Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3945 Робоча програма виробничої практики студентів 4 курсу Юридичного факультету, ХНПУ ім. Сковороди

Робоча програма виробничої практики студентів 4 курсу Юридичного факультету, ХНПУ ім. Сковороди

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ

імені Г.С.Сковороди 

Юридичний факультет

  

Робоча програма виробничої практики студентів 4 курсу Юридичного факультету

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

ХАРКІВ-2015

Укладач: 

Марченко В.В., к.ю.н., доцент кафедри історико-правових дисциплін, державного та міжнародного права. 

Рецензент: 

Процевський В.О., д.ю.н., професор, директор Інституту економіки і права, декан юридичного факультету.

ВСТУП

Робоча програма розроблена відповідно до Закону України „Про освіту” від 04.06.1991 р. (зі змінами та доповненнями), Наказу Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 р. (зі змінами та доповненнями від 20.12.1994 р.) „Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів” і розрахована на використання студентами 4 курсу юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди під час проходження виробничої практики у правоохоронних органах, органах суду, органах юстиції та інших юридичних установах.

Становлення бакалавра, спеціаліста та магістра у галузі застосування законів і підзаконних нормативних актів неможливо без набуття навичок виконання обов’язків юриста. Саме цього вимагає сучасний освітній стандарт вищої професійної освіти.

Термін виробничої практики – 10 тижнів.

Строки проходження практики визначаються планом навчального процесу юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Основним документом, що встановлює обсяг і зміст практики, є ця програма проходження виробничої практики.

1. МЕТА І ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Виробнича практика є невід’ємною частиною навчального процесу на юридичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди і направлена на забезпечення і поглиблення отриманих за час навчання теоретичних знань, набуття і удосконалення професійних умінь та навичок.

1.2. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних на юридичному факультеті, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

1.3. Виробнича практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.4. Під час виробничої практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, дипломної роботи або складання державних екзаменів.

2. ЗАДАЧІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Задачами виробничої практики є:

- поглиблення і закріплення теоретичних і спеціальних знань з юридичних дисциплін, отриманих у процесі навчання, з метою всебічного їх використання в майбутній професійній діяльності;

- набуття і удосконалення професійних навичок і умінь відповідно до профілю підготовки спеціалістів і програми навчання;

- набуття практичних навичок складання процесуальних документів;

- розвиток організаційних здібностей, почуття відповідальності за доручену справу, збудження інтересу до обраної спеціальності;

- збір необхідної і додаткової інформації для написання дипломної роботи;

- підтримка тісних зв’язків юридичного факультету з базовими органами та установами, в яких проводиться виробнича практика для обміну досвідом, удосконалення підготовки студентів.

- скласти план-конспект лекції;

- провести лекційне заняття на актуальну правову тему сьогодення;

- скласти звіт про виконання програми виробничої практики. 

3. БАЗИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

3.1. Практика студентів юридичного факультету проводиться на базах практики, які відповідають встановленим вимогам. Такими органами є судові та правоохоронні органи, органи юстиції та інші установи відповідно до чинного законодавства.

3.2. Студенти можуть самостійно, з дозволу декана юридичного факультету або керівника виробничої практики від юридичного факультету, визначитися з базою проходження виробничої практики і пропонувати його для використання. У такому випадку студент надає декану або керівнику виробничої практики від юридичного факультету запит з такої бази практики за підписом її першого керівника.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

4.1. Відповідальність за організацію та проведення виробничої практики покладається на декана юридичного факультету.

4.2. Відповідальність за навчально-методичне керівництво і виконання програми виробничої практики покладається на керівника виробничої практики від юридичного факультету.

4.3. Розподіл студентів на практику проводиться керівником практики від юридичного факультету.

4.4. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики від юридичного факультету, який підпорядкований декану факультету.

4.5. До керівництва практикою студентів залучаються викладачі кафедр юридичного факультету.

