Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3928 Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт з курсу Філософія, НУКМА

Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт з курсу Філософія, НУКМА

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Кафедра філософії та релігієзнавства

 

Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт з курсу Філософія

студентів ІІ року навчання ФГН

(напрям підготовки: 6.020301 – Філософія)

  

Затверджено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

Протокол № 2 від 13 вересня 2012 р.

Київ—2012

 

1. Загальні положення 

 1. Підготовка курсової роботи з курсу «Історія християнства» є обов’язковим елементом виконання навчального плану студентами ІІ року навчання з напряму 6.020301- філософія.

 2. Курсова робота виконується під науковим керівництвом Головащенка Сергія Івановича, кандидата філософських наук, доцента.

 3. Тема курсової роботи обирається з переліку, запропонованого викладачем (див. додаток 1), і повідомляється кафедрі у відповідній заяві (див. додаток 2 ) до 15 жовтня 2013 р.

 4. Курсова робота виконується й оформлюється у відповідності до п. 2–4 вимог.

 5. Завершена і належним чином оформлена курсова робота подається у паперовому примірнику на кафедру на не пізніше 15 квітня 2014 р. Подані роботиреєструються у журналі обліку курсових робіт провідним спеціалістом кафедри і передаються викладачеві на оцінювання.

 6. Форма контролюдиференційований залік. Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою, за національною шкалою (зараховано/не зараховано) та шкалою ЄКТС. Студенти, котрі не виконали курсову роботу до завершення весняної залікової сесії, або подали роботу, що містить ознаки плагіату, отримують оцінку «не зараховано»).

 7. Невиконання курсової роботи або отримання рейтингових оцінок 0–59 балівмають наслідком академічну заборгованість, ліквідація якої відбувається під час весняної залікової сесії наступного навчального року. У разі отримання академічної заборгованості з курсової роботи у поточному навчальному році студент зобов’язаний здійснити повний повторний цикл підготовки курсової роботи (від затвердження теми до подання роботи на кафедру) у жовтні – квітні наступного навчального року. 

 

2. Зміст курсової роботи

 1. Курсова робота, яку виконують студенти ІІ року навчання, має на меті сприяти оволодінню навичками дослідницької роботи з першоджерелами та прищеплення навичок науково-пошукової діяльності.

 2. Зміст курсової роботи становить філософський та релігієзнавчий аналіз одного з першоджерел або певної проблеми догматичної, культурної та суспільно-інституційної історії християнської релігії, вивчення яких передбачено програмою курсу «Історія християнства».

 3.  Аналіз першоджерела має містити у собі такі елементи:

a) загальну інформацію про автора;

b) загальну характеристику твору (місце в творчості автора, історія написання, жанрові особливості, структура тощо);

c) аналіз філософського (або релігійного) змісту (визначення кола проблем, особливості їх розв’язання, головні положення);

d) аналіз найбільш характерних інтерпретацій твору в історико-філософській (релігієзнавчій) літературі.

 1. Аналіз певної проблеми з історії християнської релігії передбачає:

a) визначення її місця та значення для філософського, історичного, релігієзнавчого осмислення християнства як світової релігійної традиції;

b) аналіз першоджерел, дотичних до обраної теми, історичної, філософської, культурологічної, релігієзнавчої, богословської літератури, присвяченої її дослідженню;

c) з’ясування особливостей постановки проблеми та підходів до її розв’язання. 

3. Структура і обсяг курсової роботи 

Курсова робота повинна містити у собі такі структурні елементи:

зміст, вступ, виклад матерілу за розділами, висновки, список використаних джерел.

Зміст відображає структуру роботи (див. додаток 4)

Вступ повинен містити такі рубрики:

a) Актуальність теми дослідження;

b) Стан наукової розробки теми;

c) Об’єкт і предмет дослідження;

d) Мета і завдання дослідження;

e) Теоретико-методологічні засади дослідження;

f) Джерельна база дослідження;

g) Структура роботи.

 1. Розділи є викладом основного змісту роботу. Кожен розділ повинен закінчуватися короткими узагальненнями і логічно пов’язуватися з наступним. Виклад має супроводжуватисяпрямим і непрямим цитуванням із обов’язковими посторінковими посиланнями на джерела.

 2. У висновках підсумовуються результати дослідження, формулюються теоретичні узагальнення.

