Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3939 Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт з курсу Міжнародне право та міжнародні відносини, УжНУ

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт з курсу Міжнародне право та міжнародні відносини, УжНУ

« Назад

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт з курсу Міжнародне право та міжнародні відносини 

Методичні рекомендації розроблені на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року N 2984-III та положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах №161, затверджене Наказом МОН України від 02.06.1993 року. 

Затверджені на засіданні методичної ради

факультету європейського права та правознавства

Протокол №2 від 01 жовтня 2013 року

МЕТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Кваліфікаційна бакалаврська робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента при здобутті кваліфікації бакалавр.

Кваліфікаційна бакалаврська робота – самостійна творча робота, яка відбиває рівень теоретичних знань і практичних навичок бакалава, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

У більшості випадків кваліфікаційна бакалаврська робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента. Нею передбачено систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань. Успішний захист кваліфікаційної бакалаврської роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації бакалавра з правознавства.

Основними завданнями виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи є:

- поглиблення, систематизація та закріплення отриманих за період навчання теоретичних знань у галузі права;

- аналіз наукової та практичної проблеми, теоретичні висновки та узагальнення,

- вміння застосувати знання при вирішенні конкретних наукових та практичних завдань;

- розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми;

- оволодіння методикою досліджень, узагальнень та логічного викладу матеріалу.

В роботі студент повинен:

- показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосувати;

- обгрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку галузі права та практичним завданням галузі;

- уміти критично аналізувати матеріали досліджуваної теми, робити висновки та пропозиції;

- показати уміння та навички аналізу, уміти узагальнювати результати дослідження;

- уміти лаконічно формулювати висновки та пропозиції.

Кваліфікаційна бакалаврська робота повинна бути виконана державною мовою. У кваліфікаційній бакалаврській роботі не повинно бути переписаних з підручників положень, допускається тільки посилання на них. До захисту бакалаврських робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли и захистили практику, подали в установлений термін кваліфікаційну бакалаврську роботу і позитивний відгук на неї.

Кваліфікаційна бакалаврська роботи є дослідженням актуальної наукової проблеми в юридичній галузі, підготовленим студентом під керівництвом професорсько-викладацького складу факультету європейського права та правознавства ДВНЗ «УжНУ»для захисту в ДЕК на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з правознавства і повинна містити елементи самостійного наукового дослідження.


ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

При підготовці дипломного проекту найчастіше дотримуються такої послідовності роботи:

1) вибір теми;

2) визначення мети і завдань, об'єкту і предмету дослідження;

3) складання попереднього плану;

4) пошук і накопичення необхідної наукової інформації з теми (бажано якнайповніше виявлення масиву джерел і наукової літератури);

5) вивчення, аналіз, систематизація і обробка матеріалів;

6) вибір методів дослідження, як інструментів здобуття фактичного матеріалу;

7) написання перших фрагментів, а потім – чорнового варіанту основної частини роботи;

8) написання вступу і висновків;

9) складання списку джерел і літератури; оформлення додатків;

10) редагування та оформлення роботи;

11) подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові;

12) усунення зауважень та доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій наукового керівника;

13) чистове оформлення роботи;

14) підготовка до захисту і захист наукового дослідження перед Державною екзаменаційною комісією. 

ВИБІР ТЕМИ 

Першим етапом кваліфікаційної бакалаврської роботи є вибір теми. Тематика розробляється кафедрою, періодично уточнюється з урахуванням змін законодавства, практики його застосування. Студенти обирають тему кваліфікаційної бакалаврської роботи із запропонованого переліку і своє рішення викладають у письмовій заяві на ім’я завідуючого кафедри. Студент має право, за погодженням з науковим керівником роботи, запропонувати свою тему роботи, з урахуванням тематики попередніх та подальших досліджень, виходячи з умов проходження науково-виробничої практики, специфіки місця роботи, майбутнього працевлаштування. У даному випадку тема обов’язково погоджується з відповідною кафедрою і відповідним підприємством, установою, організацією тощо, де студент буде проходити науково-виробничу практику та з використанням матеріалів якої буде виконуватись кваліфікаційна бакалаврська робота.

