Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3913 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни Світова економіка

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни Світова економіка

« Назад

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни Світова економіка

Метою індивідуального завдання є поглиблення і розширення знань студентів з основних розділів курсу “Світова економіка”, а також формування навичок практичного їх застосування для оцінювання та аналізування ситуації в окремо взятій країні. Крім того, студент повинен проявити вміння працювати з науковою та навчально-методичною літературою та періодикою, навики самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет, схильність до відбору потрібних даних та грамотної побудови структури роботи під час формування письмового звіту, здатність усно представити перед аудиторією своє індивідуальне завдання, повноцінно і обґрунтовано відповісти на питання викладача та інших студентів.

Для виконання індивідуального завдання розроблено 143 варіанти. Студент виконує завдання у відповідності до присвоєного варіанту. Розподіл завдань згідно з варіантом, який відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідувань занять, визначається викладачем довільно. Терміни виконання і захисту індивідуальних завдань встановлює викладач. Приклад титульної сторінки наведено у додатку А.

1. Структура індивідуального завдання

Індивідуальне завдання з курсу «Світова економіка» складається з таких частин:

 1. Титульна сторінка

 2. Зміст

 3. Вступ

 4. Розділ 1. Загальна характеристика економіки країни

 5. Розділ 2. Виробничий потенціал та рівень соціального розвитку

 6. Розділ 3. Значення країни на регіональному та глобальному рівні

 7. Розділ 4. Відносини з Україною

 8. Висновки

 9. Список використаної літератури. 

Зміст

У змісті містяться найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Зміст має включати усі заголовки, які є у індивідуальному завданні, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками (якщо такі є). 

Вступ

У вступі до індивідуального завдання слід вказати інформацію про географічне становище країни (місцезнаходження, площа, сусідні країни, типи кордону тощо), її столицю, тип державного устрою, керівні особи країни, день незалежності. Також потрібно охарактеризувати стан політичної (існуюча влада, опозиція, партійна структура) та економічної (валюта, її курс та конвертованість) ситуації в країні на сучасному етапі. Обсяг 1-2 сторінки. 

Розділ 1. Загальна характеристика економіки країни

У цьому розділі студент приводить коротку історичну довідку щодо виникнення країни, основні події та обставини, які вплинули на рівень розвитку, особливості та характеристику країни на сучасному етапі.

Потрібно подати в табличній формі основні макроекономічні показники (ВВП, ВНП, інфляція, обсяг державного боргу, державний бюджет, міграція, тощо) та оцінити динаміку їх зміни за останні 5-10 років з приведенням можливих коментарів змін (Наприклад: через форс-мажорні обставини, зміни геополітичного характеру тощо).

Крім того, варто вказати існуючі та розвинуті галузі економіки (промисловості) країни, наявність абсолютних і/або відносних преваг в тому чи іншому секторі економіки. Інформація щодо галузей повинна містити відомості про ескпортно/імпортноорієнтовані сфери діяльності, обсяги виробництва та експорту/імпорту (реекспорту/реімпорту) товарів, послуг та фінансових інструментів, зовнішньоторгове сальдо та оборот по основних зовнішньоторгових партнерах в динаміці за останні 5 років. Доцільно навести також структуру експорту/імпорту і пояснити існуючі тенденції та зміни, проілюструвати ситуацію за допомогою графіків та діаграм; за можливості розрахувати і прокоментувати ланцюгові і/або ланцюгові темпи росту або приросту.

Підсумувати розділ потрібно коротким резюме щодо місця країни у світовому співтоваристві, її рейтинг та позиції (лідер, аутсайдер) в світовому та регіональному масштабах. 

Розділ 2. Виробничий потенціал та рівень соціального розвитку

З позицій загальновідомої класифікації факторів виробництва студент повинен подати інформацію про наявність та ефективність використання таких факторів виробництва, як:

1. Капітал (величина бюджету за останній перед поточним рік, його дефіцит/профіцит; величина, форми та обсяги інвестицій, їх галузева чи фірмова спрямованість та джерела; напрями та тенденції руху капіталу за останні 3 роки тощо);

2. Трудові ресурси (чисельність, вікова (працездатні, діти і студенти, пенсіонери) та освітня (кваліфікаційна) структура населення, особливості соціальної і демографічної ситуації в країні, еміграційно-іміграційні процеси (баланс), рівень середньої заробітної плати(номінальний і реальний), величини споживчого кошика то соціального розвитку (достатку) країни тощо);

3. Технології (наявність, акценти та напрям розвитку науковомістких галузей, причини та передумови існування науково-дослідницької сфери; напрям та причини руху технологій в аналізованій країні, інформація про промисловий шпіонаж, відомих вчених, діячів політики, культури, передові загальновідомі фірми-лідери за походженням з даної країни тощо);

4. Земля (наявність та характеристика існуючих площ країни, використання землі у сільському господарстві (родючість, придатність) та туризмі (географічний ландшафт, історичні передумови тощо).

