 1.  

Калькулятор

 1.  

Моделювання трирівневих моделей

 1.  

База даних «бібліотека»

 1.  

База даних «Довідник»

 1.  

Програма створення розкладу

 1.  

Гра «ханойські вежі»

 1.  

Система управління файлами

 1.  

Тести з дисциплін на мові програмування С++

 1.  

Програма – переводчик

 1.  

Редактор таблиць

 1.  

Фіксування всіх повідомлень з клавіатури

 1.  

Відображення графіків функцій

 1.  

Гра «Точки»

 1.  

Створення та розробка плеєра з базою даних музики

 1.  

Графи. Створення та впровадження в мові програмування С++

 1.  

Гра «Змійка».

 1.  

Використання шаблонів функцій для рішення задач

 1.  

Калькулятор двійковий та двійково-десятковий

 1.  

Методи сортування лінейних масивів

 1.  

Находження оберненої матриці методом Жордана-Гаусса

 1.  

Створення математичного довідника

 1.  

Лінейне програмування

 1.  

Метод найшвидшого спуску розв'язання системи лінійних рівнянь

 1.  

Методы сортировки. Сортировка Шелла

 1.  

Методы сортировки линейных массивов

 1.  

Нахождение обратной матрицы методом Жордана-Гаусса.

 1.  

Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

 1.  

Пошук найкоротшого шляху до виходу з лабіринту

 1.  

Перетворення числа в словесний запис

 1.  

Програмування та основи алгоритмізації

 1.  

Проектування класів з використанням механізмів успадкування і перевантаження операцій в мові С++

 1.  

Розгалужений алгоритм С++

 1.  

Розробити програму для реалізації алгоритму швидкого послідовного пошуку

 1.  

Розробка консольного додатка мовою С++ , що реалізує роботу з універсальною чергою обмеженого розміру використовуючи шаблон класу

 1.  

Розробка прикладного алгоритму і його реалізація мовою С++

 1.  

Розробка інтерактивного середовища для математичних обчислень

 1.  

Розробка програми для роботи з текстом

 1.  

Розробка програми малювання замкнутих багатокутників мовою С++ , з використанням бібліотеки VCL

 1.  

Розробка програми С ++ з графічним інтерфейсом.

 1.  

Розробка програми шифрування

 1.  

Реалізація бінарного дерева на C++

 1.  

Рішення задач на С++

 1.  

Рішення типових задач обчислювальної математики

 1.  

Розробка програм на мовах високого рівня (С++)

 1.  

Сапер

 1.  

Сортування і пошук в масивах

 1.  

Гра adventure з елементами shooter

 1.  

Гра horror з елементами adventure

Навчають, можуть запропонувати свої теми для виконання курсової роботи.

Текст пояснювальної записки слід почати з титульного аркуша. Основними пунктами змісту пояснювальної записки є:

- введення;

- призначення та область застосування;

- постановка задачі;

-  використовувані методи;

- опис алгоритму програми з описом функцій складових частин і зв'язки між ними;

- опис вхідних та вихідних даних;

- програмне і апаратне забезпечення програми;

- керівництво користувача;

- висновок;

- список використаних джерел;

- додаток А Лістинг програми;

- Додаток Б Результати роботи програми. 

 

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА КР 

 1. Зразок оформлення титульного аркуша наведений у додатку А.

 2. Зразок оформлення завдання наведено в додатку Б.

 3. Реферат повинен містити: відомості про кількість аркушів курсової роботи, кількості таблиць, використаних джерел, додатків; перелік ключових слів (від 6 до 15 слів); ​​текст реферату, який повинен відображати:

- об'єкт розробки;

- мета роботи;

- отримані результати;

- область застосування;

- значущість роботи;

- додаткові відомості (особливості виконання та оформлення роботи і т.д.).

Приклад оформлення реферату наведено в додатку В.

 1. Приклад оформлення змісту наведений у додатку Г.

 2. У розділі «Вступ» вказують мету роботи, область застосування; її наукове, технічне та практичне значення. У вступі слід:

- розкрити актуальність питань теми;

- сформулювати завдання теми роботи;

- перерахувати методи і засоби, за допомогою яких будуть вирішуватися поставлені завдання;

- коротко викласти очікувані результати.