4.6. Кожна академічна група може бути поділена на дві підгрупи, керівництво якими здійснюється призначеними деканом факультету викладачами (методистами), які підпорядковані керівнику виробничої практики від юридичного факультету.

4.7. Керівник практики від юридичного факультету:

- визначає бази виробничої практики;

- готує проекти наказів про персональний розподіл студентів між базами практики, про доручення викладачам юридичного факультету безпосереднього керівництва практикою тощо;

- проводить організаційні збори з студентами до початку виробничої практики, знайомить їх з методичними рекомендаціями щодо порядку проходження виробничої практики, правами та обов’язками, правилами звітності і організації захисту виробничої практики тощо;

- здійснює загальне керівництво виробничою практикою;

- проводить з студентами та посадовими особами баз практики наради з організаційних питань з метою підвищення ефективності виробничої практики студентів, усунення виявлених недоліків тощо;

- відвідує бази практики та надає допомогу у виконанні програми виробничої практики;

- надає консультації щодо вчасного та якісного складання звіту, узагальнення матеріалів практики;

- контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- вивчає звіти студенті, а при необхідності зобов’язує студентів допрацювати їх;

- бере участь у роботі комісій з захисту матеріалів виробничої практики;

- надає письмові консультації студентам, які проходять виробничу практику за межами м. Харкова, підтримує зв'язок з керівництвом баз виробничої практики поза межами м. Харкова;

- готує звіти про проходження виробничої практики та за підписом декана юридичного факультету подає їх до відділу практики університету.

4.8. Повноваження методиста:

- надання методичної допомоги студентам під час проходження виробничої практики;

- відвідання бази виробничої практики;

- здійснення контролю за проходженням виробничої практики студентами;

- контроль за виконанням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;

- виявлення недоліків в організації та проведенні виробничої практики, пропозиції щодо усунення яких вносяться декану юридичного факультету та керівнику практики;

- внесення пропозицій щодо заохочення студентів за належне виконання ними своїх обов’язків.

4.9. Бази практик в особі їх перших керівників разом з юридичним факультетом Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди несуть відповідальність за організацію, якість та результати практики студентів.

4.10. Права та обов'язки студентів, які проходять виробничу практику:

- до початку виробничої практики отримати направлення декана юридичного факультету на виробничу практику, а також від керівника виробничої практики від юридичного факультету консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- належно та у повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені програмою практики і методичними вказівками її керівників;

- систематично знайомитися з нормативними актами, новою юридичною літературою та періодичними юридичними виданнями;

- складати проекти процесуальних документів та інших правових документів відповідно до вимог закону;

- збирати та узагальнювати матеріали виробничої практики для підготовки до виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту або складання державних екзаменів;

- вести щоденник виробничої практики;

- своєчасно надавати керівникам виробничої практики щоденник, звіт та інші необхідні матеріали;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу.

Студент має право знайомитися з нормативними актами, службовими документами, що знаходяться у провадженні відповідних органів та установ, а також архівними справами, справами про адміністративні порушення та іншими матеріалами в обсязі завдань, які визначаються програмою та індивідуальними планами, користуватися у встановленому порядку технічними та іншими засобами.

Студенти, які порушили трудову дисципліну, можуть бути притягнуті до встановленої чинним законодавством відповідальності керівниками бази виробничої практики та юридичного факультету.

Після завершення виробничої практики студент надає керівнику виробничої практики від юридичного факультету матеріали практики, письмовий звіт, та при необхідності виконує рекомендації щодо його доопрацювання, захищає матеріали виробничої практики в комісії, призначеній деканом юридичного факультету.

5. ПРОГРАМИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ

5.1. Практика у слідчого

Перед тим, як студент розпочне виробничу практику у слідчого, він складає робочий план, який затверджується керівником бази виробничої практики. Проходження виробничої практики у слідчого передбачає вивчення наказів Генерального Прокурора України і Міністра внутрішніх справ України, інших відомчих актів, які відносяться до роботи слідчих органів (інструкцій, обзорів практики, інформаційних листів, тощо), а також ознайомлення з оперативним станом в районі (місті), порядком роботи слідчого підрозділу.

