Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3938 Карта самостійної роботи студента з науки Аудит персоналу

Карта самостійної роботи студента з науки Аудит персоналу

« Назад

Карта самостійної роботи студентаз науки Аудит персоналу

для студентів напряму підготовки «Менеджмент персоналу»

галузі знань (спеціальності)

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

на 2014/2015 н.р.

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макси-мальна к-сть балів

1. За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1

1. Теоретичні основи аудиту персоналу

2. Управлінський аудит

(самостійне опрацювання)

Установочна міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

2

3. Методологія аудиту персоналу

4. Методичний інструментарій аудиту персоналу

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Виконання практичних завдань та тестовий контроль знань

1

3

5. Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

2

4

5. Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу

Виконання практичних завдань та тестовий контроль знань

1

5

6. Аудит робочих місць

Міні-лекція (конспект)

 

Аналіз міні-кейсів

1

Виконання практичних завдань

1

6

6. Аудит робочих місць

Міні-лекція (конспект)

 

Аналіз міні-кейсів

1

Виконання практичних завдань та тестовий контроль знань

1

7

7. Аудит наймання та звільнень персоналу

8. Аудит охорони праці

(самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

 

Аналіз міні-кейсів

1

Виконання практичних завдань та тестовий контроль знань

1

8

9. Аудит винагород персоналу

10. Аудит інтелектуального капіталу

(самостійне опрацювання)

11. Аудит роботи служб управління персоналом

(самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

 

Аналіз міні-кейсів

1

Виконання практичних завдань та тестовий контроль знань

1

 

12. Теоретичні основи контролінгу персоналу

(самостійне опрацювання)

13. Планування витрат на персонал

(самостійне опрацювання)

14. Аналіз і контролінг витрат на персонал

(самостійне опрацювання)

 

 

15

9

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

20

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальне завдання

(письмова)

15.09 відповідного навчального року

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

25

За виконання індивідуальних робіт за вибором (одного завдання із п’яти)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

2. Пошук, підбір та огляд літературних джерел відповідно до власних науково-практичних інтересів в рамках науки.

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

4. Підготовка та виступ з доповіддю на студентській науковій конференції.

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом

50

 

Довідкова інформація: 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Даниленко Олена Авксентіївна, доцент, к.е.н., ElenaDanylenko@mail.ru

Адреса, телефон та режим роботи кафедри управління персоналом та економіки праці

1-й корпус, аудиторія 319, тел. 456-56-10,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату управління персоналом та маркетингу

пр. Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд.347-а, тел. 456-26-82,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

  

Види позааудиторних індивідуальних завдань у міжсесійний період 

Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни в університеті (слухання лекцій та практичні (семінарські) заняття) та самостійна робота з літературними джерелами студентививчають, аналізують і оцінюють практику організації аудиту персоналу за місцем їхньої роботи.

Кожен студент виконує два завдання – обов’язкове та вибіркове. 

Обов’язкове позааудиторне індивідуальне завдання 

Дане завдання студент-заочної форми навчання вибирає самостійно з двадцяти варіантів. Вибираючи одну тему із наведених варіантів, студент враховує:

– власні науково-практичні інтереси, напрям майбутньої науково-практичної діяльності;

– місце роботи , а також потреби господарської діяльності організації;

– тему майбутньої магістерської дипломної роботи. 

Варіанти індивідуального практичного завдання

(за місцем роботи):

 1. Провести аудит продуктивності робочих місць організації.

 2. Провести аудит укомплектованості персоналом організації.

 3. Провести аудит розвитку персоналу організації.

 4. Провести стратегічний аудит (планування персоналу) організації.

 5. Провести аудит наймання персоналу організації.

 6. Провести аудит звільнень персоналу організації.

 7. Провести аудит відповідності винагород персоналу організації.

 8. Провести аудит ефективності винагород персоналу організації.

 9. Провести стратегічний аудит винагород персоналу організації.

 10. Провести аудит охорони праці організації.

 11. Провести аудит інтелектуального капіталу організації.

 12. Проаналізувати й оцінити методи аудиту інтелектуального капіталу персоналу організації.

 13. Провести аудит роботи служб управління персоналом організації.

 14. Проаналізувати й оцінити плинність персоналу та абсентеїзм організації.

 15. Проаналізувати витрати на персонал та їх структуру в організації.

 16. Виміряти витрати на персонал різними методами та оцінити доцільність їх застосування в організації.

 17. Спланувати витрати на персонал організації.

 18. Провести контролінг виконання бюджету організації по витратах на персонал.

 19. Розробити систему управління витратами на персонал організації.

 20. Проаналізувати й оцінити прибутковість інвестицій у персонал організації.

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення індивідуального практичного завдання за місцем роботи

При оформленні даного індивідуального практичного завдання рекомендується такий зміст:

 1. Діагностика основних проблем у сфері управління персоналом організації. Значення, цілі та завдання обраної теми дослідження (за самостійно обраним варіантом).

 2. Аудит (аналіз, планування) практичних даних організації (за самостійно обраним варіантом).

 3. Аудиторський висновок (1-3 сторінки).

 4. Пропозиції та рекомендації (1-3 сторінки). 