 1. Основна частина повинна містити розділи:

1) призначення та область застосування (теоретична, практична,  наукова);

2) постановка задачі (всі кроки, передбачувані в результаті роботи комп'ютерної програми, функції, одержувані результати);

3) використовувані методи (стандартні і нестандартні модулі та процедури мови програмування);

4) опис алгоритму програми з описом функцій складових частин і зв'язки між ними (блок-схема, алгоритмічна запис рішення задачі);

5) опис вхідних та вихідних даних (опис інформації, як вводяться дані, тип даних, де і якого виду виводиться інформація);

6) програмне і апаратне забезпечення програми (операційна система, обсяг пам'яті, наявність відео карти, необхідність наявності певних модулів і файлів і т.д.);

7) керівництво користувача (дії користувача при різних режимах роботи програми, програмні повідомлення і команди, вихід з програми).

 1. Висновок повинен містити короткі висновки за результатами виконуваної роботи; оцінку повноти поставлених завдань; рекомендації по конкретному використанню результатів роботи; її різнобічну значимість.

 2. У список використовуваних джерел включають всі джерела, на які є посилання в роботі.

 3. У додатки рекомендується включити лістинг програми (за обсягом текст програми повинен містити не менше 150 команд) і результати роботи програми. У тексті роботи мають бути посилання на всі програми.

 4. До пояснювальної записки прикладається диск, що містить здійсненний  і початковий файли курсової роботи.

Загальні правила оформлення пояснювальної записки повинні задовольняти вимогам оформлення текстового документа, використовуваного в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування при Національному авіаційному університеті.


4. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При виконанні курсової роботи рекомендується дотримуватися наступні етапи:

 1. Вибрати тему курсової роботи.

 2. Описати вхідні і вихідні дані.

 3. Розбити задачу на підзадачі (етапи рішення).

 4. Розробити загальний вигляд блок-схеми алгоритму (основні етапи рішення задачі).

 5. Розробити алгоритмічний запис рішення кожного етапу завдання.

 6. Визначити стандартні і нестандартні модулі та процедури мови програмування.

 7. Записати програму на мові С та С++.

 8. Перевірити вірність програми тестуванням і верифікацією.

Відповідно до виконання кожного етапу рекомендується паралельно оформляти пояснювальну записку курсової роботи.

 

5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Звіт про виконання курсової роботи складається студентом до моменту закінчення семестру (або за рішенням відділу на захист КР) і здається на перевірку до залікової тижня (за тиждень до здачі КР).

Консультації проводяться на кафедрі у встановлені години, або в письмовому вигляді. Під час консультацій керівник проектування не дає студенту готових рішень, а шляхом постановки навідних питань допомагає студенту зрозуміти допущені помилки і знайти правильний шлях до вирішення питання. Керівник дає вказівки лише після того, як переконався, що студент достатньо ознайомився з даним питанням і зрозумів його сутність. Основною метою при цьому є розвиток у студента творчих навичках, умінням обгрунтувати і довести найбільш важливі положення проекту.

Після норм контролю курсова робота допускається до захисту і представляється комісії. Доповідь презентується протягом 5 хвилин.
Оцінка за курсову роботу виставляється на титульному листі пояснювальної записки, в заліковій книжці студента (із зазначенням теми КР) і атестаційної відомості за чотирибальною системою.

Студенти, які не подали пояснювальну записку по КР або отримали незадовільну оцінку, не допускаються до здачі іспиту з даної дисципліни.


6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Загальні положення

Звіт повинен мати титульний лист і бути зброшурований. Обсяг звіту повинен становити 30-35 аркушів формату А4.

Текстовий документ (ТД) повинен бути виконаний на білому папері формату А4 ( 210х297 мм) з одного боку аркуша із застосуванням друкуючих або графічних пристроїв виведення ЕОМ - через 1,5 інтервалу, висота літер і цифр не менше 1,8 мм, колір - чорний. Використовувати гарнітуру шрифту Times New Roman- 14. При друку текстового матеріалу слід використовувати двостороннє вирівнювання.

