Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3898 Вимоги до написання рефератів з курсу Філософія

Вимоги до написання рефератів з курсу Філософія

« Назад

Вимоги до написання рефератів з курсу Філософія

1. Обсяг реферату не має перевищувати 30 сторінок разом із висновками (від 25 до 30);

2. Структура реферату містить:

- зміст;

- вступ (актуальність, мета та завдання дослідження, наукова розробка проблеми, методологічна база);

- 3 глави, з яких перша має демонструвати вміння аспіранта працювати з базовим поняттям через логіко-гносеологічний аналіз, друга – має презентувати вміння аспіранта працювати з текстами та використовувати компаративний аналіз (основні тексти двох авторів, що надаються темою, з обов’язковими цитатами та посиланнями), третя глава має віддзеркалити вміння аспіранта вписувати тему у сучасний соціальний, історико-культурний, науковий тощо контекст. Наприкінці кожної глави має бути висновок;

- висновки, які демонструють досягнення автора реферату в проведеному дослідженні;

- список літератури не менше ніж 10 позицій, при цьому є недопустимим посилання на підручники (окрім обґрунтованих випадків).

Таким чином, написання реферату має демонструвати навички та вміння набуті аспірантом в процесі вивчення курсу, а саме – використання певних методик та методологій, вміння аналізувати окремі поняття та тексти, вміння критично засвоювати прочитаний матеріал та вписувати його у сучасний контекст.

3. Оформлення реферату: Титульна сторінка:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Назва реферату Виконав: ПІБ, аспірант кафедри

Науковий керівник: ПІБ

« » Рецензент:

Суми – 2015 р.

- Шрифт Times New Roman – 14 кегль,інтервал – 1,5, посилання в квадратних дужках в тексті, наприклад [3, с.14], де перша цифра вказує на порядковий номер текста в списку літератури. Список літератури оформлюється за вимогами ВАК.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Розуміння герменевтики Г.-Г. Гадамером і П. Рікьором.

 2. Концепт «феномен» у гносеології І. Канта і у феноменології Е. Гусерля.

 3. Буття Парменіда і буття М. Гайдеггера. Порівняльний аналіз.

 4. Маса у філософській антропології Х. Ортеги-і-Гасета і Е. Канетті.

 5. Поняття апріорної форми у філософії І. Канта і символу у філософії Е. Кассирера.

 6. Логос Геракліта і Логос у богослов’ї Томи Аквінського.

 7. Логоцентризм Ж. Деррида і класична метафізика.

 8. Поняття «ідея» у філософії Платона та Аристотеля.

 9. Трактовки «відкритого суспільства» у А. Бергсона і К. Поппера.

 10. Проблема символу у філософії Б. Рассела, Л. Вітгенштейна і К. Поппера.

 11. Тема смерті у фундаментальній онтології М. Гайдеггера та в екзистенціалізмі.

 12. Полеміка з приводу Просвітництва: Франкфуртська школа і П. Слотердайк.

 13. Поняття тілесності у філософії Р. Барта, М. Фуко та М. Мерло-Понті.

 14. Істина в розумінні Е. Гуссерля і М. Гайдеггера.

 15. Інтуїція та дискурсія в філософії А. Бергсона та Е. Кассирера.

 16. Феноменологія техніки М. Гайдеггера та Ж. Еллюля.

 17. Поняття життєвого світу у феноменології Е. Гуссерля і комунікативній філософії Ю. Габермаса.

 18. Порівняльний аналіз аксіології Г. Ріккерта і М. Шелера.

 19. Комунікативна філософія К.О. Апеля і Ю. Габермаса.

 20. Концепція карми в давньоіндійській філософії та концепція долі в античності.

 21. Концепція циклічного розвитку цивілізацій (О. Шпенглер, А. Тойнбі) і концепція кінця історії (Ф. Фукуяма).

 22. Натуралізм давньокитайської філософії та філософії досократиків. Порівняльний аналіз.

 23. Поняття відповідальності в практичній філософії І. Канта і у філософії екзистенціалізму.

 24. Доктрина пантеїзму і сучасний холізм.

 25. Філософія Ф. Ніцше у творчості П. Рікьора.

 26. Концепти «пролетарій» (класичний марксизм) і «робітник» (Е. Юнгер).

 27. Співвідношення віри та розуму в середньовічній філософії та класичній німецькій філософії.

 28. Реалізм у середньовічній філософії та філософський реалізм ХХ сторіччя.

 29. Категорія серця в давньокитайській (сінь) і українській філософіях.

