Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3926 Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з курсу Розробка маркетингового проекту

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з курсу Розробка маркетингового проекту

« Назад

 

ЗМІСТ

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ «РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТУ» 

 

2. Рекомендації щодо оформлення роботи 

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ завдання «РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТУ»

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з курсу Розробка маркетингового проекту

 

Завдання має бути оформлене відповідно до загальних вимог, його обсяг повинен за обсягом розкривати зміст завдань (обсяг додатків не обмежується).

Робота повинна мати чітку структуру, складатись зі: змісту, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Структура проектної роботи:

Зміст

Вступ 1-2 сторінки (предмет, мета, об'єкт)

I. Організація маркетингової діяльності на підприємстві

II. Маркетингові дослідження

III. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів

IV. Маркетингова цінова політика

V. Комплекс маркетингових комунікацій

VI. Управління каналами розподілу

Висновки 2 сторінки

Додатки

Посилання на використані джерела є обов’язковим!!! 

Система оцінювання:

Методика оцінювання проектів є аналогічною методиці оцінювання курсових робіт та враховує: повноту відповідей на поставлені питання, аналіз джерел, креативність, охайність оформлення, посилання на джерела, логічність, тощо.

Дана робота оцінюється від 0 до 10 балів, які сумуються до загальних балів отриманих за роботу на семінарських заняттях (max 30 балів) та до балів за написання модульного контролю (max 10 балів).

Терміни сдачі роботи з метою попереднього перегляду визначаються викладачем. Робота здається в роздрукованому та електронному вигляді. 

Рекомендації щодо оформлення роботи

Загальні вимоги до оформлення рукопису. Текст рукопису роздруковується на принтері на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Друкують текст, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не менше 20 мм; правий — не менше 10 мм; верхній — не менше 20 мм; нижній — не менше 20 мм.

У разі використання текстового редактора Word слід закладати такі параметри:

 • тип шрифту — Times New Roman;

 • розмір шрифту — 14;

 • міжрядковий інтервал — 1,5.

 • вирівнювання тексту по ширині 

Шрифт друку має бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка — чорного кольору середньої жирності. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватися до щільності основного зображення.

Текст основної частини поділяють на розділи, а у разі необхідності — й на підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту, заголовки підрозділів — маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Переноси слів у заголовках не дозволяються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину починають з нової сторінки. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту, підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи номера. Наступні сторінки нумерують внизу сторінки по центру без крапки в кінці.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами. На всі таблиці в тексті мають бути посилання: друкується слово «Таблиця» та зазначається її номер.

Заголовки граф і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф — з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставляться.

Таблицю залежно від розміру розміщують під текстом, у якому вперше на неї посилаються, або на наступній сторінці.

Допускається розміщувати таблиці вздовж довгого боку аркуша паперу.

Якщо таблиця переноситься на наступні сторінки, нижню горизонтальну лінію не проводять; на наступних сторінках друкують «Продовження таблиці» («Закінчення таблиці») та її номер, проставляють номери граф відповідно до першої частини таблиці.

Оформлення графічного матеріалу

Схеми, графіки, діаграми і т. ін. розташовують після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці, що доповнюють графічний матеріал, розміщують після нього.

Графічний матеріал нумерується арабськими цифрами наскрізно по тексту звіту за виключенням додатків і супроводжується підписом, наприклад: 

Рис. 1.

Оформлення формул

Формули нумеруються арабськими цифрами наскрізно по тексту звіту за виключенням додатків.

Номер формули друкується в круглих дужках на рівні формули праворуч.

У формулі як символи фізичних одиниць слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, наводяться під формулою.

Пояснення кожного символу слід наводити з нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено у формулі. Перший рядок пояснення починається зі слова «де».

Посилання у тексті на формули (їх порядкові номери) подають у дужках, наприклад: у формулі (3.1).

Оформлення додатків

Матеріали, що доповнюють положення тексту звіту, можна розміщувати у додатках.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням зверху посередині слова «Додаток» і його номера.

Нижче з великої літери друкується заголовок матеріалу додатка.