В кінці розділу студент підводить підсумок про існуючий рівень забезпечення країни факторами виробництва та її схильність до визначеного виду науково-технічного прогресу. 

Розділ 3. Значення країни на регіональному та глобальному рівні

З погляду стратегічного розвитку країни та її співробітництва із сусідніми країнами, забезпеченості факторами виробництва (передумовами для конкурентних переваг та торгівлі) студент повинен розкрити інформацію про членство країни в різноманітних блоках (політичних, економічних, військових), виявити можливі причини і доцільність входження в такі угрупування. Також слід вказати, членом яких міжнародних організації є країна, протягом якого терміну і який геополітичний вплив може здійснювати з позицій власного розвитку та незалежності (фінансова (економічна), політична, військова могутність тощо). 

Розділ 4. Відносини з Україною

На основі виявленої інформації студент повинен проаналізувати рівень та можливий напрям розвитку стосунків аналізованої країни з Україною. Варто вказати існуючі законодавчі домовленості та сфери співробітництва на рівні держави, галузей чи окремих господарських суб’єктів (реалізація спільних програм та проектів, торгівля (експорт/імпорт), спільне виробництво/кооперація, партнерські зв’язки у сфері освіти, обміну досвідом тощо). Можливим є порівняння рівнів життя (тривалість життя, рівень пенсійного забезпечення, середня ЗП тощо) та розвитку (досягнення у сферах науки, культури, економіки (курс грошової одиниці щодо гривні) тощо) презентованої країни та України. 

Висновки і пропозиції

У висновках студент в межах двох сторінок підсумовує приведену інформацію, а також подає загальна оцінка розвитку економіки країни та наводить прогнози її економічного розвитку та міжнародних стосунків на найближчі роки. 

Список використаної літератури

У списку літератури наводяться усі використані офіційно-розпорядчі документи, літературні джерела вітчизняних і зарубіжних видань, підручники, довідники, періодичні видання, Інтернет-адреси. Посилання на певну публікацію у тексті здійснюються шляхом наведення в дужках номера джерела у списку літератури і конкретних сторінок. 

Додатки

Додатки формуються за потреби, коли у роботі є така необхідність. До них включається допоміжний матеріал, який потрібний для більш повного сприйняття виконаної роботи (таблиці допоміжних цифрових даних, проміжні розрахунки, ілюстрації допоміжного характеру тощо). 

2. Рекомендації для представлення і захисту індивідуального завдання

Для захисту індивідуальних завдань студентів передбачається використання часу наприкінці пар (останні 15-20 хв.) під час проведення практичних занять.

Кожен студент повинен завчасно попередити викладача практичних занять про готовність до захисту. З метою розвивання навиків ораторського мистецтва та впевненого контакту з аудиторією студент має усно представити роботу перед викладачем та групою студентів протягом 5-10 хвилин, закцентувавши увагу на основних моментах своєї доповіді.

Робота подається у роздрукованому та скріпленому вигляді викладачу безпосередньо перед захистом. Під час захисту студент повинен коротко в розповідному стилі доповісти про результати своїх досліджень, охопивши в логічній послідовності усі розділи індивідуального завдання. Не рекомендованим є монотонне читання тексту без зорового контакту з аудиторією.

В кінці доповіді студент відповідає на питання 2-3 студентів, призначених викладачем заздалегідь з-поміж одногрупників для оцінювання та реферування доповіді та на питання і/або можливі зауваження викладача щодо змісту та оформлення завдання. При оцінюванні роботи слід звернути увагу на існуючі логічні і фактичні помилки в представленні матеріалу, достовірність та актуальність поданої інформації. Після захисту в рамках виділеної кількості балів студенту оголошується отримана оцінка.

3. Перелік тем індивідуальних завдань з дисципліни «Міжнародна економіка» (частина І)

Завдання для виконання студентами згідно отриманого варіанту

№ вар.