 30. Космічна симпатія в античній філософії та філософії Відродження.

 31. Поняття методу у філософії Ніколая Кузанського і Декарта.

 32. Поняття події в фундаментальній онтології М. Гайдеггера і у філософії Ж. Дельоза.

 33. Макрокосмос і мікрокосмос в європейській і китайській традиціях.

 34. Категорія міри у філософії Аристотеля і Гегеля.

 35. Концепції часу у філософії Аристотеля та Августина Аврелія.

 36. Діалогізм у філософії М. Бубера і В.С. Біблера.

 37. Розуміння сутності філософії Х. Ортегою-і-Гассетом і М.К. Мамардашвілі.

 38. Сутність свободи за Ф. Шеллінгом і М. Бердяєвим.

 39. Концепт волі до влади у філософії Ф. Ніцше і М. Фуко.

 40. Дуалізм Р. Декарта і спроба його подолання у філософії Р. Рорті.

 41. Поняття «громадянського суспільства» у І.Канта та К.Маркса.

 42. Філософія права Г.Гегеля та Дж.Джентіле.

 43. Природа сміху у Ж.Батая та Ж. Делеза.

 44. Поняття досвіду та експерименту у Р.Бекона та Ф.Бекона

 45. Поняття національної ідеї у І.Франка та Г.Гегеля

 46. Поняття інформації у Н.Вінера та К.Шеннона.

 47. Поняття дискурсу М.Фуко та Ю.Хабермаса.

 48. Проблема відчуження у Л.Фейербаха та Г.Гегеля

 49. Гуманізм в розумінні Ж.П.Сартра та Ж.Марітена.

 50. Ідеальна держава в розумінні Платона та Ф.Бекона

 51. Поняття техніки у М.Мак-Люена та Т.Парсонса.

 52. Поняття влади у М.Фуко та Е.Дюркгейма.

 53. Поняття часу у Аристотеля та Ж.Дерріда

 54. Поняття природного права у Дж.Локка та в екзистенціалізмі.

 55. Смерть в концепції Ж.П.Сартра та Ж.Дерріда.

 56. Тіло, тілесність в античності та в постмодернізмі.

 57. Співвідношення слова та тексту у Платона та Р.Барта.

 58. Природа знання в концепціях Т.Куна та Мертона.

 59. Секс в трактовках Ф.Аквінського та Іоанна Павла 2.

 60. Жінка як філософська проблема у Ф.Ніцше та С.де Бовуар.

 61. «Ейдос» у Платона та «морфе» у Аристотеля

 62. Поняття «міф» у Ернста Кассирера та у Олексія Лосєва

 63. Поняття «символ» у Павла Флоренського та у Олексія Лосєва

 64. Поняття «цивілізація» у Освальда Шпенглера та у Арнольда Тойнбі

 65. Поняття «феномен» у Іммануїла Канта та у Едмунда Гуссерля

 66. Поняття «постмодерн» у Петера Козловського та у Вольфганга Вельша

 67. «Людина маси» в Хосе Ортеги-і-Гасета та «одновимірна людина» у Герберта Маркузе

 68. Поняття «еліта» в Хосе Ортеги-і-Гасета та «каста луччих» у Дмитра Донцова

 69. Поняття «верифікація» представників Віденського гуртка та «фальсифікація» у Карла Поппера

 70.  «Поняття «постіндустріальне суспільство» у Даніеля Белла та «інформаційне суспільство» у Йонедзі Масуди

 71. «Ідіографічний метод» у Вільгельма Віндельбанда та «індивідуалізуючий метод» у Генриха Риккерта

 72. Поняття «герменевтика» у Фридриха Шляєрмахера та у Вільгельма Дильтая

 73. «Науки про дух» у Вільгельма Дильтая та «науки про культуру» в Генриха Риккерта

 74. Поняття «деструкція» у Мартина Гайдеггера та «деконструкція» у Жака Деррида

 75. Поняття «цінність» у Віндельбанда-Риккерта та у Толкота Парсонса

 76. Поняття «ідеологія» у Карла Маркса та у Карла Маннгайма

 77. Поняття «буття» у Мартина Гайдеггера та у Миколи Гартмана

 78. Поняття «ідея» у Платона та у Іммануїла Канта

 79. Поняття «екзистенція» у Карла Ясперса та у Жана-Поля Сартра

 80. Поняття «нація» у В’ячеслава Липинського та у Дмитра 

Окрім запропонованих тем, можна за домовленості з викладачем, обирати інші, які корелюються або з темою дисертаційного дослідження або з власними уподобаннями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!