 3. Список використаних джерелукладається за алфавітом і містить у собі їх повний бібліографічний опис (див. Бібліографія).

 4. Обсяг курсової роботи – 1 друк. арк. (40 тис. знаків з пробілами). 

4. Вимоги до оформлення курсової роботи 

 1. Курсова робота подається у роздрукованому та зброшурованому вигляді (підшитою у пластикову папку). Аркуші у файли не вкладаються.

 2. Обов'язкові параметри комп’ютерного набору тексту: шрифт – TimesNewRoman; розмір – 14; інтервал – 1,5; поля: верхнє –2 см, нижнє – 2 см; ліве – 3 см, праве – 1, 5 см.

 3. Титульна сторінка і зміст подаються у відповідності до зразків (див. додатки 4, 5).

 4. Нумерація сторінок наскрізна – у верхньому правому кутку. Титульна сторінка рахується як перша, але номер на ній не ставиться.

 5. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки відповідним заголовком, надрукованим посередині рядка прописними літерами (жирним шрифтом): ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ І, РОЗДІЛ ІІ і т. д. Кожен розділ повинен мати назву (див. додаток 6)

 6. Біблійні тексти цитуються за україномовними перекладами. Посилання на античні джерела і біблійні тексти подаються у тексті роботи в дужках – див. додаток 7. Інші посилання – посторінкові (шрифт TimesNewRoman, розмір – 10, через 1 інтервал) Нумерація посилань – наскрізна, починаючи з цифри 1. Кожне посилання друкується з червоного рядка (5 знаків). У тексті посилання наводиться повний бібліографічний опис джерела та відповідні сторінки (сторінка), з яких узято цитати чи положення (див. додаток 7).

 7. Список використаних джерел укладається за алфавітом, з обов’язковим зазначенням відповідних бібліографічних даних ( у тому числі – загальної кількості сторінок для книжок і відповідних сторінок для статей). Іншомовні джерела вміщують наприкінці списку (див. додаток 8).

 8. Обов’язковими умовами є грамотність, мовностилістична правильність і чітка логіка викладу.

 9. Текст роботи має бути ретельно вичитаним. 

5. Критерії оцінювання курсової роботи 

Кількість балів

Критерії оцінювання

0 – 29

Робота не виконана або містить ознаки плагіату.

 

30 – 59

Робота виконана на незадовільному рівні. Грубо порушені вимоги до змісту й оформлення.

60 – 70

Робота виконана на задовільному рівні, але із суттєвим порушенням вимог до змісту й оформлення. Автор демонструє побіжне знання програмного матеріалу дисципліни; не виявляє навичок аналізу і логічного та послідовного викладу; подекуди припускається помилкових суджень.

 

71 – 90

Робота виконана вчасно й відповідає вимогам до змісту та оформлення. Автор демонструє достатню обізнаність із програмним матеріалом дисципліни та володіння навичками логічного і послідовного викладу змісту. Разом із тим, роботі бракує аналітичного характеру; мають місце окремі стилістичні недоліки; недостатньою мірою виявлено здатність до самостійного пошуку та опрацювання джерел.

 

91 – 100 балів

 Робота виконана вчасно й відповідає вимогам до змісту та оформлення. Автор демонструє належний рівень знання і розуміння програмного матеріалу дисципліни; виявляє аналітичні здібності, здатність до самостійного, системного, логічного і послідовного мислення.

  

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS 

За шкалою

університету

За національною шкалою

За шкалою

ECTS

Екзамен

Залік

91 – 100

 

 відмінно

зараховано

A

(відмінно)

81 – 90

 

 

 добре

B

(дуже добре)

71 – 80

 

C

(добре)

66 – 70

 

 

 задовільно

D

(задовільно)

60 – 65

 

E

(достатньо)

30 – 59

 

 

 незадовільно

не зараховано

FX

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

1 – 29

 

F

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

  

Додаток 1.

Тематика курсових робіт з курсу «Історія християнства»

 1. Біблійна книга Буття як базове джерело християнських уявлень про світ та людину.

 2. Біблійна книга Вихід та початки релігійної історії людства: християнський погляд.

 3. Псалтир як першоджерело молитовної практики християнської релігії.

 4. Книга Екклезіаста: походження, місце в біблійному каноні, іудаїстські та християнські інтерпретації.

