Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3942 Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з науки Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з науки Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МАРКЕТИНГУ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з науки Маркетинг

(3 курс)

Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 6507 «Маркетинг»

Укладач к.е.н., доц. Сєвонькаєва О.О.

к.е.н., доц.. Кривещенко В.В.

Київ 2015
 

1. Мета курсової роботи

Курсова робота (проект) – це вид наукової роботи, що передбачає самостійне дослідження студентом актуальних проблем і теоретичне їх викладення відповідно до вимог щодо оформлення результатів наукових досліджень.

Курсова робота — одна з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підбиває підсумки вивчення теоретичного курсу і виконання індивідуального завдання.

Мета курсової роботи — поглиблення та закріплення теоретичних, практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу.

При її написанні студент повинен виявити глибокі знання з проблем маркетингових досліджень, спеціальної літератури з вивчених питань.

Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми маркетингових досліджень і на підставі цього робити самостійні теоретичні і практичні висновки і прогнози.

 

2. Загальні вимоги до курсової роботи

У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел.

Зміст теоретичного розділу (частини) курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити та проаналізувати актуальні проблеми маркетингу, маркетингових досліджень, промислового маркетингу, маркетингової товарної, цінової та комунікаційної політики. В практичному розділі (частині) студент повинен розглянути фактичний стан досліджуваної проблеми на прикладах конкретних галузей, підприємств, організацій, провести маркетинговий аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження.

Може бути, що в економічній літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджує студент. У цьому разі слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їхніх поглядів. Одночасно студент повинен викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає глибше засвоїти матеріал.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 25—30 друкованих сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відбивати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

 

3. Етапи підготовки курсової роботи

Підготовка курсової роботи включає такі етапи: вибір теми, складання попереднього плану, підбір літературних джерел і фактичного матеріалу, написання та оформлення курсової роботи, передання її на кафедру для рецензування, доопрацювання після рецензії (якщо потрібно), захист. Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри.

 

4. Вибір теми курсової роботи і складання плану

Перший етап виконання курсової роботи — вибір теми (із запропонованого переліку). Студент може запропонувати свою тему курсової роботи, погоджену з викладачем.

План — основа будь-якої роботи. План визначає структуру, зміст, логічний взаємозв'язок частин роботи. За структурою в нього включають вступ, назви розділів (частин), висновки, літературу, а також, при наявності, додатки. Зміст курсової роботи повинен розкривати зміст її назви.

 

5. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладачів кафедри чи у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, що стосуються теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті, Інтернет-ресурси, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних та періодичних виданнях.

Після складання бібліографії студент повинен приступити до вивчення літератури.

 

6. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина, висновки та література.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичну і практичну значущість. Треба також вказати предмет, мету і завдання курсової роботи, які методи дослідження використовувались при виконанні роботи.

При написанні основної частини роботи необхідно відповідно до плану глибоко й всебічно розкрити сутність проблеми. Слід використовувати матеріали літературних джерел. Поряд з нормативними документами, статистичними даними необхідно використовувати фактичні дані.

На всі ці матеріали потрібно робити посилання за встановленою формою.

У висновках необхідно підвести підсумки дослідження, дати рекомендації з усіх його аспектів, виходячи зі змісту роботи. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

7. Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота (її текст, рисунки, таблиці, формули, посилання, перелік використаних інформаційних джерел) повинна бути виконана і оформлена з дотриманням усіх вимог, що пред’являються до наукових робот наступними чинними державними стандартами України:

- ДСТУ 3008-95. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

- ДСТУ 7.1: 2006. ,»Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загальні вимоги, що пред’являються до курсових робіт:

 • Текст роботи має бути набраний на комп’ютері у редакторі Word for Windows нежирним шрифтом виду Times New Roman розміром кегля 14 з міжрядковим інтервалом 1,5 та роздрукований на одному боці листів білого паперу формату А4 (297х210 мм) з чіткою контрастністю знаків усіх видів (літер, цифр, ліній) та дотриманням обмежувальних полів (лівого – 30 мм, правого – не менше 10 мм, верхнього та нижнього – по 20 мм).

 • Номери сторінок проставляють в нижній частині по середині листа без крапки.

 • Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього її тексту.

 • Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу; номер підрозділу має містити в собі номер розділу (це його перша цифра) та номер підрозділу в структурі відповідного розділу (це його друга цифра), відокремлені між собою крапкою (наприклад: 2.3 Аналіз маркетингової діяльності).