Вибір теми кваліфікаційної бакалаврської роботи оформляється письмовою заявою студента на ім'я завідувача кафедри, в якій зазначається тема (без будь-яких скорочень у її формулюванні) (Додаток 1).

Розподіл робіт між кафедрами та науковими керівниками здійснюється відповідно до заяв студентів, кількості спеціалізацій та затвердженого обсягу навантаження науково-педагогічних працівників.Узгоджені таким чином між студентом і кафедрою теми робіт, а також склад наукових керівників рішенням кафедри.

Науковий керівник кваліфікаційної бакалаврської роботи керує підготовкою роботи, в т.ч.:

- консультує з методів дослідження;

- контролює процес самостійної роботи студента;

- формує разом зі студентом завдання та план кваліфікаційної бакалаврської роботи;

- надає допомогу в розробці календарного графіка виконання роботи;

- рекомендує необхідну літературу, довідкові та статистичні матеріали, інші джерела для опрацювання за темою роботи;

- проводить систематичні, визначені розкладом консультації;

- контролює хід виконання роботи частинами та загалом (етапний контроль).

Науковий керівник видає письмове завдання студенту на підготовку кваліфікаційної бакалаврськоїроботи. Бланки завдань студенти отримують на кафедрах, де закріплені студенти (Додаток 2). Зміст завдання кваліфікаційної бакалаврської роботи, що містить план, календарний графік написання окремих розділів, узгоджується студентом та науковим керівником.

Якщо дипломант порушує графіки підготовки роботи, то завідувач кафедри за поданням наукового керівника, інформує про це декана факультету. При повторному порушенні декан виходить з пропозицією про не допуск до захисту з наступним відрахуванням студента з навчального закладу, як такого, що не виконує графік навчального процесу та навчального плану. 

СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ 

Обравши тему наукового дослідження, студент за порадами наукового керівника та виходячи з власних наукових інтересів, виробляє попередній план, який у ході наукового пошуку буде вдосконалюватися та уточнюватися.

Складання плану передбачає поділ цілості (визначеної проблеми) на менші логічно пов’язані між собою частини. Без цього неможливо перейти до наступного етапу, який передбачає збір матеріалу і називається евристичним (пошуковим) процесом.

Складання плану повинно сприяти наступній цілеспрямованій діяльності студента і застерегти його від другорядних напрямків і розгалужень тематики. Особливо це стосується тем із значною кількістю різноманітного опосередкованого матеріалу, спорідненого з обраною темою випускової роботи.

Залежно від теми, характеру фактичного матеріалу, методів, які використовувалися, дослідники найчастіше вдаються до хронологічного (що розглядає явище чи процес у його розвитку в часі), проблемного (тематичного) принципу укладання такого плану або поєднують їх у формі проблемно-хронологічного підходу.

У плані слід уникати дуже загальних фраз і назв, але і не слід сильно «звужувати» план, адже питання, винесене в назву пункту плану, доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються дуже довгі назви, що займають більше трьох рядків. 

ЗБІР І ОБРОБКА МАТЕРІАЛУ 

Після затвердження теми та плану, процес написання, оформлення і захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи складається з кількох взаємопов’язаних етапів:

− робота зі спеціальною юридичною літературою, інструктивними і методичними матеріалами, нормативними актами, що стосуються обраної теми;

− вивчення об’єкта дослідження, збір і аналіз статистичних даних;

− написання роботи;

− комісійний захист кваліфікаційної бакалаврськоїроботи.