Студент за дорученням керівника бази практики виконує наступне:

- розглядає заяви та повідомлення про скоєні чи ті, що готуються, злочини і в зазначений законом термін складає проект рішення про порушення справи або про відмову в її порушенні;

- в складі слідчо-оперативної групи виїздить на місце пригоди, приймає участь в її огляді і паралельно зі слідчим складає протокол цієї слідчої дії, план чи схему до неї, а також, застосовуючи криміналістичну техніку, за дорученням керівника групи, проводить фотозйомку місця події, вилучає предмети, котрі виявлені при огляді;

- приділяє особливу увагу вивченню криміналістичної техніки, яка є в слідчому підрозділі, та максимально оволодіває методами її застосування;

- приймає участь у проведенні невідкладних слідчих та пошукових дій, направлених на розкриття злочину;

- складає плани розслідування кримінальних справ в цілому, окремих слідчих дій і подає їх на розгляд керівника практики; готує проекти постанов про визнання осіб потерпілими, громадян та юридичних осіб – цивільними позивачами, приймає участь у роз’ясненні цим учасникам процесу або їх представникам прав і обов’язків;

- приймає участь в допитах, вилученнях, відтворенні стану та обставин події, слідчому експерименті, пред’явленні на впізнання і інших слідчих діях, складає відповідні протоколи й інші процесуальні документи;

- за дорученням керівника бази практики вивчає кримінальні справи і вирішує питання про необхідність призначення експертизи, складає проекти постанов про призначення відповідних експертиз, приймає участь в ознайомленні обвинуваченого (підозрюваного) з постановою про призначення експертиз і з висновками експертів;

- складає проекти постанов про притягнення осіб в якості обвинувачених, приймає участь в їх допитах;

- вносить пропозиції щодо обрання, зміни чи відміни запобіжних заходів, складає при цьому проект відповідної постанови;

- знайомиться з порядком продовження строків розслідування і утримання обвинувачених під вартою і складає проекти необхідних процесуальних документів;

- за дорученням керівника бази практики вивчає кримінальні справи і висловлює свої судження про підстави зупинення попереднього слідства, складає проект відповідної постанови, а в необхідних випадках – про оголошення розшуку обвинуваченого, а також проект доручення органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла злочин, або місця перебування обвинуваченого;

- за дорученням слідчого, вивчає матеріали кримінальних справ, складає проекти постанов про закриття кримінальних справ чи направлення до суду для вирішення питання про застосування примусових мір медичного характеру або проект обвинувального висновку;

- у справах, де попереднє слідство завершується складанням обвинувального висновку, студент приймає участь в ознайомленні учасників процесу з матеріалами кримінальної справи і в розгляді слідчим заявлених клопотань;

- за дорученням слідчого готує проекти подань про усунення причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів і за його дорученням перевіряє виконання рекомендацій і пропозицій, що зазначені в цьому процесуальному документі.

За час проходження виробничої практики студент повинен ознайомитись з формами взаємодій слідчого з органом дізнання. Для цього студент вивчає:

- порядок реєстрації і розгляду в органі внутрішніх справ заяв і повідомлень про злочин;

- порядок складання узгоджених планів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів у справах про нерозкриті злочини; процесуальні форми реалізації здобутих оперативно-розшуковим шляхом даних про злочини причетних до них осіб;

- практику сприяння оперативних служб у виконанні слідчим процесуальних дій, а також за дорученням слідчого готує проекти вказівок і доручень органам дізнання;

- організацію взаємного інформування слідчого і оперативних робітників про обставини справи, які мають значення для розкриття і розслідування злочинів, що виявлені в ході виконання слідчих дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів.

