Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3916 Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Трудове право, БДФЕУ

Робоча програма проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Трудове право, БДФЕУ

« Назад

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Буковинського державного фінансово-економічного університету

Циклова комісія правових дисциплін

 

Робоча програмапроходження виробничої практики з навчальної дисципліни Трудове право

підготовки молодших спеціалістів

з галузі знань 0304 «Право»

за напрямом підготовки 5.03040101 «Правознавство»

 

Чернівці 2016

Робоча програма відповідає вимогам Положення про порядок організації та проходження практики в Буковинському державному фінансово-економічному університеті (протокол Вченої ради № 5 від 24 квітня 2012 року, Наказ ректора університету №79-А від 27 квітня 2012 року) та положенням Цільової комплексної програми «Практична підготовка студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету» (протокол Науково-методичної ради БДФЕУ № 2 від 15 листопада 2012 року, затверджена наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету 21 листопада 2012 року). 

Укладач: Молдован В.І., викладач циклової комісії правових дисциплін

Звоздецька І.В., викладач циклової комісії правових дисциплін

Завідувач практики ________________ І.М. Якуб’як

 

Робоча програма проходження виробничої практики з дисципліни «Трудове право»

студентами груп П-401, П-402

термін проходження (06.04.2016 р. – 25.04.2016 р.) 

Назва теми

К-сть днів

Дата виконання

Прізвище, посада керівників практики

1.

2.

3.

4.

5.

            Тема 1. Джерела трудового права України

1.

Ознайомитись із:

-          Особливостями застосування норм трудового законодавства при регулюванні трудових відносин на підприємстві.

-          Сферою дії норм трудового права в межах підприємства.

-          Кодексом законів про працю та іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами України, що регулюють трудові відносини на підприємстві.

-          Підзаконними актами, що регулюють трудові відносини на підприємстві.

-          Місцем судової практики у сфері трудового права на підприємстві.

-          Міжнародно-правовими стандартами Міжнародної Організації Праці, що застосовані підприємством.

-          Регіональними стандартами праці, що застосовуються на підприємстві.

Виконати:

-          Порівняльний           аналіз між трудовими обов’язками працівників на підприємстві та державними службовцями, встановити якими нормативними документами регулюються права та обов’язки працівників цих двох сфер діяльності.

-          Здійснити порівняльний аналіз міжнародно-правових стандартів із стандартами, що діють на підприємстві.

1

 

 

Тема 2. Суб'єкти трудового права України

2.

Ознайомитись із:

-          Суб’єктами трудового права на базі практики.

-          Правовим статусом цих суб’єктів трудового права і змістом такого статусу.

-          Громадянами (працівниками) як суб’єктами трудового права на підприємстві.

-          Організаціями роботодавців як суб’єктами трудового права, членом яких є підприємство.

-          Особливостями трудової правосуб’єктності роботодавця-підприємства.

 

Виконати:

-          Здійснити порівняльний аналіз правового статусу роботодавця-підприємства та найманих працівників з точки зору їх правового статусу.

1

 

 

Тема 3. Правове становище професійних спілок

Тема 4. Трудовий колектив у сфері трудових правовідносин

3.

Ознайомитись із:

-          Професійними спілками, що діють на підприємстві.

-          Функціями таких професійних спілок.

-          Правовим вказаних статусом професійних спілок.

-          Гарантіями прав професійних спілок, що представляють інтереси працівників на підприємстві.

Виконати:

-          Виготовити проект заяви про включення до складу членів профспілкової організації працівника.

-          Виготовити проект заяви про включення до складу членів профспілкової організації трудового колективу (колективне звернення-заява).

1

 

 

Тема 5. Правовий статус організації роботодавців у сфері трудових правовідносин
 Тема 6. Соціальне партнерство у сфері соціально - трудових правовідносин

4.

Ознайомитись із:

-          Поняттям організацій роботодавців та їх об’єднань, що захищають інтереси роботодавця.

-          Метою, завданнями, принципами та гарантіями створення та діяльності організацій роботодавців.

-          Порядком створення та припинення організацій роботодавців.

-          Повноваженнями організації роботодавців та їх об’єднаннями.

-          Системою правовідносин в сфері застосування праці на підприємстві.

-          Іншими правовідносинами, пов’язаними з трудовими правовідносинами, що виникають при організації праці на підприємстві.

-          Соціальним партнерством як загальносоціальною і правовою категорією.

-          Законодавством про соціальне партнерство в Україні.

-          Формами соціального партнерства, які підтримує у своїй політиці підприємство.

