Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3946 Методичні вказівки до виробничої практики з курсу Комерційна діяльність, НУ ЛП

Методичні вказівки до виробничої практики з курсу Комерційна діяльність, НУ ЛП

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

Циклова комісія спеціальності «Комерційна діяльність» 

 

Методичні вказівки до виробничої практики з курсу Комерційна діяльність

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст

спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність»

  

Львів – 2014

Методичні вказівки до проходження виробничої практики обговорені та схвалені на засіданні Науково-методичної ради НН Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року 

Оригінал-макет підготовлено у видавничому відділі

Інституту підприємництва та перспективних технологій

Національного університету «Львівська політехніка»

© І.А. Лех 2014

© НН Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка», 2014

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 3

2. БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ.. 3

3. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ.. 3

4. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ.. 3

5. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ.. 3

6. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ.. 3

7. СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ.. 3

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ.. 3

9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ.. 3

10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.. 3

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ ТА ЙОГО ЗАХИСТУ.. 3

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Методичні вказівки до виробничої практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» розроблено на основі «Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців» (наказ МОН України від 23.01.2004 р. № 48), «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., а також з врахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність», визначених Тимчасовою освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 – «Економіка і підприємництво».

Програмою передбачається проходження виробничої практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у четвертому семестрі; тривалість практики – 4 тижні, що обумовлюється графіком навчального процесу, затвердженим на навчальний рік.

Виробнича практика студентів є невід`ємною складовою частиною процесу підготовки молодших спеціалістів і проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров`я, культури, торгівлі і державного управління.

Практичну підготовку здійснюють в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача ВНЗ та спеціаліста з даного фаху.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує циклова комісія спеціальності «Комерційна діяльність».

До керівництва практикою залучають досвідчених викладачів, до обов`язків яких належать:

 • встановлення відповідності бази практики вимогам програми;

 • проведення організаційних заходів перед відбуттям студентів на базу практики – інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки із наданням необхідних документів;

 • контролювання умов проходження практики та проведення обов`язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки безпосередньо на базі практики;

 • приймання звіту з практики у складі комісії.

Бази практики в особі їх перших керівників разом з інститутом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Студенти можуть самостійно, з дозволу циклової комісії, підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

2. БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Тривалість виробничої практики 180 годин (6 кредитів). Під час практики студент розподіляє свій робочий час за таким графіком (табл. 1).

Таблиця 1

Бюджет робочого часу практики

з/п

Вид роботи

Кількість годин

1.

Отримання індивідуального завдання на практику від керівника

9

2.

Загальне ознайомлення з підприємством (організацією, установою)

18

3.

Робота у функціональних відділах з метою вивчення організаційної структури та функцій структурних підрозділів.

27

4.

Збір необхідної інформації для написання звіту з практики та заповнення первинних документів

90

5.

Написання і оформлення звіту про проходження практики

27

6

Захист звіту

9

 

Всього

180

 

3. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Метою практики є: закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі навчання; оволодіння студентами сучасними методами та формами організування практичної діяльності підприємства; формування на основі отриманих теоретичних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах; прищеплення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практична підготовка студентів є обов`язковою складовою освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь.

Зміст виробничої практики більш повно розкривається у п. 8, де наведено рекомендації щодо складання звіту з практики. Під час виробничої практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання студентів з фахових дисциплін навчального плану.

У процесі проходження практики студент повинен ознайомитись із діяльністю підприємства, його організаційною структурою, знати основні напрямки комерційної діяльності підприємства, вміти досліджувати сильні та слабкі сторони організації, а також можливості та загрози зовнішнього середовища.

 

4. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ 

До керівництва практикою залучаються провідні викладачі циклової комісії. Перед початком практики проводяться відповідні організаційні заходи, видаються завдання на практику, студенти забезпечуються необхідною інформацією та документами, перелік яких встановлює циклова комісія. Крім того, кожному студенту-практиканту адміністрацією бази практики призначається керівник від цього підприємства (організації, установи).