Країна

Столиця

Грошові одиниці та їх поділ

Цифрові коди

Літерні коди

1

Австралія

Канберра

Австралійський долар - 100 центів

035

AUD

2

Австрія

Відень

Євро -100 євроцентів

027

EUR

3

Аербайджан

Баку

Азербайджанський манат - 100 ґепіків

948

АZМ

4

Албанія

Тирана

Лек -100 кіндарків

583

АLL

5

Алжир

Алжир

Алжирський динар - 100 сантимів

303

DZD

6

Анґола

Луанда

Кванта -100 лвеїв

-

AOR

7

Андорра

Андорра-ла-Велья

Французька та іспанська валюти

724

ESP

8

Арґентина

Буенос-Айрес

Аргентинське песо - 100 сентаво

-

ARS

9

Бельгія

Брюссель

Бельгійський франк - 100 сантимів

040

BEF

10

Банґладеш

Дакка

Така - 100 пайсів

224

BDT

11

Барбадос

Бриджтаун

Долар Барбадосу - 1 00 центів

477

BBD

12

Бахрейн

Манама

Бахрейнський динар - 1000 філсів

414

BHD

13

Білорусь

Мінськ

Білоруський рубль - 100 копійок

834

BYR

14

Болгарія

Софія

Лев - 100 стотинок

529

BGL

15

Бруней

Бандар-Сері-Беґаван

Долар Брунею - 100 центів

478

BND

16

Бразилія

Бразилія

Реал - 100 сентаво

-

BRL

17

Великобританія

Лондон

Фунт стерлінгів - 100 пенсів

003

GBP

18

Венесуела

Каракас

Болівар - 100 сентимо

391

VEB

19

В’єтнам

Ханой

Донґ – 10 хао -100 су

531

VND

20

Вірменія

Єреван

Драм - 100 лумів

944

AMD

21

Греція

Афіни

Євро -100 євроцентів

027

EUR

22

Грузія

Тбілісі

Ларі -100 тетрі

949

GEL

23

Ґватемала

Ґватемала

Кетсаль -100 сентаво

426

GTQ

24

Ґвінея

Конакрі

Гвінейський франк - 100 сантимів

-

GNF

25

Гренландія

Нуук

Кетсаль -100 сентаво

426

GTQ

26

Данія

Копенгаген

Датська крона - 100 ере

018

DKK

27

Домініканська республіка

Санто-Домінго

Домініканське песо - 100 сентаво

424

DOP

28

Естонія

Таллін

Естонська крона - 100 сенті

233

EEK

29

Еквадор

Кіто

Сукрс - 100 сентаво

425

ECS

30

Ефіопія

Аддіс-Абеба

Бир – 100 центів

227

ETB

31

Єгипет

Каїр

Єгипетський фунт - 100 піастрів – 1000 мільємів

239

EGP

32

Ємен

Сана

Єменський ріал – 100 філсів

229

YER

33

Замбія

Лусака

Квача - 100 нґве

392

ZMK

34

Зімбабве

Хараре

Долар Зімбабве - 100 центів

-

ZWD

35

Ізраїль

Тель-Авів

Новий шекель - 100 аґорів

493

ILS

36

Індія

Делі

Індійська рупія – 100 пайсів

245

INR

37

Індонезія

Джакарта

Індонезійська рупія – 100 сенів

260

IDR

38

Ірак

Багдад

Іракський динар - 1000 філсів

023

IQD

39

Іран

Тегеран

Ріал – 100 динарів

244

IRR

40

Ірландія

Дублін

Ірландський фунт – 100 пенсів

219

IEP

41

Ісландія

Рейк’явік

Ісландська крона – 100 ейре

061

ISK

42

Іспанія

Мадрид

Євро -100 євроцентів

027

EUR

43

Італія

Рим

Євро -100 євроцентів

027

EUR

44

Йорданія

Амман

Йорданський динар – 1000 філсів

200

JOD

45

Казахстан

Астана

Теньґе – 100 тиїнів

935

KZT

46

Камбоджа

Пномпень

Рієль - 10 каків - 100 сенів

223

KHR

47

Камерун

Яунде

Франк КФА – 100 сантимів

362

XAF

48

Канада

Оттава

Канадський долар - 100 центів

022

CAD

49

Катар

Доха

Ріял Катару - 100 дирхамів

484

QAR

50

Кенія

Найробі

Кенійський шилінг – 100 центів

363

KES

51

Кирґизстан

Бішкек

Сом - 100 тиїнів

939

KGS

52

Китай

Пекін

Юань женьміньбі - 10 цзяо - 100 финів

156

CNY

53

Кіпр

Нікосія

Євро -100 євроцентів

027

EUR

54

Колумбія

Санта-Фе-де-Богота

Колумбійське песо - 100 сентаво

383

COP

55

Корея Південна

Сеул

Вона - 100 чонів

480

KRW

56

Корея Північна

Пхеньян

Вона - 100 чонів

-

KPW

57

Коста-Рика

Сан-Хосе

Колон -100 сентимо

423

CRC

58

Конґо (Демократична республіка)