Розміри полів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 15 мм, верхнє і нижнє - не менше 20 мм.

Абзацний відступ виконується однаковим по всьому тексту документа і дорівнює п'яти знакам ( 15-17 мм). 

Вимоги до викладу ТД

Текст документа повинен бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень. При викладі обов'язкових вимог у тексті повинні застосовуватися слова «повинен», «слід», «необхідно», «потрібно, щоб», «дозволяється тільки», «не допускається», «забороняється», «не слід». При викладі інших положень слід застосовувати слова - «як правило», «при необхідності», «може бути», «у разі» і т.д. При цьому допускається використовувати розповідну форму викладу тексту документа, наприклад, «застосовують», «вказують» і т.п.

У тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і одиниць рахунку слід писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти - словами. 

Поділ тексту

Текст основної частини документа поділяють на розділи, підрозділи, пункти. Пункти, за необхідності, можуть ділитися на підпункти. При розподілі тексту на пункти і підпункти необхідно, щоб кожен пункт містив закінчену інформацію.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумерують арабськими цифрами і записують з абзацного відступу.

Розділи нумерують наскрізною нумерацією в межах тексту основної частини. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, розділені крапкою.

Приклад.

1 Типи і основні розміри (номер і заголовок першого розділу)

1.1

1.2 Нумерація пунктів першого розділу

1.3

2 Технічні вимоги (номер і заголовок другого розділу)

2.1

2.2 Нумерація пунктів другого розділу 

Крапка наприкінці номерів розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів не ставиться.

Розділи і підрозділи можуть складатися з одного або декількох пунктів. Якщо розділ складається з одного підрозділу, то підрозділ не нумерується.

Окремі розділи можуть не мати підрозділів і складатися безпосередньо з пунктів. Якщо розділ або підрозділ має тільки один пункт, або пункт має тільки один підпункт, то нумерувати його не слід.

Перерахування

Перед кожним перерахуванням слід ставити дефіс або, при необхідності посилання в тексті на одне з перерахувань, малу літеру (за винятком е, з, о, ч, ь, й, и, ь), після якої ставиться дужка.

Для подальшої деталізації перерахувань використовуються арабські цифри з дужкою, причому запис проводиться з абзацного відступу.

Приклад.

а) ____________________________________________________;

б) ________________________________________________________:

1)_________________________________________;

2)______________________________________________;

в)___________________________________________. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів, підрозділів.

Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи.

На початку заголовка поміщають номер відповідного розділу, підрозділу, або пункту. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускаються.
Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати подвоєному міжрядкового віддалі; між заголовком розділу і підрозділу - одному міжрядкового віддалі. 

Побудова таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиці.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8мм. Зліва над таблицею без абзацного відступу розміщують слово «Таблиця», виконане малими літерами (крім першої великої), без підкреслення, і її номер. При цьому крапку після номера таблиці не ставлять. При необхідності уточнення змісту таблиці приводять її назву, яка записують з великої літери (інші рядкові), над таблицею зліва, без абзацного відступу в один рядок з її номером через тире. Крапку після найменування таблиці не ставлять.

Таблиця поміщається в тексті відразу ж за першою згадкою про неї або на наступній сторінці. Якщо формат таблиці перевищує А4, то її розміщують у додатку до ТД. Допускається поміщати таблицю вздовж довгої сторони аркуша документа.

Таблиці, за винятком наведених у додатку, нумеруються наскрізною нумерацією арабськими цифрами по всьому ТД. Якщо в ТД одна таблиця, то її позначають «Таблиця 1» або «Таблиця В.1», якщо вона наведена в додатку В. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка і розділяючи їх крапкою. Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

На всі таблиці призводять посилання в тексті або в додатку (якщо таблиця наведена у додатку).

Заголовки граф (колонок) та рядків таблиці наводять, починаючи з великої літери, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків граф і рядків крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, то таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, поруч або на наступній сторінці. При поділі таблиці на частини слово «Таблиця», її номер та найменування поміщають тільки над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слово «Продовження» зліва над таблицею і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження таблиці 7», «Закінчення таблиці 2». 