Оформлення запозиченої літератури та інших джерел інформації:

 • після наведення у тексті запозиченої із спеціальної літератури, відповідних інструкцій, стандартів, нормативних актів, статистичних матеріалів тощо, інформації (положення, таблиці, схеми, графіки, висновки і т. ін.) обов’язково дається посилання (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела в списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.

Наприклад: [6, с. 11, 12],

де 6 — порядковий номер джерела;

11, 12 — сторінки джерела;

 • література наводиться у такій послідовності:

1. Закони і законодавчі акти України.

2. Нормативні акти, інструкції та інші матеріали, видані Кабінетом Міністрів, міністерствами та відомствами.

3. Спеціальна література (в алфавітному порядку за прізвищами авторів монографій, брошур тощо або назвами праць);

 • кожне джерело наводиться із зазначенням місця видання, назви видавництва, року видання.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ завдання «РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТУ»

І. Організація маркетингової діяльності на підприємстві

 1. Оберіть підприємство, з діяльністю якого ви знайомі.

 2. Дайте йому характеристику та виділіть основний(і) вид(и) діяльності.

 3. Сформуйте/проаналізуйте маркетингову організаційну структуру на підприємстві.

 4. Виберіть/охарактеризуйте модель побудови відділу маркетингу на підприємстві (функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на ринки, матрична), обгрунтуйте свій вибір.

 5. Розпреділіть функції відділу маркетингу між виконавцями.

ІІ. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Назвіть фактори внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що здійснюють вплив на його розвиток. Вкажіть на те, які з них є найбільш актуальними для вашого підприємства в даний час. Оцініть вплив таких факторів за 10-баловою шкалою. Обґрунтуйте Ваші твердження.

 2. Проведіть SWOT-аналіз підприємства. Прокоментуйте основні напрямки стратегічного розвитку його діяльності.

SWOT-аналіз підприємства — це аналіз, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

 • сильних (Strengths)

 • і слабких (Weaknesses) сторін проекту,

 • можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,

 • та небезпек (Тhreats), пов'язаних з його здійсненням.

SWOT-аналіз можна представити у вигляді таблиці: 

ОЗНАКИ

Позитивний вплив

Негативний вплив

Внутрішнє середовище

Strengths (сила)

Weaknesses (слабкість)

Зовнішнє середовище

Opportunities (можливості)

Тhreats (небезпеки)

Дослідіть 5 сил конкурентного середовища за Портером для вашого підприємства. 

Рис. 1. П’ять сил конкурентного середовища за Портером

Визначіть на якому ринку працює ваше підприємство, дайте характеристику сегментів ринку, на які націлена діяльність підприємства. Виделіть ознаки за якими ви просегментували ринок та дайте характеристику цільовому ринку вашого підприємства. Іншими словами, проведіть SТР-аналіз, який утворений від скорочення перших літер англійських слів segmenting (сегментація), targeting (вибір цільового ринку) та positioning (позиціювання). Процес SТР-аналізу охоплює три основні стадії, які випливають з його назви: 

S. Сегментація ринку: визначення факторів сегментації розподілення ринку на сегменти 

Вибір цільового ринку: визначення привабливості виділених фірмою сегментів вибір цільового сегмента 

Для розуміння:

Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже покупці по-різному використовують цей товар, а головне – купують його, керуючись різними мотивами. Тому звичайною справою є розбивка покупців (сегментація) за цими мотивами та іншими ознаками й лише потім – пропозиція товару, виробленого з максимальним урахуванням цих ознак. Ідеальним підходом до планування маркетингової діяльності з погляду задоволення потреб споживачів без перебільшення можна вважати пристосування виробів і послуг до вимог кожного окремого споживача.

 • Сегментація ринку – етап виділення окремих груп споживачів у межах загального ринку.

 • Вибір цільових ринків – серед виділених сегментів ринку вибираються цільові сегменти, тобто ті, на які фірма орієнтуватиме свою діяльність.

 • Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці й розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.

 • Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

 • Кінцева мета сегментування цільового ринку – вибір сегмента (або сегментів) споживачів, на задоволення потреб якого буде зорієнтована діяльність фірми.

 • Позиціювання – визначення місця товару фірми серед товарів аналогів.