Кіншаса

1 Конголезький франк – 10 сантимів

-

CDF

59

Коста-Рика

Сан-Хосе

Колон -100 сентимо

423

CRC

60

Куба

Гавана

Кубинське песо – 100 сентаво

573

CUP

61

Кувейт

Ель-Кувейт

Кувейтський динар – 1000 філсів

052

KWD

62

Лаос

В’єнтьян

Кіп - 100 атів

-

LAK

63

Латвія

Рига

Лат – 100 сантимів

428

LVL

64

Литва

Вільнюс

Літ - 100 центів

053

LTL

65

Ліберія

Монровія

Ліберійський долар – 100 центів

404

LRD

66

Ліван

Бейрут

Ліванський унт – 100 піастрів

054

LBP

67

Лівія

Триполі

Лівійський динар - 100 дирхамів

308

LYD

68

Ліхтенштейн

Вадуц

Швейцарський франк – 100 сантимів

006

CHF

69

Люксембург

Люксембург

Євро -100 євроцентів

027

EUR

70

Мадаґаскар

Антананаріву

Малаґасійський франк – 100 сантимів

-

MGF

71

Македонія

Скоп’є

Динар - 100 дені

-

MKD

72

Малайзія

Куала-Лумпур

Малазійський рингіт – 100 сенів

358

MYR

73

Мальдіви

Мале

Руфі – 100 ларі

419

MVR

74

Мальта

Валетта

Мальтійська ліра - 100 центів – 1000 мілів

361

MTL

75

Марокко

Рабат

Дирхам – 100 сантимів

357

MAD

76

Мексика

Мехіко

Мексиканське нове песо - 100 сентаво

343

MXN

77

Молдова

Кишинів

Молдовський лей - 100 бані

943

MDL

78

Монако

Монако

Французький франк - 100 сантимів

009

FRF

79

Монголія

Улан-Батор

Тугрик - 100 мунґу

525

MNT

80

М’янма

Янґон

К'ят (джа) - 100 п'я

-

MMK

81

Намібія

Віндгук

Намібійський долар - 100 центів

-

NAD

82

Непал

Катманду

Непальська рупія - 100 пайсів

248

NPR

83

Ніґер

Ніамей

Франк КФА - 100 сантимів

-

XOF

84

Ніґерія

Абуджа

Найра - 100 кобо

406

NGN

85

Нідерланди

Амстердам

Голландський гульден (флорин) - 100 центів

005

NLG

86

Нікараґуа

Манаґуа

Кордоба – 100 сентаво

434

NIO

87

Німеччина

Берлін

Євро -100 євроцентів

027

EUR

88

Нова Зеландія

Веллінгтон

Новозеландський долар - 100 центів

355

NZD

89

Норвеґія

Осло

Норвезька крона - 100 ере

017

NOK

90

Об’єднані Арабські Емірати

Абу-Дабі

Дирхам – 100 філсів

481

AED

91

Оман

Маскат

Оманський ріал - 1000 байзів

415

OMR

92

Пакистан

Ісламабад

Пакистанська рупія - 100 пайсів

053

PKR

93

Панама

Панама

Бальбоа - 100 сентесимо

378

PAB

94

Парагвай

Асунсьон

ґварані (ґуарапі) - 100 сентимо

435

PYG

95

Перу

Ліма

Нове соль - 100 сентимо

-

PEN

96

ПАР

Кейптаун

Ренд -100 центів

269

ZAR

97

Папуа-Нова Ґвінея

Порт-Морсбі

Кіна – 100 тойя

253

PGK

98

Польща

Варшава

Злотий - 100 ґрошів

541

PLN

99

Портуґалія

Лісабон

Євро -100 євроцентів

027

EUR

100

Росія

Москва

Рубль - 100 копійок

858

RUR

101

Руанда

Кіґалі

Руандійський франк - 100 сантимів

321

PWF

102

Румунія

Бухарест

Лей - 100 бані

519

ROL

103

Сальвадор

Сан-Сальвадор

Колон - 100 сентаво

436

SVC

104

Сан-Марино

Сан-Марино

Євро -100 євроцентів

027

EUR

105

Саудівська Аравія

Ер-Ріяд

Саудівський ріал – 100 халалів

221

SAR

106

Сербія

Белград

Новий югославський динар – 100 пара

23,98

YUM

107

Сейшельські о-ви

Вікторія

Сейшельська рупія - 100 центів

413

SCR

108

Сирія

Дамаск

Сирійський фунт - 100 піастрів

347

CYP

109

Соломонові о-ви

Хоніара

Долар Соломонових Островів - 100 центів

483

SBD

110

Сомалі

Могадішо

Сомалійський шилінг - 100 чентезимо

384

SOS

111

Сінґапур

Сінґапур

Сінгапурський долар - 100 центів

062

CGD

112

Словаччина

Братислава

Євро -100 євроцентів

027

EUR

113

Словенія

Любляна

Євро -100 євроцентів

027

EUR

114

Суринам

Парамарибо

Суринамський ґульден – 100 центів

437

SRG

115

Таїланд

Бангкок

Ват – 100 сантангів

353

THB

116

Тайвань

Тайбей

Долар Тайваню-100 центів

387,83

 

