Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3936 Інформаційна база діагностики суб’єкта економічної діяльності за щонайменше 4 періоди, Соціально-відповідальний маркетинг, НУ ЛП

Інформаційна база діагностики суб’єкта економічної діяльності за щонайменше 4 періоди, Соціально-відповідальний маркетинг, НУ ЛП

« Назад

Інформаційна база діагностики суб’єкта економічної діяльності за щонайменше 4 періоди

Таблиця 1

Показники, необхідні для проведення розрахунків

Групи індикаторів

Коди

Індикатори

Інформаційні джерела отримання даних

1

2

3

4

Соціальні індикатори

С1

Фонд основної заробітної плати працівників

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

С2

Фонд додаткової заробітної плати працівників

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

С3

Середня заробітна плата на підприємстві

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

С4

Витрати на оплату праці

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.250

С5

Відрахування на соціальні заходи

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.240

Фінансові індикатори

Ф1

Чистий дохід від реалізації продукції

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.035

Ф2

Повна собівартість підприємства

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.040 + р.060 + р.070 + р.090 + р.140 + р.150 + р.205

Ф3

Чистий прибуток / збиток

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.220/225

Ф4

Активи

Баланс, Форма №1, р.080

Ф5

Довгострокова дебіторська заборгованість

Баланс, Форма №1, р.050

Ф6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Баланс, Форма №1, р.160 + р.162

Ф7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Баланс, Форма №1, р.170

Ф8

Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті

Баланс, Форма №1, р.230


 

Ф9

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

Баланс, Форма №1, р.240

Ф10

Оборотні активи

Баланс, Форма №1, р.260

Ф11

Власний капітал

Баланс, Форма №1, р.380

Ф12

Статутний капітал

Баланс, Форма №1, р.300

Ф13

Резервний капітал

Баланс, Форма №1, р.340

Ф14

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Баланс, Форма №1, р.350

Ф15

Довгострокові кредити банків

Баланс, Форма №1, р.440

Ф16

Довгострокові зобов’язання

Баланс, Форма №1, р.480

Ф17

Короткострокові кредити банків

Баланс, Форма №1, р.500

Ф18

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Баланс, Форма №1, р.530

Ф19

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці, зі страхування та ін.

Баланс, Форма №1, р.540 + р.550 + р.560 + р.570 + р.580 + р.590 + р.600

Ф20

Поточні зобов’язання

Баланс, Форма №1, р.620

Ф21

Робочий капітал

Баланс, Форма №1, р. 260 – р.620

Ф22

Прибуток від операційної діяльності

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р. 100

Ф23

Поточні фінансові інвестиції

Баланс, Форма №1, р.220

Ф24

Пасиви

Баланс, Форма №1, р.640

Ф25

Виробничі запаси

Баланс, Форма №1, р.100

Ф26

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р. 040

Ф27

Необоротні активи

Баланс, Форма №1, р.080

Ф28

Протермінована дебіторська заборгованість

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, Форма №1-Б, Розділ ІІ, с. 3, р. 010

Ф29

Обсяг очікуваного кредиту

Бізнес-план, заявка на кредит

Ф30

Очікувані або нараховані відсоткові платежі за кредит

Бізнес-план, заявка на кредит, кредитний договір

Ф31

Середньомісячні надходження на рахунки підприємства

Банківська виписка

Ф32

Протермінована кредиторська заборгованість

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, Форма №1-Б, Розділ ІІ, с. 6, р. 010

Ф33

Протермінована кредиторська заборгованість за кредитами

Аналітична інформація

Ф34

Собівартість реалізованої продукції

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.040

Ф35

Адміністративні витрати

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.070

Ф36

Витрати на збут

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.080

Ф37

Інші операційні витрати

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.090

Маркетингові індикатори

М1

 

Обсяг реалізованої продукції

 

Договори, Звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, Форма №1-ПЕ

М2

Витрати на маркетингові комунікації

Дані з рахунків по оплаті

М3

Витрати на маркетингові дослідження ринку

Дані з рахунків по оплаті

М4

Місткість ринку

Офіційні дані статистичних установ

М5

Витрати на гарантійний ремонт

Акти гарантійного обслуговування за рекламаціями

М6

Плановий обсяг реалізації

План збуту

М7

Кількість рекламацій

Книга (журнал) обліку рекламацій

М8

Витрати на рекламу

Дані з рахунків по оплаті

М9

Витрати на стимулювання збуту

Дані з рахунків по оплаті

М10

Витрати на паблік-рілейшнз

Дані з рахунків по оплаті

М11

Витрати на персональний продаж (дірект-маркетинг)

Дані з рахунків по оплаті

М12

Кількість замовлень

Реєстр замовлень

М13

Кількість замовлень, виконаних вчасно

Реєстр виконаних замовлень

М14

Кількість замовлень, реалізованих зі складу

Складські накладні

Індикатори продукції

П1

Відпускна ціна одиниці продукції підприємства

Прайси; калькуляції; Звіт про ціни виробників промислової продукції, Форма №1-ціни (пром)

