Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3909 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки, НУ ЛП

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту 

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою

  

ЛЬВІВ -2015 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки» укладено у відповідності до Галузевого стандарту (освітньо-професійної програми) підготовки магістрів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». Протокол №1 від 25.08.2015р.

Відповідальний за випуск: зав. кафедри АФМ д.е.н., проф.. Подольчак Н.Ю 

Комп‘ютерна верстка: Перхач О. Л.  

ЗМІСТ

 

стор.

1. Мета і зміст контрольної роботи………

4

2. Структура контрольної роботи…………

4

3. Завдання, загальні вимоги і послідовність виконання
контрольної роботи………

5

4. Завдання для написання контрольної роботи…

6

5. Критерії оцінювання………

7

6. Рекомендована навчально-методична література……

8

7. Додаток А. зразок оформлення титульної сторінки….

10

 

1. МЕТА І ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Метою контрольної роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки» є рубіжний контроль професійно-орієнтованих знань набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів, аналізу регламентуючих та нормативних документів організацій. Це має закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення дисципліни, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях, наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

Завдання контрольної роботиз дисципліни «Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки»полягає в наступному: сформувати у студентів систему базових знань з інформаційно-аналітично діяльності, правового забезпечення економічної безпеки, управління захистом комерційної таємниці.

 

2. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки» виконується відповідно до навчальних планів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою». Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Контрольна робота повинна містити: титульну сторінку (див. Додаток А); зміст; анотацію; вступ; основну частину; висновки і список використаної літератури.

Анотація. В анотації подається короткий зміст виконаної роботи. У роботі наводиться дві анотації, ідентичних за змістом. Одна анотація пишеться українською мовою, а друга - англійською.

Зміст. У змісті роботи вказуються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками (якщо такі є).

Основна частина. В основній частині контрольної роботи необхідно розкрити зміст поставлених теоретичних завдань

Висновки. У висновках подається перелік пропозицій і рекомендацій, а також міркування автора роботи щодо можливої практичної їх реалізації та передбачувані результати.

Список використаної літератури.У списку літератури наводяться усі використані нормативно-правові документи, літературні джерела вітчизняних і зарубіжних видань (видавництво публікацій не давніше, ніж 10 років). Посилання на певну публікацію у тексті здійснюються шляхом наведення в квадратних дужках номера джерела у списку літератури і конкретних сторінок. На всі літературні джерела у тексті контрольної роботи мають бути посилання.

Додатки. Додатки формуються за потреби, коли у роботі є така необхідність. До них включається допоміжний матеріал, який потрібний для більш повного сприйняття виконаної роботи (таблиці
допоміжних цифрових даних, протоколи і акти впроваджень, випробовувань,
проміжні розрахунки, інструкції і методики, опис алгоритмів, ілюстрації
допоміжного характеру тощо). 

 

3. ЗАВДАННЯ, ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота повинна обов’язково містити: титульну сторінку, індивідуальне завдання, основну частину, яка складається із відповідей, пояснень та коментарів, а також висновків. У кінці контрольної роботи обов’язково необхідно навести список використаної студентом літератури.

Контрольна робота виконується за допомогою комп’ютера (текстовий редактор Word, шрифт 14 пунктів, інтервал 1,5, щільність тексту – однакова, вирівнювання тексту – по ширині, на кожному аркуші повинні бути береги таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу - 20 мм, праворуч - не 10 мм.) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210ґ297 мм) до тридцяти рядків на сторінці.

Заголовки структурних розділів контрольної роботи “ЗМІСТ”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” набираються великими літерами симетрично до тексту. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою контрольної роботи є титульна сторінка. Номер сторінки ставиться з другої сторінки у правому верхньому куті сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо). Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми тощо) необхідно подавати в контрольній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: в порядку появи посилань в тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні роботи), або в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків (за винятком законодавчої та нормативної бази). Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має містити: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

У процесі підготовки до виконання контрольної роботи необхідно попередньо опрацювати навчальний матеріал у повному обсязі та
здійснити добір необхідної інформації, використовуючи рекомендовану навчальну та періодичну літературу, законодавчо-нормативні акти.

Роботи здаються на кафедру у визначені терміни для подальшої перевірки їх викладачем.

Номер варіанту контрольної роботи вибирається за порядковим номером у списку групи і чітко регламентується викладачем.

Невірно виконана робота повертається на доопрацювання.

Роботи захищаються на практичних заняттях.

Визнана задовільною робота заліковується, що засвідчується словом “зараховано”.

Якщо зміст теоретичних питань не розкритий або допущені суттєві помилки при висвітленні питань чи при виконанні практичних завдань, порушені вимоги щодо оформлення, індивідуальна робота повертається студентові для доопрацювання із зауваженнями.