Виконання обов’язкового позааудиторного індивідуального завдання включає такі етапи:

1 етап. Здійснити попередню діагностику основних проблем у сфері управління персоналом за результатами діяльності організації (підприємства).

Одним із шляхів діагностики є попереднє анкетування або опитування 3-х експертів (ключових осіб) організації.

Форму анкети роздрукувати у 3-х примірниках та у заповненому вигляді навести як додатки до звіту з обраного завдання.

Заповнену анкету у 3-х примірниках ТАКОЖ надіслати на електронну пошту ElenaDanylenko@mail.ru (назвати три файли своїм прізвищем з номерами 1, 2, 3).

Форма анкети додається до Карти самостійної роботи.

За результатами анкетування (опитування) 3-х експертів на першому етапі у змісті завдання охарактеризувати:

– внутрішні, зовнішні та потенційні проблеми системи управління та системи управління персоналом організації/компанії;

– плани керівництва організації/компанії щодо організаційних змін;

– завдання управління персоналом, на які ставлять особливий акцент в період організаційних змін в організації/компанії;

– вплив використання практик управління персоналом в період організаційних змін на їх ефективність.

Також обов’язково розкрити значення виконання вибраного індивідуального практичного завдання для організації/компанії (виходячи з попередньої діагностики основних проблем у сфері управління персоналом), сформулювати цілі й завдання його виконання, охарактеризувати наявну інформаційну базу.

2 етап. На основні зібраних реальних практичних даних організації розробити план аудиту персоналу (за самостійно обраним варіантом), скласти аналітичні таблиці з даними як мінімум за три останні роки, графіки, діаграми тощо, проаналізувати й оцінити отриману інформацію або її спланувати.

3 етап. Узагальнити отримані результати та сформувати аудиторський висновок. Висновок повинен містити переконливі узагальнення та виявлені проблеми і недоліки у діяльності організації за обраною темою.

4 етап. Далі слід навести відповідні пропозиції та рекомендації. 

Індивідуальне практичне завдання за місцем роботи виконується в письмовій формі. Рекомендований обсяг завдання 20–25 сторінок друкованого тексту. Виконане завдання подається до початку заліково-екзаменаційної сесії. 

Індивідуальна робота за вибором (одного завдання із п’яти з Карти СРС)

Завдання 1. «Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за обраною темою»: 

 1. Становлення аудиту персоналу в Україні: аналіз літературних джерел.

 2. Удосконалення системи управління організацією за допомогою аудиту персоналу (управлінського аудиту).

 3. Аудит у системі тотального управління якістю та його зв’язок з аудитом персоналу.

 4. Організаційні основи аудиту персоналу.

 5. Ризики неефективності аудиту персоналу.

 6. Діагностика та експрес-діагностика системи управління персоналом організації.

 7. Загальний аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу.

 8. Аналітична робота по дослідженню формування та використання персоналу підприємства.

 9. Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу на підприємстві.

 10. Аналітична робота по дослідженню якості праці.

 11. Аналітична робота по дослідженню зміни продуктивності праці.

 12. Теоретико-методичні підходи до оцінки наслідків зміни продуктивності праці працівників підприємства.

 13. Резерви підвищення продуктивності праці працівників підприємства.

 14. Теоретико-методичні аспекти аналізу витрат на персонал.

 15. Аналіз формування та використання фонду заробітної плати на підприємстві.

 16. Стан та шляхи вдосконалення оплати праці.

 17. Удосконалення структури заробітної плати працівників підприємства.

 18. Аудиторська експертиза розвитку персоналу: підвищення кваліфікації та кар’єра.

 19. Планування персоналу як складова частина стратегічного аудиту.

 20. Ефективність наймання персоналу організації.

 21. Аудит відповідності політики наймання персоналу стратегії організації.

 22. Планування винагород як складова частина стратегічного аудиту.

 23. Аудит охорони праці як складова частина системи управління охороною праці організації.

 24. Інвестування в інтелектуальний капітал та його ефективність.

 25. Значення і необхідність аудиту інтелектуального капіталу для організації.

 26. Контролінг персоналу у системі управління персоналом організації.

 27. Значення і необхідність регулювання витрат на персонал.

 28. Взаємозв’язок планування витрат на персонал із критеріями ефективності праці.

 29. Управління витратами на персонал.

 30. Оцінка ефективності інвестування заходів по управлінню персоналом.

При оформленні даного індивідуального практичного завдання у ньому повинен бути зміст з виокремленням питань та в кінці завдання наведений список використаних джерел. Рекомендований обсяг завдання 8–10 сторінок друкованого тексту. 

Завдання 2. «Пошук, підбір, та огляд літературних джерел відповідно до власних науково-практичних інтересів» 

Огляд літературних джерел студент здійснює за самостійно обраним напрямком відповіднодо власних науково-практичних інтересів, наприклад, теми власної курсової чи магістерської дипломної роботи. Огляд повинен містити теоретико – методологічний аналіз проблеми, висвітлений різними авторами (мінімум три автори), їх наукову полеміку. При викладі матеріалу студент повинен сформулювати власну думку щодо досліджуваної проблеми.

При оформленні даного індивідуального практичного завдання у ньому повинен бути зміст з виокремленням питань та в кінці завдання наведений список використаних джерел. Рекомендований обсяг завдання 8–10 сторінок друкованого тексту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!