-          Колективним договором – актом соціального партнерства, що укладений та виконується на підприємстві.

-          Порядком ведення переговорів і укладення колективних договорів, де приймає участь підприємство як член соціального партнерства.

-          Змістом колективного договору, що підписаний соціальними партнерами, учасником якого є підприємство.

Виконати:

-          Здійснити правовий аналіз колективного договору, учасником якого є соціальні партнери, що мають у списку своїх членів підприємство-базу практики.

-          Виготовити проект заяви про включення до членів організації роботодавців підприємства – бази практики.

-          Виготовити проект колективного договору.

2

 

 

Тема 7. Забезпечення зайнятості і працевлаштування

5.

Ознайомитись із:

-          Законодавством про зайнятість населення.

-          Поняттям зайнятості населення та державної політики у цій сфері.

-          Правовим статусом громадян, які шукають роботу та безробітних.

-          Порядком бронювання та визначення квоти робочих місць на підприємстві.

-          Органами, які здійснюють працевлаштування та їх правовим статусом.

-          Порядком видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

-          Відповідальністю підприємства за порушення законодавства про працевлаштування.

Виконати:

-          Виготовити проект заяви для надання дозволу на застосування праці іноземних осіб та осіб без громадянства.

1

 

 

Тема 8. Трудовий договір

6.

Ознайомитись із:

-          Поняттям і сторонами трудового договору.

-          Змістом трудового договору, що використовується для працевлаштування на підприємстві.

-          Порядком укладення трудового договору на підприємстві.

-          Гарантіями при прийнятті на роботу, які надає підприємство, згідно чинного законодавства.

-          Видами трудового договору, що підписується на підприємстві з працівниками.

-          Порядком зміни умов трудового договору на підприємстві.

-          Порядком переведення на іншу роботу працівників на підприємстві та зміною умов праці.

-          Порядком відсторонення від роботи працівника на підприємстві, що укладений згідно чинного законодавства.

-          Розрахунками при звільненні та вихідною допомогою, що виплачуватиметься працівнику при звільненні з роботи.

Виконати:

-          Виготовити проект трудового договору з працівником.

-          Виготовити проект наказу про прийняття на роботу працівника.

-          Виготовити проект наказу керівника про звільнення з роботи працівника.

1

 

 

Тема 9. Робочий час і час відпочинку

7.

Ознайомитись із:

-          Нормативами робочого часу на підприємстві.

-          Обліком робочого часу на базі практики.

-          Право на відпустку працівників за законодавством.

-          Умовами надання щорічної основної трудової відпустки для працівників на підприємстві.

-          Порядком надання відпусток для працівників.

-          Допустимими випадками перенесення відпусток для працівників.

-          Обчисленням стажу роботи, що дає право на відпустку.

-          Порядком надання щорічних додаткових відпусток, підставами їх надання і тривалістю.

-          Порядком надання додаткових відпусток у зв'язку з навчанням.

-          Порядком надання соціальних відпусток, підставами їх надання і тривалістю.

-          Порядком надання відпусток без збереження заробітної плати, а також правами та обов’язками власника або уповноваженого ним органу щодо надання відпустки без збереження заробітної плати.

Виконати:

-          Виготовити проект наказу керівника про надання щорічної відпустки для працівника.

-          Виготовити проект наказу керівника підприємства про надання неоплачуваної відпустки для працівника.

-           

2

 

 

Тема 10. Оплата праці

8.

Ознайомитись із:

-          Державними способами регулювання оплати праці та договірними способами регулювання оплати праці на підприємстві.

-          Різновидами систем оплати праці.

-          Поняттям тарифної системи оплати праці та її елементами.

-          Поняттям заробітної плати та її структурою для працівників на підприємстві.

-          Поняттям та порядком встановлення розміру мінімальною заробітної плати.

-          Формами виплати заробітної плати на підприємстві.

-          Строками, періодичністю виплати
заробітної плати працівникам на підприємстві.

-          Гарантіями оплати праці та
порядком оплати праці у випадках, коли робота виконувалась при відхиленні від нормальних умов праці.

-          Обмеженнями відрахувань із заробітної плати.

-          Порядком надання гарантійних і компенсаційних виплат.

Виконати:

-          Виготовити проект штатного розкладу працівників на підприємстві.

1

 

 

Тема 11. Дисципліна праці

9.

Ознайомитись із:

-          Внутрішнім трудовим розпорядком на підприємстві.

-          Заохоченнями за успіхи в роботі, які застосовуються на підприємстві.