Ілюстрації

Кількість ілюстрацій, які розміщені в ТД, має бути достатнім для того, щоб надати тексту ясність і конкретність.

Всі ілюстрації (схеми, графіки, технічні рисунки, фотографічні знімки, діаграми і т. д.) іменуються в тексті малюнками і нумеруються наскрізною нумерацією арабськими цифрами по всьому ТД за винятком ілюстрації додатки.

Допускається нумерація малюнків в межах кожного розділу. Тоді номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

Приклади.

1 Малюнок 5.1, Рисунок 7.5 і т. д.

2 Малюнок В.8 - восьмий рисунок додатка В.

Ілюстрація розташовується по тексту документа відразу після першого посилання, якщо вона розміщується на аркуші формату А4. Якщо формат ілюстрації більше А4, її слід поміщати в додатку. Ілюстрації слід розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту документа або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації слід виконати на тому ж папері, що й текст. Колір зображень, як правило, чорний. Допускається виконання креслень, графіків, діаграм, схем за допомогою використання комп'ютерного друку і в кольоровому виконанні. Ілюстрації, за необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Слово «малюнок», написане повністю без скорочення, його номер, знак дефіс «-» і найменування поміщають нижче зображення і пояснювальних даних симетрично ілюстрації.

Посилання

У ТД допускаються посилання на даний документ, стандарти, технічні умови та інші документи за умови, що вони повністю і однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають труднощів у користуванні документом.

Посилатися слід на документ в цілому або його розділи і додатки. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці та ілюстрації не допускаються, за винятком підрозділів, пунктів, таблиць та ілюстрацій даного документа. При посиланнях на частини даного ТД вказують номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, формул, таблиць, малюнків, позначення (та номера) перерахувань та програм, креслень і схем, а при необхідності - також графи і рядки таблиць і позиції складових частин виробу на малюнку, кресленні або схемою.

При посиланнях на структурний елемент тексту, який має нумерацію з цифр, що не розділених крапкою, вказують найменування цього елемента повністю, наприклад, «... відповідно до розділу 5», «...за пунктом 3».

Якщо номер ( позначення) структурного елементу складається з цифр (букви і цифри), розділених крапкою, то найменування цього структурного елементу не вказують, наприклад: «... гідно 3.1», «...відповідно до А.9 (додаток А)», «...відповідно до 4.1.1...». Ця вимога не поширюється при посиланнях на формули, таблиці, перерахування та графічний матеріал. У посиланнях на них завжди згадують найменування елемента ТД, наприклад, «...за формулою ( 3.3) ...», «...в таблиці В.2 (додаток В) ...»,  « ... на малюнку 1.2 ...», «... відповідно з перерахуванням б) 4.2.2 ... », «... в частині показника 1 таблиці 2».

Посилання в тексті на таблиці та ілюстрації оформляють по типу: «... відповідно до таблиці 5.3», «... відповідно з малюнком 1.2», « ... як показано поз. 12 і 13 на малюнку В.7 (додаток В)», « ... у таблиці 1.1 , графа 4 », « ... в таблиці В.2 (додаток В) ...», причому найменування елемента завжди наводиться повністю. Скорочення табл. і рис. в тексті не допускаються.
При посиланні в тексті на використані джерела слід наводити їх номери, укладені в квадратні дужки , наприклад: «... як зазначено в монографії [103]», «... в роботах [11, 12, 15-17]». 

Нумерація аркушів ТД

Усі аркуші ТД, включаючи додатки, повинні мати наскрізну нумерацію. Першим аркушем є титульний лист. Номер аркуша проставляється в його правому нижньому куті.

На титульному аркуші номер не проставляється. 

Список використаних джерел (літератури)

У список включають всі джерела , на які є посилання в ТД. Джерела в списку розташовують і нумерують у порядку їх згадування в тексті ТД арабськими цифрами без крапки.

Відомості про джерела наводять відповідно до вимог ГОСТ 7.1. Приклади бібліографічних описів джерел наведені у додатку Д. Розрізняють дві схеми оформлення відомостей про джерело залежно від характеру посилання на нього в ТД. При посиланні на весь документ застосовується схема бібліографічного опису видання (джерела) в цілому. А при посиланні на частину документа (джерела), наприклад, статті з журналу або доповіді зі збірки конференції, застосовується схема бібліографічного опису частини документа.