Студент-практикант несе відповідальність за результати проходження практики і є підзвітним як перед цикловою комісією, так і перед тією організацією, де проходить практику.

Права студента-практиканта

Студент під час проходження виробничої практики має право:

- отримувати необхідні консультації керівника практики від циклової комісії та від підприємства;

- мати доступ до стандартної статистичної звітності та облікової інформації, яка знаходиться в розпорядженні підприємства;

- отримати програму практики та всю необхідну організаційно-розпорядчу документацію.

Обов`язки студента-практиканта

Студенти під час проходження виробничої практики зобов`язані:

- до початку практики отримати від керівника практики від циклової комісії консультації щодо оформлення усіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики, дотримуватися трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку, які діють на підприємстві;

- виконувати завдання, передбаченні програмою практики, а також індивідуальні завдання керівника практики у встановлені терміни;

- провести необхідні роботи та збір інформації для написання звіту з практики;

- систематично вести щоденник практики, із здійсненням записів щодо виконаної роботи на підприємстві згідно з отриманим завданням;

- вчасно підготувати звіт про проходження практики та захистити його перед комісією циклової комісії у встановлені терміни.

З моменту зарахування студента в період практики як практиканта на робоче місце, на нього поширюються правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, які діють на підприємстві.

По закінченню практики студент-практикант складає письмовий звіт та з щоденником практики, підписаним керівником практики від підприємства та завіреним печаткою підприємства, здає його керівнику практики від циклової комісії. 

5. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

Програма повинна відповідати основній меті виробничої практики – вивчення діяльності підприємства та закріпленню студентами теоретичних знань, отриманих під час навчання в інституті (табл. 2).

Таблиця 2

Програма виробничої практики

 

Питома вага тривалості виконання робіт, %

1

2

1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства:

-       історія фірми, дата заснування, місце знаходження;

-       правовий статус, форма власності;

-       організаційна структура управління підприємством;

-       основні види діяльності за статутом.

20,0

 

2. Дослідження сильних і слабких сторін підприємства (табл. 3).

25,0

3. Дослідження загроз та можливостей підприємства (табл. 4).

25,0

4. Виконання індивідуального завдання (Прикладне застосування теоретичних знань з дисципліни «Комерційна діяльність»)

10,0

5. Оформлення звіту з виробничої практики. Захист звіту.

20,0

Всього, %

100

 

6. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання її програми у встановлені цикловою комісією терміни.

Загальною формою звітності студента з практики є письмовий звіт, підписаний керівником від бази практики, та щоденник практики, оформлений відповідно до вимог. Письмовий звіт разом зі щоденником та іншими документами, визначеними цикловою комісією, подаються на рецензування керівнику практики від інституту. Звіт захищається студентом перед комісією, призначеною головою циклової комісії. Комісія приймає залік у студентів на базах практики або в навчальному закладі в останні дні її проходження.

Результати проходження практики оцінюються за діючою у вищій школі системою з використанням алгоритму, наведеного в розділі 11 даних вказівок. Оцінка вноситься у заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно за умови виконання ним вимог, які визначає циклова комісія.

Студент, який отримав негативну оцінку за практику, відраховується з інституту.

Підсумки практики обговорюються на засіданні циклової комісії.

7. СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт з виробничої практики оформляють відповідно до змісту програми практики, згідно з вимогами до текстових документів. У звіті відображається виконана протягом проходження студентом практики робота.

Звіт з практики повинен включати:

- реальні (звітні, облікові, нормативні) цифрові дані про діяльність досліджуваного підприємства (представлені у таблицях, графіках, діаграмах);

- бланки звітності;

- рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Звіт з практики повинен складатись із таких структурних елементів:

 • Титульна сторінка (форма наводиться у додатку А)

 • Завдання на практику (форма наводиться у додатку Б)

 • ЗМІСТ

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика підприємства

 • РОЗДІЛ 2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

 • РОЗДІЛ 3. Аналіз можливостей та загроз зовнішнього середовища підприємства

 • РОЗДІЛ 4. Прикладне застосування теоретичних знань з дисципліни «Комерційна діяльність»

 • ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 • Додатки у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.

