Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3902 Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси

« Назад

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси 

1. Обсяг та структура курсової роботи

2.1. Обсяг курсової роботи визначається змістом, її структурою, характером викладу матеріалу і може становити орієнтовно 20-25 сторінок машинописного тексту.

2.2. Структура курсової роботи:

План роботи.

Вступ.

Перший розділ.

Другий розділ.

Третій розділ.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

2.3. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її практична цінність і відповідність вимогам розвитку економіки в умовах переходу до ринкових відносин, визначаються основні завдання, котрі будуть вирішуватись при написанні курсової роботи (тобто, студент має відповісти на запитання, чому він зацікавився даною темою).

Приблизний обсяг вступу 2-3 сторінки.

2.4. Перший розділ містить теоретичні основи досліджуваної проблеми, огляд наукових джерел, різні підходи до вивчення матеріалу.

Тобто у даному розділі студент повинен підготувати базу і довести необхідність конкретних напрямів покращання діяльності об'єкта, який досліджується, що дає можливість зробити обгрунтовані пропозиції.

2.5. Другий розділ починається з короткої характеристики підприємства і на його матеріалах розкриває зміст теми, показує значення і стан досліджуваних питань з проведенням аналізу фінансового стану підприємства, розрахунку прикладів нормування оборотних засобів, нарахування амортизації (додаток 1).

2.6. У третьому розділі подається критична оцінка організації фінансів на підприємстві та розробляються пропозиції по її покращанню з обов’язковим їх економічним обгрунтуванням. Якісно виділяє роботу використаний (за можливості) закордонний досвід проблеми, що вивчається. В цьому розділі викладаються різноманітні програми, концепції, підходи та пропонуються заходи та напрямки підвищення економічної ефективності ведення підприємницької діяльності.

2.7. Як підсумок, наводяться короткі висновки та пропозиції по обраній темі і додається список використаної літератури.

2.8. У додатки виносяться об'ємні таблиці, положення, статути, баланси та інші матеріали, на які мають бути посилання в тексті роботи. Тут же можуть бути представлені різні види оперативної документації. 

2. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути відповідно оформлена. Вона починається титульною сторінкою з вказівкою назви навчального закладу, кафедри, теми, автора, керівника, його вченого ступеня і звання, міста, де знаходиться ВУЗ і календарного року .

Потім розміщується план курсової роботи, який відображає її структуру (розділи, параграфи) з позначенням сторінок їх розміщення.

Далі йдуть вступ, розділи, закінчення, список використаної літератури, додатки.

Слід дотримуватись необхідних пропорцій всіх частин курсової роботи. Зокрема, вступ і закінчення не можуть займати більш як 15% загального обсягу. Розподіл матеріалу по розділах має бути відносно рівномірним.

Текст розміщується на одному боці листка білого паперу формату А4 з дотриманням таких розмірів поля:

лівого не менше 30 мм;

правого не менше 10 мм;

верхнього не менше 25 мм;

нижнього не менше 20 мм.

Абзаційні відступи рівні 3-5 знакам. Заголовки відокремлюються зверху і знизу трьома інтервалами.

Всі сторінки нумеруються. Загальна нумерація сторінок курсової роботи починається з титульної сторінки, але порядковий номер на ній не ставиться; на всіх наступних він розташований посередині верхнього поля.

Розділи і параграфи повинні мати заголовки і писатися (друкуватися) великими літерами.

Необхідно правильно оформити науково-довідковий апарат курсової роботи.

Обов'язкові точні загальноприйняті виноски на кожній сторінці при цитуванні чи запозиченні положень, використання фактичного матеріалу, результатів досліджень інших авторів, посилань на досвід.

У виносках бажано повніше вказувати опубліковані джерела: книги, брошури, статті, буклети, плакати і листівки, матеріали центральних, обласних і районних газет, які висвітлюють досвід з проблеми, яка досліджується.

Список використаних джерел і літератури складається з дотриманням загальноприйнятих вимог, які висуваються до робіт, що готуються до друку (додаток 3).

Обов'язкова умова високої якості роботи - її грамотність, сувора логіка викладу, правильність мовностилістичного оформлення.

Після повного завершення курсової роботи, вона передається керівникові на перевірку та допуск до захисту. 