 • Усі цитати, цифрові дані та інша інформація, що запозичені автором курсової роботи з різноманітних джерел (опублікованих, рукописних, Internet тощо) і наведені у тексті, повинні бути обов’язково (!) виділені в ньому засобом посилань на першоджерела (на їх авторів, повні назви джерел та на усі інші офіційні видавничі відомості). Це дозволить, по-перше, чітко розмежувати результати відомих досліджень від тих, що отримані автором самостійно, під час її виконання, а по-друге – забезпечити дотримання чинних правових засад України, що стосуються інтелектуальної власності та її захисту.        

7.1. Оформлення тексту

Заголовки розділів курсової роботи, а також такі її структурні елементи, як ,,ЗМІСТ’’, ,,ВСТУП’’, ,,ВИСНОВКИ’’, ,,ЛІТЕРАТУРА’’, необхідно розташовувати посередині їх рядків та друкувати великими літерами шрифту Times New Roman розміром кегля 14 з міжрядковим інтервалом 1,5; при цьому крапка в кінці заголовку розділу не ставиться, текст заголовку виділяється жирними літерами.

Приклад оформлення заголовку розділу: РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Заголовки підрозділів, пунктів й підпунктів пишуться з абзацу, який має дорівнювати п’яти знакам (тобто 15-17 мм), малими літерами (крім першої літери першого слова заголовку, яка має бути великою); останній рядок заголовку необхідно розташовувати симетрично відносно центральної вертикальної осі площі аркуша, обмеженої встановленими розмірами його полів. При цьому:

а) крапка в кінці кожного з заголовків вказаних структурних елементів, якщо вони вказані в її тексті, не ставиться;

б) текст кожного з вказаних видів заголовків виділяється жирними літерами.

Приклад оформлення заголовку підрозділу: 2.1. Сучасні тенденції цифрового маркетингу

в) не допускається розташування заголовків усіх структурних елементів у нижній частині її сторінок, якщо після них розміщено тільки один рядок тексту. 

7.2. Оформлення таблиць

У загальному вигляді кожна таблиця курсової роботи складається з наступних елементів: порядкового номера; тематичної назви; боковика (заголовків рядків); головки (заголовків вертикальних граф); основної частини (змісту вертикальних граф).

Загальна композиційна структура таблиць курсових робіт показана на рисунку 1.

Вимоги до оформлення таблиць:

1) кожна таблиця повинна розміщуватися безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на її наступній сторінці; при цьому таблиця має бути розміщена таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку або з його поворотом за годинниковою стрілкою;

2) кожна таблиця повинна мати назву, яка точно, повно і стисло має відображати зміст матеріалів, наведених у таблиці; при цьому назва таблиці має починатися з великої літери та писатися таким же шрифтом і жирністю, як і текст; крапка в кінці назви таблиці не ставиться і слова в назві таблиці не повинні переноситися; назва таблиці має розміщуватися над таблицею симетрично до вертикальної осі головки даної таблиці;

3) усі таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами порядковою нумерацією, яка відповідає кожному з розділів курсової роботи; при цьому номер кожної таблиці має складатися з двох наступних частин – номера розділу до якого належить таблиця та з порядкового номера цієї таблиці у даному розділі; вказані складові частини номера таблиці відокремлюються поміж собою крапкою (наприклад: «Таблиця 2.3» – це таблиця №3 у розділі №2);

4) на всі таблиці, повинні бути посилання в її тексті; ці посилання мають складатися зі слова «таблиця» і відповідного їй номера;

5) таблиці з великою кількістю рядків повинні переноситися на інші сторінки; при цьому назву таблиці вказують тільки над її першою частиною, а над її частинами, що є продовженням чи закінченням цієї таблиці, вказують, відповідно, «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» та її номер; одночасно з цим над усіма частинами таблиці, що переносяться на інші сторінки, повинні бути проставлені номери усіх її граф, що відповідають першій частині (початку) цієї таблиці;

6) не дозволяється розміщувати номер таблиці, її назву і головку в кінці однієї сторінки, а усі її рядки – на іншій сторінці;

7) не дозволяється закінчувати підрозділи розміщенням таблиці; після таблиці обов’язково має бути викладено текстовий матеріал, що стосується аналізу, пояснень чи висновків по даним, що наведені в таблиці або у тексті даного підрозділу;

Приклад оформлення таблиці аналітичного виду наведено нижче (таблиця 2.1).