Терміни виконання та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи встановлює кафедра згідно з навчальним планом підготовки магістрів та графіків навчального процесу. Вказані етапи не обмежують студента жорсткою послідовністю їх виконання. Так, наприклад, починати виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи потрібно із вивчення об’єкта дослідження або із складання плану роботи тощо. Але звичайно написанню роботи передує ознайомлення з відповідними літературними джерелами та нормативними актами, які стосуються обраної теми. Літературу слід вивчати від простої популярної (підручників, посібників) до складної (монографії, теоретичні розробки тощо). Бажано ознайомитися не лише з вітчизняною літературою, а й з зарубіжною. Після опрацювання літературних джерел необхідно вивчити відповідні нормативні акти.

Використання електронних мереж “Інтернет”, “Ліга” при виконанні магістерської роботи є важливим і обов’язковим фактором, що сприятиме більш високій якості роботи та кращих результатів захисту. 

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РОБОТИ 

Кваліфікаційна бакалаврська робота повинна мати певну логічну будову. Структура і зміст роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою.

Рекомендується така структура магістерської роботи :

1. Титульна сторінка (Додаток 3).

2. Зміст (Додаток 4).

3. Вступ(Додаток 5).

4. Основний зміст роботи.

5. Висновки.

6. Список використаних джерел (Додаток 6).

7. Додатки (якщо є).

Обсяг основного тексту роботи повинен становити 50-70 сторінок друкованого тексту. Додатки і список використаних джерел в обсяг основного тексту не входять.

Відгук наукового керівника (Додаток 7) обов’язково подається студентом на кафедру разом із підшитою роботою.

До підшитого тексту роботи додається також анотація українською мовою (Додаток 9). Анотація подається разом з електронним варіантом магістерської роботи у бібліотеку університету і має містити до 1500 друкованих знаків. Анотації повинні містити стислу інформацію про основні ідеї та висновки дипломної роботи.

Після анотації наводяться ключові слова. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження.Ключові слова подають в називному відмінку, друкують у рядок, через кому. Загальна кількість слів має бути не менше чотирьох та не більше десяти.

Для занесення до інформаційної бази дипломних робіт кожен студент повинен подати до бібліотечно-інформаційного відділу електронний варіант роботи на компакт-диску CD-R у вигляді файлу з ім’ям diplom_ivanov­_2013 (або magister­_ivanov_2013). Структура роботи повинна повністю відповідати її друкованому варіанту, включаючи титульний аркуш, додатки та анотацію. Робота подається у вигляді файлу формату Microsoft Word Document. Рисунки та допоміжні зображення в роботі мають бути збережені у вищезгаданому форматі. 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ 

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою та оформляється згідно вимог Міністерства освіти і науки і не нумерується 

Зміст кваліфікаційної бакалаврської роботи

Зміст подається на початку роботи і містить найменування та номери початкових сторінок складових частин кваліфікаційної бакалаврськоїроботи, розділів, підрозділів тощо. 

Вступ

Розкривають сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Обсяг вступу має складати 2-3 сторінки друкованого тексту. Вступ має містити наступні елементи:

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України, показують зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами (у разі необхідності).

Ступінь вивчення проблеми – це стан розробки обраної теми. Необхідно навести короткий огляд основної літератури (назвати вчених, які безпосередньо займались дослідженням зазначеної проблеми), з якого видно, що дана тема ще не розкрита, або недостатньо розкрита, а тому потребує подальшого дослідження.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети. Формування мети дослідження та завдань магістерської роботи, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети здійснюється шляхом вживання дієслів (описати..., встановити..., виявити... тощо). Метою магістерської роботи є те, заради чого проводиться дослідження, тобто, вирішення проблеми у цілому, а завданнями – шлях досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Завдання мають бути чіткими, оскільки опис їхнього вирішення становитиме зміст розділів основної частини кваліфікаційної бакалаврської роботи. Їх потрібно подати у вигляді переліку.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предметомже дослідження виступають певні тенденції та закономірності в тій чи іншій сфері дослідження.. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження. Предмет визначає тему магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші.

В юридичній науці, найчастіше, об’єкт дослідження розглядається як правові відносини, що існують у певній сфері суспільного життя, а предметом дослідження – правові норми, що регулюють суспільні відносини, або ж проблеми правового регулювання.