Орієнтовний обсяг звіту 15-20 друкованих аркушів.

До звіту додають щоденник, з обов`язковими робочими записами студента під час проходження виробничої практики та відгуком керівника практики від підприємства про результати роботи студента-практиканта.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

У змісті виділяють найменування усіх розділів та підрозділів звіту та номери їх початкових сторінок.

У вступі наводиться коротка характеристика обраної бази практики, її галузева приналежність, місце і роль у економіці України, перспективи подальшого технічного, економічного та соціального розвитку. У вступі необхідно навести основну мету проходження практики та основні завдання, які ставить студент-практикант по кожному з розділів звіту. Обсяг 1 сторінка.

У розділі 1 «Загальна характеристика підприємства» навести основні відомості про підприємство за такими параметрами:

- назва організації, її адреса, керівник організації;

- час заснування та основні етапи розвитку;

- правовий статус, форма власності та вид діяльності згідно зі статутом підприємства;

- організаційна структура управління підприємством;

- охарактеризувати ринок, на якому діє підприємство.

У розділі 2 «Аналіз сильних та слабких сторін підприємства» відображають основні сильні сторони підприємства (переваги) та слабкі сторони (недоліки у роботі підприємства). Більш детально приклади сильних і слабких сторін підприємства наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Можливі сильні і слабкі сторони фірми

Сфера діяльності

Сильна сторона

Слабка сторона

Маркетинг

Велика ринкова частка

Невелика ринкова частка

Декілька цільових ринків

Один цільовий ринок

Високий рівень сервісного обслуговування

Низький рівень сервісного обслуговування

Позитивний імідж

Негативний імідж

Виробництво

Висока якість товарів

Низька якість товарів

Новітня технологія

Застаріла технологія

Низькі середні витрати

Високі витрати виробництва

Фінанси

Низькі загальні витрати

Високі загальні витрати

Мобільна структура витрат

Невистачання обігових коштів

Організація

Ефективна структура управління фірмою

Бюрократична структура управління фірмою

Довгострокові перспективи розвитку

Відсутність перспективи розвитку

Кадри

Високий рівень професіоналізму

Неефективна система стимулювання праці

Великий практичний досвід працівників

Відсутність (або недостатня кількість) висококваліфікованих працівників

У розділі 3 «Аналіз можливостей та загроз зовнішнього середовища підприємства» виділяють основні можливості підприємства, які надає зовнішнє середовища та загрози, до яких потрібно бути готовими підприємству (табл. 4).

Таблиця 4

Можливий вплив змін факторів зовнішнього середовища на діяльність фірми

Фактор зовнішнього середовища

Тенденції зміни фактора

Вплив зміни фактора на діяльність фірми

Економіка

Зростання економіки

Можливість

Підвищення рівня доходів та купівельної спроможності населення

Можливість

Політика/законодавство

Несприятливі зміни в системі оподаткування підприємницької діяльності

Загроза

Підвищення рівня законодавчої стабільності

Можливість

Природне середовище

Загроза екологічних катастроф

Загроза

Науково-технічний прогрес

Поява нової технології виробництва у конкурентів

Загроза

Демографія

Підвищення народжуваності

Можливість

Соціально-культурний фактор

Зростання рівня диференціації суспільства, збільшення питомої ваги діаметрально протилежних соціальних класів

продовж. табл. 4

 

Загроза — якщо фірма орієнтується на середній клас, можливість — за орієнтації на граничні класи

У РОЗДІЛІ 4. «Прикладне застосування теоретичних знань з дисципліни «Комерційна діяльність»» необхідно висвітлити одне питання згідно порядкового номеру у журналі, викладене на основі бази практики (перелік питань подано у табл. 5).