Контрольна робота,виконана неохайно, не перевіряється.

Студенти не допускаються до заліку (екзамену) з предмету, якщо контрольні роботи не виконані ними або не зараховані викладачем.

Обсяг контрольної роботи до 15-20 друкованих сторінок, не враховуючи титульної сторінки, індивідуального завдання і списку використаної літератури.

НОМЕР ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ ВИБИРАЄ ЗА НОМЕРОМ У СПИСКУ ГРУПИ. 

 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

4.1. Перелік теоретичних питань

 1. Поняття безпеки підприємницької діяльності

 2. Види інформаційно-аналітичної роботи: суть, особливості класифікації та функціонування.

 3. Напрями організації економічної безпеки на підприємстві

 4. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність із забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій.

 5. Види і процедури юридичної відповідальності за порушення стану економічної безпеки установи, організації, підприємства.

 6. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують трудові та соціальні відносини в установі, організації, на підприємстві і діяльність системи економічної безпеки.

 7. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

 8. Стан та перспективи інформаційної безпеки України.

 9. Безпека України та інформаційні війни: стан та перспективи.

 10. Поняття комерційної таємниці і її роль в забезпеченні економічної безпеки підприємства.

 11. Конфіденційна інформація та її захист на підприємстві.

 12. Правове регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці.

 13. Україна в світовому інформаційному просторі.

 14. Закріплення права підприємства на захист комерційної таємниці.

 15. Юридичні зобов’язання співробітників підприємства, які отримали допуск до комерційної таємниці.

 16. Вивчення та перевірка кандидата для роботи, пов’язаної з відносинами, що складають комерційну таємницю.

 17. Фактори результативності роботи аналітика.

 18. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах.

 19. Організація секретного діловодства та заходів із захисту інформації.

 20. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.

 21. Основи організації захисту електронних документів

 22. Мета й основні завдання системи аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, організації.

 23. Основні етапи і принципи інформаційно-аналітичної діяльності.

 24. Методи і засоби пошуку, збору та оцінки інформації.

 25. Методика складання інформаційно-аналітичних документів, що стосуються загроз та ризиків фінансово-економічній діяльності установ, організацій, підприємств.

 26. Ідентифікація ризиків та загроз діяльності в усіх сферах діяльності підприємства, установи, організації.

 27. Технології забезпечення безпеки передачі інформації.

 28. Вимоги до безпеки комунікацій.

 29. Проблема інтерпретації фактів в інформаційній діяльності та типові помилки.

 30. Сучасні технології проведення аналітичної роботи у галузі економічної безпеки.

 31. Технології формування системи аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, організації.

 32. Особливості викривлення та спотворення інформації в інформаційно-аналітичній діяльності.

 33. Організація інформаційної діяльності підприємства.

 34. Вимоги економічної безпеки до змісту колективного договору.

 35. Особливості забезпечення безпеки національного інформаційного простору. 

4.2. Завдання до написання контрольної роботи 

4.2.1.Підготувати огляд нормативно-законодавчих документів, що регламентують питання відповідно до варіанту

4.2.3. Розкрити питання відповідно до загальновстановлених вимог.

 

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Рівень виконання контрольної роботи оцінюється за 30 – бальною системою,з переведенням її у 4 – х бальну систему за наступною схемою:

від 28 балів до 30 – оцінка“відмінно”;

від 20 балів до 27 – оцінка “добре”;

від 8 балів до 19 – оцінка “задовільно”;

від 0 до 8 балів – оцінка“незадовільно”

При оцінці виконаннязавдань бали розподіляються згідно з наступними вимогами:

5 балів – за дотримання правил якісного оформлення роботи;

10 балів – за повноту та правильність коментарів;

10 балів – за логічність та адекватність висновків;

5 балів – за захист контрольної роботи.

2. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА: 

4.1. Основна література до теоретичного курсу:

 1. Бойко М. Д. Трудове право України / Бойко М. Д. – К.: Атіка, 2010. – 316 с.

 2. Булгакова І. О. Господарське право України / Булгакова І. О. – К.: Прецедент, 2006. – 352 с.

 3. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч.посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

 4. Головань С. М. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом / Головань С. М., Дудикевич В. Б., Зачепило В. С. та ін. – Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2005. – 288 с.

 5. Дергачов В. С. Науково-практичні засади захисту інформації з обмеженим доступом у трудових правовідносинах: монографія / В. С. Дергачов. - Харків : ХНАДУ, 2011. - 160 с.

 6. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІви¬даненко. — К.: КНЕУ, 2011. – 511 с.