Схема побудови опису видання в цілому представляється у вигляді:
Прізвище І. О. основного автора. Назва книги / Відомості про редактора ( за наявності). - Місто: Видавництво, рік видання. - Кількість сторінок.

Схема бібліографічного опису частини документа включає: відомості про частину документа та відомості про документ в цілому (найчастіше це відомості про журнал, що містить описувану статтю), розділені знаком "//".

У відомостях про частину документа наводиться прізвище, ініціали автора і назву цієї статті. У відомостях про документ в цілому наводять: назва журналу, рік випуску журналу, номер журналу і номери сторінок, на яких знаходяться початок і кінець статті. В цілому схема побудови опису частині видання представляється у вигляді:

Прізвище І. О. автора. Назва статті // Назва журналу. - Рік випуску. - № журналу. - С.7 – 11. 

Додатки

У додатках виносяться: графічний матеріал великого об'єму і/або формату, таблиці великого формату, методи розрахунків, опису апаратури і приладів, опису алгоритмів і програм завдань, що вирішуються на ЕОМ і т. д.

У них рекомендується включати матеріали иллюстрационного і допоміжного характеру. У додатки можуть бути поміщені:

- таблиці і малюнки великого формату;

- додаткові розрахунки;

- описи застосовуваного в роботі нестандартного обладнання;

- проміжні математичні докази, формули і розрахунки;

- опис апаратури і приладів, застосовуваних при проведенні експериментів, вимірювань та випробувань;

- інструкції, методики, розроблені в процесі виконання КР;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки розміщують, як продовження ТД, на наступних сторінках і включають у спільну з ТД наскрізну нумерацію сторінок. Додатки, що містять додаткові текстові конструкторські документи (специфікації, посібник з експлуатації тощо), слід поміщати в додаток в останню чергу.

Додатки позначають у порядку посилань на них у тексті, прописними буквами російського алфавіту, починаючи з А (за винятком букв Е, 3, І, О, Ч, Ь, И, ред), які призводять після слова «Додаток». Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту, за винятком букв I і О. У разі повного використання літер російського і латинського алфавітів допускається позначати додатки арабськими цифрами. При наявності тільки однієї програми, воно позначається «Додаток А».

Кожна програма має починатися з нового аркуша і мати тематичний заголовок і позначення. Нагорі посередині листа (сторінки) друкують (пишуть) малими літерами з першої великої слово «Додаток» , і його буквене позначення. Під ним в дужках вказують ступінь необхідності додатка, наприклад: «(рекомендований)», «(довідковий)», «(обов'язковий)».

Нижче призводять, у вигляді окремого рядка, заголовок, який розташовують симетрично щодо тексту, друкують малими літерами з першої великої і виділяють напівжирним шрифтом.

Текст кожного додатка, при необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставиться буквене позначення цього додатка, відокремлене крапкою.

Малюнки, таблиці, формули, що поміщаються в додатку, нумерують арабськими цифрами в межах кожного додатка, наприклад: «..малюнок Б.5.».

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. 

Додаток В

Приклад оформлення реферату

Реферат 

Курсова робота містить 30 сторінок, 5 таблиць, 10 джерел, 2 додатки.
Ключові слова: С та С++, процедура, алгоритм, програма, тип - запис, об'єктний тип, функція, модуль, тривимірна графіка.

Об'єкт дослідження - господарська діяльність ...

Мета роботи - розробка інформаційної системи для ....

або

Мета роботи: отримання знань, навичок в галузі розробки алгоритмів обробки тривимірної графіки, реалізація їх на персональному комп'ютері і демонстрація можливостей С та С++.

Результатом роботи є програма "Моделювання обертання тривимірних об'єктів", яка показує графічні можливості мови С.

Проведено аналіз ....

Необхідно автоматизувати функції .....

Вхідна інформація ..., вихідна інформація ...

В результаті розроблена інформаційна система ...

Курсова робота виконана у текстовому редакторі Microsoft Word і представлена ​​на диску (у конверті на звороті обкладинки).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!