5.2. Практика у прокурора

Студент повинен вивчити роботу в районній (міській) прокуратурі і ознайомитись з:

- плануванням роботи і практикою розподілу обов’язків між оперативними працівниками прокуратури;

- організацією контролю за виконанням завдань;

- роботою з систематизації законодавства;

- координацією роботи прокуратури й інших правоохоронних органів;

- з організацією правової пропаганди та правовиховної роботи.

Студент повинен вивчити діючі накази Генерального прокурора України з організації діяльності органів прокуратури.

В канцелярії прокуратури студент знайомиться з діловодством: порядком прийому, реєстрації та передачі на виконання кореспонденції, що надходить та відправлення всіх вихідних паперів; правилами обліку заарештованих, обліку і зберіганню речових доказів та вилучених цінностей, порядком складання статистичних звітів. Під керівництвом завідуючого канцелярією студент виконує окремі дії з діловодства.

Загальний нагляд. Студент вивчає повноваження прокурора у здійсненні нагляду за:

- відповідністю актів, що видаються усіма органами, підприємствами, установами, організаціями і посадовими особами, вимогам Конституції України і діючим законам;

- дотриманням законів про недоторканність особи, соціально-культурних, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, захист їх честі й гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

дотриманням законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього природного середовища, митниці й зовнішньоекономічної діяльності.

Студент вивчає організацію нагляду в районній (міській) прокуратурі, форми і методи виявлення й усунення порушень законності, причин та умов, що сприяли цим порушення. Для цього студент зобов’язаний:

- бути присутнім на особистому прийомі громадян прокурором (його заступником, помічником), розглядати за його дорученням письмові заяви та скарги громадян, складати проекти відповідей на них;

- брати участь за дорученням прокурора у перевірці відповідності закону правових актів, що видаються адміністрацією підприємств, установ, організацій, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;

- брати участь за дорученням прокурора у перевірці законності адміністративного затримання громадян і застосування відповідними органами і посадовими особами впливових заходів за адміністративні правопорушення;

- складати за матеріалами перевірок проведених у порядку загального нагляду, проекти протестів, подань, приписів, постанов про порушення дисциплінарних проваджень або порушення проваджень про адміністративне правопорушення, постанов про порушення кримінальних справ, а також проекти позовних заяв про відшкодування матеріальних збитків.

Нагляд за дотриманням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю. Нагляд за дотриманням законів органами дізнання і попереднього слідства. Студент вивчає повноваження прокурора з нагляду за дотриманням законів органами дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу із злочинністю, у:

- розкритті злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;

- виконанні вимог закону про невідворотність відповідальності за скоєний злочин;

- попередженні незаконного притягнення особи до кримінальної відповідальності;

- охороні прав і законних інтересів громадян, що знаходяться під слідством;

- здійсненні заходів щодо запобіганню злочинів, усуненню причин та умов, що сприяли їх скоєнню.

Студент також вивчає процесуальні міри, які прокурор приймає для того, щоб органи дізнання, попереднього слідства:

- дотримували передбачений законом порядок порушення кримінальних справ, розслідування дій, що мають ознаки злочину, проведення оперативно-розшукових заходів, застосування технічних засобів, припинення і закриття справ, а також дотримували строки проведення слідства чи утримання під вартою;

- під час розслідування злочинів неухильно виконували вимоги закону про всебічне, повне і об’єктивне дослідження усіх обставин справи, виявлення обставин, які викривають чи виправдовують обвинуваченого, а також пом’якшують чи обтяжують його відповідальність;

- встановлювали причини споєння злочинів і умови, які цьому сприяли, заходи до їх усунення.