П2

Ціна споживання продукції

Прайси, калькуляції, рахунки по оплаті експлуатаційних та інших супутніх витрат

П3

Термін експлуатації продукції

Специфікація

П4

Гарантійний термін

Специфікація

П5

Потужність продукції

Специфікація

П6

Енергоспоживання

Специфікація

Специфічні індикатори

У1

Термін реалізації інвестиційного проекту

Бізнес-план

У2

Витрати на НДДКР

Кошториси, бюджети

У3

Витрати на капітальний ремонт

Проектна документація

У4

Витрати на підвищення кваліфікації працівників

Кошториси, бюджети

Матеріально-постачальницькі (логістичні) індикатори

Л1

Обсяг запасів матеріалів на складах

Звіт по товарно-матеріальних цінностях (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Л2

Обсяг запасів готової продукції на складах

Звіт по товарно-матеріальних цінностях (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Л3

Матеріальні витрати

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.230

Л4

Часові норми запасів матеріалів у днях

Дані економічних служб підприємства

Л5

Часові норми запасів готової продукції у днях

Дані економічних служб підприємства

Л6

Вартість придбаної продукції на внутрішньому ринку

Накладні, договори

Л7

Фактичне завантаження транспортної бази

Звіти

Л8

Нормативне забезпечення транспортної бази

Економічні норми

Л9

Фактичне завантаження складських приміщень

Звіти

Л10

Нормативне забезпечення складських приміщень

Економічні норми

Л11

Логістичні витрати

Кошторис

Л12

Норма витрат на утримання запасів готової продукції на складі

Економічні норми

Загально-економічні індикатори

Е1

Рівень інфляції

ЗМІ

Е2

Рівень кредитної ставки у національній валюті

Банківські установи

Е3

Рівень кредитної ставки у іноземній валюті

Банківські установи

Е4

Рівень мінімальної заробітної плати

Законодавство

Е5

Валютний курс

ЗМІ, банківські установи

Е6

Сукупний обсяг продажу певної продукції на відповідному ринку

Статистичні збірники регіонального рівня, аналітична інформація

Таблиця 2

Діагностика маркетингової діяльності

з/п

Індикатори

Формули для розрахунку

Формули для розрахунку згідно матриці-вказівника

Критеріальні значення

Змістове наповнення показників

1

2

3

4

5

6

1.

Ринкова частка підприємства

Виручка від реалізації продукції підприємства / Сукупний обсяг продажу певної продукції на відповідному ринку

Ф1 / Е6

>0,1,

збільшення

Відображає позицію підприємства на відповідному ринку, у тому числі його монопольне становище

2.

Індекс зростання цін на продукцію

Відпускна ціна на продукцію у поточному періоді / Відпускна ціна на продукцію у звітному періоді

П1п / П

Орієнтація на рівень інфляції

Відображає динаміку цін на продукцію підприємства

3.

Витрати на маркетингові комунікації

(Витрати на рекламу + Витрати на стимулювання збуту + Витрати на паблік-рілейшнз + Витрати на дірект-маркетинг)

8 + М9 + М10 + М11)

Орієнтація на конкурентів

Демонструють сукупний рівень витрат, спрямований на активізацію маркетингових комунікацій і є частиною сукупних витрат на збут

4.

Ефект від реклами

Обсяг продукції, реалізованої в умовах її рекламування – Обсяг продукції, реалізований без реклами

М- М1бр

 

Збільшення

Відображає приріст реалізації продукції під впливом рекламних заходів

5.

Кількість рекламацій

-

М7

Зменшення

Демонструє рівень незадоволення споживачів продукцією підприємства

Таблиця 3

Діагностика логістичної діяльності

з/п

Індикатори

Формули для розрахунку

Формули для розрахунку згідно матриці-вказівника

Критеріальні значення

Змістове наповнення показників

1

2

3

4

5

6

1.

Рівень завантаження транспортної бази підприємства

Фактичне завантаження транспортної бази / Нормативне завантаження транспортної бази

Л7 / Л8

»1

Відображає рівень завантаження транспортного складу підприємства

2.

Рівень використання складських приміщень

Фактичне завантаження складських приміщень / Нормативне завантаження складських запасів

Л9 / Л10

»1

Відображає рівень завантаження складських приміщень та інтенсивність їх використання

3.

Витрати на утримання запасів готової продукції

Норма витрат на утримання запасів готової продукції * Обсяг запасів товарної продукції на складі

Л12 * Л2

Орієнтація на конкурентів

Демонструє сукупний обсяг витрат, пов’язаних із утриманням запасів готової продукції на складі

4.

Частка логістичних витрат

Логістичні витрати / Повна собівартість продукції

Л11 / Ф2

Зменшення

Характеризує рівень логістичних витрат у собівартості підприємства

5.

Рівень надійності поставок

Кількість вчасно виконаних замовлень / Загальна кількість замовлень

М13 / М12

»1

Відображає оперативність і надійність виконання замовлень

6.

Рівень дефіциту продукції

Замовлення, реалізовані зі складу / Загальна кількість замовлень

М14 / М12

»1

Характеризує, наскільки підприємство здатне миттєво забезпечити попит на його продукцію

7.

Рівень якості поставок

Кількість рекламацій / Загальна кількість замовлень

М7 / М12

Зменшення

Демонструє частку претензій до якості продукції підприємства у загальному обсязі замовлень

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!