Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3914 Модульна контрольна робота на тему Контент сучасного журналу в Україні

Модульна контрольна робота на тему Контент сучасного журналу в Україні

« Назад

Модульна контрольна роботана тему Контент сучасного журналу в Україні 

Загальна тема дослідження «Контент сучасного журналу в Україні (2014–березень 2016 рр.)»

Вибрати тему наукового дослідження, здійснити підготовчий етап (пошук та опрацювання необхідних джерел, їх аналіз).

Дослідження має бути оригінальним, практичним, виконане самостійно, з урахуванням досягнень інших науковців у цій проблематиці.

Тему обирати відповідно до власних зацікавлень і знання матеріалу українських засобів масової інформації. Бажано обрати для аналізу не менше 5 номерів тижневих видань або 5 номерів «товстих» щомісячних журналів.

Параметри аналізу контенту кожен дослідник обирає самостійно.

Слід врахувати такі аспекти:

- проблемно-тематичний,

- жанровий,

- авторський (штатні, позаштатні, власні кореспонденти, дописувачі, передрук із інших джерел тощо),

- гендерний (кількість публікацій чоловіків і жінок),

- зображальний / ілюстративний (фото, схеми (графіки, діаграми тощо), малюнки і т.д.).

Необхідно використати метод контент-аналізу, цифрові показники подати в таблицях, пояснити отримані результати, здійснити якісний аналіз. При необхідності (для порівняння тощо) використовувати графіки, діаграми тощо. Обов’язкові висновки. 

Групи журналів для здійснення аналізу:

1. Інформаційно-аналітичні («Корреспондент», «Український тиждень», «Країна», «Фокус», «Компаньон» та ін.).

2. Літературні, літературно-критичні («Дніпро», «Всесвіт», «Реальность фантастики», «Березіль» та ін.).

3. Дитячі («Пізнайко» (серія), «Ангелятко», «Ангеляткова наука», «Вінні Пух та його друзі», «Професор Крейд», «Умійко», «Юная леди», «Соняшник», «Колосок», «Світ дитини» та ін.).

4. Жіночі («Женский журнал», «Единственая», «Натали», «Elle. Україна», «Cosmopolitan в Україні», «Жінка», «Полина» та ін.)

5. Студентські, молодіжні («Спудей», «Шо», «Я – студент» та ін.)

6. Освітньо-педагогічні («Палітра педагога», «Педагогіка і школа», «Педагогічна освіта», «Сучасна освіта», «Педагогічний обрій», «Шлях освіти» та ін.).

7. Наукові, науково-популярні («Сіверянський літопис», «Пам'ять століть», «Київська старовина», «Країна знань», «Універсум», «Науковий світ», «Мандрівець», «Віче», «Борисфен», «Медіаритика», «Рідний край», «Буковинський журнал» та ін.)

8. Ділові («Коммерсант Украина», «Галицькі контракти», «Бизнес», «Консалтинг в Украине», «Новий маркетинг» та ін.).

9. Журнали історій («Караван историй. Украина», «Viva! Украина», «Моя история», «Мои откровения» та ін.)

10. Для дому та сім’ї («Дім і сім’я», «Дім, сад, город», «Дом и дача», «Идеальный дом», «Идеи вашего дома», «Мир семьи», «Мой прекрасный дом», «Мой уютный дом» та ін.).

11. Розважальні, для дозвілля («Теленеделя», «Отдохни», «Твой досуг», «Уикенд» та ін.). 

І. Підготувати тези наукового виступу (1, 5 сторінки).

Сформулювати тему, подати назву дослідження.

Тема має бути актуальною, оригінальною, науково значимою.

Основні структурні елементи:

 • актуальність,

 • ступінь опрацювання теми / проблеми іншими науковцями,

 • мета і завдання дослідження,

 • об’єкт і предмет дослідження,

 • методи дослідження,

 • хронологічні межі,

 • джерельна база,

 • наукова новизна,

 • практичне і теоретичне значення дослідження,

 • висновки.

Загальний обсяг – 2 сторінки (включно зі списком використаних джерел, оформленим відповідно до правил бібліографічного опису).

Формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, текст вирівняний з обох боків по ширині). 

ІІ. Підготувати текст виступу на студентську наукову конференцію (до 5 сторінок).

Окрім введення у текст розповіді основних структурних елементів, зазначених у тезах наукового виступу, розширити повідомлення описом та конкретним аналізом досліджуваного матеріалу.

Залучити цитати, ілюстрації, приклади з мас-медіа.

Завершити роботу посиланнями на використані в тексті джерела.

Нумерація сторінок – у правому кутку внизу. 

Контрольна робота має бути максимально грамотною (граматично, пунктуаційно, стилістично), допускається не більше 3 виправлень на сторінці.

Ім’я та прізвище, навчальний заклад позначаються вгорі сторінки, ліворуч.

Назва дослідження (повідомлення) подається по центру напівжирним шрифтом. Крапка в кінці заголовку не ставиться!

Максимальна кількість балів за контрольну роботу, подану вчасно, – 12 балів, мінімальна – 7 балів. Дата подачі роботи – 10–13 травня 2016 р. Кожен тиждень запізнення, кожна фактична, логічна, граматична, пунктуаційна та інші помилки – мінус 1 бал.

Виступ на студентській науковій конференції (за наявності програми та звіту секретарів секцій) – 10 балів додатково. 

Окремі рекомендації:

Елементи наукового дослідження:

 • аргументованість,

 • логічність,

 • лаконічність,

 • науковість,

 • використання досвіду попередників (історіографія), етичне розуміння засад оригінальної роботи та плагіату,

 • самостійність, оригінальність. 

 Рекомендована література:

 1. Видання. Основні види : Терміни та визначення : ДСТУ 3017 – 95 : Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 1995.

 2. Інформація та документація. Базові поняття : Терміни та визначення : ДСТУ 2392 – 94. – К. : Держстандарт України, 1994.

 3. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі : загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582 – 97 : Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 1998.

 4. Женченко М. Бібліографічний опис : навч. посібн. – 2-ге вид., доп. / Марина Женченко. – К., 2010.

 5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посібн. – вид. 2-е, доп. і перероб. / Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. – К. : Професіонал, 2004.

 6. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / П’ятницька-Позднякова І. С. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003.

 7. Різун В. Методи наукових досліджень у журналістикознавсті : навч. посіб. / В. Різун, Т. Скотникова. – К., 2006.

 8. Сурмін Ю. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Юрій Сурмін. – К. : НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!