-          Поняттям, підставами і порядком застосувань заохочень на підприємстві.

-          Видами дисциплінарної відповідальності, що застосовуються до працівників на підприємстві.

-          Видами дисциплінарних стягнень, що застосовуються на підприємстві до працівників.

-          Строками для застосування дисциплінарних стягнень.

-          Порядком застосування дисциплінарних стягнень для працівників.

-          Оскарженням і зняттям дисциплінарних стягнень з працівників.

-          Іншими заходами правового впливу, що можуть застосовуватись до порушників трудової дисципліни.

-          Заходами громадського впливу до працівників. Повноваженнями трудового колективу у забезпеченні трудової дисципліни працівників на підприємстві.

Виконати:

-          Виготовити проект наказу керівника пронакладення дисциплінарногостягнення до працівника

-          Виготовити проект наказу керівника підприємства про нагородження працівника за успіхи у роботі.

1

 

 

Тема 12. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

10.

Ознайомитись із:

-          Підставами і умовами матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин на підприємстві.

-          Випадками, що виключають матеріальну відповідальність працівників.

-          Видами матеріальної відповідальності сторін трудових відносин на підприємстві.

-          Матеріальною відповідальністю за шкоду, завдану підприємству.

-          Обмеженою матеріальною відповідальністю працівників.

-          Повною матеріальною відповідальністю працівників.

-          Визначенням розміру шкоди, завданої підприємству працівником.

-          Порядком покриття шкоди, заподіяної працівниками/ом.

-          Матеріальною відповідальністю підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

-          Матеріальною та моральною відповідальністю за шкоду, заподіяну працівникові, ушкодженням здоров’я, пов’язаної з виконанням ним трудових обов'язків.

-          Визначенням розміру такої шкоди.

-          Порядком покриття заподіяної шкоди.

Виконати:

-          Виготовити проект (акту) протоколу про виявлення факту завдання матеріальної шкоди підприємству.

-          Виготовити проект договору про повну матеріальну відповідальність працівника.

1

 

 

Тема 13. Охорона праці

11.

Ознайомитись із:

-          Поняттям охорони праці та її значенням у трудових правовідносинах.

-          Державною політикою і державним управлінням в галузі охорони праці.

-          Правовим регулюванням організації охорони праці на підприємстві.

-          Навчанням, інструктажем і перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві.

-          Правом працівника на охорону праці та його гарантіями.

-          Особливостями охорони праці жінок, молоді, осіб із зниженим рівнем працездатності на підприємстві.

-          Порядком розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сталися на підприємстві.

-          Актом про нещасний випадок і його значенням для пенсійного забезпечення.

-          Порядком спеціального розслідування нещасних випадків.

-          Порядком здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю і правил з охорони праці.

-          Державними органами, які здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

-          Відповідальністю службових осіб за порушення законодавства про працю і правил по охороні праці.

Виконати:

-          Виготовити проект акту про нещасний випадок на виробництві.

1

 

 

Тема 14. Трудові спори
Тема 15. Захист трудових прав працівників в судовому порядку

12.

Ознайомитись із:

-          Поняттям трудових спорів.

-          Видами трудових спорів.

-          Причинами виникнення трудових спорів.

-          Порядком розгляду індивідуальних трудових спорів.

-          Поняттям та видами індивідуальних трудових спорів.

-          Органами, що розглядають індивідуальні трудові спори.

-          Порядком, строками, виконання рішень КТС по індивідуальним трудовим спорам.

-          Розглядом трудових спорів у судовому порядку.

-          Порядком поновлення на роботі і
стягненням заробітної плати за час
вимушеного прогулу.

-          Особливостями розгляду трудових спорів про шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

-          Строками позовної давності у трудовому праві.

-          Порядком розгляду трудових спорів вищестоящими органами.

-          Поняттям колективних трудових спорів їх предметом, сторонами.

-          Порядком мирних процедур розв’язання колективних трудових спорів на підприємстві.

-          Органами по розв’язанню колективних трудових спорів.

-          Примирною комісією, її складом і
компетенцією.

-          Правовим становищем незалежного
посередника.

-          Національною служба посередництва і примирення.

-          Страйком як крайнім засобом вирішення колективних трудових спорів.

-          Порядком оголошення страйку.

-          Порядком визнання страйку незаконним.

Виконати:

-          Виготовити проект позовної заяви про поновлення на роботі та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу до відповідного суду за підсудністю від імені працівника підприємства.

1

 

 

 

Всього:

14

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!