Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3897 Методичні рекомендації до лабораторної роботи з курсу Бухгалтерський облік, Варіант 18

Методичні рекомендації до лабораторної роботи з курсу Бухгалтерський облік, Варіант 18

« Назад

Методичні рекомендації до лабораторної роботи з курсу Бухгалтерський облік

Варіант 18 

На підставі приведеної нижче інформації необхідно:

- відкрити синтетичні та аналітичні рахунки;

- зареєструвати приведені господарські операції в журналі та скласти бухгалтерські проводки;

- на підставі складених проводок провести розноску сум на синтетичні та аналітичні рахунки;

- розподілити загальновиробничі витрати між виробами в таблиці 1;

- визначити фінансовий результат від реалізації продукції за звітний місяць;

- підрахувати на бухгалтерських рахунках сальдо на кінець місяця;

- скласти баланс на 31 серпня 20 р. 

Вихідна інформація:

ПАТ «Дом» займається виробництвом та реалізацією власної продукції. Підприємство є платником ПДВ. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ___________ 20__ р.
 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

первісна вартість

1011

3035000

 

знос

1012

245000

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

2790000

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

450700

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

30900

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

90800

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

572400

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

3362400

 

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2950000

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

27000

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

25500

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

3002500

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

 

199900

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

75800

 

розрахунками з бюджетом

1620

7900

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

5700

 

розрахунками з оплати праці

1630

70600

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

359900

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

3362400

 

1. Залишки на субрахунку 201 «Сировина та матеріали»:

- Сировина та матеріали за договірними цінами – 170000 грн.

Транспортно-заготівельні витрати - 20000 грн.

Усього 190000 грн. 

2. Розкриття інформації до балансової статті «Гроші та їх еквіваленти» на 1 серпня поточного року, у тому числі:

- 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 90630 грн.;

- 301 «Готівка в національній валюті» - 170 грн.

Усього 90800 грн. 

3. Розкриття інформації до балансової статті «Запаси» на 1 серпня поточного року, у тому числі:

- 201 «Сировина та матеріали» - 190000 грн.

- 23 «Виробництво» - 170000 грн.

- 26 «Готова продукція» - 90700 грн.

Усього 450700 грн. 

4. Залишки на рахунку 23 «Виробництво»: 

№ п/п

Види виробів

На початок місяця

(1 серпня)

На кінець місяця

(31 серпня)

1.

Виріб 1

 100000

-

2.

Виріб 2

 70000

23500

 

Усього

170000

23500

5. Господарські операції за серпень

№ п/п

Тип

 

Зміст господарської операції

Д

К

Сума, у грн

1

2

3

4

5

6

1.

 

Надійшли та оприбутковані на склад основні матеріали. Розрахунок з постачальником не проведений. Сума рахунка,

у тому числі:

-                     вартість оприбуткованих матеріалів без ПДВ – 55000 грн.

-                     сума ПДВ – 11000 грн.

 

 

 

66000

2.

 

Отримано рахунок енергозбуту за електроенергію, що витрачена на приведення устаткування до руху та освітлення цехів. Сума рахунка, у т.ч. ПДВ.

 

 

 

 

6000

3.

 

Прийнятий до сплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів від постачальника, сума рахунка з ПДВ

 

 

 

2400

4.

 

З поточного рахунку перерахована заборгованість постачальникам

 

 

18000

5.

 

З поточного рахунку перерахована попередня оплата постачальнику за матеріали, у тому числі ПДВ

 

 

 

24000

6.

 

 

Одержано з поточного рахунка в національній валюті до каси грошові кошти

 

 

3250

7.

 

Списані в оцінці за договірною вартістю основні матеріали,

в тому числі витрачені на виготовлення:

-виробів 1

- виробів 2

 

 

 

 

22500

20200

- на утримання обладнання цеху

 

 

2000

8.

 

Списується частка транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. При цьому слід використовувати середній відсоток транспортно-заготівельних витрат

 

 

?

 

9.

 

Нарахована заробітна плата за серпень всього,

у тому числі:

-                     виробничим робітникам за виготовлення виробів 1

-                     виробничим робітникам за виготовлення виробів 2

-                     персоналу цехів

-                     адміністративному персоналу

-                     персоналу складу готової продукції

 

 

63000

 

13000

12500

12500

13900

11100

 

10.