Практичне значення одержаних результатів. В роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

Структура кваліфікаційної бакалаврської роботи. Коротко наводиться зміст основних розділів роботи із зазначення вступу та висновків. 

Основна частина

Основна частина роботи складається переважно з двох-трьох розділів, кожен з яких може мати декілька підрозділів.

Кожен розділ та підрозділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики і основних методів досліджень; експериментальну частину і методику досліджень; проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження; аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились нерозв’язаними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи розв’язання завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень.

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень з висвітленням того нового, що автор вносить у розробку проблеми. 

Висновки

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. Висновки мають бути чіткими, виразними, випливати з результатів проведеного у кваліфікаційній бакалаврській роботі дослідження, співвідноситися із загальною метою і конкретними завданнями, що сформульовані у вступі. Висновки викладаються у тезисному порядку.  

Обсяг висновків повинен становити 3-4 сторінок друкованого тексту.

Пропозиції студента повинні будуватись на проведених дослідженнях, бути зваженими та конкретними.

Список використаних джерел

Список використаних джерел є необхідним елементом кваліфікаційної бакалаврської роботи і відображає ступінь ознайомлення студента з наявною літературою з теми.

До списку включаються лише ті джерела, які дійсно використовувалися студентом при написанні магістерської роботи.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку за їх наскрізною нумерацією.Назви джерел подаються мовою оригіналу.

Мінімальна кількість джерел повинна складати не менше ніж 50 найменувань. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел, які наводяться у роботі наведено у Додатку 6 . 

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття роботи:

  • таблиці допоміжних цифрових даних;

  • ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Загальні вимоги

Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційної рівня бакалавра – це випускна кваліфікаційна робота наукового характеру у вигляді спеціально підготовленого рукопису, написаного державною мовою України. Стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел без посилання на них є неприпустимим. Потрібно уважно підходити до вибору наукових термінів та визначень, посилаючись при цьому на опубліковані джерела (підручники, періодичні видання, нормативні акти та інші видання).

Кваліфікаційна бакалаврська робота, яка неохайно оформлена, з граматичними помилками і грубими стилістичними помилками повинна бути повернена на доопрацювання.

Роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word TimeNewRoman розміру 14, міжрядковий інтервал − 1,5.

Текст кваліфікаційної бакалаврської роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве, верхнє, та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 15 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися у процесі написання магістерської роботи можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням виправлень на тому ж місці.

Заголовки структурних частин кваліфікаційної бакалаврської роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими жирними літерами висотою шрифту 14 мм. і розташовують посередині сторінки. Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між розділом, заголовком розділу та заголовком підрозділу повинна дорівнювати одному інтервалу. Між заголовком підрозділу та текстом інтервал не ставиться .

Кожну структурну частину кваліфікаційної бакалаврськоїроботи (розділи) треба починати з нової сторінки. Новий підрозділ допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься не менше трьох рядків тексту.

Текст кваліфікаційної бакалаврськоїроботи повинен поділятися на абзаци, кожен з яких містить самостійну думку. Абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1,25 см від полів.

Необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. 

Нумерація

Всі сторінки повинні бути пронумеровані.Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені загальні структурні частини магістерської роботи, нумерують звичайно. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати 1. «ВСТУП» або РОЗДІЛ 6. «ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, таблиці) необхідно подавати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках магістерської роботи включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А 4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в магістерській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо у кваліфікаційній бакалаврській роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні кваліфікаційної бакалаврської роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використовувалися при виконанні роботи. Такі посилання дають можливість відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дозволяють перевірити необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися потрібно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке посилаються у роботі.

Посилання у тексті кваліфікаційної бакалаврської роботи на джерела потрібно зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділений двома квадратними дужками, наприклад: «… при посиланні на нормативно-правові акти чи Інтернет-ресурс [4]», «... на працю [3, с. 12], або [1, с. 25-26]».