Практика у цій сфері здійснюється:

- шляхом присутності студента при здійсненні перевірки прокурором, його заступником, помічником законності дій органів дізнання, зокрема своєчасної реєстрації і відповідного реагування на повідомлення про злочини, а також законності затримання осіб, підозрюваних у скоєні злочинів, утримання заарештованих в ізоляторах тимчасового утримання;

- участі у допитах прокурором підозрюваних, обвинувачених, свідків та потерпілих у справах, у відношенні котрих проводиться попереднє слідство;

- вивчання за дорученням прокурора справ, які надходять до прокуратури для направлення до суду, а також справ, що закриті або припинені, і матеріалів, у яких відмовлено у порушенні кримінальної справи - студент висловлює свою думку щодо законності та обґрунтованості прийнятих у цих справах і матеріалах рішень, а при необхідності складає проект відповідного акту нагляду, письмової вказівки прокурора у справі (матеріалі), постанови прокурора про відміну незаконної постанови слідчого чи органу дізнання, тощо;

- участі у нагляді прокурора за законністю обрання запобіжних заходів, за дотриманням встановлених законом вимог про підслідність, строки слідства та їх продовження, а також у роботі, що пов’язана з прийняттям заходів до виявлення та усунення причин та умов, що сприяють скоєні злочинів;

- участі в узагальненні практики розслідування і прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання та попереднього слідства.

Студент вивчає практику:

- перевірки прокурором отриманих від органів дізнання і попереднього слідства кримінальних справ, документів, матеріалів і інших відомостей про скоєні злочини, про хід дізнання і попереднього слідства і встановлення осіб, що скоїли злочини;

- перевірки прокурором виконання вимог закону про прийом, реєстрацію та розгляд заяв і повідомлень про злочини, що скоєні або готуються;

- відміни прокурором незаконних і необґрунтованих постанов слідчих і осіб, що проводять дізнання;

- підготовки прокурором письмових вказівок щодо розслідування злочинів, про обрання, зміну чи відміну запобіжних заходів, кваліфікації злочинів, проведення окремих слідчих дій і розшуку осіб, що вчинили злочини;

- санкціонування прокурором проведення обшуку, накладання арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію і її вилучення, відсторонення обвинуваченого від посади і інших дій слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених законом;

- повернення прокурором кримінальних справ органу дізнання та попереднього слідства з вказівками про проведення додаткового розслідування;

- прокурорського нагляду за законністю розслідування кримінальних справ про злочини неповнолітніх, їх особливостей;

- порушення кримінальних справ або відмові у їх порушенні, закритті або припинення проведення слідства у кримінальних справах, надання згоди на закриття кримінальної справи слідчим чи органом дізнання у тих випадках, коли це передбачено законом;

- затвердження обвинувальних висновків, направлення кримінальних справ до суду.

Нагляд за дотриманням законів у місцях застосування заходів примусового характеру. Студент повинен:

- з дозволу прокурора приймати участь разом з ним у відвідуванні місць утримування затриманих, місць попереднього затримання, установ для примусового лікування з метою перевірки дотримання законів;

- знайомиться з практикою нагляду за виконанням вимог закону про право затриманих, заарештованих, осуджених до позбавлення волі і осіб, підданих примусовому лікуванню, звертатись зі скаргами і заявами до державних органів, громадських об’єднань та до посадових осіб, а також про обов’язки адміністрації направляти скарги, заяви за належністю в установленому законом порядку.

Студент повинен також вивчити організацію прокурорського нагляду за виконанням покарань, що не пов’язані з позбавленням волі.

Участь прокурора у розгляді справ у судах. Під час проходження практики студент зобов’язаний:

- бути присутнім разом з прокурором у судових засіданнях при розгляді кримінальних та цивільних справ;

- під керівництвом прокурора складати проекти позовних заяв, а також у порядку підготовки до судового розгляду складати план або тези промови державного обвинувачу у кримінальних справах, надавати висновки у цивільних справах;

- складати проекти касаційних та окремих подань у кримінальних і цивільних справах, проекти подань прокурору вищого рівня про опротестування вироків або рішень у порядку нагляду, проекти постанов про відмову в опротестуванні вироку чи рішення;

- бути присутнім при розгляді судами за участю прокурора справ про умовно-дострокове звільнення від покарання.