7.3. Оформлення графічних ілюстрацій

Вимогами до оформлення рисунків(діаграм, схем т. ін.) є:

1) кожний рисунок повинен бути розміщений безпосередньо після її тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці;

2) кожна з графічних ілюстрацій повинна мати точну, повну і стислу назву; при цьому за необхідності, під назвою ілюстрації дозволяється розміщувати, у стислому виді, головні пояснювальні дані, що стосуються особливостей змісту даної ілюстрації;

4) графічні ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах кожного з розділів курсової роботи; при цьому номер кожного рисунка складається з номера розділу в якому він розміщується та порядкового номера цього рисунка в даному розділі, відокремлених один від одного крапкою; номер рисунка вказується після слова «Рисунок», яке ставиться перед його назвою, вказаною під відповідним зображенням (наприклад: Рисунок 2.4. Види товарної продукції); в тексті слово рисунок і його відповідний номер вказується повністю (наприклад: «… рисунок 2.4 відображає продукцію підприємства…»);

5) номер та назва ілюстрації розташовуються під рисунком;

6) не дозволяється завершувати рисунком текст підрозділу; після рисунку обов’язково має бути текст, що містить певний аналіз, пояснення чи висновки; 

Рисунок 1. 1. Діаграма продажу товарів за регіонами

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані— на кожній сторінці і під ними друкують «Рисунок ..., аркуш ...», якщо є кілька рисунків, і «Рисунок 1, аркуш...», якщо є один рисунок.

Вимоги до оформлення формул:

Формули мають нумеруватися арабськими цифрами, які друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1).

Посилання в тексті на порядковіномери формули дають у дужках.

Приклад:

у формулі(1).

Можлива нумерація формул у межах розділу. У цьому разі номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1), (3.3).

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де».

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою. 

7.4. Цитування та посилання на використані джерела 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в курсовій роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку. 

7.5. Оформлення літератури

У розділі «ЛІТЕРАТУРА» повинні наводитися усі види інформаційних джерел, що використані при її виконанні.

Послідовність наведення інформаційних джерел має бути складена одним за наступних способів:

1) Нумераційний спосіб передбачає розміщення джерел в списку за порядком їх використання при виконанні роботи. Форма зв’язку записів з основним текстом – за номерами їх записів у списку.

2) Систематичний. При якому літературні джерела групуються в наступній послідовності: Закони України;інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;підручники;монографії;періодичні видання;іноземні видання;Internet-джерела; при цьому в кожній з вказаних груп джерела мають розміщуватися у алфавітному порядку або порядку згадування в тексті.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Завершену роботу студенти подають на кафедру маркетингу згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

 

8. Оцінювання виконання курсової роботи.

Виконана студентом курсова робота у встановлений термін здається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівникові для перевірки та рецензування.

У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи, за результатами чого наприкінці відзиву визначається попередня кількість балів (в межах 0-80) та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в таблиці 1.

Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-25 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія. Робота, оцінена незадовільно, має бути перероблена протягом терміну, установленого кафедрою.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив (курсова робота попередньо оцінюється в 30-80 балів) вона допускається до захисту.

Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою маркетингу. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайомитись з рецензією. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свій погляд, відповісти на запитання рецензента і членів комісії.

Якщо студент не здав курсову роботу у встановлений термін на кафедру, а приніс її на захист, він може бути допущений до захисту за дозволом декану або завідувача кафедри.

Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу у визначений термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість.

Таблиця 1

Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

Оцінювання якості курсової роботи

0 - 80

 

1.       Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0 - 15

0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану

5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану

10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

2.       Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату

0 - 15

0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті

10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково

15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті

3.       Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0 - 20

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні

20 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

4.       Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств

0 - 15

0 – фактологічний матеріал не використаний

10- залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені

15 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений

5.       Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам

0 - 15

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана. Текст курсової роботи оформлено з суттєвими недоліками

10 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково. Текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями

15 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана. Текст курсової роботи оформлено у відповідності

Оцінювання захисту курсової роботи

0 - 20

 

6.         Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0 - 10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

7. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0 - 10

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

Відмінно

Зараховано

А

80 – 89

 

Добре

 

Зараховано

В

70 - 79

С

66 – 69

 

Задовільно

 

Зараховано

D

60 - 65

E

21 - 59

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання заліку

FX

0 – 20

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

У 6 семестрі навчальним планом бакалаврського рівня передбачено написання курсової роботи з науки «Маркетинг».

Тематика курсових робіт з науки «Маркетинг»

 1. Історичні віхи розвитку маркетингової думки.

 2. Економічні аспекти маркетингу.

 3. Психологічні аспекти маркетингу.

 4. Соціологічні аспекти маркетингу.