Приклад: ВАТ”Київський завод”Аналітприлад”

Сформульвані такі стратегії позиціонування:

Позиціонування за показниками якості:

„Прилади Київського заводу ”Аналітприлад”- це якість перевірена часом” Цим робиться акцент на 70 річному досвіді підриємства, як показнику та гаранту якості.

Позиціонування за співвідношенням „ціна-якість”:

„виска якість за помірними цінами” Прилади Київського заводу ”Аналітприлад” виробляються на спеціалізованому обладнанні використовуючи високоякісні матеріали

Позиціонування на основі порівняння товару фірми з товарами конкурентів:

„Прилади КЗ”Аналітприлад” мають найнижчі ціни”

Позиціонування за сферою застосування:

„газоаналізатор 102 ФА-04 найточніше вімірює викиди газів бензинного двигуна авто.”

Позиціонування за різновидами товару, який пропонується:

”Аналітприлад”– це завод, що виробляє високоякісні аналітичні прилади”

Позиціонування на низькій ціні:

„Аналітичні прилади за найнижчими цінами”

Позиціонування на сервісному обслуговуванні:

Завод робить наголос на „контроль якості, гарантії”

Позиціонування на іміджі:

„багатолітній досвід, який викликає довіру”

Стратегія позиціонування може бути одна або декілька для різних сегментів споживачів. 

ІІІ. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 1. Дослідження головних ринкових характеристик товарів та/або послуг підприємства. Дати розгорнутий опис номенклатури та асортименту продукції (послуг), що виробляються (надаються) підприємством, проаналізувати визначальні показники призначення головних товарів (послуг). Зробити власну оцінку іміджу виробника та популярності його найрозповсюдженіших виробів.

 2. Вибереріть будь-який товар/послугу, що продукує ваше підприємство і розгляньте його, як п’яти­рівневу систему за Котлером. 

 П’ять рівнів товару за Ф. Котлером

 1. На основі вибраного вами товару/послуги намалюйте графік життєвого циклу товару/послуги (ГЖЦТ), зобразіть і опишіть на якій стадії життєвого циклу він знаходиться та обґрунтуйте подальшу стратегію підприємства щодо нього.

 2. Здійсніть порівняльну характеристику товару підприємства і конкуруючих товарів, оформіть результати в таблицю:

Таблиця 1

Порівняльна характеристика товару підприємства і товару-аналогу конкурентів

Характеристика

Товар підприємства

Товар конкурента 1

Товар конкурента N

Технічна ефективність

 

 

 

Конструктивна

 

 

 

Ергономічна

 

 

 

Естетична

 

 

 

Екологічна

 

 

 

Економічна (вартість споживання і споживча вартість)

 

 

 

ІV. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 1. Аналіз цін декількох товарних позицій по основних виробниках аналогічної продукції.

 2. Визначення факторів, що впливають на ціноутворення (зовнішні, внутрішні).

 3. Визначення і обгрунтування стратегій ціноутворення продукції підприємства.

 4. Визначення ціни методом непрямого маркетингового ціноутворення.

V. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Розробить комплекс маркетингових комунікацій на рік, використовуючи класичний алгоритм його формування. Опишіть ваші дії на кожному з етапів та розпреділіть бюджетні кошти, що виділило підприємство на здійснення комунікаційних заходів (Реклама, Пропаганда, Стимулювання збуту, Персональний продаж, Прямий маркетинг). Ваш бюджет 100 000 грн/рік. Наведіть основні методи розробки бюджету комунікацій. Поясність їх сутність, переваги та недоліки. Які з комунікаційних заходів ви будете застосовувати для просування продукції/послуг підприємства? Обгрунтуйте своє судження. 

Рис. 2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій

VI. УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ

 1. Побудуйте ефективні канали розподілу товарів/послуг підприємства.

 2. Визначте сновні характеристики каналів розподілу: довжину, ширину та типи суб’єктів.

 3. Проаналізуйте систему каналів розподілу продукції підприємства. Зробіть висновки щодо раціональності їх вибору. Визначте, які з Вашої точки зору, можливі конфлікти в діючих каналах розподілу? Запропонуйте заходи стосовно стимулювання учасників каналів розподілу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!