 

Утримано із заробітної плати робітників:

- воєнний збір (1,5%)

 

 

?

- податок з доходу фізичних осіб

 

 

?

 

11.

 

Проведені відрахування єдиного соціального внеску (суму визначити)

 

 

?

12.

 

З поточного рахунку перераховано банку за розрахунково-касове обслуговування

 

 

550

 

13.

 

Директор надав авансовий звіт про витрати на відрядження

 

 

2250

14.

 

 

Прийнятий до сплати рахунок за охорону від ТОВ «Транс».Сума рахунка, у т.ч. ПДВ:

 

 

 

6000

- цеху

 

 

2400

- адміністративної будівлі

 

 

1200

- складу готової продукції

 

 

2400

15.

 

Нарахований знос(амортизація) основних засобів усього,

в тому числі:

-                     устаткування і будинків цехового призначення

-                     адміністративного приміщення

 

 

6200

 

3950

2250

16.

 

Розподілені в кінці місяця загальновиробничі витрати між виробами пропорційно заробітній платі виробничих робітників (суму визначити у таблиці)

 

 

?

17.

 

Випущені з виробництва готові вироби 2 та оприбутковані на склад за фактичною собівартістю (суму визначити)

 

 

?

18.

 

Виставлений рахунок покупцю за відвантажені (реалізовані) готові вироби за договірними цінами з ПДВ

 

 

 

120000

19.

 

Нараховано ПДВ реалізації готових виробів (суму визначити) (див. операцію 18)

 

 

?

20.

 

Списані зі складу в оцінці за фактичною собівартістю відвантажені (реалізовані) покупцям готові вироби 2

 

 

39600

21.

 

Одержано на поточний рахунок платіж за реалізовану готову продукцію від покупця

 

 

 

96000

22.

 

Нараховано ПДВ з суми отриманої передплати (суму визначити) (див. операцію 21)

 

 

 


23.

 

Перераховано з поточного рахунка у погашення заборгованості всього,

у тому числі:

-                     постачальникам за матеріали

-                     ТОВ «Транс» за охорону приміщень

 

 

 

 

 

50500

6000

24.

 

У кінці місяця (чи звітного року) списується на фінансовий результат основної діяльності чистий дохід від реалізації продукції (суму визначити)

 

 

?

25.

 

У кінці місяця (чи звітного року) списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат основної діяльності

 

 

?

26.

 

У кінці місяця (чи звітного року) списуються адміністративні витрати на фінансовий результат основної діяльності

 

 

?

27.

 

У кінці місяця (чи звітного року) списуються витрати на збут на фінансовий результат основної діяльності

 

 

?

28.

 

Визначений та нарахований податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку (суму визначити)

 

 

?

29.

 

Сума нарахованого податку на прибуток списується на фінансовий результат основної діяльності

 

 

?

30.

 

У кінці року розрахований та списаний фінансовий результат від основної діяльності підприємства (суму визначити)

 

 

?

Розрахунок розподілення загальновиробничих витрат

№ п/п

Види виробів

Основна заробітна плата виробничих робітників

Загальновиробничі витрати

Розрахунок відсотка розподілення загально- виробничих витрат

1.

Виріб 1

 

 

 

2.

Виріб 2

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Види виробів

Основна заробітна плата виробничих робітників

ТЗР

Розрахунок відсотка розподілення загально- виробничих витрат

1.

Виріб 1

 

 

 

2.

Виріб 2

 

 

 

 

 

 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками (№ рахунку для приклада)

Назва рахунку

На початок місяця

Обороти

На кінець місяця

Д

К

Д

К

Д

К

10

 

 

131

 

 

 

 

201-Т

 

 

231

 

 

232

 

 

26

 

 

301

 

 

311

 

 

40

 

 

43

 

 

44

 

 

46

 

601

 

 

631

 

 

641

 

 

651

 

 

661

 

 

685

 

 

 

361

 

 

91

 

 

 

92

 

 

 

93

 

 

 

791

 

 

 

701

 

 

 

901

 

 

 

Усього

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!