Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3900 Завдання для комплексної індивідуальної роботи студентів з дисципліни Управління вартістю підприємства

Завдання для комплексної індивідуальної роботи студентів з дисципліни Управління вартістю підприємства

« Назад

Завдання для комплексної індивідуальної роботи студентів з дисципліни Управління вартістю підприємства

ІРС виконується на матеріалах реального підприємства. Мінімальна кількість аналітичних років – 3 (2012-2014роки).

Виконання роботи здійснюється в такій послідовності.

І етап. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. Представити:

 • повну назву підприємства його юридичну та реальну адреси;

 • основні види діяльності відповідно до Статуту та реальної практики;

 • склад засновників і відомості про їх зміну;

 • відомості про загальні економічні та фінансові показники діяльності за аналітичний період: виручку, операційні доходи, операційні витрати, прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), операційний прибуток, доходи та прибуток від інших видів діяльності, чистий прибуток; середньорічні обсяги активів, власного капіталу; середньооблікову чисельність працівників.

ІІ етап. Аналіз ринку на якому працює підприємство та макроекономічних показників розвитку галузі (країни). Представити характеристику ринку за аналітичний період та його прогнозні характеристики. Визначити місце досліджуваного підприємства на ринку (якщо є відомості в публічних джерелах інформації – вказати частку ринку підприємства з відповідним посиланням на ці джерела). Метою виконання цього етапу є формування інформаційного забезпечення для оцінки співвідношень між розвитком обсягів діяльності підприємства та ринку в цілому для подальшого використання при прогнозуванні грошових потоків і обґрунтуванні пропозицій.

Представити характеристику розвитку макроекономічних показників (ретроспективні та перспективні данні) (темпи ВВП, інфляції, доходів населення, облікової ставки НБУ, доходності єврооблігацій України тощо) з посиланням на відповідні джерела. Інформація потрібна для подальшого використання при прогнозуванні грошових потоків для оцінки вартості підприємства та обґрунтування ставки дисконтування.

ІІІ етап. Аналіз економічних та фінансових характеристик підприємства з позицій формування його вартості. На даному етапі виконуються всі завдання, які розв’язувалися на практичних заняттях на матеріалах реального підприємства:

 • оцінка можливостей підприємства щодо створення вартості на основі переліку показників, які розраховуються для емітента цінних паперів в процедурі лістингу (характеристика зареєстрованого капіталу, ефективність господарської діяльності підприємства, характеристика основних засобів та нематеріальних активів підприємства, показники фінансового стану підприємства, характерника трудового потенціалу підприємства, характеристика господарських зв’язків та ринку збуту, вплив підприємства на екологічну ситуацію в регіоні);

 • оцінка ключових фінансових індикаторів підприємства (EVA, ROA, ROE, ROIC);

 • аналіз впливу зміни прибутку на зміну вартості підприємства;

 • аналіз операційного циклу підприємства з позицій впливу на зміну його вартості;

 • аналіз формування вартості підприємства на основі підходу Уолша;

 • аналіз EVA.

Метою виконання цього етапу є формування інформаційного забезпечення для:

 • систематизації ключових факторів, які визначають вартість підприємства;

 • оцінки ризиків, яка необхідна для обґрунтування ставки дисконтування при оцінці вартості підприємства;

 • виявлення ключових тенденцій для прогнозування грошових потоків підприємства. 

IV етап. Систематизація факторів та ризиків які визначають вартість. За результатами виконання попередніх етапів необхідно виділити ключові групи факторів та визначити силу і спрямованість їх впливу на зміну вартості підприємства. Результати рекомендується представити у таблиці (чи у вигляді рисунка). Потім потрібно систематизувати та оцінити експертним методом ризики з позицій впливу на зміну вартості досліджуваного підприємства.

Метою виконання цього етапу є:

 • формування необхідної інформації для обґрунтування ставки дисконтування, яка буде використана при оцінці вартості підприємства на основі доходного підходу;

 • формування системи факторів впливу на вартість досліджуваного підприємства, на основі якої мають бути обґрунтовані пропозиції на наступний період.

V етап. Оцінка вартості підприємства на основі доходного підходу (методом дисконтування грошових потоків) та фундаментальної вартості акції (для акціонерних товариств). Оцінку вартості підприємства виконати на основі безборгового грошового потоку з використанням двох моделей обґрунтування ставки дисконтування: кумулятивної та WACC. Відповідно, буде отримано дві розрахункові величини вартості підприємства. За результатами розрахунку вартості підприємства розрахувати фундаментальну вартість його акції (якщо підприємство не є акціонерним товариством використати умовну кількість акцій). Для підприємств, які є акціонерними товариствами отримані результати розрахунку фундаментальної вартості акції порівняти з номінальною та ринковою вартістю. Зробити висновки.

В основній частині роботи потрібно представити тільки основні таблиці по розрахунку вартості: «результати прогнозування безборгового грошового потоку», «результати обґрунтування ставки дисконтування», «результати оцінки теперішньої вартості прогнозних грошових потоків», результати оцінки вартості реверсії», «результати оцінки вартості підприємства на 01.01.2015р».

! Всі таблиці з проміжними розрахунками обов’язково мають бути в додатках.

VІ етап. Формування пропозицій щодо зростання (збереження) вартості досліджуваного підприємства. Пропозиції мають бути систематизовані, ґрунтуватись на результатах аналітичної роботи та враховувати відмітні характеристики досліджуваного підприємства.

Рекомендується представити ці пропозиції у вигляді удосконалення 

!!!! До роботи обов’язково мають бути представлені додатки: всі форми фінансової звітності на основі яких здійснювалися розрахунки та результати проміжних розрахунків.

Оцінка роботи:

„Задовільно” - розрахунок всіх основних показників, які визначено з І по V етап включно; належне оформлення результатів отриманих розрахунків у таблиці та формування мінімальних висновків на рівні „констатації фактів” з врахуванням сутності аналітичних показників.

„Добре”- розрахунок всіх основних показників, які визначено з І по V етап включно; належне оформлення результатів отриманих розрахунків у таблиці, формування висновків з виокремленням основних причин зміни значень аналітичних показників та можливих наслідків таких змін + формування пропозицій без суттєвого їх обґрунтування. 

„Відмінно”- „добре” + належне обґрунтування пропозицій. 

! Загальна оцінка за індивідуальну роботу формується після її захисту студентом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!