 5. Релігійна віра як проблема людського буття у книзі Йова.

 6. Біблійна книга Пісня над Піснями: традиційні та науково-критичні інтерпретації.

 7. Людська здатність до пізнання як вища релігійна чеснота: біблійна книга Притч Соломонових.

 8. Книга пророка Єремії: релігійно-етичне осмислення політичного та національного.

 9. Іудейська та християнська апокаліптика: порівняльний аналіз (біблійні книги пророка Єзекіїля та Об’явлення Йоана Богослова).

 10. Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях: традиційні та історико-критичні інтерпретації.

 11. Проповідь Ісуса Христа та апостола Павла: особливості еволюції.

 12. Християнські та нехристиянські джерела з історії ранньої Церкви: аналіз історіографії

 13. Соціальні, культурні та релігійні обставини виникнення християнства в Римській імперії.

 14. Філософські школи доби еллінізму, їх вплив на формування християнства.

 15. Культи, що поширювалися в Римській імперії у добу виникнення християнства.

 16. Визначальні риси релігійності, релігійно-політичні партії та секти в іудейському середовищі у добу виникнення християнства.

 17. Виникнення та життя перших християнських громад, за біблійним та поза біблійними ждерелами.

 18. Початок християнського чернецтва.

 19. Християнські апологети перших століть н.е.

 20. Рання Церква і влада: причини гонінь.

 21. Становлення основних моделей церковно-державних стосунків на Сході та Заході Римської імперії у першому тис. н.е. Проблема «цезаропапізму»: аргументи «за» і «проти».

 22. Тринітарна проблема, її постановка та вирішення на Вселенських соборах.

 23. Христологічне питання, його сутність. Роль Халкидонського Собору 451 р. у формуванні церковної ортодоксії.

 24. "Давні Східні Церкви": історія походження та сучасний стан (одна з традицій, на вибір студента).

 25. Передумови та наслідки поділу Церков 1054 р.

 26. Папство як церковний та політичний інститут в католицизмі: віхи історії та еволюції

 27. Релігійно-політичне значення хрестових походів.

 28. Інквізиція, її роль в церковній та політичній історії: католицькі та некатолицькі джерела.

 29. Роль Тридентського собору та діяльності ордену єзуїтів у реформуванні Католицької церкви.

 30. Роль енциклік Пія ІХ "Eterni Patris" та "Rerum novarum"

 31. ІІ Ватиканський собор та його значення. "Аджорнаменто", його головні ідеї.

 32. Основні ідеї соціальної доктрини католицизму.

 33. Сучасна мапа Вселенського православ'я.

 34. Віровчення та богослужіння західного та східного християнства: порівнялний аналіз.

 35. Своєрідність церковного устрою в православ'ї, католицизмі та протестантизмі.

 36. Своєрідність впорядкування чернечого життя у східному та західному християнстві.

 37. Найвідоміші ордени Католицької церкви (можна описати історію та особливості одного з орденів).

 38. Церковні свята в православ’ї та католицтві (описати історію, обрядовість та символіку одного з свят)

 39. Церковні таїнства (описати історію, обрядовий бік та символіку одного з таїнств).

 40. Історичний та духовний контекст європейської Реформації.

 41. Основні принципи протестантського богослов’я, історія їх формулювання та проголошення.

 42. Протестантські конфесії (описати історію, особливості однієї з конфесій за вибором).

 43. Передумови і обставини християнізації Київської Русі.

 44. Православ’я в Україні: основні етапи історії.

 45. Могилянська доба, її роль в історії українського православ’я.

 46. Католицизм західного обряду в Україні: віхи історії.

 47. Унія, її вплив на історію християнства в Україні.

 48. Європейська Реформація на українських теренах. Її вплив на суспільне, культурне та релігійне життя..

 49. Віхи історії протестантських конфесій в Україні (описати історію, особливості однієї з конфесій за вибором).

Додаток 6.

Загальні вимоги до цитування джерел і оформлення посилань 

 1. З метою якомога повнішого і точнішого відтворення думок тих чи тих авторів у роботах застосовується цитування, тобто дослівне відтворення фрагменту певного тексту. Цитування україномовних текстів здійснюється із цілковитим збереженням оригіналу. Цитування іншомовних текстів здійснюється у перекладі українською мовою (виняток – цитати з архівних документів і рукописів, які подаються обов’язково мовою оригіналу).