5.3. Практика в суді

Виходячи з того, що єдиним органом, що забезпечує в державі правосуддя – є суд. Студент під час проходження виробничої практики у суді повинен вивчити, як вони дотримуються Конституції і законів України у забезпеченні повного, всебічного і об’єктивного розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ, спрямованого на винесення законних вироків, рішень та постанов на захист законних інтересів людини та держави.

Вивчаючи роботу в канцелярії суду, студент зобов’язаний перш за все ознайомитись з Інструкцією з діловодства в районному (міському) суді і Інструкцією зі статистичної звітності судів. Крім того, студент повинен ознайомитись:

- з розподілом обов’язків між працівниками канцелярії;

- з порядком прийому та відправлення кореспонденції;

- роботою з реєстрації цивільних і кримінальних справ, а також адміністративних матеріалів, що надходять до суду;

- підготовкою справ до розгляду в судовому засіданні;

- обліком і збереженням судових документів, речових доказів, особистих документів підсудних і належних їм цінностей;

- прийомом і обліком касаційних скарг і касаційних подань і порядком їх направлення до вищого суду;

- порядком ознайомлення з судовими справами і надання копій процесуальних документів, повернення до виконання вироків, рішень та ухвал;

- веденням звітностей та архіву;

- організацією прийому громадян.

Під час ознайомлення зі службовими обов’язками секретаря судового засідання студент повинен ознайомитися:

- з порядком підготовки справ до розгляду по суті;

- з правилами ведення та оформлення протоколів розпорядчих та судових засідань;

- з порядком прийому та розгляду зауважень на протоколи судових засідань.

Під час проходження виробничої практики у суді студент зобов’язаний:

- за дорученням судді вивчати конкретні цивільні і кримінальні справи, що прийняті до розгляду, підбирати відповідні нормативні відповідні нормативні матеріали, постанови Пленуму Верховного Суду України;

- приймати участь в досудовій підготовці справ;

- складати проекти процесуальних документів (вироків, рішень, постанов, ухвал), подавати їх судді для перевірки і вносити в них зміни в зв’язку із зауваженнями останнього;

- вивчити порядок складання протоколів судових засідань та складати їх проекти;

- вивчати практику використання технічних засобів в судовому розгляді;

- знайомитись з практикою розгляду справ про адміністративні порушення і за вказівкою судді готувати проекти рішень;

- бути присутнім на прийомах громадян суддею;

- спільно з працівниками суду проводити узагальнення судової практики;

- знайомитись з плануванням і кодифікаційною роботою в суді, а також порядком складання статистичної звітності про стан судимості.

5.4. Практика у відділі державної виконавчої служби районного (міського) управління юстиції

Під час проходження виробничої практики у відділі державної виконавчої служби районного (міського) управління юстиції студент першочергово вивчає закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів державної виконавчої служби.

У процесі проходження виробничої практики у відділі державної виконавчої служби студент вивчає виконавчі документи, які підлягають виконанню, а саме:

- виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду;

- ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом;

- судові накази;

- виконавчі написи нотаріусів;

- посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій;

- постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

- рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

- постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;

- рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу;

- рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.

Студент за час проходження виробничої практики у відділі державної виконавчої служби під керівництвом державного виконавця приймає участь в оформленні виконавчих проваджень, в їх реалізації, складає проекти необхідних процесуальних документів (протоколів, актів, тощо). Особливу увагу студенту слід приділити вивченню та застосуванню під час проведення виконавчих дій відеозапису, фото- і кінозйомці.

6. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ

6.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики. Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного безпосередньо студентом.

6.2. Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, розгорнута характеристика, проекти процесуальних документів тощо), подається на рецензування керівнику виробничої практики від юридичного факультету.

