Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3901 Методика виконання розрахункової частини контрольної роботи з курсу Проектний аналіз

Методика виконання розрахункової частини контрольної роботи з курсу Проектний аналіз

« Назад

Методика виконання розрахункової частини контрольної роботиз курсу Проектний аналіз

3.1 Розрахунок зворотних грошових потоків

Відповідно умовам виробничої ситуації приймається, що чистий річний зворотний грошовий потік, тобто щорічне повернення засобів (інвестованих коштів) однаково по роках і його розмір можна визначити по формулі: 

 Pft= At + (  Sv + SПТ )* VФ * Jv *(1 – Н/100), (1) 

де At – річні амортизаційні відрахування по основних фондах, що обумовлені інвестиційним проектом, грн.; вони визначаються

де J1, J2, J3 – інвестиційні витрати відповідно в 1-й, 2-й, 3-й роки здійснення інвестиційного проекту, грн.;

Т – тривалість експлуатаційної фази проекту, років.

Sv – зниження собівартості одиниці продукції при збільшенні річного обсягу виробництва і реалізації продукції, грн./од. Користаючись методом індексів, очікувану зміну собівартості одиниці продукції можна визначити, виходячи з особливостей тих груп витрат, на які впливають виробничі показники, що змінюються при реалізації інвестиційного проекту. При збільшенні обсягу виробництва зміна собівартості одиниці продукції  Sv при реалізації проекту відбувається за рахунок зменшення умовно-постійних витрат на одиницю продукції. Вона може бути визначена по формулі

Jуп - індекс зміни умовно-постійних витрат; 

Jуп =(100+DИуп )/100, 

де DИуп – зміна умовно-постійних витрат при реалізації проекту, %

Jv - індекс зміни обсягу виробництва; 

JV=(100+DV)/100, 

де DV – зміна обсягу виробництва при реалізації проекту, %;

- питома вага умовно-постійних витрат у собівартості продукції, частки одиниці;

S ф собівартість одиниці продукції до реалізації проекту, грн./ од.

SПТ - зміна собівартості одиниці продукції внаслідок зміни продуктивності праці і середнього рівня заробітної плати при реалізації проекту, грн./од. Визначається по формулі

де JЗП - індекс зміни середньої заробітної плати працюючих;

JЗП=(100+DЗП)/100,

де DЗП – зміна середньої заробітної плати при реалізації проекту, %

JПТ - індекс зміни продуктивності праці

JПТ=(100+DПТ )/100

де DПТ - зміна продуктивності праці при реалізації проекту, %.

- питома вага витрат на оплату праці і соціальні заходи у собівартості продукції, частки одиниці;

VФ – обсяг виробництва продукції до реалізації проекту, одиниць; (дивись формулу (1)

Н – ставка податку на прибуток, %. Н=23%. (дивись формулу (1))

Оскільки розрахункові значення чистих річних зворотних грошових потоків в усі роки однакові, сучасне значення кумулятивного (сумарного за всі роки експлуатаційної фази проекту) зворотного грошового потоку можна визначити за допомогою сучасного стандартного значення ануїтету по формулі,

де АPt, k – стандартне сучасне (поточне) значення ануїтету 1 грошової одиниці (ануїтет-фактор) за t років при ставці дисконтування k, рівної вартості кредитних ресурсів у частках одиниці.

Оскільки чисті зворотні грошові потоки починаються не з 1-го року реалізації проекту, а після закінчення інвестиційної фази, то сучасне значення кумулятивного зворотного грошового потоку можна визначити, віднявши з ануїтету за весь життєвий цикл проекту ануїтет за період інвестування, коли зворотні грошові потоки відсутні, по формулі

де B – сучасне значення кумулятивного (сумарного за всі роки експлуатаційної фази проекту) зворотного грошового потоку, грн.;

F – число років інвестування проекту, (таблиця 1);

T – тривалість експлуатаційної фази проекту (таблиця 1), років. 

3.2 Аналіз показників фінансово-економічної ефективності проекту 

Чиста поточна вартість проекту (NPV) визначається

Індекс рентабельності проекту (PI) визначається

Внутрішня норма рентабельності проекту (IRR) визначається з умови

Визначення внутрішньої норми рентабельності здійснюється методом підстановки різних значень ставок дисконтування k (у тому числі з огляду на них при обчисленні значень кумулятивного зворотного грошового потоку В).

Для наближеного визначення IRR можна використовувати “метод хорди ”, заснований на тім, що реальна криволінійна залежність між NPV і k замінюється прямолінійною залежністю між ними. Для реалізації цього методу необхідно установити значення k1, при якому NPV1 позитивна і значення k2, при якому NPV2 від’ємна. Наближений розрахунок внутрішньої норми рентабельності виконується по формулі.

Проаналізуйте прийнятність інвестиційного проекту, з огляду на показники його фінансово-економічної ефективності. 

3.3 Аналіз показників беззбитковості проекту

Визначаються грошова, бухгалтерська та фінансова точки беззбитковості.

Грошова точка беззбитковості розраховується по формулі,

де ИУП – величина річних умовно-постійних витрат, включаючи амортизаційні відрахування, грн./рік. Їхня величина визначається

Ц – ціна одиниці продукції, грн./од.;

а v – перемінні витрати на одиницю продукції, грн./од.

Бухгалтерська точка беззбитковості проекту визначається по формулі

Фінансова точка беззбитковості проекту визначається по формулі

де Fсучасне значення щорічного чистого доходу за проектом (операційного потоку), що відшкодовує інвестовані кредитні ресурси і складається з амортизації та передбаченого проектом прибутку на рівні k процентів

де значення сучасної вартості ануїтету 1 грн. Т років (тривалість експлуатаційної фази проекту) при ставці прибутку k (долі одиниці).

На підставі аналізу показників фінансово-економічної ефективності і беззбитковості проекту робиться висновок про умови доцільності його реалізації. 

п/п

Показники

Варіанти

4

 

 

 

1

Інвестиційні витрати по роках, млн. грн.

 1 рік

 2 рік

 3 рік

 

21.0

19.7

-

 

2

Вартість кредитних ресурсів, % у рік

20

 

3

Тривалість експлуатаційної фази проекту, років

5

 

4

Обсяг виробництва продукції до реалі- зації проекту, тис. од.

1980

 

5

Приріст обсягу виробництва продукції в результаті реалізації проекту, %

15

 

6

Собівартість одиниці продукції до реалізації проекту, грн./од.

179, 7

 

7

Питома вага умовно-постійних витрат у собівартості продукції, %

43,7

 

8

Збільшення умовно-постійних витрат при реалізації проекту, %

5,1

 

9

Питома вага витрат на оплату праці і соціальні заходи у собівартості продукції, %

48,8

 

10

Збільшення продуктивності праці робітників при реалізації проекту, %

9

 

11

Зростання середньої заробітної плати робітників при реалізації проекту, %

4

 

12

Ціна одиниці продукції, грн.

220

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!