Таблиця 5

Перелік теоретичних питань відповідно до заданого варіанту

Номер варіанту

Теоретичне питання

 

1

Поняття комерційної діяльності та особливості її роботи у умовах ринку

2

Роль та завдання комерційної діяльності на сучасному етапі

3

Комерційний процес як складова комерційної діяльності

4

Класифікація комерційних операцій

5

Основні принципи комерційної діяльності

6

Особливість організаційної побудови торгівлі

7

Суб’єкти комерційної діяльності

8

Характерні особливості фізичних та юридичних осіб

9

Класифікація суб’єктів комерційної діяльності за організаційно-правовою формою

10

Види об’єктів комерційної діяльності

11

Основні вимоги до об’єктів комерційної діяльності

12

Класифікація товарів широкого вжитку та товарів виробничого призначення

13

Найбільш поширені види послуг на ринку

14

Оптова та роздрібна торгівля як основні методи розподілу товару

15

Організація комерційної діяльності з роздрібного продажу товарів

16

Організація оптової торгівлі в комерційній діяльності

17

Організація закупівель товарів на ярмарках і виставках

18

Суть, види та організація торгів, аукціонів, тендерів

19

Сутність та порядок регулювання господарських зв’язків у торгівлі

20

Випадки застосування товарообмінних операцій у комерційній діяльності

21

Загальні положення договору купівлі-продажу та постачання

22

Характеристика готівкової та безготівкової форми розрахунків

23

Організація і технологія проведення маркетингових досліджень у комерційній діяльності

24

Фактори макро- та мікросередовища комерційної діяльності

25

Порядок формування і регулювання асортименту товарів на оптових

продовж. табл. 5

 

торгових підприємствах

26

Основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі

27

Формування цінової політики комерційного підприємства оптової та роздрібної торгівлі

28

Сутність, роль і зміст збуту товарів у комерційній діяльності

29

Реклама в системі маркетингових комунікацій та комерційна пропаганда

30

Стимулювання збуту у комерційній діяльності підприємства

31

Сутність лізингу, його форми, типи та види

32

Сутність, види франчайзингу та історія його розвитку

У «Висновках і рекомендаціях» формулюються результати проходження практики та аргументовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, підвищення ефективності його функціонування.

У цьому підрозділі можуть бути також сформульовані пропозиції студента з питань організації і проходження практики.

У «Списку використаних джерел інформації» наводиться перелік спеціальної та допоміжної літератури, документів, внутрішніх інструкцій організації, які були використані студентом при написанні звіту про практику.

Вся використана література включається в список використаних джерел згідно з вимогами державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Перелік літератури повинен містити 10-20 назв.

У «ДодаткАХ» подаються таблиці, рисунки, статут, анкета, фінансові звіти підприємства, які займають більше 1 сторінки.

Додатки використовуються з метою вивільнення основного тексту роботи від матеріалів допоміжного характеру, які потрібні для повноти розкриття завдань практики. Матеріали додатків не зараховуються в загальний обсяг роботи і не обмежуються кількістю.

9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

Звіт про практику подають у зброшурованому вигляді. Перша сторінка обкладинки - титульна (її зразок наведено у додатку А). Скріпки та інші деталі брошурування не повинні бути видними на титульному аркуші.

Звіт, як правило, друкується на комп`ютері з однієї сторони аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 інтервали, розмір шрифту -14. Поля повинні бути не менші за 20 мм (верхнє і нижнє), 25 мм - ліве, 10 мм - праве.

Нумерація сторінок - наскрізна, причому першою сторінкою є титульний аркуш, другою – «Завдання на практику», третя – «Зміст», але номер сторінки на них не ставиться.

Назви розділів друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Кожну структурну частину (розділ) треба починати з нової сторінки.

Підрозділи нумерують у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад «2.1.» (перший підрозділ другого розділу). Потім іде назва цього підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) називають рисунками і нумерують послідовно у межах розділу (аналогічно як і підрозділи) арабськими цифрами, далі йде назва рисунка. Ілюстрації розташовують одразу після посилання на них у тексті, або на наступній сторінці.

Таблиці у роботі нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). У правому верхньому куті пишеться слово «Таблиця» із зазначенням її номера.

Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, у кінці номера таблиці крапка не ставиться наприклад «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). При посиланні на неї слово «Таблиця» пишуть у скороченому вигляді, наприклад (табл.1.2).

Під словом «Таблиця» розміщують заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово «Таблиця» і заголовок починають з прописної букви. Назва не підкреслюється. Таблицю потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті. Якщо на сторінці немає місця, таблицю необхідно розміщувати на наступній сторінці. Переносячи таблицю на наступну сторінку, нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова «Продовження табл.» із зазначенням її номера, наприклад «Продовження табл.1.2».

Заголовки граф таблиці пишуть з великої букви. Текст, який повторюється у графі таблиці складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова «Те ж», а далі - лапками.

До списку літератури включають усі використані джерела, які розташовуються за алфавітом або у порядку посилань на них у тексті. Список літератури оформляється відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Додатки оформляють як продовження звіту на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими буквами з першої прописної симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово «Додаток ...» і велика літера української абетки, наприклад «Додаток А», «Додаток Б».

 

10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Підсумки практики підводять на основі представлених студентом звіту і щоденника практики.

Оформлений згідно всіх вимог звіт перевіряють і затверджують керівники практики від підприємства і від циклової комісії.

Захист звіту про практику (з диференційованою оцінкою) відбувається перед комісією в останні два дні практики.

Студент, що безпідставно не виконав програму практики, або отримав незадовільну оцінку на захисті, відраховується з інституту. Якщо невиконання програми практики викликано поважними, документально підтвердженими причинами, то студент може бути направлений на практику повторно.

Підсумки практики обговорюють на засіданні циклової комісії, а загальні підсумки практики підводять на НМР.

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ ТА ЙОГО ЗАХИСТУ

Оцінка проходження практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою. Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є: сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним розділом програми практики; сума балів за оформлення та захист звіту про практику. Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за практику, наведена у табл. 6.

Таблиця 6

Формування підсумкової оцінки за практику

Зміст завдання

Кількість

балів

Максимальна кількість балів

розділ 1. Загальна характеристика підприємства

0-10-15

15

розділ 2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

0-10-20

20

розділ 3. Аналіз можливостей та загроз зовнішнього середовища підприємства

0-10-20

20

розділ 4. Прикладне застосування теоретичних знань з дисципліни «Комерційна діяльність»

0-10-20

20

Оформлення звіту

0-5

5

Захист звіту про практику

0-10-20

20

Загальний підсумок

 

100

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні запитання, які дають змогу оцінити розуміння студентом викладених у змісті звіту про практику положень. Виставлена загальна сума балів заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження практики.

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ).

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в максимальну кількість балів) повинна відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводилася студентом під час опрацювання відповідного розділу;

2) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.

II. Посередня якість розділу звіту (середній бал) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповідність змісту роботи вимогам програми практики (не менше 50-75% виконання завдань, що передбачені завданням на практику охоплення зазначених у завданні на проходження практики завдань);

2) подана інформація є достовірною, але не актуальною.

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповідність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за відповідною дисципліною питань);

2) недостовірності поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику.

І. Найвища якість захисту звіту про практику (оцінюється в максимальну кількість балів – 20 балів) повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2) вільне володіння методикою аналізу сильних та слабких сторін підприємства, загроз та можливостей зовнішнього середовища;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'язані із змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

II. Захист звіту про практику оцінюється в 10 балів, якщо:

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хоча б одному з пунктів, зазначених вище;

2) при розкритті змісту питання допускаються помилки та неточності.

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів порушення трудової дисципліни:

- відсутність без поважних причин на базі практики у встановлений робочий час (мінус 5 балів за кожен факт порушення);

- несвоєчасність представлення інформації про початок практики, неотримання щоденника у встановлені терміни (мінус 10 балів);

- несвоєчасність представлення звіту про практику (мінус 10 балів).

До захисту не допускаються звіти у яких відсутні:

-   аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства (сильних і слабких сторін підприємства, загроз та можливостей зовнішнього середовища);

-   щоденник чи завдання на практику.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!