6.3. Звіт студента про результати виробничої практики містить наступне:

- зміст роботи, яку виконував студент, ступінь виконання програми практики, висновки студента з приводу того, чи сприяла виробнича практика закріпленню його теоретичних знань, набуття практичних навичок;

- які труднощі виникли під час проходження виробничої практики, які спірні теоретичні та практичні питання обговорювалися, яка думка була висловлена студентом та яке рішення було прийнято з приводу цього питання;

- яка науково-дослідна робота була проведена, яку участь взяв студент у пропаганді правових знань;

- недоліки і прогалини, які мали місце під час практики, в чому вони конкретно містилися, чому їх не позбулися;

- які пропозиції висловлює студент щодо удосконалення програми практики, її організації, поліпшення навчального процесу тощо;

- додаток проектів процесуальних документів та інших документів, складених студентом особисто;

- список використаної літератури.

6.4. Характеристика студента з бази виробничої практики повинна містити:

- якість та повнота виконання програми та завдань виробничої практики;

- рівень теоретичної підготовки, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

- рівень підготовки студента до самостійного виконання службових обов’язків, його ділові якості;

- рівень аналітичного мислення та здатність творчого вирішення поставлених завдань, навички складання документів, які вимагаються умовами виробничої практики;

- знання чинного законодавства, у тому числі нормативних актів, що регламентують діяльність органів та установ, в підрозділах яких здійснюється виробнича практика;

- недоліки в підготовці студентів, які виявлені під час проходження виробничої практики;

- ставлення студента до роботи, найбільш типові риси характеру, його морально-вольові якості, дисциплінованість, загальний та культурний рівень розвитку, відносини з колегами по роботі;

- участь у громадському житті колективу бази практики;

- рекомендації щодо використання знань студента-випускника, враховуючи його рівень підготовки, ділові та моральні якості;

- оцінка за проходження виробничої практики.

6.5. Матеріали та звіт з виробничої практики захищається студентом в комісії, призначеній деканом юридичного факультету.

6.6. Студенту, який не виконав програму виробничої практики без поважних причин, може бути надано право проходження виробничої практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з виробничої практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

6.7. Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки виробничої практики підводяться на засіданні ради юридичного факультету. 

Додаток 1

Зразок оформлення щоденника

ЩОДЕННИК

проходження виробничої практики у слідчому відділі Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

Петренка Сергія Вікторовича

студента 45 групи 4 курсу юридичного факультету

Дата

Робота, яку виконував студент

Відмітка про виконання

8.09

Був присутнім при проведенні допитів свідків у кримінальній справі. Складав проекти протоколів допиту свідків.

підпис

10.09

Складав проекти процесуальних актів. Працював у слідчому відділі, складав картотеку справ, що знаходяться у провадженні слідчого.

підпис

11.10

Був присутнім при проведенні очної ставки між обвинуваченим та свідком. Складав проект проведення очної ставки.

підпис

12.10

Складав проекти процесуальних актів: протокол допиту свідка, обвинуваченого.

підпис

 

Додаток 2

Зразок оформлення матеріалів виробничої практики 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Г.С.Сковороди

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

М А Т Е Р І А Л И

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

студента 45 групи юридичного факультету

ПЕТРЕНКА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА

 

Х А Р К І В – 2015

Додаток 3

Зразок оформлення звіту виробничої практики 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Г.С.Сковороди

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  

З В І Т

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

студента 45 групи юридичного факультету

ПЕТРЕНКА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА

 

Х А Р К І В - 2015

Додаток 4

Перелік процесуальних актів та інших документів, проекти яких складає студент під час проходження виробничої практики: 

ПРАКТИКА У СЛІДЧОГО 

 1. Протокол затримання особи, яка підозрюється в скоєні злочину.

 2. Протокол роз’яснення прав потерпілому (підозрюваному, обвинуваченому).

 3. Протокол допиту свідка.

 4. Протокол допиту потерпілого.

 5. Протокол допиту неповнолітнього свідка.

 6. Протокол допиту німого або глухого свідка.

 7. Протокол допиту підозрюваного.

 8. Протокол допиту обвинуваченого.

 9. Протокол допиту підозрюваного (обвинуваченого, свідка, потерпілого) з застосуванням звукозапису.