 7. Емельянов С. Л. Проблема защиты информации от утечки и путиеерешения : моногр. / С. Л. Емельянов. - Одесса : Фенікс, 2011. - 624 с.

 8. Іванюта, Т.М. Економічнабезпекапідприємства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 250 с.

 9. Кобилін А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банків. / А. М. Кобилін, А. В. Леншін. Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи. – Харків, 2013. – 154 с.

 10. Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. Захист інформації. Навчальний посібник. Ч.1. (Організаційно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки) - К., 2009. – 83 с.

 11. Куркін М.В., Понікаров В.Д., Назаренко Д.В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : Навч. пос.- Х.: Інжек, 2010. – 297 с.

 12. Мандриковський М. М. Господарське право. Термінологічний словник / Мандриковський М. М. – К.: ВД «Професіонал». – 256 с.

 13. Міщенко С. П. Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств у ринковій економіці / Міщенко С. П. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_2/4_5.pdf

 14. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. Посіб. / Захарова В. І., Філіпова Л. Я. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.

 15. Пилипенко П. Д. Трудове право України. Академічний курс / Пилипенко П.Д., Бурак В. Я., Козак З. Я. та ін. – К.: ВД «Ін Юре», 2007. - 536 с.

 16. Сергієнко В. В. Підприємницьке право / Сергієнко В. В., Топоркова М. М. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 304 с.

 17. Сергієнко В. В. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності / Сергієнко В. В., Понікаров В. Д., Андрійченко Ж. О., Денисюк С. Ф. та ін. - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 236 с.

 18. Стельмащук Н. А. Управління економічною безпекою розвитку підприємства / Стельмащук Н. А. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal////soc_gum/sre/2012_1/68.pdf

 19. Усатюк А. Создание на предприятии службы безопасности / Усатюк А. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1085

 20. Чергенець Е. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації): Навч. посібник [Електронний ресурс] / Е. В. Чергенець, А. В. Зайцев, Є. В. Позднишев. – К., 2007. Режим доступу: http://www.is.svitonline.com/leon2003/book8.html

 21. Щербина В. С. Господарське право України / Щербина В. С. – К.: Юрінком, Інтер, 2006. – 654 с.

4.2. Допоміжна література:

 1. Берлач А. І. Безпека бізнесу : [навч. посіб.] / Берлач А. І. – К. : Університет «Україна», 2007. – 280 с. 

 2. Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / Гапоненко В. Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. – М. : Изд-во «Ось-89», 2007. – 208 с.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року.

 4. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: [навч. посіб.] / Донець Л. І., Ващенко Н. В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

 5. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІви¬даненко. — К.: КНЕУ, 2011. – 511, [1] с.

 6. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

 8. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року.

 9. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року.

 10. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року.

 11. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року.

 12. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року.

 13. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року.

 14. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (в редакції Закону № 2594-IV від 31.05.2005 р.).

 15. Закон України «Про інформацію» Закон від 02.10.1992 № 2657-XI [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2657-12

 16. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року.

 17. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 18 лютого 1992 року.

 18. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року.

 19. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005 року.

 20. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року.

 21. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 року.

 22. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки: [навч. посіб.] / Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф. – К. : КНТ, 2009. – 337 с.

 23. Кодекс законів про працю України  № 322-VIII від 10.12.71 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 24. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року.

 25. Конституція України // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 26. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.

 27. Куркін М.В., Понікаров В.Д., Назаренко Д.В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : Навч. пос.- Х.: Інжек, 2010. – 297 с.

 28. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекцій. — К.: КНТ, 2007. — 208 с.

 29. Н.Іваницька. Організаційно-правові засади захисту інформації з обмеженим доступом при укладанні господарських договорів // Бизнес и безопасность. – № 4/2006. – с. 68-70.

 30. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом (навчальний посібник)/ За заг. ред. проф. Сідака В.С. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 232 с.

 31. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок, затверджений Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. №18.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, які не становлять комерційну таємницю».

 33. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Монографія / [Кириченко О.А., Сідак В. С., Лаптєв С.М. та інші]. – К.: УЕП «КРОК», 2008. – 401 с.

 34. Радутний О. Є. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: монографія / Радутний О. Є. - Харків : Ксилон, 2008. – 202 с.

 35. Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека / О. М. Сумець, М. Б. Тумар. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 400 с.

 36. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.

 37. Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / Под ред. д.э.н., проф. Л. П. Гончаренко. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 543 с.

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про охорону праці» N 49 від 14.10.92 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/698-12

  

Навчальне видання

Інформаційно-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання контрольної роботи

для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

Укладач Перхач Оксана Любомирівна

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!