 2. Текст цитати починається і закінчується поліграфічними лапками: «…».

 3. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на початку, всередині, вкінці).

 4. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

 5. Відтворення думок інших авторів не обов’язково здійснюється через цитування. Але викладаючи чужі думки, слід бути гранично точним і коректним, а також обов’язково давати відповідні посилання на джерела. При відтворенні положень окремих праць без цитуваннябібліографічний опис джерела у посиланні починається зі слова «Дивись» (скорочено: Див.):

 Див.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии / Э. Целлер. – СПб. : Алетейя, 1996. – С. 37.

 1. У посиланнях на біблійні тексти, а також твори античних і середньовічних авторів, слід зазначати не сторінку певного видання, а номери книг, розділів, підрозділів/віршів тощо, на які поділені цитовані твори. Посилання на такі джерела вміщують безпосередньо в тексті роботи у круглих дужках.

 Приклади

«На початку сотворив Бог небо й землю» (Бут. 1:1).

Ця тема розгортається в Євангелії від Луки (Лк. 4: 1 – 13).

Як стверджує Плотін у трактаті «Про числа» (VI, 282)

Згідно з Кратілом, увійти в ту саму річку не можливо й один раз (Арістотель. Метафізика IV, 5, 1010а 10). 

Разом із тим, у списку джерел наводиться бібліографічний опис тих конкретних видань, що були використані у роботі.

Додаток 7. Зразок оформлення списку використаних джерел 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Сидоренко И. Н. Карл Ясперс / И. Н. Сидоренко. – Минск : Книжный дом, 2008. – 224 с.

 2. Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / К. Ясперс ; [пер. с нем. К. В. Лощевский]. – СПб. : «Наука», 2000. – 272 с.

 3. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования / К. Ясперс ; [пер. Медведев Ю.]. – СПб. : Владимир Даль, 2003. – 627 с.

 4. Ясперс К. Психологія світоглядів / К. Ясперс ; [пер. з нім. О. Кислюк, Р. Осадчук]. – К. : Юніверс, 2009. – 464 с.

 5. Gadamer H.-G. Heidegger’s Way / H.-G. Gadamer ; [translated by J. W. Stanley]. – N.Y. : StateUniversity of New York Press, 1994. – 182 p.

 6. Jaspers K. Der Philosophische Glaube / K. Jaspers. – Frankfurt am Main, Hamburg : Fischer Bücherei, 1948. – 152 s.

 7. Jaspers K. Der Philosophische Glaube angesichts der Offenberung / K. Jaspers. – München, Zürich : R. Pieper & Co. Verlag, 1984. – 536 s.

 8. Jaspers K. Die geistige Situation der Zeit / K. Jaspers. – Berlin, New York : de Gruyter, 1979. – 194 p.

 9. Jaspers K. Einführung in die Philosophie. Zwölf Radiovorträge / K. Jaspers. - München, Zürich : R. Piper und Co Verlag, 1971. –158 р.

 10. Jaspers K. Ist die Philosophie am Ende? Ein Gespräch mit Willy Hochkeppel über die Zukunft der Philosophie (1961) / K. Jaspers. // Provokationen. Gespräche und Interviews. – München : R. Piper und Co Verlag, 1969. – S. 11 – 32.

 11. Jaspers K. Philosophical Autobiography / K. Jaspers. // Philosophy of Karl Jaspers. – New York : Tudor Publishing Company, 1957. – P. 3 – 94.

 12. Jaspers K. Philosophy of Existence / K. Jaspers ; [translated by Richard F. Grabau]. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1995. – 220 p.

 13. Jaspers K. Reason and Existenz / K. Jaspers ; [translated by Earle W.]. – New York : The Noonday Press, 1955. – 157 p.

 14. Jaspers K. Truth and Symbol / K. Jaspers ; [translated by Wilde J.T., Kluback W., Kimmel W.]. – New York : Twayne Publishers, 1959. – 79 p.

 15. Salamun K. Karl Jaspers / K. Salamun. – München : Beck, 1985. – 188 s.

 16. Thornhill C. Karl Jaspers / C. Thornhill. – Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Режим доступу до статті : http://plato.stanford.edu/entries/jaspers/. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!