 5. Культурологічні аспекти маркетингу.

 6. Особливості американського та європейського підходів до теорії маркетингу.

 7. Скандинавська школа маркетингу, та її внесок в розвиток теорії маркетингу послуг.

 8. Становлення та розвиток маркетингу в Україні.

 9. Маркетинг партнерських стосунків.

 10. Виникнення комплексу маркетингу та його розвиток.

 11. Еволюція концепції “4Рs”.

 12. Латеральний ( креативний ) маркетинг.

 13. Емоційний маркетинг (маркетинг вражень).

 14. Інтерактивний маркетинг.

 15. Клієнтські бази даних і маркетинг баз даних.

 16. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – customer relationship management).

 17. Індивідуальний маркетинг.

 18. Виникнення і основні напрями “екологічного маркетингу”.

 19. Етичний маркетинг.

 20. Дослідження конкуренції і конкурентів.

 21. Дослідження поведінки споживачів.

 22. Товар в економіці і в маркетингу.

 23. Суть та особливості маркетингового ціноутворення.

 24. Сучасні методи ціноутворення.

 25.  Комунікації в суспільстві та бізнесі.                                           

 26. Зовнішні маркетингові комунікації.

 27. Внутрішні маркетингові комунікації.

 28. Розвиток та гармонізація ринку маркетингових комунікацій.

 29. Управління діяльністю посередників в маркетингових каналах.

 30. Фізичний розподіл як спільна функція маркетингу і логістики.

 31. Новітні тенденції в маркетинговій політиці розподілу.

 32. Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції.

 33. Сутність маркетингу та еволюція його концепції.

 34. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

35. Японська школа маркетингу.

36. Потреби, як основний орієнтир маркетингу.

38. Глобальний маркетинг: переваги та недоліки.

39.Особливості розвитку маркетингу в Україні.

40.Сучасні види маркетингу.

41.Маркетинг послуг.

42.Посередницький маркетинг.

43.Некомерційний маркетинг.

44.Глобальний маркетинг.

45.Навколишнє середовище маркетингу.

46.Соціально-етичний маркетинг.

47.Внутрішньофірмовий маркетинг.

48.Міжнародний маркетинг.

49.Товар та його маркетингова концепція.

50.Позиціювання продукції на ринку.

51.Концепція життєвого циклу продукції та її маркетингове використання.

52.Елімінування продукції підприємства.

53.Проблеми впровадження нових товарів на ринок.

54.Марка товару.

55.Маркетингова політика комунікацій.

56.Стимулювання збуту.

57.Персональний продаж.

58.Цінності як маркетингова категорія.

59.Конфлікти в каналах розподілення та методи їх усунення.

60.Організація маркетингу на підприємстві.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Али М. Практический маркетинг и паблик рилейшнз для малого бизнеса/Пер. с англ. под ред. А.Н. Андреевой. – СПб.: Издательский Дом ”Нева”, 2004. – 416с.

 2. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: НМЦВО Міністерства освіти і науки України, НВФ "Студцентр", 2001.

 3. Амблер Т. Практический маркетинг. – С-Пб: ПИТЕР, 1999. - 394 с.

 4. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. - М.- С-Пб.- К.: “Діалектика”, 2001. – 608 с.

 5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.

 6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393с.

 7. Игорь Манн Маркетинг на 100%. Хороший год (комплект из 2 книг). – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012 – 520 с.

 8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

 9. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

 10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. - С-Пб.: ПИТЕР, 1998. - 888 с.

 11. Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы. К.: ”Альтерпрес”, 2002.-336с.

 12. Малхотра Нэреш Д. Маркетинговые исследования. М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 2002.

 13. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

 14. Сєвонькаєва О.О. Маркетингові комунікації : підручник. – К.: КНЕУ, 2014. – 341с.

 15. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер.с англ. СПб.: Питер, 2000.

 16. Старостина А.О. Маркетинговые исследования. М., Издательский дом «Вильямс», 2001.

 17. Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу.3-е изд-е./Пер. с англ. Под ред. Н.Н.Пашеной. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.-256с.

 18. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования . СПб., 2000.

 19. Эл Райс, Татьяна Лукьянова, Лаура Райс Новое оружие маркетинговых войн Питер 2015 – 224 с.

 20. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА, 1999, 804 с.

 21. Войчак А.В. Маркетингові дослідження. К., КНЕУ, 2001.

 22. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М., Финпресс, 1998.

 23. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 304 с.

 24.  Горкина М.Б.,Мамонтов А.А.,Манн И.Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!