3. Орієнтовні плани окремих курсових робіт

Тема 1. Особливості організації фінансів підприємств в умовах ринку

Вступ

Розділ 1. Необхідність існування фінансів в умовах товарно-грошових відносин

1.1. Фінанси як система економічних відносин суб’єкта господарювання

1.2. Фінансова діяльність підприємства

Розділ 2. Організація фінансів підприємства в умовах ринку

2.1. Аналіз фінансового стану підприємства

2.2. Фінансове планування

2.3. Оподаткування підприємства

Розділ 3. Шляхи підвищення доходності підприємства

Висновки та пропозиції

Список літератури 

Тема 2. Державне регулювання фінансової діяльності підприємства

Вступ

Розділ 1. Фінансова діяльність підприємства – основа ефективного господарювання

1.1. Суть та задачі фінансової діяльності підприємства

1.2. Законодавче регулювання фінансової діяльності підприємств

1.3. Державна підтримка фінансової діяльності підприємства

Розділ 2. Організація фінансів підприємств в сучасних умовах

2.1. Аналіз фінансового стану

2.2. Організація розрахунків підприємства

2.3. Оподаткування підприємства

2.4. Вплив грошово-кредитної політики на результати господарювання

Розділ 3. Напрямки удосконалення державного регулювання фінансової діяльності підприємств

Висновки та пропозиції

Список літератури 

Тема 3. Формування та використання фінансових ресурсів підприємств

Вступ

Розділ 1. Економічна суть фінансових ресурсів підприємств

1.1. Суть та класифікація фінансових ресурсів

1.2. Джерела утворення фінансових ресурсів

Розділ 2. Наявність та використання фінансових ресурсів конкретного підприємства

2.1. Аналіз сучасного фінансового стану підприємства

2.2. Структура активів підприємства

2.3. Джерела фінансового забезпечення діяльності

Розділ 3. Напрямки поліпшення формування та використання фінансових ресурсів підприємств

Висновки та пропозиції

Список літератури 

4. Тематика курсових робіт з дисципліни “Фінанси ”

Варіант контрольної роботи студент визначає за першою літерою свого прізвища (див. табл.).

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується. 

Перша літера прізвища студента

Варіант контрольної роботи

А-Б

В-Д

Е-Й

К-Л

М-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Ч

Ш-Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Тема 1. Фінанси як система економічних відносин

2. Тема 2. Банківська система України

3. Тема 3. Загальна характеристика державних фінансів

4. Тема 4. Фінанси підприємств

5. Тема 5. Бюджетна система та бюджетний устрій

6. Тема 6. Державний бюджет

7. Тема 7. Податкова система

8. Тема 8. Зовнішньоекономічна діяльність держави

9. Тема.9. Державний кредит та державний борг

10. Тема 10. Фінансовий ринок

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод. посібник. -- 2-ге вид., перероб. і допов. -- К.: ЦУЛ.2008.- 323с.
 2. Бланк ИА. Управление денежными потоками. - К.:Ника-Центр: Эльга,2009.- 234 с.
 3. Бланк И.А. Управление прибылью. -К.: Ника-Центр: Эльга, 2008. – 324 с.
 4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К., 2006. – 534с.
 5. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту . –К.,2007. – 1000с.
 6. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2009. – 416с.
 7. Базидевич, Л.О. Баласт рик. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг.ред. Базидевича В.Д. – К.: Атака, 2008. – 368 с.
 8. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 800с.
 9. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 2009. – 383 с.
 10. Опарін В.М. Фінанси (Загальна Теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.:КНЕУ,2008. – 342 с.
 11. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ,2008. – 349 с.
 12. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями/ Пер. с фр.- М.: Финансы и статистика, 2009.- 435 с.
 13. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: Инфра, 2006.- 432 с.
 14. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е.С. Стояновой.– М.: Перспектива, 2006. – 405с.
 15. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, 2007. – 324 с.
 16. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2008. -268 с.
 17. Фінанси підприємств: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 165 с.
 18. Фінанси підприємств: Підручник / Кер.авт.кол.і наук.ред.проф. А.М.Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2008. – 571 с.
 19. Финансы /Под. ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 384с.
 20. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 2008.- 176с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!