 10. Протокол пред’явлення обвинувачення глухим, німим і сліпим.

 11. Протокол проведення очної ставки.

 12. Протокол пред’явлення для впізнання особи (предметів).

 13. Протокол проведення виїмки.

 14. Протокол огляду предметів.

 15. Протокол ознайомлення підозрюваного (обвинуваченого) з його правом на захист.

 16. Протокол про відмову підозрюваного (обвинуваченого) від захисника.

 17. Протокол відтворення обстановки і обставин події.

 18. Протокол відтворення обстановки і обставин події з застосуванням відеозапису.

 19. Протокол огляду речей.

 20. Протокол огляду місця події.

 21. Протокол обшуку або виїмки.

 22. Постанова про порушення кримінальної справи.

 23. Постанова про затримання підозрюваного у вчиненні злочину.

 24. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

 25. Постанова про зупинення слідства.

 26. Постанова про відновлення слідства.

 27. Постанова про закриття справи.

 28. Постанова про об’єднання кримінальних справ.

 29. Постанова про створення слідчої групи.

 30. Постанова про притягнення як обвинуваченого.

 31. Постанова про застосування як запобіжного заходу взяття під варту.

 32. Постанова про скасування або зміну запобіжного заходу.

 33. Постанова про пред’явлення обвинувачення глухим, німим і сліпим.

 34. Постанова про проведення обшуку особи.

 35. Постанова про призначення судово-медичної експертизи.

 36. Постанова про призначення судово-психіатричної експертизи.

 37. Постанова про призначення авто-технічної експертизи.

 38. Постанова про призначення дактилоскопічної експертизи.

 39. Постанова про призначення наркологічної експертизи.

 40. Постанова про призначення трасологічної експертизи.

 41. Постанова про призначення криміналістичної експертизи.

 42. Постанова про визнання цивільним позивачем (відповідачем).

 43. Обвинувальний висновок.

 44. Підписка про невиїзд.

 45. Явка з повинною. 

ПРАКТИКА В СУДІ 

 1. Протокол розпорядчого засідання.

 2. Протокол судового засідання у цивільній справі.

 3. Протокол судового засідання у кримінальній справі.

 4. Постанова про віддання обвинуваченого до суду.

 5. Постанова про порушення справи в суді.

 6. Постанова про повернення справи на додаткове розслідування.

 7. Постанова про зупинення провадження в справі.

 8. Постанова про направлення справи за підсудністю.

 9. Постанова про закриття справи.

 10. Вирок (обвинувальний).

 11. Вирок (виправдувальний).

 12. Ухвала розпорядчого засідання.

 13. Ухвала про залишення заяви без руху.

 14. Ухвала про повернення позовної заяви.

 15. Ухвала про призначення експертизи (судово-психіатричної, товарознавчої, трасологічної та ін.).

 16. Ухвала про застосування засобів процесуального примусу.

 17. Ухвала про забезпечення позову (доказів).

 18. Позовна заява про стягнення аліментів.

 19. Позовна заява про розірвання шлюбу.

 20. Позовна заява про визнання договору недійсним.

 21. Позовна заява про поновлення на роботі.

 22. Виконавчий лист.

 23. Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім.

 24. Заява про визнання громадянина повністю дієздатним. 

ПРАКТИКА У ВІДДІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

 1. Постанова про відкриття виконавчого провадження.

 2. Постанова про прийняття до виконання виконавчого провадження.

 3. Постанова про стягнення з боржника виконавчого збору.

 4. Постанова про привід боржника.

 5. Постанова про арешт коштів боржника.

 6. Постанова про об’єднання проваджень.

 7. Постанова про повернення виконавчого документа стягувачеві.

 8. Протокол роз’яснення прав та обов’язків сторін та інших осіб у виконавчому провадженні.

 9. Подання про обмеження права виїзду за межі України.

 10. Подання про примусове проникнення до житлового приміщення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!