117

Танзанія

Додома

Танзанійський шилінг – 100 центів

380

TZS

118

Тонґа

Нукуалофа

Паанґа - 100 сеніті

490

TOP

119

Тринідад і Тобаґо

Порт-оф-Спейн

Долар Тринідаду і Тобаго - 100 центів

438

TTD

120

Туніс

Туніс

Туніський долар – 100 мілімів

351

TND

121

Тувалу

Фунафуті

Австралійський долар – 100 центів

035

AUD

122

Туреччина

Анкара

Турецька ліра - 100 курушів

214

TRL

123

Туркменистан

Ашгабад

Туркменський манат - 100 таньґа

938

TMM

124

Угорщина

Будапешт

Форинт - 100 філерів

504

HUF

125

Уґанда

Кампала

Угандійський шилінг – 100 центів

450

UGX

126

Узбекистан

Ташкент

Сум – 100 тиїнів

936

UZS

127

Україна

Київ

Гривня - 100 копійок

981

UAH

128

Уруґвай

Монтевідео

Уруґвайське песо - 100 сентисимо

333

UYP

129

Філіппіни

Маніла

Філіппінське песо - 100 сентаво

416

PHP

130

Узбекистан

Ташкент

Сум – 100 тиїнів

936

UZS

131

Фінляндія

Гельсінкі

Фінська марка - 100 пенні

216

FIM

132

Франція

Париж

Євро -100 євроцентів

027

EUR

133

Хорватія

Загреб

Купа - 100 ліп

209

HRK

134

Центрально-Африканська Республіка

Бангі

Франк КФА - 100 сантимів

-

XAF

135

Чад

Нджамена

Франк КФА - 100 сантимів

-

XAF

136

Чехія

Прага

Євро -100 євроцентів

027

EUR

137

Чилі

Сантьяго

Чилійське месо - 100 сентесимо

296

CLP

138

Чорногорія

Подгориця

Новий югославський динар – 100 пара

891

YUM

139

Швейцарія

Берн

Швейцарський франк - 100 сантимів

006

CHF

140

Швеція

Стокгольм

Шведська крона - 100 ере

007

SEK

141

Шрі-Ланка

Коломбо

Рупія Шрі-Ланки – 100 центів

307

LKR

142

Ямайка

Кінгстон

Ямайський долар – 100 центів

431

JMD

143

Японія

Токіо

Єна - 100 сенів

024

JPY

4. Інформаційні ресурси:

 1. Світовий банк – http://www.world–bank.org

 2. Департамент торгівлі США – http://www.ita,doc.gov

 3. Банк міжнародних розрахунків – http://www.bis.org

 4. Міжнародна організація праці – http://www.ilo.org

 5. Світова організація торгівлі - http://www.wto.org

 6. Конференція ООН з торгівлі та розвитку – http://www.unicc.org/unctad

 7. Міжнародна торгова палата – http://www.iccwbo.org

 8. The world factbook (ЦРУ) – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

 9. Показники світового розвитку Google - http://www.google.ru/publicdata

 10. Human Development Report 2015 – http://hdr.undp.org/en

 11. Євростат, Європейський Союз – http://ec.europa.eu/eurostat

 12. Зустрічі “вісімки” – http://www.summit8.gov

 13. Організація економічного співробітництва та розвитку – http://www.oecd.org

 14. Міжнародний валютний фонд – http://www.imf.org

 15. Інститут міжнародної економіки. Вашингтон – http://www.iie.com

 16. Законодавство України - http://rada.gov.ua/

 17. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

 18. Національний банк України – http://www.bank.gov.ua 

5. Критерії оцінювання:

Критерії оцінювання

Кількість балів

 1. Загальне оформлення роботи

5

 1. Розділ 1. Загальна характеристика економіки країни.

5

 1. Розділ 2. Виробничий потенціал та соціальний розвиток

5

 1. Розділ 3. Значення країни на регіональному та глобальному рівні

5

 1. Розділ 5. Відносини з Україною

5

 1. Виступ та відповіді на запитання

5

Разом

30

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!