При посиланні на цитати необхідно дотримуватись наступних вимог:

− текст цитати починається і закінчується лапками, та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

− цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками;

− кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

− при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

− якщо студент хоче звернути увагу на окремі слова з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставиться знак оклику чи знак питання;

− в кінці цитати, що закінчуються лапками, ставиться порядковий номер використаного джерела та номер сторінки, на якій розміщена цитата.

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 

Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної бакалаврськоїроботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка при потребі може бути поділений на розділи йпідрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А. 2 (другий розділ додатка А).

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 (другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) (перша формула додатка А).

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад: (Додаток А). Приклади оформлення додатків зображено у додатках А–Р.

Якщо у якості додатків використовуються юридичні документи (рішення суду, протокол тощо) замість підпису вказуються прізвище посадової особи. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом аркушів кваліфікаційної бакалаврськоїроботи.

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

Після закінчення дослідження належним чином оформлена та підшита кваліфікаційна бакалаврськаробота разом із зовнішньою рецензією та анотацією подається на кафедру, де реєструється не пізніше дати, визначеної відповідним графіком для отримання письмового відгуку наукового керівника (в якому відображаються актуальність дослідження, рівень використання автором теоретичних знань для розв’язання конкретних практичних завдань; глибина і комплексність підходу при аналізі правових процесів; прогресивність і ефективність запропонованих заходів; основні методи дослідження; недоліки).

Якщо робота відповідає всім вимогам, керівник вирішує питання про допущення студента до захисту. У разі невідповідності встановленим вимогам керівник кваліфікаційної бакалаврськоїроботи може рекомендувати не допустити студента до захисту. Таке рішення затверджується на засіданні кафедри.

Перед захистом магістрант зобов’язаний ознайомитися з відгуком, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження.

До захисту не допускаються студенти, які не виконали в повному обсязі графік навчального процесу і мають на момент подання до захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи академічну заборгованість.

Захист кваліфікаційної бакалаврської роботи проходить на відкритому засіданні ДЕК.

Процедура захисту складається з наступних етапів:

а) короткої (до 10 хвилин) доповіді автора, зміст якої є довільним, хоча рекомендується стисло викласти актуальність теми, мету роботи, об’єкт і предмет дослідження; розкрити зміст питань, що виносяться на захист, подати конкретні пропозиції щодо окремих розділів роботи, а також відповіді на зауваження, відгук наукового керівника.

б) обговорення роботи, під час якої даються відповіді на запитання членів ДЕК. Відповіді студента повинні бути конкретними, короткими вичерпними. Слід пам'ятати, що захист кваліфікаційної бакалаврськоїроботи – це не іспит, тому студент, глибоко вивчивши в своїй роботі ряд питань, відстоює свої думки, а не викладає вивчений матеріал.

Комісія визначає оцінку роботи за критеріями оцінювання бакалаврськихробіт, визначених болонською системою.При виставленні оцінки враховуються такі критерії: актуальність, повнота, практична значимість проведеного дослідження, аргументованість висновків і пропозицій, переконливість виступу перед аудиторією, правильність відповідей на поставлені питання.

За результатами захисту Державна екзаменаційна комісія підводить підсумки. При підведенні підсумків захисту дається оцінка кваліфікаційної бакалаврської роботи кожного студента. Секретар ДЕК веде протокол захисту, заносить оцінку до відомості, залікової книжки, які зберігаються в навчальному закладі. Відомість і залікова книжка студента підписується головою і членами ДЕК. Секретар ДЕК після захисту бакалаврськихробіт здає їх до архіву навчального закладу, де вони реєструються і зберігаються у фонді бакалаврських робіт.

Студенти, які отримали на захисті кваліфікаційної бакалаврської роботи незадовільну оцінку або не захистили кваліфікаційної бакалаврської роботи, не мають права на отримання диплома бакалавра.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!